Αριθμ. 134453/23.12.2015 Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β')

Αριθμ. 134453/23.12.2015 Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β')

Αριθμ. 134453

(ΦΕΚ Β' 2857/28-12-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» , και ιδίως την παράγραφο 3 του άρθρου 79 και την παράγραφο 2 του άρθρου 80 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το άρθρο 2 του Ν. 2212/1952 (Α' 266) «Περί αναγραφής εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν από του οικονομικού έτους 1952-1953 και εφεξής πιστώσεων δια δαπάνας προβλεπόμενας υπό Συμβάσεων Έργου Δ.Ο.Σ.
και Ο.Κ.Α. εις βάρος των κεφαλαίων της Ανασυγκροτήσεως».

4. Το π.δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Το Π.δ. 24/2015 (Α' 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

6. Το Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το Π.δ. 70/2015 (Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.».

8. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 (Β' 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

9. Την αριθ. 105755/13.10.2015 (Β' 2222) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση».

10. Την 44009/ΔΕ 5154/15.10.2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 2595) «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών».

11. Την 46274/26.09.2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2573 Β') «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», όπως ισχύει.

12. Την κατάργηση του υπολόγου - φυσικού προσώπου και για το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (Α' 129) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

13. Την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών για την ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση του ΠΔΕ.

14. Το ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ρυθμίζουμε θέματα πληρωμών δαπανών συγχρηματοδοτούμενου και εθνικού σκέλους ΠΔΕ και τροποποιούμε την ΚΥΑ με αρ. 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573 Β'), με την οποία καθορίζονται ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ, και ειδικότερα, το πεδίο, ο χρόνος εφαρμογής, ο τρόπος εκκαθάρισης των δαπανών και ο τύπος των εντολών πληρωμής, καθώς και τα δικαιολογητικά των πληρωμών που ελέγχονται κατά περίπτωση και την αντικαθιστούμε ως εξής:

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας αποτελούν οι πληρωμές του συγχρηματοδοτούμενου και εθνικού σκέλους ΠΔΕ, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων της κεντρικής διοίκησης καθώς και των νομικών προσώπων, περιλαμβανομένων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, που ορίζονται διαχειριστές έργων.

Άρθρο 2 Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας οι παρακάτω όροι έχουν την έναντι εκάστου παρατιθέμενη έννοια:

Διαχειριστής έργου: Η οικονομική υπηρεσία φορέα της κεντρικής διοίκησης ή το νομικό πρόσωπο, με ευθύνη των οποίων πραγματοποιούνται οι πληρωμές που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

Υπηρεσία που εκτελεί το έργο: Η υπηρεσία του φορέα της κεντρικής διοίκησης ή το νομικό πρόσωπο, με ευθύνη των οποίων υλοποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

Υπεύθυνος λογαριασμού: Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που ορίζεται από το διαχειριστή έργου για να εκτελεί τις πληρωμές, μέσω λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Εκκαθάριση δαπάνης: Η πράξη με την οποία, η οικονομική υπηρεσία φορέα της κεντρικής διοίκησης ή του νομικού προσώπου, ελέγχει τα δικαιολογητικά της δαπάνης και προσδιορίζει το δικαίωμα του δικαιούχου της πληρωμής έναντι του δημοσίου.

Εισηγητής εκκαθάρισης: είναι ο υπάλληλος στον οποίον χρεώνεται ο φάκελος για τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης, για την κατάρτιση της εντολής πληρωμής και ο οποίος εισηγείται την εκκαθάριση.

Εκκαθαριστής: θεωρείται ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας ή ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την υπογραφή της εντολής πληρωμής.

Εντολή πληρωμής: Η πράξη με την οποία, η οικονομική υπηρεσία φορέα της κεντρικής διοίκησης ή του νομικού προσώπου, εντέλλεται την πληρωμή συγκεκριμένης δαπάνης στο δικαιούχο της.

Δικαιούχος πληρωμής: Ο οικονομικός φορέας, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι αποδέκτης πληρωμής για συγκεκριμένη δαπάνη.

Έμμεση πληρωμή: Η εκταμίευση από το λογαριασμό επενδύσεων του ΠΔΕ που τηρείται στην ΤτΕ για τη χρηματοδότηση νομικού προσώπου προκειμένου να εκτελεστεί συγκεκριμένο έργο.

Ενταλματοποίηση δαπάνης ως προς τον κρατικό προϋπολογισμό: είναι η πράξη με την οποία εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΔΕ/ειδικό λογιστήριο ή άλλη) τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ, που έχουν εγγραφεί στους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων για την εμφάνιση των πραγματοποιηθεισών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία.

Άρθρο 3 Ορισμός και ευθύνες διαχειριστή έργου και υπευθύνου λογαριασμού/επιμερισμός ευθύνης

1. Για τις πληρωμές έργων του ΠΔΕ από την κεντρική διοίκηση, ορίζεται διαχειριστής η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στο άρθρο 11. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος.

2. Η οικονομική υπηρεσία ως διαχειριστής έργου, έχει την πρωτοβουλία και την ευθύνη της πραγματοποίησης των πληρωμών των σχετικών δαπανών, στη βάση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει σε αυτή η υπηρεσία που εκτελεί το έργο. Η οικονομική υπηρεσία παραλαμβάνει από την υπηρεσία που εκτελεί το έργο, τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την απαίτηση της πληρωμής της κάθε δαπάνης προς τον δικαιούχο της. Δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για τη διαδικασία ανάθεσης και διαχείρισης των συμβάσεων προς τους αναδόχους ούτε και για την παραλαβή των παραδοτέων του αναδόχου, για τα οποία την ευθύνη διατηρεί η υπηρεσία που εκτελεί το έργο, η οποία και τηρεί τα σχετικά δικαιολογητικά.

3. Η οικονομική υπηρεσία πραγματοποιεί πληρωμές προς τον εκάστοτε δικαιούχο της πληρωμής για όλες τις περιπτώσεις δαπανών που προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου (άμεσες πληρωμές).

4. Η οικονομική υπηρεσία πραγματοποιεί χρηματοδοτήσεις προς νομικά πρόσωπα όπου προβλέπεται, με τους ακόλουθους τρόπους:

Α) με τη διαδικασία της επιχορήγησης με υπόλογο διαχειριστή την ίδια την οικονομική υπηρεσία, ή

Β) μεταφέροντας από το λογαριασμό επενδύσεων στην ΤτΕ τη χρηματοδότηση προς το λογαριασμό του νομικού προσώπου που τηρείται στην ΤτΕ, ώστε να πραγματοποιούνται οι πληρωμές του έργου με υπόλογο διαχειριστή το ίδιο το νομικό πρόσωπο.

Στις περιπτώσεις αυτές ως υπηρεσία που εκτελεί το έργο νοείται το νομικό πρόσωπο.

5. Η οικονομική υπηρεσία, ως διαχειριστής έργου, τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς στην ΤτΕ και πραγματοποιεί τόσο την εκκαθάριση της δαπάνης όσο και την έκδοση και εκτέλεση της εντολής πληρωμής.

6. Ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας, με απόφασή του, ορίζει για κάθε λογαριασμό (έναν ή περισσότερους) υπεύθυνους λογαριασμού, οι οποίοι ασκούν την ταμειακή διαχείριση του λογαριασμού αυτού και παρέχουν στα αρμόδια όργανα τις απαραίτητες πληροφορίες για την κίνηση του με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι υπεύθυνοι λογαριασμού αντικαθίστανται όταν απαιτείται, με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες, με ενημέρωση της ΤτΕ.

7. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο κάθε υπεύθυνος λογαριασμού μπορεί να διωχθεί πειθαρχικά και να υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση:

•  απώλειας ή/και καταστροφής χρημάτων, αξιών ή αξιογράφων των οποίων έχει την ευθύνη φύλαξης,

•  αδικαιολόγητης κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού με τα δικά του στοιχεία,

•  διενέργειας πληρωμών μη σύμφωνων με τις αντίστοιχες εντολές πληρωμής.

8. Στην περίπτωση διενέργειας πληρωμών από την οικονομική υπηρεσία, η τήρηση των απαιτούμενων δικαι-ολογητικών εγγράφων για την εκκαθάριση της δαπάνης γίνεται από την ίδια την υπηρεσία και δεν απαιτείται η αποστολή τους στην ΥΔΕ/ειδικό λογιστήριο.

Άρθρο 4 Προϋποθέσεις πραγματοποίησης των πληρωμών μέσω της ΤτΕ

1. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε βάρος του λογαριασμού επενδύσεων που τηρείται στην ΤτΕ, στο όνομα του δικαιούχου της πληρωμής, μέσω ηλεκτρονικών εντολών.

2. Η έκδοση των ηλεκτρονικών εντολών διενεργείται από τους υπεύθυνους λογαριασμού, οι οποίοι ευθύνονται αποκλειστικά για την ορθή εκτέλεση της εντολής.

3. α. Στις περιπτώσεις έκδοσης κατά την κείμενη νομοθεσία βεβαίωσης οφειλής το προς πληρωμή ποσό μειώνεται ισόποσα και αποδίδεται στο δικαιούχο της πληρωμής, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων.

Επίσης αποδίδονται με ισόποση μείωση του προς απόδοση στο δικαιούχο ποσού, οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία κρατήσεις υπέρ του δημοσίου ή τρίτων για φόρους, τέλη ή δικαιώματα εφόσον προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟΔΕ).

β. Στις λοιπές περιπτώσεις, που δεν προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής μέσω του ΠΣΥΠΠΟΔΕ, οι υπέρ του δημοσίου ή τρίτων κρατήσεις για τέλη ή δικαιώματα κ.λπ. καταβάλλονται από το δικαιούχο και επομένως δεν αφαιρούνται από την πληρωμή του, ή καταβάλλονται χωρίς τη χρήση του ΠΣΥΠΠΟΔΕ από τον υπεύθυνο λογαριασμού, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. Τα σχετικά γραμμάτια είσπραξης των εν λόγω οφειλών κρατήσεων, φόρων κ.λπ. επισυνάπτονται απαραίτητα στα λοιπά δικαιολογητικά της πληρωμής.

4. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κάθε πληρωμή θα πρέπει, αφενός να έχει ελεγχθεί το ύψος των εγκεκριμένων πιστώσεων του έργου και να έχει προηγηθεί με μέριμνα της οικονομικής υπηρεσίας η χρηματοδότηση του λογαριασμού του έργου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, και αφετέρου να έχουν κατατεθεί από την υπηρεσιακή μονάδα που εκτελεί το έργο τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η απαίτηση για την πληρωμή της δαπάνης.

Άρθρο 5 Διαδικασία πληρωμής

1. Η διαδικασία πληρωμής των υπόψη δαπανών διενερ-γείται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με τα ακόλουθα στάδια:

α) Εκκαθάριση της δαπάνης. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία ελέγχει την νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης ως προς τα κάτωθι:

αα) ελέγχει ότι η δαπάνη ανταποκρίνεται στο αντίστοιχο έργο της Συλλογικής Απόφασης, για το οποίο τηρείται λογαριασμός στην ΤτΕ καθώς και σε πιθανές ειδικές διατάξεις που περιέχονται στη ΣΑ ή/ και στην απόφαση ένταξης του έργου

ββ) επαληθεύει τα δικαιώματα είσπραξης του πιστωτή (δικαιούχου της πληρωμής) γγ) επαληθεύει το ποσό της απαίτησης δδ) επαληθεύει τους όρους υπό τους οποίους η απαίτηση καθίσταται απαιτητή.

Η εκκαθάριση κάθε δαπάνης στηρίζεται σε δικαιολογητικά έγγραφα, που προσκομίζει η αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί το έργο, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 12 και τα οποία πιστοποιούν τα δικαιώματα του δικαιούχου/πιστωτή, βάσει βεβαίωσης ότι οι υπηρεσίες έχουν πράγματι παρασχεθεί ή οι προμήθειες έχουν πράγματι παραδοθεί ή οι εργασίες έχουν πράγματι εκτελεστεί, ή βάσει άλλων τίτλων που δικαιολογούν την πληρωμή, περιλαμβανομένων πληρωμών που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις.

Ο υπάλληλος της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας (που έχει οριστεί ως εισηγητής εκκαθάρισης), εξετάζει τα δικαιολογητικά και καταρτίζει την εντολή πληρωμής. Ο υπάλληλος αυτός δύναται να απασχολείται στην οικονομική υπηρεσία με «παράλληλα καθήκοντα» μεταβατικά έως τις 31.12.2017. Στην περίπτωση που υπηρετεί σε άλλο φορέα από αυτόν της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας απαιτείται σχετική πρόταση του αρμόδιου προϊσταμένου του. Το ίδιο φυσικό πρόσωπο για την ως άνω μεταβατική περίοδο, δύναται να ορισθεί και ως εισηγητής εκκαθάρισης και ως υπεύθυνος λογαριασμού.

β) Εντολή πληρωμής δαπάνης. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας ή ο κατά περίπτωση αρμόδιος, αφού ελέγξει την εκκαθάριση και βεβαιωθεί για την επάρκεια των εγκεκριμένων πιστώσεων για το έργο, εκδίδει (υπογράφει) την απόφαση εκκαθάρισης - εντολή πληρωμής, παραγγέλλοντας στον υπεύθυνο λογαριασμού να πληρώσει το ποσό της δαπάνης. Η εντολή πληρωμής περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο:

• τον αύξοντα αριθμό της,

• τα στοιχεία της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας,

• το λογαριασμό της ΤτΕ για το έργο,

• τον τίτλο του έργου και την κωδικοποίησή του στη ΣΑ του ΠΔΕ,

• την ημερομηνία και το έτος έκδοσης,

• το ποσό προς πληρωμή αριθμητικά και ολογράφως,

• τα στοιχεία του δικαιούχου της πληρωμής,

• την υπογραφή του προϊσταμένου της υπηρεσίας και του υπαλλήλου που την κατάρτισε,

• την εντολή παρακράτησης φόρου ή άλλων κρατήσεων

Η έκδοση της εντολής και η επιβεβαίωση της εκτέλεσης της πληρωμής γίνονται μηχανογραφικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΠΔΕ και περίληψη αυτής ως έγγραφο αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια). Για μεταβατικό χρόνο και μέχρι να καταστεί πλήρως λειτουργική η έκδοση αποφάσεων εκκαθάρισης - εντολών για ανάρτηση στη Διαύγεια μέσω του ΠΣΥΠΠΟΔΕ, οι σχετικές προς ανάρτηση εντολές εκδίδονται σε υπηρεσιακά έγγραφα.

