Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με τίτλο «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του Μέρους Α' (Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων Δημοσίου)


Με τις προτεινόμενες διατάξεις, συμπληρώνεται και απλοποιείται η συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου και εξορθολογίζεται η συνταξιοδότηση των υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Ο.Δ.Α.Ζ. και των Υπαλλήλων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) με την υπαγωγή αυτών στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ι.Κ.Α.

Επί του άρθρου 1

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι το τακτικό προσωπικό των περιφερειών του ν. 3852/2010, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους υπάγονται από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των περιφερειών στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. Η υπαγωγή των προαναφερόμενων υπαλλήλων στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου κρίθηκε επιβεβλημένη, για να μην διαψευσθεί η συνταξιοδοτική βεβαιότητά τους, αφού οι περιφέρειες ως διάδοχη κατάσταση των πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, στελεχώθηκαν από τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν στις τελευταίες, οι οποίοι υπάγονταν με ρητή διάταξη στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου.

2. Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Β5 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, η καταβολή της σύνταξης των αγάμων ή διαζευγμένων θυγατέρων αναστέλλεται, εάν όπως προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους έχουν και άλλα εισοδήματα, εκτός από την κύρια και επικουρική σύνταξή τους, τα οποία υπερβαίνουν το αναγόμενο σε ετήσια βάση ποσό των 720€, δηλαδή το ποσό των 8.640€. Εάν τα εισοδήματα αυτά δεν υπερβαίνουν το ποσό των 8.640€, τότε το μηνιαίο ποσό της σύνταξης (720€) μειώνεται κατά το υπερβάλλον ποσό, αναγομένου αυτού σε μηνιαία βάση.
Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, παρουσιάστηκε το οριακό φαινόμενο στην περίπτωση καταβολής στο ίδιο πρόσωπο δύο κατά μεταβίβαση συντάξεων, κατά τον έλεγχο των εισοδημάτων να αναστέλλεται ταυτόχρονα η καταβολή και των δύο, αφού το ετήσιο ποσό της μίας αποτελεί το εισόδημα που ελέγχεται για την καταβολή της άλλης. Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να αποφευχθεί το προαναφερόμενο φαινόμενο και να εξασφαλισθεί ότι τα πρόσωπα αυτά θα λαμβάνουν τουλάχιστον μία σύνταξη, με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται η αναστολή καταβολής της μίας εκ των δύο συντάξεων, κατόπιν επιλογής των ενδιαφερομένων.
Εξυπακούεται ότι η καταβαλλόμενη σύνταξη αφενός μεν δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 720€, όπως ισχύει για όλες τις συντάξεις των άγαμων θυγατέρων, αφετέρου δε εάν υπάρχουν και άλλα εισοδήματα εκτός των δύο αυτών συντάξεων, υπόκεινται στους ελέγχους που προβλέπονται για όλες τις άγαμες ενήλικες θυγατέρες.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4151/2013, ορίστηκε ότι προκειμένου να ενσωματωθεί στο συντάξιμο μισθό των Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων, το επίδομα θέσης ευθύνης, πρέπει τα πρόσωπα αυτά να έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου για μια τουλάχιστον διετία.
Επειδή κατά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου διαφορετικής βαθμίδας (λ.χ. Προϊσταμένου Τμήματος και Διεύθυνσης), χωρίς να συμπληρώνεται η ανωτέρω διετία σε καμία από αυτές, με αποτέλεσμα για τον κανονισμό της σύνταξης να μην μπορεί να ληφθεί υπόψη κανένα από τα επιδόματα θέσης ευθύνης, με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι σε περίπτωση που έχουν ασκηθεί καθήκοντα Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας διαφορετικής βαθμίδας και έχει συμπληρωθεί αθροιστικά η προβλεπόμενη διετία, λαμβάνεται υπόψη για τον κανονισμό της σύνταξης το επίδομα θέσης, την οποία κατείχε ο υπάλληλος για περισσότερο χρόνο.
Επιπλέον με τις ίδιες διατάξεις, σε εφαρμογή όσων έγιναν δεκτά με τη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη δεύτερη Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειάς του την 29η Οκτωβρίου 2014, οι προαναφερόμενες διατάξεις καθώς και αυτές της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4151/2013 ενσωματώνονται ως εδάφια στην περ. ι της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007 (Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων), με κατάργηση των προαναφερομένων διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4151/2013.

4. Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ρητά ότι για τη συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου των 12 ετών, προκειμένου να αναγνωρισθεί ως συντάξιμος ο χρόνος σπουδών, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος ασφάλισης και όχι μόνον ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας.

5. Με τις διατάξεις της παρ. 5, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εκτίθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 (136 Α') για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιμοι που αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις (αντιρρησίες συνείδησης).
Η θέσπιση της αναγνώρισης ως συντάξιμου του προαναφερόμενου χρόνου κρίθηκε επιβεβλημένη, αφού ήδη στους καταταγόμενους στο στρατό από 27-6-1997 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 2510/1997) παρέχεται η δυνατότητα στους αντιρρησίες συνείδησης να υπηρετούν άοπλη στρατιωτική θητεία ή εναλλακτική πολιτική θητεία. Ο χρόνος της θητείας τους αυτής μπορεί να αναγνωρισθεί συντάξιμος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη συνταξιοδοτική νομοθεσία για την αναγνώριση ως συνταξίμου του χρόνου στρατιωτικής θητείας.

6. Με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ.1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προβλέπεται η συνταξιοδότηση των στρατιωτικών που απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία, χωρίς τη θέλησή τους, με τη συμπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 6 επαναδιατυπώνονται οι ανωτέρω διατάξεις, ώστε να έχουν εφαρμογή μόνο για όσους απομακρύνονται χωρίς υπαιτιότητά τους και όχι και για περιπτώσεις που ο στρατιωτικός αποτάσσεται ή απομακρύνεται της Υπηρεσίας για πειθαρχικά παραπτώματα κ.λπ..