γ) Πληρωμή του δικαιούχου. Οι εντολές πληρωμής παραλαμβάνονται από τον υπεύθυνο λογαριασμού. Η καταβολή της δαπάνης γίνεται, αφού έχει καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΠΔΕ επικαιροποιημένη καρτέλα λογαριασμού του δικαιούχου, με απευθείας πίστωση του δηλωθέντος λογαριασμού καταθέσεων του δικαιούχου με το προς πληρωμή ποσό στο ακέραιο χωρίς κρατήσεις, πλην των αναφερόμενων στην εντολή.

2. Ο υπεύθυνος λογαριασμού τηρεί σε αρχείο τις υπογεγραμμένες εντολές πληρωμής καθώς και την ηλεκτρονική επιβεβαίωση της διεκπεραίωσης της τραπεζικής εντολής, αντίγραφα των οποίων εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα του ΠΔΕ και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία (ΥΔΕ ή άλλη) για την ενταλματοποίηση της δαπάνης και την εμφάνιση της πληρωμής στη δημόσια ληψοδοσία.

3. Η πληρωμή της εν λόγω δαπάνης, αποδίδεται στο δικαιούχο είτε με εφάπαξ καταβολή του συνόλου των οφειλόμενων είτε μέσω τμηματικών πληρωμών.

Άρθρο 6 Χορήγηση προκαταβολών για δαπάνες μικρής κλίμακας

1. Στις περιπτώσεις έργων του ΠΔΕ, τα οποία πε-ριλαμβάνουν λειτουργικές δαπάνες, όπως αμοιβές προσωπικού, μετακινήσεις, μικροπρομήθειες, έξοδα μη προσδιοριζόμενα επακριβώς εκ των προτέρων κ.λπ., δύναται κατ' εξαίρεση να αναλαμβάνονται προκαταβολές σε βάρος του λογαριασμού του αντίστοιχου έργου που τηρείται στην ΤτΕ, ύψους μέχρι χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €). Με την προκαταβολή πληρώνονται οι ως άνω μικροδαπάνες και δικαιολογούνται εκ των υστέρων με παραστατικά δαπανών. Το ανωτέρω ποσό δύναται να υπερβεί τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 €) για την πληρωμή μετακινήσεων για εκπαιδευτικούς σκοπούς/ενημερωτικά σεμινάρια εντός και εκτός Ελλάδος, που αφορούν σε έργα ΠΔΕ με ευθύνη της οικονομικής υπηρεσίας, υπολογιζόμενο στη βάση του εκτιμώμενου κόστους μετακίνησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Τη διαταγή για τη χορήγηση προκαταβολής εκδίδει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, ορίζοντας ως δικαιούχο της προκαταβολής υπάλληλο της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο ή τον υπεύθυνο λογαριασμού και δεν απαιτείται κοινοποίησή της στην ΥΔΕ/ειδικό λογιστήριο. Ο δικαιούχος της προκαταβολής αποδίδει τα δικαιολογητικά των δαπανών, που πληρώθηκαν με την προκαταβολή στον προϊστάμενο που εξέδωσε τη διαταγή. Δικαιούχοι προκαταβολής δύνανται να ορίζονται και περισσότεροι του ενός ανά έργο ΠΔΕ, όπου απαιτείται.

3. Για την ανάληψη νέας προκαταβολής για το ίδιο έργο στο ίδιο πρόσωπο, πρέπει να έχει αναλωθεί και να έχουν υποβληθεί τα σχετικά δικαιολογητικά τουλάχιστον για το 80 % της προηγούμενης διαταγής.

4. Η τακτοποίηση προκαταβολής με τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών των δαπανών, πρέπει να ολοκληρώνεται με ευθύνη του δικαιούχου της προκαταβολής και να υποβάλλονται στον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας μέσα σε δύο μήνες από την ανάληψή της, πλην εξαιρετικά αιτιολογημένων περιπτώσεων.

5. Τα αδιάθετα υπόλοιπα προκαταβολής μετά την πάροδο του διμήνου από την ανάληψή της κατατίθενται στο λογαριασμό αδιαθέτων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην ΤτΕ. Σε όλες τις περιπτώσεις προκαταβολών, επιστρέφεται από το δικαιούχο της προκαταβολής κάθε αδιάθετο υπόλοιπο έως την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρούνται προκαταβολές για δαπάνες μηνός Δεκεμβρίου, η τακτοποίηση των οποίων διενεργείται υποχρεωτικά έως το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Η μη τήρηση της υποχρέωσης επιστροφής υπολοίπου προκαταβολής στο τέλος του έτους, επιφέρει πειθαρχικές ευθύνες των υπευθύνων.

Άρθρο 7 Έμμεσες πληρωμές ΠΔΕ από την κεντρική διοίκηση - επιχορηγήσεις νομικών προσώπων με υπόλογο διαχειριστή την οικονομική υπηρεσία - πληρωμές νομικών προσώπων

1. α) Στις περιπτώσεις χρηματοδότησης νομικού προσώπου για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου του ΠΔΕ με τη διαδικασία της επιχορήγησης (έμμεση πληρωμή) και μεταφοράς αυτής σε τραπεζικό του λογαριασμό, αναγράφεται στον τίτλο του έργου η φράση {επιχορήγηση του ΝΠ ... για την υλοποίηση του έργου «    »}.

Στις περιπτώσεις αυτές η οικονομική υπηρεσία, ως δια-χειριστής του έργου, καταβάλλει την επιχορήγηση στο δικαιούχο νομικό πρόσωπο τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου, όπως διαπιστώνεται με την υποβολή εκθέσεων (μηνιαίων ή περιοδικών αναφορών) από το νομικό πρόσωπο, οι οποίες τυχόν προβλέπονται στο εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του αντίστοιχου προγράμματος.

β) Σε όσες περιπτώσεις ορίζονται τα ίδια τα νομικά πρόσωπα υπόλογοι διαχειριστές έργων του ΠΔΕ, (είτε θεωρείται έμμεση είτε άμεση πληρωμή) ακολουθούνται αναλογικά ως προς τον τρόπο εκκαθάρισης των δαπανών και πληρωμής οι διατάξεις των άρθρων 3,4,5 και 6, καθώς και οι διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα στο άρθρο 8 και 9 και στην παρ. 1 του άρθρου 7, στην παρ. 1 του άρθρου 10, στην παρ. 2 του άρθρου 11 και τέλος στο άρθρο 12 για τα δικαιολογητικά των πληρωμών, λαμβάνοντας υπ' όψη και πιθανές ειδικότερες διατάξεις που προβλέπονται στο θεσμικό τους πλαίσιο.

γ) Σε περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο έχει χρησιμοποιήσει άλλους εκτός ΠΔΕ πόρους του, προκειμένου να πληρώσει δαπάνες συγχρηματοδοτούμενου έργου του, οι δαπάνες μπορούν να αποδοθούν στο νομικό πρόσωπο από τη χρηματοδότηση του λογαριασμού με δικαιούχο πληρωμής το ίδιο το νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής, η οποία ενημερώνεται σχετικά από το νομικό πρόσωπο πριν πληρωθούν οι εν λόγω δαπάνες και στη συνέχεια βεβαιώνει ότι πράγματι οι δαπάνες έχουν καταβληθεί. Δεν επιτρέπεται η προ- χρηματοδότηση έργων με την ανωτέρω διαδικασία από κωδικούς του τακτικού προϋπολογισμού που αφορούν σε λειτουργικές δαπάνες.

δ) Σε περιπτώσεις καταβολής ποσών, που αντιστοιχούν σε εγκεκριμένες επιλογές απλοποιημένου κόστους όπως αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 8 δύναται να μεταφερθούν τα αντίστοιχα ποσά ως πληρωμή σε λογαριασμό του ίδιου του νομικού προσώπου. Η πληρωμή αυτή νοείται ως επιχορήγηση του νομικού προσώπου και πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής διαχείρισης.

2. Για όλες τις περιπτώσεις των έμμεσων πληρωμών ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Στις περιπτώσεις έργων που υλοποιούνται με δημόσια σύμβαση, η μεταφορά της χρηματοδότησης προς το νομικό πρόσωπο πραγματοποιείται, εφόσον υπάρχουν υφιστάμενες ή προγραμματισμένες ανάγκες πληρωμών του έργου.

β) Στις περιπτώσεις έργων για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται πλήθος πληρωμών, η καταβολή της χρηματοδότησης μπορεί να πραγματοποιείται τμηματικά, με τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Η καταβολή νέας δόσης γίνεται με την προϋπόθεση της απορρόφησης σημαντικού ποσοστού (τουλάχιστον του 70%, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην Απόφαση Ένταξης) του συνολικού ποσού κάθε προηγούμενης χρηματοδότησης.

γ) Σε ότι αφορά την υλοποίηση έργου ενταγμένου σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, η καταβολή της χρηματοδότησης πραγματοποιείται χωρίς την υποχρέωση κατάθεσης εγγύησης από το δικαιούχο και χωρίς να απαιτείται να έχουν εξοφληθεί οι δαπάνες αυτές, εκτός αν ειδικότερες διατάξεις προβλέπουν διαφορετικά. Ο δικαιούχος της χρηματοδότησης μετά την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου δηλώνει στο Πληροφοριακό Σύστημα του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος τις πληρωμένες δαπάνες. Οι επιλέξιμες δαπάνες του έργου, γίνονται αποδεκτές από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και αθροίζουν στο σύνολο της επιχορήγησης. Με την ολοκλήρωση του έργου ο δικαιούχος οφείλει να επιστρέψει τα αδιάθετα υπόλοιπα του λογαριασμού και τους παραχθέντες τόκους σε λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων νομικών προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών του ΠΔΕ στην ΤτΕ.

Άρθρο 8 Άλλες πληρωμές ΠΔΕ από την κεντρική διοίκηση

1. Επιχορηγήσεις για δαπάνες ιδιωτικών επενδύσεων και επιχορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα.

Στις περιπτώσεις που, στο πλαίσιο έργων του ΠΔΕ, παρέχονται ενισχύσεις για ιδιωτικές επενδύσεις ή επιχορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα, τόσο η διαδικασία για την καταβολή της ενίσχυσης, όσο και τα δικαιολογητικά της δαπάνης, εφαρμόζονται όπως περιγράφονται με σαφήνεια στο προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο των ενισχύσεων αυτών.

2. Χρηματοδοτήσεις ειδικών λογαριασμών και Ταμείων

Σε ειδικές περιπτώσεις, δύναται να προβλέπεται η μεταβίβαση πιστώσεων για τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ειδικών λογαριασμών, που τηρούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή τη χρηματοδότηση λογαριασμών για τη σύσταση Ταμείων και λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων. Στις περιπτώσεις αυτές, η μεταφορά της χρηματοδότησης στον ειδικό λογαριασμό, που έχει συσταθεί με σχετική ρύθμιση (π.χ. κοινή υπουργική απόφαση), πραγματοποιείται είτε με διαχειριστή την οικονομική υπηρεσία από λογαριασμούς επενδύσεων έργων του ΠΔΕ οπότε ισχύουν όσα αναφέρονται για τις έμμεσες πληρωμές στα νομικά πρόσωπα είτε άνευ υπολόγου/διαχειριστή. Η χρηματοδότηση του ειδικού λογαριασμού με απευθείας μεταφορά άνευ υπολόγου /διαχειριστή, πρέπει να αναφέρεται ρητά στην εντολή χρηματοδότησης προς την ΤτΕ.

3. Πληρωμές/επιχορηγήσεις υπολογιζόμενες στη βάση επιλογών απλοποιημένου κόστους

Σε ότι αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και σε ειδικές περιπτώσεις, όταν αυτό προβλέπεται στο οικείο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου ή στην Απόφαση Ένταξης του έργου, δύναται να πραγματοποιούνται προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία υλοποιούν ή συμμετέχουν σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις, πληρωμές/επιχορηγήσεις οι οποίες υπολογίζονται στη βάση κατάλληλα εγκεκριμένων επιλογών απλοποιημένου κόστους (κατ' αποκοπή ποσά, μοναδιαία κόστη, σταθερά ποσοστά εφαρμοζόμενα σε μία ή περισσότερες κατηγορίες δαπανών).

4. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και για έργα χρηματοδοτούμενα από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

Άρθρο 9 Προθεσμίες για την πραγματοποίηση των πληρωμών

1. Η μέγιστη προθεσμία για την πραγματοποίηση των πληρωμών ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.

2. Ο μέγιστος αυτός χρόνος επιμερίζεται σε:

α) πέντε (5) ημέρες την κατάθεση από την υπηρεσία που εκτελεί το έργο του φακέλου του αιτήματος πληρωμής στην οικονομική υπηρεσία/ διαχειριστή του έργου,

β) είκοσι δύο (22) ημέρες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι την έκδοση της εντολής πληρωμής,

γ) τρεις (3) ημέρες για την εκτέλεση της πληρωμής από τον υπεύθυνο λογαριασμού.