7. Με τις διατάξεις της παρ. 7 ορίζεται ότι για τους υπαλλήλους - λειτουργούς του Δημοσίου που απολύονται για πειθαρχικούς λόγους, η σύνταξή τους καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους.Τα πρόσωπα αυτά, εκ παραδρομής είχαν παραλειφθεί από τις οικείες διατάξεις της υποπαραγράφου Β.2 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τις οποίες θεσπίστηκε ως γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 67ο έτος της ηλικίας για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01.01.2013 και μετά.

8. Με τις διατάξεις της παρ. 8 και προκειμένου να μην υπάρχει οποιαδήποτε αμφισβήτηση, προβλέπεται ρητά ότι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων, ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 Α του π.δ. 169/2007, μπορεί να διακόπτει την καταβολή της προκαταβολής της σύνταξης εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την καταβολή της, είναι αρμόδιος για την έκδοση καταλογιστικής πράξης με την οποία θα αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα στην περίπτωση αυτή ποσά προκαταβολής σύνταξης.

9. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 60 του π.δ. 169/2007 προβλέπεται ότι δεν μπορεί να αναγνωρισθούν αναδρομικά οικονομικά δικαιώματα από συντάξεις για χρονικό διάστημα πέραν των 3 ετών. Επειδή λόγω της αθρόας εξόδου των υπαλλήλων του Δημοσίου κατά τα τελευταία έτη, παρατηρήθηκε υπέρμετρη καθυστέρηση στην απονομή των συντάξεων, στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, όπου για τον προσδιορισμό του τελικού ποσού σύνταξης μεσολαβούν και άλλοι ασφαλιστικοί φορείς, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις η αναδρομικότητα των συντάξεων να ανατρέχει πέραν της τριετίας, με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 9 προβλέπεται ότι ο υφιστάμενος περιορισμός των τριών (3) ετών ως προς την καταβολή αναδρομικών συντάξεων δεν ισχύει για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η υπέρβαση της τριετίας οφείλεται σε αδυναμία της συνταξιοδοτικής διοίκησης για απονομή της οριστικής σύνταξης και όχι σε υπαιτιότητα του υπαλλήλου (καθυστέρηση προσκόμισης αναγκαίων δικαιολογητικών που του ζητήθηκαν κλπ).

10. Με τις διατάξεις της παρ. 10 διορθώνεται φράση της διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007, στην οποία εκ παραδρομής αναγράφεται «στην παράγραφο 2β» αντί της σωστής φράσης «στην παράγραφο 2α», με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Επί του άρθρου 2

1. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2084/1992, με τις οποίες προβλέπονται οι προϋποθέσεις καταβολής της κατά μεταβίβαση σύνταξης στους επιζώντες συζύγους στις περιπτώσεις θανάτου του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού που πρωτοασφαλίστηκαν από 1¬1-1993 και μετά, είναι αόριστες και για τον λόγο αυτό ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την καταβολή της σύνταξης στα δικαιούχα πρόσωπα στηρίζεται στην υποκειμενική κρίση του δικαιοδοτικού οργάνου. Για τον λόγο αυτό με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 (περ. α', β' και γ') επαναδιατυπώνονται οι ανωτέρω διατάξεις του ν. 2084/1992, ώστε ο έλεγχος για το ύψος του εισοδήματος πάνω από το οποίο δεν θα χορηγηθεί η σχετική σύνταξη στα δικαιούχα πρόσωπα να στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια.
Επίσης με τις διατάξεις της περ. δ' προβλέπεται ότι τα ενήλικα παιδιά του πρωτοασφαλιζόμενου μετά την 1-1-1993 αποβιώσαντος υπαλλήλου ή στρατιωτικού που σπουδάζουν, δικαιούνται σύνταξη με τις ίδιες προϋποθέσεις που δικαιούνται σύνταξη τα αντίστοιχα τέκνα όσων ασφαλίσθηκαν πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2703/1999 ρυθμίζεται η συνταξιοδοτική αντιμετώπιση των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ που τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους. Επειδή πλέον μπορούν να τελούν σε αναστολή άσκησης καθηκόντων και τα μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού των ΤΕΙ, με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 2 επεκτείνεται η προαναφερόμενη ρύθμιση και στα πρόσωπα αυτά.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 (περ. α και β) ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2703/1999, οι οποίες ρυθμίζουν το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς των Προέδρων και των Μελών των Ανεξαρτήτων Αρχών (εξακολούθηση υπαγωγής στο ασφαλιστικό καθεστώς που υπάγονταν πριν από το διορισμό τους στις θέσεις αυτές, ασφαλιστικές εισφορές κλπ) έχουν εφαρμογή και για τους υπαλλήλους ή λειτουργούς του Δημοσίου και τους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., που τοποθετούνται ως Διοικητές και Υποδιοικητές των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Η διάταξη κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητικότητα ως προς την κάλυψη των προαναφερόμενων θέσεων μέσω της μη διάψευσης των συνταξιοδοτικών προσδοκιών των προσώπων αυτών.
Επίσης με τις διατάξεις της περ. γ της ίδιας παραγράφου ορίζεται ότι όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί μπορούν να αναγνωρίσουν με καταβολή των προβλεπομένων ασφαλιστικών εισφορών, τον χρόνο που διετέλεσαν στις προαναφερόμενες θέσεις ως συντάξιμο εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εντός εξαμήνου από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού. Στην περίπτωση αυτή η αναπροσαρμογή της σύνταξής τους διενεργείται αναδρομικά από την πρώτη του επομένου της δημοσίευσης του νόμου αυτού μήνα.