Άρθρο 10 Διαδικασία έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων και εμφάνισή τους στη δημόσια ληψοδοσία - Έλεγχοι Ελεγκτικού Συνεδρίου

1. Οι ΥΔΕ ή το ειδικό λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ή άλλος αρμόδιος φορέας για την εμφάνιση των πληρωμών του ΠΔΕ στη δημόσια ληψοδοσία προβαίνουν στην έκδοση των συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, που αντιστοιχούν στην πληρωμή της κάθε δαπάνης, με μόνο δικαιολογητικό τα αποδεικτικά στοιχεία πραγματοποίησης της πληρωμής (ηλεκτρονική εντολή και επιβεβαίωση της διεκπεραίωσης της εντολής), που παράγεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα του ΠΔΕ (ΠΣΥΠΠΟΔΕ), που είναι συνδεδεμένο με την ΤτΕ. Ειδικότερα:

α) Πληρωμές για εκτέλεση έργων από φορείς της κεντρικής διοίκησης ή/και για χρηματοδότηση - επιχορήγηση νομικών προσώπων:

Μετά την αποστολή από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία των αποδεικτικών στοιχείων πραγματοποίησης της πληρωμής (εντολή πληρωμής και ηλεκτρονική επιβεβαίωση ολοκλήρωσης - εκτέλεσής της ή για πληρωμές που διενεργούνται κατ' εξαίρεση με τη χρήση επιταγών, αντίγραφο της επιταγής και αντίστοιχο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού), εκδίδεται από την ΥΔΕ/Ειδικό
Λογιστήριο ή άλλη αρμόδια υπηρεσία, τακτικό συμψηφιστικό χρηματικό ένταλμα επί Ταμείου Υπολόγων Συμψηφισμών, για τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές.

β) Πληρωμές ΠΔΕ έργων ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που ορίζονται τα ίδια ως υπόλογοι διαχειριστές:

αα. Πληρωμές οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ.

Τα σχετικά συμψηφιστικά εντάλματα εκδίδονται για το ποσό των συγκεκριμένων πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν από το οικείο νομικό πρόσωπο, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της ΤτΕ που εισάγονται στο ΟΠΣΔΠ μέσω διεπαφής.

ββ. Πληρωμές ΠΔΕ ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, οι οποίες πραγματοποιούνται εκτός Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ.

Στην περίπτωση αυτή τα συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα εκδίδονται για ποσό που αντιστοιχεί στη χρηματοδότηση του οικείου λογαριασμού που τηρείται στην ΤτΕ για συγκεκριμένο έργο, όπως αυτή αποδεικνύεται από τη Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) που είναι ενταγμένο το έργο, την οικεία εντολή χρηματοδότησης (κατανομής) και το αποδεικτικό εκτέλεσης της κατανομής από την ΤτΕ.

2. Στις περιπτώσεις μεταφοράς χρηματοδότησης σε ειδικό λογαριασμό ή ταμείο, η ενταλματοποίηση της δαπάνης πραγματοποιείται με δικαιολογητικά:

α) τη Συλλογική Απόφαση, την απόφαση χρηματοδότησης (κατανομής) και το αποδεικτικό εκτέλεσης της κατανομής από την Τράπεζα της Ελλάδος όταν η μεταφορά γίνεται μέσω της οικονομικής υπηρεσίας

β) την εντολή μεταφοράς της χρηματοδότησης και την επιβεβαίωση με ηλεκτρονικό τρόπο από την ΤτΕ ότι μεταφέρθηκε η χρηματοδότηση στον ειδικό λογαριασμό ή ταμείο, όταν η μεταφορά γίνεται άνευ υπόλογου.

3. Σε κάθε περίπτωση αμφισβήτησης της νομιμότητας και κανονικότητας της σχετικής, με την πραγματοποιηθείσα πληρωμή, δαπάνης ή μη υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, εκδίδεται σχετικό συμψηφιστικό ένταλμα προπληρωμής, χωρίς να απαιτείται η έκδοση ειδικής προς τούτο απόφασης του διατάκτη.

4. Προκειμένου να διενεργείται απρόσκοπτα ο κατασταλτικός (εκτός αν ειδικές διατάξεις ορίζουν διαφορετικά) έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οικονομική υπηρεσία του φορέα της κεντρικής διοίκησης ή το οικείο νομικό πρόσωπο δια του νομίμου εκπροσώπου του, παρέχει την αναγκαία διευκόλυνση για την αποστολή των πρόσθετων στοιχείων που αφορούν στις πληρωμές, πλην αυτών που έχουν αποσταλεί στην ΥΔΕ/ ειδικό λογιστήριο. Για το σκοπό αυτό, αποστέλλονται σε συνεργασία με την υπηρεσία που εκτελεί το έργο, όπου είναι εφικτό με ηλεκτρονικό τρόπο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση των αντίστοιχων πληρωμών, τα οποία κρίνονται αναγκαία για τον ως άνω έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Άρθρο 11 Χρόνος εφαρμογής των διαδικασιών - Εξαιρέσεις

1. Τα έργα του ΠΔΕ περιφερειακών υπηρεσιών υπουργείων, αποκεντρωμένων διοικήσεων και ανεξάρτητων αρχών, δύναται μέχρι 31.12.2016 να πληρώνονται με υπόλογο φυσικό πρόσωπο μόνιμο κρατικό υπάλληλο ή υπάλληλο της περιφέρειας ή υπάλληλο ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά την διαδικασία που ίσχυε πριν την έκδοση ΚΥΑ με αριθμ. 46274/26.09.2014.

Η ανωτέρω εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της παρούσης δύναται να ισχύει εφόσον υπάρχει επιχειρησιακή αδυναμία εκτέλεσης των πληρωμών αυτών από υφιστάμενες οικονομικές υπηρεσίες των οικείων φορέων της κεντρικής διοίκησης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Τα άρθρα 7 και 12 της παρούσας ισχύουν και στις περιπτώσεις των πληρωμών αυτών ως προς τα δικαιολογητικά της πληρωμής.

2. Οι πληρωμές των δαπανών Τεχνικής Βοήθειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν δράσεις τεχνικής βοήθειας, που βαρύνουν το ΠΔΕ, διέπονται από τις διατάξεις της παρούσας, ανεξάρτητα αν αφορούν υπηρεσίες που υπάγονται στην κεντρική διοίκηση ή τις Περιφέρειες. Στις περιπτώσεις των δράσεων Τεχνικής Βοήθειας των ειδικών υπηρεσιών του Ν. 4314/2014 των υπουργείων και των Περιφερειών, οι πληρωμές πραγματοποιούνται, αντί της οικονομικής υπηρεσίας, από την αρμόδια μονάδα οργάνωσης - υποστήριξης, που ασκεί καθήκοντα εφαρμογής των πόρων της ΤΒ.

Άρθρο 12 Δικαιολογητικά πληρωμών έργων του ΠΔΕ

1. Στο παρόν άρθρο καθορίζονται, τηρώντας την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή δαπανών έργων του ΠΔΕ. Οι δαπάνες δύναται να αφορούν σε εκτέλεση συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών/μελετών καθώς και λοιπών έργων υλοποιούμενων με αυτεπιστασία/ίδια μέσα των φορέων υλοποίησης, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης ή άλλες αποφάσεις, συμβάσεις ή συμφωνίες. Επίσης, καθορίζονται τα δικαιολογητικά για τις επιχορηγήσεις νομικών προσώπων, καθώς και τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις και ιδιώτες.