4. α. Με τη διάταξη της περ. γ' της παρ. 16 του άρθρου 6 του ν. 4002/2011 ορίζεται ότι «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζεται το μέγεθος και τα κριτήρια του δείγματος των ελέγχων που διενεργεί η Διεύθυνση Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων.». Επειδή διαπιστώθηκε από την ανωτέρω Διεύθυνση ότι ο καθορισμός του ως άνω δείγματος σε ετήσια βάση είναι ιδιαίτερα δυσχερής, με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 4 (περ. α') προτείνεται η απάλειψη της λέξεως «ετησίως», έτσι ώστε να γίνει χρονικά πιο ευέλικτος ο προαναφερόμενος καθορισμός.
β. Με δικαστικές αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε δεκτό ότι οι διατάξεις του άρθρου 57 του ν.3691/2008 πρέπει να έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα που έχουν δικαιωθεί σύνταξη από το Δημόσιο, με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 99/1974. Επειδή έκτοτε έχει εκδοθεί σωρεία τελεσίδικων αποφάσεων σχετικών με το προαναφερόμενο θέμα, οι οποίες με βάση πρακτικά του Τριμελούς Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα, γεγονός που επιφέρει ξαφνική και ιδιαίτερα σημαντική δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού, με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ.4 (περ. β') προβλέπεται ότι ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία ώστε να μετριασθεί ο αιφνιδιασμός του Κρατικού Προϋπολογισμού από τη δαπάνη που συνεπάγεται η εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

5. Με τις διατάξεις της παρ. 5 ικανοποιείται πάγιο αίτημα των ενδιαφερομένων, προκειμένου η γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρία (ΚΕΠΑ) να λαμβάνεται εξίσου υπόψη για την εξαίρεση από τις μειώσεις του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011, της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012, ώστε να αποφεύγεται η επανεξέταση από την Α.Σ.Υ.Ε. και η διπλή ταλαιπωρία του αναπήρου, σε περίπτωση που έχει ήδη εξετασθεί από το ΚΕ.Π.Α. και έχει τη σχετική γνωμάτευση αυτού.
Η ρύθμιση αυτή ήδη ισχύει προκειμένου να εξαιρεθεί ο συνταξιούχος από τη μείωση του ν. 4093/2012.

6. Με τις διατάξεις της παρ. 6 προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που για οποιονδήποτε λόγο παρακρατήθηκαν εσφαλμένα από τις αποδοχές ενέργειας του υπαλλήλου, μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου, το επιπλέον οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται από τον υπάλληλο σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις, η κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/6 των αποδοχών του.
Οι διατάξεις αυτές κρίνονται επιβεβλημένες προκειμένου αφενός να εξασφαλισθεί η είσπραξη των οφειλομένων ποσών και αφετέρου να διευκολυνθεί ο υπάλληλος στην εξόφληση του κατά τα ανωτέρω οφειλόμενου ποσού.

Επί του άρθρου 3

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, προτείνεται η υπαγωγή του τακτικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Ο.Δ.Α.Ζ., στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 11 του ν.δ. 4277/1962).
Βασικός λόγος για την ένταξη των ανωτέρω προσώπων στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι αφενός λειτουργικά και οικονομικά προβλήματα του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ., καθώς αποτελούσε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 6302/34 ασφαλιστικό φορέα για το τακτικό προσωπικό του αφετέρου λόγοι ισότητας με τους αντίστοιχους τακτικούς υπαλλήλους άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Οι εν λόγω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για το πρώην τακτικό προσωπικό του Ο.Δ.Α.Ζ. το οποίο έχει μεταταχθεί ή μεταφερθεί σε θέσεις άλλων υπηρεσιών. Υπόχρεο για την κρίση των αιτήσεων συνταξιοδότησης τακτικών υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Ο.Δ.Α.Ζ., και για την καταβολή των συντάξεων είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς) από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά.
Προβλέπεται τέλος, η κατάργηση των διατάξεων του ν.δ. 2487/53 με τις οποίες καθίστατο ο Ο.Δ.Α.Ζ. συνταξιοδοτικός φορέας των υπαλλήλων του, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

Επί του άρθρου 4

Με τις διατάξεις του ν. 4239/1962, προβλεπόταν η συνταξιοδότηση των τακτικών υπαλλήλων του ΤΑΔΚΥ από το ίδιο το Ταμείο, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων συνταξιοδότησης των δημοτικών υπαλλήλων.
Με τις διατάξεις του αρ. 84 του ν. 3655/2008, ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) εντάχθηκε στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), ως Τομέας Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ), ενώ με το αρ. 115 του ίδιου νόμου ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων εντάχθηκε στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), ως Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Με τις διατάξεις του αρ. 91 του ως άνω νόμου, προβλέφθηκε η μεταφορά του 11 από το προσωπικό που υπηρετούσε στο ΤΑΔΚΥ κατά το χρόνο ένταξης στο ΤΕΑΔΥ και του λοιπού προσωπικού στο ΤΠΔΥ.
Με τις διατάξεις του αρ. 4 παρ. 2 του ν. 4002/2011, προβλέφθηκε ότι στον Τομέα Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ και στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ αντίστοιχα, θα καταβάλλονται εφεξής οι ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης των υπαλλήλων του Ταμείου, οι οποίοι υπηρετούσαν σε αυτό κατά την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3655/2008 και οι ίδιοι Τομείς θα βαρύνονται και με την καταβολή των συντάξεων τόσο των υπηρετούντων υπαλλήλων, όσο και εκείνων που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Επιπλέον, προβλεπόταν ότι, για τους υπαλλήλους που είχαν ήδη μεταταγεί ή μεταφερθεί σε άλλες υπηρεσίες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3655/2008 και είχαν διατηρήσει το προηγούμενο καθεστώς ασφάλισης, οι εισφορές τους για τον κλάδο κύριας ασφάλισης καταβάλλονται στον Τομέα Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ, ο οποίος βαρύνεται και με την καταβολή της σύνταξής τους (νυν ΕΤΕΑ).
Κατόπιν των ανωτέρω, το ΕΤΕΑ, στο οποίο -από τη σύστασή του με τις διατάξεις του ν. 4052/2012- έχει ενταχθεί -μεταξύ άλλων επικουρικών ταμείων- το ΤΕΑΔΥ και ο Τομέας Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, χορηγεί συντάξεις στους ήδη συνταξιούχους του πρώην ΤΑΔΚΥ και η μεν απόφαση συνταξιοδότησης εκδίδεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η δε δαπάνη βαρύνει το ίδιο το ΕΤΕΑ. Επιπλέον, ο Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, χορηγεί σύνταξη στους τακτικούς υπαλλήλους του πρώην ΤΑΔΚΥ και η απόφαση συνταξιοδότησης εκδίδεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η δε δαπάνη επίσης βαρύνει τον ίδιο τον Τομέα. Επειδή, ωστόσο, το ΕΤΕΑ είναι φορέας αποκλειστικά επικουρικής ασφάλισης, με κύριο αντικείμενο την απονομή επικουρικής σύνταξης στους ασφαλισμένους του, το δε ΤΠΔΥ είναι φορέας Πρόνοιας με κύριο αντικείμενο αντίστοιχα την απονομή εφάπαξ παροχών και όχι την απονομή κύριων συντάξεων και δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου υπάγονται στις διατάξεις του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ν. 3163/1955, ν.δ. 4277/1962), με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 4, προβλέπεται ότι οι τακτικοί υπάλληλοι των ΕΤΕΑ και του ΤΠΔΥ, οι οποίοι προέρχονται από το πρώην ΤΑΔΚΥ, ασφαλίζονται σε φορέα αποκλειστικά κύριας ασφάλισης, ο οποίος και θα βαρύνεται με την καταβολή των συντάξεών τους, καθώς και με την καταβολή των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων υπαλλήλων του πρώην ΤΑΔΚΥ.

Επί του άρθρου 5

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ορίζεται ότι οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ καθώς και άλλων φορέων, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές συνταξιοδοτικές διατάξεις.

Επί του Μέρους Β'

Επί του άρθρου 6


Με την παρ. 1 προστίθεται η κατηγορία των τυφλών στο πεδίο εφαρμογής της τροποποιούμενης διάταξης, προκειμένου να μετακινούνται στην καταλληλότερη θέση για την ανεμπόδιστη και ασφαλή μετακίνησή τους.
Με την παρ. 2 επιδιώκεται η διευκόλυνση άσκησης του κυβερνητικού έργου σε περιπτώσεις συνόδων διεθνών οργανισμών, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους και της ανάγκης συνολικής παρουσίας και εκπροσώπησης της χώρας.

Επί του άρθρου 7

Με την παρ. 1 επέρχονται απαραίτητες νομοτεχνικές βελτιώσεις.
Με την παρ. 2 ρυθμίζεται το ζήτημα της αμοιβής των συμμετεχόντων στην οργάνωση, διεξαγωγή, υποστήριξη, έλεγχο και εποπτεία των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, καθώς και των συμμετεχόντων στις Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές (Δ.Ι.Ε.) που συγκροτούνται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Συγκεκριμένα δίνεται εξουσιοδότηση ώστε με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων να καθοριστεί μηνιαία αποζημίωση των εμπλεκομένων για το έργο τους που πραγματοποιείται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των Υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

Επί του άρθρου 8

Με τις προτεινόμενες διατάξεις εναρμονίζεται το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ώστε να διατίθενται πλήρη στοιχεία σχετικά με το μισθοδοτούμενο προσωπικό και το αντίστοιχο μισθολογικό κόστος για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Επί του άρθρου 9

Με τις παρ. 1 έως 3 προβλέπεται η μετακίνηση των Δημοσιονομικών Ελεγκτών μεταξύ οργανικών μονάδων επιπέδου τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, προκειμένου να μην στερείται η Υπηρεσία την ελεγκτική εμπειρία των στελεχών της.
Με τις παρ.4 και 5 προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ και όσων υπαλλήλων υπηρετούν στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς η στελέχωση των εν λόγω υπηρεσιών προήλθε κυρίως από υπαλλήλους που υπάγονταν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πριν την αναδιοργάνωσή του με το Π.Δ. 111/2014. Επίσης, για τον ίδιο λόγο προβλέφθηκε η δυνατότητα κάλυψης των οργανικών θέσεων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και από υπαλλήλους των προαναφερόμενων υπηρεσιών, που επίσης είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ. Περαιτέρω με τις εν λόγω διατάξεις επιτυγχάνεται η στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων με υπαλλήλους που διαθέτουν ελεγκτική εμπειρία. Επιπροσθέτως, προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και από αποσπασμένους σε αυτή υπαλλήλους, οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα να ενταχθούν στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ και για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπασή τους. Τέλος, μετά τις ανωτέρω ρυθμίσεις επιβεβαιώνεται η ισχύς του Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ που έχει ήδη καταρτιστεί. Με την παρ. 6 προβλέπεται η δυνατότητα για τους Οικονομικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν στη Διεύθυνση Εκτάκτων Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων να διενεργούν ελέγχους αρμοδιότητας όλων των Διευθύνσεων της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης, με δεδομένο ότι έχουν ενταχθεί αυτοδίκαια στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ.
Με την παρ.7 προβλέπεται η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων να διενεργεί ελέγχους της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης και εκτός της διαδικασίας που προβλέπεται από το ν.3492/2006, προκειμένου να ελέγχεται μεγαλύτερο πλήθος φορέων.
Με τις παρ. 8 και 9 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να ανακατανέμει ή να ανακαθορίζει με απόφασή του αρμοδιότητες εντός οργανικών μονάδων χωρίς τη μεταβολή του συνολικού αριθμού τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται: α) ευελιξία και εξοικονόμηση χρόνου, ώστε για ήσσονος σημασίας αλλαγές να μην απαιτείται η τροποποίηση των διατάξεων του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών και β) διασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των Υπηρεσιών. Με την παρ.10 επιδιώκεται η διευκόλυνση της μετακίνησης των οργάνων που διενεργούν ελέγχους σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας ή κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονομικών.