2. Τα δικαιολογητικά δαπανών υποβάλλονται από την υπηρεσία που εκτελεί το έργο στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία (ή στο φυσικό πρόσωπο υπόλογο όπου αυτό προβλέπεται) για την εκκαθάριση της δαπάνης και την εκτέλεση της πληρωμής. Η υπηρεσία που εκτελεί το έργο, τηρεί η ίδια, στο πλαίσιο της επιμερισμένης ευθύνης, τα λοιπά στοιχεία και δικαιολογητικά του έργου. Σε ειδικές περιπτώσεις προσωρινών συμπράξεων ή νομικών προσώπων ειδικού σκοπού, τα οποία παύουν να υπάρχουν μετά την ολοκλήρωση του έργου, την ευθύνη τήρησης των ανωτέρω λοιπών στοιχείων και δικαιολογητικών μετά τη διάλυση της σύμπραξης/οντότητας έχει, όπου υφίσταται, η αρμόδια αρχή διαχείρισης, η οποία και οφείλει να παρέχει τα σχετικά δικαιολογητικά για τυχόν ελέγχους/επιθεωρήσεις. Τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποστέλλει η υπηρεσία που εκτελεί το έργο, ανάλογα με το είδος του είναι κατά περίπτωση :

α. Δικαιολογητικά πληρωμής δαπανών (τεχνικών) Έργων:

αα. Πληρωμή λογαριασμών δημοσίων έργων:

• Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο με την οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά πληρωμής και στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αναδόχου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ., το συνολικό ποσό της δαπάνης, καθώς και το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο πληρωμής, με ανάλυση των σχετικών κρατήσεων.

• Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια. Στην κατάσταση αυτή η υπηρεσία που εκτελεί το έργο αναγράφει, α) στον πρώτο λογαριασμό τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της για την ανάθεση της σύμβασης, τη σύμβαση, την εγγυητική επιστολή (Ε/Ε) καλής εκτέλεσης, την αναγγελία στο ΙΚΑ περί έναρξης εργασιών αναδόχου, τα επιμετρητικά σχέδια, τυχόν πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών και λοιπές βεβαιώσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας, β) στους επόμενους μετά τον πρώτο λογαριασμό αναγράφεται επιπρόσθετα η ύπαρξη τυχόν ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών (ΑΠΕ), καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή των συμβατικών δεδομένων του έργου (παρατάσεις προθεσμίας, συμπληρωματικές συμβάσεις κ.λπ.) καθώς και τυχόν υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, και γ) στον προτελικό λογαριασμό, τηρείται και πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

• Λογαριασμός/πιστοποίηση, με συνοπτική και αναλυτική επιμέτρηση υπογεγραμμένη κατά σελίδα από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου και τον ανάδοχο, εγκεκριμένη από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Στον τελικό λογαριασμό, απαιτείται και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

ββ. Πληρωμή λογαριασμών έργων με συμβάσεις παραχώρησης

(Καταβολή χρηματοδοτικής συμβολής Δημοσίου και πρόσθετης χρηματοδοτικής συμβολής Δημοσίου, αποζημιώσεων προς παραχωρησιούχο, δαπανών πάσης φύσεως εργασιών εκτελούμενων διά του παραχωρησιούχου,
όπως απολογιστικές εργασίες πάσης φύσεως, συμπληρωματικές εργασίες καθώς και συμβατικές εργασίες μη περιλαμβανόμενες στο κατ' αποκοπή τίμημα)

• Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, με την οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά πληρωμής και στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αναδόχου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ., το συνολικό ποσό της δαπάνης, το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο πληρωμής, με ανάλυση των σχετικών κρατήσεων καθώς και το οικείο άρθρο της Σύμβασης Παραχώρησης (όπου απαιτείται).

• Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια. Στην κατάσταση αυτή στον πρώτο λογαριασμό, η υπηρεσία που εκτελεί το έργο αναγράφει τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της, όπως κάθε σχετική συμφωνία/σύμβαση, τυχόν υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, αναγγελία στο ΙΚΑ περί έναρξης εργασιών αναδόχου (όπου απαιτείται), τυχόν Υπουργική Απόφαση για εκτέλεση/ πληρωμή εργασιών κ.α. Σε επόμενους λογαριασμούς αναγράφεται οποιαδήποτε μεταβολή των συμβατικών δεδομένων του έργου (παρατάσεις προθεσμίας, ΑΠΕ, συμπληρωματικές συμβάσεις κ.λπ.) καθώς και τυχόν υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές.

• Λογαριασμός/πιστοποίηση, με επισυναπτόμενο πιστοποιητικό του Ανεξάρτητου Μηχανικού περί επίτευξης του σχετικού Οροσήμου ή με επισυναπτόμενη βεβαίωση απολογιστικών δαπανών από οικείο φορέα, καθώς και πιστοποίηση περί της καταβολής της Δεσμευτικής Επένδυσης εκ μέρους του Παραχωρησιούχου.

• Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης πτώχευσης.

γγ. Για βλάβες από ανωτέρα βία:

• Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, με την οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά πληρωμής.

• Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια. Στην κατάσταση αυτή η υπηρεσία, που εκτελεί το έργο αναγράφει τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της, όπως τη δήλωση του αναδόχου (περιγραφή της αιτίας - ανωτέρα βία, αίτημα αποζημίωσης για αποκατάσταση), το πρωτόκολλο διαπίστωσης για το είδος και το ποσό των ζημιών, την αιτία, την απαιτούμενη δαπάνη για επανόρθωση κ.λπ. και την απόφαση αρμοδίου οργάνου για την έγκρισή του.

• Πιστοποίηση εκτέλεσης εργασιών.

• Βεβαίωση περί μη ύπαρξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην εργολαβία καθώς και αναλυτική τεκμηρίωση περί της μη κάλυψης του κινδύνου από τυχόν υπάρχον ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

δδ. Για απολογιστικές εργασίες:

• Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο με την οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά πληρωμής.

• Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια. Στην κατάσταση αυτή η υπηρεσία, που εκτελεί το έργο αναγράφει τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της όπως
την απόφαση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, η οποία δικαιολογεί την ανάγκη εκτέλεσης των απολογιστικών εργασιών και καθορίζει το είδος και την έκταση αυτών και την απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στην οποία θα αναγράφεται το προς διάθεση ποσό για την εκτέλεση των εργασιών απολογιστικά, το είδος εργασιών και η χρονολογία περαίωσης αυτών, συγκεντρωτική κατάσταση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν με τα παραστατικά στοιχεία (προμήθειες, ημερομίσθια κλπ) και την επιμέτρηση των απολογιστικών εργασιών που εκτελέστηκαν.

• Πρωτόκολλο παραλαβής των εργασιών που εκτελέσθηκαν και την απόφαση έγκρισης του.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (αα, ββ, γγ και δδ), υποβάλλονται επιπρόσθετα από την Υπηρεσία που εκτελεί το έργο, στην οικονομική υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Αποδείξεις για την πληρωμή των προβλεπόμενων κρατήσεων και φόρων.

• Τιμολόγιο αναδόχου.

• Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη ενεχυρίασης/εκχώρησης της πληρωμής.

εε. Προκαταβολές για πρώτη εγκατάσταση και για υλικά/μηχανήματα, που ενσωματώνονται στο έργο.

• Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, με την οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά πληρωμής.

• Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών, που τηρούνται από την ίδια. Στην κατάσταση αυτή η υπηρεσία που εκτελεί το έργο, αναγράφει τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της κατά περίπτωση, όπως το πρακτικό εγκατάστασης εργοταξίου του αναδόχου, την αίτηση του αναδόχου, την εγγυητική επιστολή και τα στοιχεία της, τα στοιχεία του λογαριασμού o οποίος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την καταβολή του ποσού της προκαταβολής για υλικά ή μηχανήματα που θα ενσωματωθούν στο έργο και θα κινείται με έγγραφες εντολές της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο προς την Τράπεζα, έγκριση της υπηρεσίας για τα ως άνω υλικά ή μηχανήματα.

• Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης πτώχευσης.

• Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη ενεχυρίασης/εκχώρησης της πληρωμής.

στ. Για αποζημιώσεις από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων.

Παρακατάθεση αποζημιώσεων λόγω απαλλοτρίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων:

• Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, με την οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά πληρωμής.

•  Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια. Στην κατάσταση αυτή η υπηρεσία που εκτελεί το έργο, αναγράφει τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της, όπως απόφαση του αρμοδίου οργάνου δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία κηρύσσεται η απαλλοτρίωση ακινήτου, δικαστική απόφαση καθορισμού της αποζημίωσης ή πρακτικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί εξώδικου συμβιβασμού που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, κτηματολογικός πίνακας απαλλοτριούμενων ιδιοκτησιών ή επισημειωματική πράξη/βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου επί του πίνακα υπολογισμού και παρακατάθεσης αποζημίωσης ότι έγινε ακριβής μεταφορά των σχετικών κτηματολογικών πληροφοριών.

• Πίνακας υπολογισμού και παρακατάθεσης αποζημιώσεων, ο οποίος συντάσσεται με βάση τον κτηματολογικό πίνακα, θεωρημένος από το αρμόδιο όργανο, σε δύο (2) αντίτυπα στον οποίο περιλαμβάνονται ανά ιδιοκτησία τα στοιχεία του φερόμενου ιδιοκτήτη, τα είδη και οι ποσότητες των απαλλοτριούμενων περιουσιακών στοιχείων (έδαφος, επικείμενα κ.λπ.), η τιμή μονάδος αποζημίωσης, τυχόν συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάθε ιδιοκτησίας ή και αποζημιώσεων επικειμένων λόγω επίταξης, η συνολική αποζημίωση για κάθε ιδιοκτησία και κάθε άλλη πληροφορία που απαιτεί η λογιστικοποίηση της δαπάνης.

• Απόφαση εκκαθάρισης της δαπάνης.

• Δήλωση μεταβίβασης ακινήτων, θεωρημένη από τη ΔΟΥ.

Εφόσον η αποζημίωση καταβάλλεται απευθείας στους δικαιούχους απαιτείται επιπρόσθετα:

• Απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου του αρμόδιου Δικαστηρίου ή απόφαση διοικητικής αναγνώρισης του άρθρου 27 του Ν. 2882/2001.

• Νομιμοποιητικό έγγραφο εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

• Φορολογική ενημερότητα.

• Ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον ο δικαιούχος έχει εμπορική ιδιότητα ή είναι νομικό πρόσωπο.

• Πιστοποιητικό της αρμόδιας ΔΟΥ, ότι έχει καταβληθεί ο φόρος κληρονομιάς στις περιπτώσεις που το απαλλοτριούμενο ακίνητο έχει περιέλθει στον δικαιούχο με κληρονομική διαδοχή.

ζζ. Μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ.

• Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, με την οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά πληρωμής.

• Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια. Στην κατάσταση αυτή η υπηρεσία, που εκτελεί το έργο, αναγράφει τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της, όπως απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση της δαπάνης.

• Αναλυτικός προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης.

β. Δικαιολογητικά πληρωμής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών:

αα. Τμηματικές πληρωμές και αποπληρωμή.

• Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο με την οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά πληρωμής, και στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αναδόχου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ., το συνολικό ποσό της δαπάνης, καθώς και το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο πληρωμής, με ανάλυση των σχετικών κρατήσεων.

• Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια. Στην κατάσταση αυτή η υπηρεσία που εκτελεί το έργο αναγράφει τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της, όπως στην πρώτη πληρωμή ή προκαταβολή, όλα τα στοιχεία του φακέλου που τηρεί η υπηρεσία για την ανάθεση της σύμβασης, τη σύμβαση και τυχόν τροποποιήσεις της, την Ε/Ε καλής εκτέλεσης, και λοιπές βεβαιώσεις ή λογαριασμούς της διευθύνουσας υπηρεσίας.

• Πρωτόκολλο ή πρακτικό οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της οικείας επιτροπής ή λογαριασμός/πιστοποίηση, με συνοπτική και αναλυτική επιμέτρηση υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου και τον ανάδοχο, εγκεκριμένη από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας, όπου απαιτείται.

• Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας αγαθών.

ββ. Προκαταβολή, εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση.

• Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο με την οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά πληρωμής.

• Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια. Στην κατάσταση αυτή η υπηρεσία που εκτελεί το έργο αναγράφει τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της κατά περίπτωση, όπως την αίτηση του αναδόχου, τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής και ότι συμπληρωματικό στοιχείο προβλέπεται στη σύμβαση.

• Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης πτώχευσης.

• Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη ενεχυρίασης/εκχώρησης της πληρωμής.

• Αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής που χρησιμοποιείται για την εκταμίευση της προκαταβολής.

• Αποδεικτικό είσπραξης της προκαταβολής, όταν προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο του φορέα.

γγ. Ειδικότερα για τις τεχνικές μελέτες, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσαρμόζονται αναλόγως, με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

γ. Δικαιολογητικά πληρωμής λοιπών έργων (π.χ. έργων που υλοποιούνται με αυτεπιστασία και αφορούν αμοιβές προσωπικού, μετακινήσεις κ.λπ.):

• Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, με την οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά πληρωμής και στην οποία αναφέρονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση των ωφελούμενων ή του αναδόχου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ., το συνολικό ποσό της δαπάνης, καθώς και το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο, με ανάλυση των σχετικών κρατήσεων.

• Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια. Στην κατάσταση αυτή η υπηρεσία, που εκτελεί το έργο αναγράφει τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της, όπως απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα (αυτεπιστασία), αποφάσεις οργάνων για τυχόν πρόσθετη ή υπερωριακή εργασία, φύλλα χρονοχρέωσης προσωπικού, βεβαίωση αποστολής των ηλεκτρονικών αρχείων στην ΗΔΙΚΑ, όπου προβλέπεται κ.α.

• Βεβαίωση - πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου από τα όργανα της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο και από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, όπου απαιτείται. Στη βεβαίωση - πιστοποίηση καταγράφονται λεπτομερώς τα υποβληθέντα από τον δικαιούχο της πληρωμής δικαιολογητικά - παραδοτέα (αντίστοιχα της κάθε δόσης, όπως αναφέρονται και στη σύμβαση) και αξιολογηθέντα από την αρμόδια Υπηρεσία.