Επί του άρθρου 10

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (Α' 160) προβλέφθηκε η δυνατότητα επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους. Παράλληλα εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, προκειμένου να καθορίζει με αποφάσεις τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χρηματοδότησης των φορέων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την προτεινόμενη ρύθμιση συμπληρώνονται οι ανωτέρω διατάξεις και καθιερώνεται δυνατότητα παρακράτησης από την τακτική επιχορήγηση των φορέων ποσού αντίστοιχου με το επιστρεπτέο από αυτούς ποσό, εφόσον από τις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθιερώνεται υποχρέωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης στον Κρατικό Προϋπολογισμό και οι ως άνω φορείς δεν συμμορφώνονται προς αυτήν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι εφόσον οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δεν απορροφήσουν το σύνολο της διατιθέμενης κάθε φορά επιχορήγησης και δεν επιστρέψουν έγκαιρα το υπόλοιπο αυτής, δεν θα προκληθεί απώλεια εσόδων στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Με την αριθμ. 2/76469/ΔΠΓΚ/29.09.2014 (Β' 2671) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4281/2014, επιχορηγήθηκαν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν στους κλάδους υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης για την εξόφληση υποχρεώσεων προς τρίτους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1.1.2012 και ορίστηκε ότι τυχόν υπόλοιπα της χρηματοδότησης των νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που δεν θα είχαν χρησιμοποιηθεί ως 31.12.2014 για την εξόφληση των υποχρεώσεων αυτών, θα επιστρέφονταν στον Κρατικό Προϋπολογισμό το αργότερο μέχρι 31.1.2015. Λόγω του μεγάλου ύψους ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των νομικών προσώπων που ανήκουν στον κλάδο υγείας -κυρίως των νοσηλευτικών ιδρυμάτων- και των χρονοβόρων διαδικασιών εκκαθάρισής τους και αποπληρωμής των δικαιούχων, δεν κατέστη εφικτό να αποπληρωθούν οι υποχρεώσεις αυτές εντός των ως άνω προθεσμιών. Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας δημοσιονομικής εξυγίανσης και εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους και προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διακοπής εφοδιασμού των νομικών προσώπων του κλάδου υγείας και διατάραξης της ομαλής λειτουργίας τους, λόγω των καθυστερήσεων στην αποπληρωμή των προμηθευτών τους, με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιούνται οι προθεσμίες αυτές για τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα. Με την εν λόγω τροποποίηση καλύπτεται το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου τα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας νομικά πρόσωπα να ανταποκριθούν στην εκκαθάριση και αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, και συγκεκριμένα οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης της αποπληρωμής και επιστροφής στον Κρατικό Προϋπολογισμό του υπολοίπου της χρηματοδότησης καθορίζονται σε 10 και 15 μέρες αντίστοιχα μετά τη δημοσίευση των προτεινόμενων διατάξεων.

Επί του άρθρου 11

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται χρονικά μέχρι το τέλος του 2016 η δυνατότητα αξιοποίησης από το Ελληνικό Δημόσιο των ταμειακών διαθεσίμων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α'
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.


1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α' 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής:
«17. Το τακτικό προσωπικό των περιφερειών του ν. 3852/2010 (Α' 87), καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους αποκτούν δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις, κατά περίπτωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/2005 (Α' 272) όπως ισχύει και του άρθρου 2 του ν. 3865/2010 (Α' 120), όπως ισχύει.»
β. Η διάταξη της παρ. 17 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007, όπως προστίθεται με το παρόν, ισχύει από 1-1-2011.

2. α. Στο τέλος της περ. α' της παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά εάν οι δύο συντάξεις καταβάλλονται από διαφορετικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, αναστέλλεται η καταβολή της μίας εξ αυτών κατόπιν επιλογής της ενδιαφερομένης και μέχρι του ποσού των 720€.»
β. Στο τέλος της περ. α' της παρ. 6 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά εάν οι δύο συντάξεις καταβάλλονται από διαφορετικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, αναστέλλεται η καταβολή της μίας εξ αυτών κατόπιν επιλογής της ενδιαφερομένης και μέχρι του ποσού των 720€.»
γ. Από την 1-1-2015 καταργείται κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τα οριζόμενα στις περ. α' της παρ. 5 του άρθρου 5 και της παρ. 6 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007, όπως προστίθενται με το παρόν.

3. α. Στο τέλος της περ. ι' της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στις διατάξεις της περίπτωσης αυτής, υπάγονται μόνο όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας, τουλάχιστον για μία διετία, μετά από επιλογή τους για τη θέση αυτή από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο ή μετά την τοποθέτησή τους στη θέση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4275/2014 (Α' 149) και όχι κατά ανάθεση ή αναπλήρωση. Αν τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν συμπληρώσει την προβλεπόμενη διετία ως Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων διαφορετικής βαθμίδας, καταβάλλεται το επίδομα θέσης την οποία κατείχε ο υπάλληλος για περισσότερο χρόνο.»
β. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περ. ι' της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, όπως προστίθεται με το παρόν αναπροσαρμόζονται, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, από την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις αυτές, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επόμενου της δημοσίευσης του νόμου αυτού μήνα. γ. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4151/2013 καταργούνται.

4. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Ο ανωτέρω χρόνος σπουδών αναγνωρίζεται ως συντάξιμος εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης 12 ετών.»

5. α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ 169/2007 προστίθεται περίπτωση νβ ως εξής:
«νβ) Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εκτίθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 (Α' 136) για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιμοι που αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις.
Για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 17 του ν. 3865/2010»
β. Για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. νβ της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 169/2007, όπως προστίθεται με το παρόν, είναι απαραίτητη η προσκόμιση καταδικαστικής απόφασης για το αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας καθώς και αποφυλακιστήριο από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το ίδιο αδίκημα λόγω των θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεών τους.
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή:
αα. και για τα πρόσωπα του άρθρου 3 του ν. 2084/1992 (Α 165 ) καθώς
ββ. και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα είχαν αποχωρήσει από την Υπηρεσία πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού , μετά την υποβολή σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερομένους προς την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), εντός εξαμήνου από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού. Στην περίπτωση αυτή τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επόμενου της έκδοσης της αναγνωριστικής πράξης μήνα.

6. Στο πρώτο εδάφιο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 η φράση: «Αν απομακρυνθεί από τις τάξεις χωρίς τη θέλησή του.» αντικαθίσταται με τη φράση: «Αν απομακρυνθεί από τις τάξεις χωρίς υπαιτιότητά του»
Ειδικά για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν απομακρυνθεί από την Υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, οι διατάξεις της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 εξακολουθούν να ισχύουν και δεν λαμβάνεται υπόψη στην περίπτωση αυτή η τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

7. Η διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Η σύνταξη όσων θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1, του Κώδικα αυτού, καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.»

8. Στο τέλος της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 57 Α του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «και να αναζητήσει με την έκδοση καταλογιστικής πράξης τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά».

9. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 60 του π.δ. 169/2007, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, εάν τα αναδρομικά οικονομικά δικαιώματα σε βάρος του Δημοσίου, που προκύπτουν κατά τον κανονισμό ή τον ανακαθορισμό της σύνταξης υπερβαίνουν τα τρία έτη από την έκδοση της οριστικής πράξης συνταξιοδότησης και υπό την προϋπόθεση ότι η υπέρβαση αυτή οφείλεται σε αδυναμία της συνταξιοδοτικής διοίκησης για απονομή της οριστικής σύνταξης εντός της αναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο τριετίας και όχι σε υπαιτιότητα του υπαλλήλου.».

10. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007 η φράση «στην παράγραφο 2β.» αντικαθίσταται με τη φράση «στην παράγραφο 2α. »

Άρθρο 2
Ρυθμίσεις διαφόρων συνταξιοδοτικών θεμάτων


1. α. Το δεύτερο εδάφιο της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2084/1992 (Α' 165) αντικαθίσταται ως εξής:
«Εάν το μηνιαίο εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το οριζόμενο στο προηγούμενο εδάφιο καταβάλλεται το ήμισυ της δικαιούμενης σύνταξης.»
β. Το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2084/1992 καταργείται.
γ. Οι διατάξεις της περ. β έχουν εφαρμογή για όσα δικαιώματα γεννώνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά.
δ. Η διάταξη της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2084/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή εάν φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της χώρας και μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου από κάθε σχολή ή κάθε Ι.Ε.Κ. χρόνου φοίτησης και για ένα ακόμα έτος, εφόσον συνεχίζεται η φοίτηση και πάντως όχι πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους για όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή του 22ου έτους της ηλικίας τους για όσα φοιτούν σε Ι.Ε.Κ.».

2. Στην περ. α της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2703/1999 (Α' 72) η φράση «Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2530/1997» αντικαθίσταται με τη φράση «Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.».

3. α. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2703/1999 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους υπαλλήλους ή λειτουργούς του Δημοσίου και τους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., που τοποθετούνται ως Διοικητές και Υποδιοικητές των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των φορέων του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 (Α' 314), τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
β. Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της θητείας τους στους φορείς της περ. α δεν έχουν καταβάλλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου, ο χρόνος αυτός μπορεί να αναγνωρισθεί συντάξιμος από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 ή της παρ. 5 του άρθρου 59 του π.δ. 169/2007, κατά περίπτωση. γ. Δικαιώματα που έχουν κριθεί διαφορετικά από τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. β, επανακρίνονται, με βάση τις διατάξεις αυτές, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται στην αρμόδια Δ/νση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εντός εξαμήνου από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επομένου της δημοσίευσης του νόμου αυτού μήνα.

4. α. Η διάταξη της περ. γ' της παρ. 16 του άρθρου 6 του ν. 4002/2011 (Α' 180), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζεται το μέγεθος και τα κριτήρια του δείγματος των ελέγχων που διενεργεί η Διεύθυνση Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων.»
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών ποσών σύνταξης, που δικαιούνται συνταξιούχοι του Δημοσίου κατά το ν.δ. 99/1974 (Α' 295) καθώς και οι κληρονόμοι τους, λόγω της εφαρμογής και σε αυτούς, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, των διατάξεων του άρθρου 57 του ν.3691/2008 (Α'166).

5. Για την εξαίρεση από τις μειώσεις των συντάξεων του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011, της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α' 40) που συνδέονται με πιστοποίηση ορισμένου ποσοστού αναπηρίας, γίνεται δεκτή και η γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Για την προσαύξηση της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Β4 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α' 222) αρκεί και η γνωμάτευση των ανωτέρω υγειονομικών επιτροπών.

6. Αν για οποιονδήποτε λόγο παρακρατήθηκαν εσφαλμένα, μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου, το επιπλέον οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται με παρακράτηση από τις καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές, σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις η κάθε μία από τις οποίες ανέρχεται στο 1/6 των αποδοχών αυτών. Αν ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, τυχόν εναπομείναν οφειλόμενο ποσό παρακρατείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από τη σύνταξή του μετά από σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Ο.Δ.Α.Ζ.


1. α. Το τακτικό προσωπικό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Ο.Δ.Α.Ζ., που προέρχεται από τον πρώην Οργανισμό Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.), το οποίο είχε προσληφθεί στον φορέα αυτόν μέχρι την 31.12.2010 , υπάγεται για κύρια σύνταξη στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (Α'191) και όλη η προηγούμενη υπηρεσία του με σχέση δημοσίου δικαίου στον ανωτέρω Οργανισμό λογίζεται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται στους φορείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας στους οποίους υπαγόταν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.
β. Οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.3865/2010 (Α'120) εξακολουθούν να ισχύουν για το προσωπικό της παραγράφου αυτής.
γ. Ως προς το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του τακτικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Ο.Δ.Α.Ζ., το οποίο έχει προσληφθεί από 1.1.2011 μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης του νόμου αυτού ή προσλαμβάνεται από την ημερομηνία αυτή και μετά, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 2 του ν.3865/2010, όπως ισχύουν.
δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για το πρώην τακτικό προσωπικό του Ο.Δ.Α.Ζ. το οποίο έχει μεταταχθεί ή μεταφερθεί σε θέσεις άλλων υπηρεσιών και έχει επιλέξει τη διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ή μεταφοράς του, ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού καθεστώτος.