Σε ειδικές περιπτώσεις δαπανών εφαρμόζονται κατά περίπτωση:

αα. Αμοιβές προσωπικού

Τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 32 της ΥΠΑΣΥΔ (αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/5.2.2013, ΦΕΚ Β' 292/2013) ή στην ΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 4314/2014, ή σε άλλη ανάλογη απόφαση

ββ. Μετακινήσεις προσωπικού

• Απόφαση μετακίνησης του αρμοδίου οργάνου

• Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση και εκκαθάριση των προβλεπόμενων, από το θεσμικό πλαίσιο του φορέα, δαπανών.

γγ. Επιχορήγηση ποσού που αντιστοιχεί σε δαπάνες που υπολογίζονται στη βάση επιλογών απλοποιημένου κόστους

• Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής διαχείρισης, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις απόδοσης του συγκεκριμένου ποσού

• Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά προβλέπονται στο ισχύον σύστημα διαχείρισης του αντίστοιχου προγράμματος ή στην Απόφαση Ένταξης.

δ. Δικαιολογητικά χρηματοδότησης νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου για την εκτέλεση έργων:

• Αίτηση του νομικού προσώπου που εκτελεί το έργο στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία για την καταβολή της χρηματοδότησης, στην οποία επισυνάπτεται η απόφαση εκτέλεσης με ίδια μέσα ή το ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του έργου και η τεκμηρίωση της ύπαρξης υφιστάμενων ή προγραμματισμένων αναγκών για πληρωμές του έργου.

• Αντίγραφο της εντολής κατανομής του διατάκτη της ΣΑΕ (υπουργού ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου) ή αντίγραφο απόφασης διάθεσης πίστωσης με το ποσό της πληρωμής.

• Παραστατικό είσπραξης του ΝΠΙΔ, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο, όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

• Στις επόμενες μετά την πρώτη δόσεις της χρηματοδότησης και όταν απαιτούνται πολλές πληρωμές, βεβαίωση από την οποία προκύπτει η πληρωμή από το νομικό πρόσωπο σημαντικού τμήματος (τουλάχιστον 70%) των προηγούμενων δόσεων της χρηματοδότησης.

• Στην περίπτωση που η χρηματοδότηση χρησιμοποιείται και για την πληρωμή δαπανών υπολογιζόμενων με επιλογές απλοποιημένου κόστους, είναι υποχρεωτική η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής διαχείρισης για τις ισόποσες δαπάνες. 

ε. Μεταφορά χρηματοδότησης άνευ υπολόγου σε Ταμεία και Ειδικούς λογαριασμούς :

• Ύπαρξη διατάξεων/αποφάσεων για τη μεταφορά της χρηματοδότησης και τήρηση των προβλέψεών τους.

στ. Δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους :

• Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο με την οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά πληρωμής, και στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αναδόχου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ., το συνολικό ποσό της δαπάνης, καθώς και το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο πληρωμής, με ανάλυση των σχετικών κρατήσεων.

• Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια και ειδικότερα οι προβλεπόμενες πράξεις (τελεσίδικες) των δικαστικών οργάνων ή/και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

• Θεωρημένη κατάσταση εκκαθάρισης του επιδικασθέντος ποσού.

ζ. Νομιμοποίηση κληρονόμων για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο. Επιπρόσθετα των ανωτέρω προβλεπόμενων ανάλογα με τη δαπάνη :

• Κληρονομητήριο και αντίστοιχο πιστοποιητικό δικαστικής αρχής (πρωτοδικείου).

• Δήλωση των κληρονόμων ότι παραιτούνται των ενδίκων μέσων κατά της απόφασης του πρωτοδικείου.

• Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι έχει υποβληθεί η κατά νόμο δήλωση κληρονομιάς που περιλαμβάνει τους προβλεπόμενους φόρους και έχει καταβληθεί ο απαιτούμενος φόρος.

η. Κατά την πρώτη πληρωμή υποβάλλονται επίσης:

• Η απόφαση ένταξης του έργου και το σύμφωνο αποδοχής όρων, όπου υφίστανται.

• Η πρωτότυπη Σύμβαση με τυχόν τροποποιήσεις της, πλην των περιπτώσεων τεχνικών έργων και μελετών.

θ. Στην περίπτωση εκχώρησης ή κατάσχεσης απαιτείται η αναγγελία εκχώρησης ή το κατασχετήριο αντίστοιχα τηρουμένων των διαδικασιών που ορίζονται στο άρθρο 145 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση περί μη εκχώρησης/ενεχυρίασης.

ι. Στις ανωτέρω α, β, γ, δ και στ' περιπτώσεις (πλην των περιπτώσεων α.στ.στ και α.ζζ), υποβάλλονται επιπρόσθετα από την Υπηρεσία που εκτελεί το έργο, στην οικονομική υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση απόδοσης ΦΠΑ, όπου απαιτείται.

• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΤΑΑ ή και Ι.Κ.Α έργου και εταιρείας, όπου απαιτείται.

3. Εφόσον τίθενται σε ισχύ νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες επηρεάζουν την κατά τα ανωτέρω καταγραφή των αναγκαίων δικαιολογητικών πραγματοποίησης της εκάστοτε πληρωμής, τα ανωτέρω δικαιολογητικά της παρούσας απόφασης νοούνται όπως καταγράφονται/περιγράφονται στο εκάστοτε μεταγενέστερο θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 13 Κατάργηση λογαριασμών έργων στην ΤτΕ

1. Οι πληρωμές του ΠΔΕ πραγματοποιούνται μέχρι 30.06.2016 μέσω λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων που τηρούνται για κάθε έργο στην ΤτΕ.

2. Από 01.07.2016 καταργούνται σταδιακά οι λογαριασμοί των έργων και οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε βάρος των τριτοβάθμιων λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων, οι οποίοι τηρούνται σε επίπεδο συλλογικής απόφασης (ΣΑ). Οι χρηματοδοτήσεις των λογαριασμών των ΣΑ πραγματοποιούνται με εντολές του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού βάσει των σχετικών αιτημάτων της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής ή/και του αρμόδιου φορέα χρηματοδότησης. Η παρακολούθηση των πληρωμών που αφορούν σε κάθε έργο της ΣΑ πραγματοποιείται μέσω της σχετικής κωδικοποίησης του πληροφοριακού συστήματος του ΠΔΕ, που είναι διασυνδεδεμένο με την ΤτΕ.

3. Με οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ορίζονται λεπτομέρειες για τη σταδιακή κατάργηση των λογαριασμών των έργων καθώς και οι υποχρεώσεις καταχώρησης των αναγκαίων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του ΠΔΕ, προκειμένου να παρέχονται με ασφάλεια όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τις πληρωμές από τον οικείο λογαριασμό της ΣΑ, που πραγματοποιούνται για κάθε έργο που περιλαμβάνεται σ' αυτήν.

4. Προς διευκόλυνση της μετάβασης στη νέα διαδικασία, μέχρι 31.12.2015, για κάθε λογαριασμό έργου στην ΤτΕ, ορίζεται ένας μόνο υπεύθυνος λογαριασμού. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής, δύνανται να ορίζονται περισσότεροι του ενός υπεύθυνοι, για κάθε λογαριασμό έργου που τηρείται στην ΤτΕ.

Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούμενης κάθε άλλης διάταξης που ορίζει διαφορετικά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

 

Πηγή: Taxheaven