2. α. Ο χρόνος υπηρεσίας με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου στον Ο.Δ.Α.Ζ πρώην υπαλλήλων του, που έχουν μεταταγεί ή μεταφερθεί σε θέσεις άλλων φορέων και δεν έχουν επιλέξει τη διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ή μεταφοράς τους ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώτος, λογίζεται ως διανυθείς στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
β. Εάν τα πρόσωπα της ανωτέρω περίπτωσης μετά τη μεταφορά ή τη μετάταξή τους έχουν υπαχθεί στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου , ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας τους στον Ο.Δ.Α.Ζ. λογίζεται ότι διανύθηκε στο Δημόσιο.

3. Εκκρεμείς αιτήσεις για συνταξιοδότηση τακτικών υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Ο.Δ.Α.Ζ., μεταφέρονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

4. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Ο.Δ.Α.Ζ. πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και εκκρεμούν, καθώς και αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού για αναγνώριση συντάξιμου χρόνου από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, ο οποίος μπορεί να αναγνωρισθεί με βάση τις οικείες διατάξεις, που ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, εξετάζονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.11 του ν.δ 4277/1962 (Α' 191) ή το Δημόσιο, κατά περίπτωση.

5. Οι συντάξεις που ήδη καταβάλλονται από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Ο.Δ.Α.Ζ., στους συνταξιούχους πρώην υπαλλήλους του Οργανισμού καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, βαρύνουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά, το Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καταβάλλονται από αυτό και διέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά για τους συνταξιούχους του διατάξεις.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

7. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, καταργείται το ν.δ 2487/1953 (Α'198), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού διάταξη.

Άρθρο 4
Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ)


1. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), καθώς και του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), που προέρχονται από το πρώην Ταμείο Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) και οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4239/1962 (ΦΕΚ Α' 126) και υπάγονται για τον κλάδο κύριας σύνταξης οι μεν στο ΕΤΕΑ, οι δε στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, μεταφέρονται στην ασφάλιση του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 11 του Ν.Δ. 4277/1962 (Α' 191).

2. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στο τακτικό προσωπικό του πρώην ΤΑΔΚΥ καθώς και στο προσωπικό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το οποίο μεταφέρθηκε ή μετατάχθηκε σε θέσεις άλλων υπηρεσιών και έχει επιλέξει τη διατήρηση του προηγούμενου, της μεταφοράς ή μετάταξης, ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώτος.

3. Οι συντάξεις που καταβάλλονται στους ήδη συνταξιούχους του πρώην ΤΑΔΚΥ καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, είτε καταβάλλονται από το ΕΤΕΑ, είτε από τον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, βαρύνουν εφεξής το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

4. Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης των τακτικών υπαλλήλων των ανωτέρω παραγράφων, μεταφέρονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

5. Οι εισφορές εργαζόμενου - εργοδότη που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στους προηγούμενους φορείς μέχρι την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, μεταφέρονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μετά από αναλογιστική μελέτη της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Ο χρόνος ασφάλισης στους προηγούμενους φορείς του τακτικού προσωπικού των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

6. Το άρθρο 1 του Ν.Δ. 4239/1962, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη -προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού- διάταξη καταργείται.

7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από τον τρίτο μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού μήνα.

Άρθρο 5
Έκταση Εφαρμογής


Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α' 276).

Μέρος Β'
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4336/2015


1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του ν. 4336/2015 (Α' 94) αντικαθίσταται ως εξής :
«Οι μετακινούμενοι για τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που είναι τυφλοί ή έχουν βαριά κινητική αναπηρία (παραπληγία, τετραπληγία, ακρωτηριασμό και αναπηρίες που φέρουν κλινικά την εικόνα παραπληγίας - τετραπληγίας) μετακινούνται στην καταλληλότερη θέση για την ανεμπόδιστη και ασφαλή μετακίνησή τους.

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 22 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του ν. 4336/2015 (Α' 94) προστίθεται εδάφιο, ως εξής :
«Τα έξοδα κίνησης και διαμονής της προηγούμενης παραγράφου αναγνωρίζονται απολογιστικά και για τα μέλη της αποστολής που συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό για τη συμμετοχή του σε συνόδους διεθνών οργανισμών. Τα συγκεκριμένα μέλη ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία εκδίδεται πριν την αναχώρηση της αποστολής.»

Άρθρο 7
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4354/2015


1. Η περ ιε της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 (Α' 176) διαγράφεται από τότε που ίσχυσε. Οι περιπτώσεις ιστ - ιθ αναριθμούνται σε ιε - ιη.

2. Στο τέλος του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176), προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Ειδικά για τους υπαλλήλους-εξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδηγών και τους βοηθούς εξεταστών, που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, καθώς και τα ελεγκτικά όργανα του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, καθορίζεται μηνιαία αποζημίωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 31η.1.2016. Η ανωτέρω αποζημίωση αφορά έργο μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των Υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και απαγορεύεται να υπερβαίνει το όριο της κατά μήνα αποζημίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Με όμοια απόφαση που εκδίδεται εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, καθορίζεται η αποζημίωση των συμμετεχόντων στις Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές (Δ.Ι.Ε.), που συγκροτούνται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, η οποία απαγορεύεται να υπερβαίνει το όριο της κατά μήνα αποζημίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Μέχρι την έκδοση των ως άνω αποφάσεων, οι αποζημιώσεις όλων των ανωτέρω εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28.»

Άρθρο 8
Τροποποίηση διατάξεων ν.3845/2010


1. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α 65) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Απογράφονται επίσης υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα που μισθοδοτούνται ή λαμβάνουν πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία απολαβές και συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση ή σύμβαση εργασίας ή έργου με τους φορείς του δημόσιου τομέα που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α 28), καθώς και με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που περιλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, όπως ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA 2010 (Κανονισμός ΕΕ 549/2013, ΕΕΕΚ L174/1), εκτός των φορέων που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β του ν. 3429/2005 (Α 314).»

2. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου καταργείται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1, καθώς επίσης και η διάταξη της παραγράφου 1ζ του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4310/2014 (Α 258).

Άρθρο 9
Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής


1. α. Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του ν.3492/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η θητεία των Δημοσιονομικών Ελεγκτών δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη στην ίδια οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων.»
β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν.4314/2014 (Α 265) προστίθεται περίπτωση γ ως εξής:
«(γ) Η θητεία των Δημοσιονομικών Ελεγκτών δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη στην ίδια οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος, της ίδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων.»

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν για τις κατηγορίες και κλάδους υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που προβλέπονται και στις λοιπές, πέραν της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, Διευθύνσεις οι οποίες είναι αρμόδιες για την άσκηση δημοσιονομικών ελέγχων, εκτός των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), καθώς και των μη αυτοτελών Περιφερειακών Γραφείων Δημοσιονομικών Ελέγχων. Επίσης, έχουν εφαρμογή και στους προϊσταμένους τμημάτων των προαναφερθεισών Γενικών Διευθύνσεων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

3. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 11 του ν.4151/2013 καταργούνται.

4. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν.4151/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α. Στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ δύνανται να εντάσσονται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας όλων των κλάδων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών. Η ένταξη τους γίνεται μετά από ανοικτή πρόσκληση και διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Δεν υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο, των Ν.Π.Ι.Δ. που ασκούν ελεγκτικό έργο».
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του ν.4151/2013 τροποποιείται ως εξής:
«4. Οι οργανικές θέσεις των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, με εξαίρεση τις οργανικές θέσεις κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ, καλύπτονται από υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του
Υπουργείου Οικονομικών, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών ΕΔΕΛ. Από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εξαιρούνται η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων καθώς και το Αυτοτελές Γραφείο Παρακολούθησης και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Έκτακτων και Ειδικών Ελέγχων».
γ. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν.4151/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, οι οποίοι διορίζονται για πρώτη φορά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τοποθετούνται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, μέχρι την ένταξη τους στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ, δύνανται με απόφαση του Προϊσταμένου της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης να διενεργούν ελέγχους αρμοδιότητάς της. Με όμοια απόφαση, μπορεί να διενεργούν ελέγχους και υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν με απόσπαση στις Διευθύνσεις της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης, για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπασή τους.»
δ. Το Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ ως έχει, παραμένει σε ισχύ και μετά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, με την επιφύλαξη της περίπτωσης (vii) του εδαφίου 4 της παρ.5 του άρθρου 12 του ν.4151/2013.

5. Η περίπτωση (γ) της παρ.6 του άρθρου 12 του ν.4314/2014 καταργείται.

6. α. Οι υπηρετούντες στις οργανικές θέσεις της περίπτωσης γ' της υποπαραγράφου 6 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 85) διενεργούν τους αναφερόμενους στα άρθρα 45, 46 και 47 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) ελέγχους και εντάσσονται αυτοδίκαια στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθώς και του άρθρου 12 του ν.4151/2013 (Α' 103).
β. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της υποπαραγράφου 6 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 καταργείται.

7. Στη περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Π.Δ. 111/2014 προστίθεται υποπερίπτωση (ιηιη) ως εξής:
«(ιηιη) Ο έλεγχος τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των διαδικασιών του ν. 3492/2006».

8. Στο άρθρο 45 του Π.Δ. 111/2014 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η ανακατανομή των φορέων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του παρόντος άρθρου».

9. Στο άρθρο 46 του Π.Δ. 111/2014 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατός ο επαναπροσδιορισμός των προγραμμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προγραμματισμού και Ελέγχων Α' έως ΣΤ' της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του παρόντος άρθρου για την τρέχουσα και για κάθε επόμενη προγραμματική περίοδο».

10. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 100 του ν.4270/2014 (Α'143), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ' εξαίρεση, μπορεί να εκδίδονται ΧΕΠ μέχρι και τη λήξη του οικονομικού έτους για την αντιμετώπιση των δαπανών μετακίνησης των ελεγκτικών οργάνων που διενεργούν ελέγχους σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας ή κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονομικών.»

Άρθρο 10
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4281/2014


Στο άρθρο 6 του ν. 4281/2014 (Α' 160) προστίθενται παράγραφοι ως εξής:
«3. Εφόσον στις εκδιδόμενες κατ' εξουσιοδότηση της προηγούμενης παραγράφου αποφάσεις προβλέπεται υποχρέωση επιστροφής από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μέρους ή του συνόλου της επιχορήγησης εντός ορισμένης προθεσμίας και αυτή παρέλθει άπρακτη, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δύναται να παρακρατεί από την τακτική επιχορήγηση των ανωτέρω φορέων ποσό αντίστοιχου ύψους με το ποσό της επιστροφής. 4. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα εποπτείας του Υπουργείου Υγείας οι προθεσμίες που προβλέπονται στην περίπτωση στ' του μέρους Δ' της αριθμ. 2/76469 /ΔΠΓΚ/29.9.2014 (Β' 2671) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται σε 10 και 15 ημέρες αντίστοιχα από τη δημοσίευση του παρόντος.»

Άρθρο 11
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν.3864/2010


Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν.3864/2010 (Α' 119) η φράση «μέχρι τις 31.12.2015» αντικαθίσταται από τη φράση ««μέχρι τις 31.12.2016».

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος


Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.Πηγή: Taxheaven