Αρ. πρωτ.: 2/ 82455/ ΔΠΓΚ 2015/28.12.2015 Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Αρ. πρωτ.: 2/ 82455/ ΔΠΓΚ 2015/28.12.2015 Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου
Αρ. πρωτ.: 2/ 82455 /ΔΠΓΚ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 101 65, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016».

Σας κοινοποιούμε εγκύκλιό μας σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων σε αυτή.

Η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Βασικοί στόχοι εκτέλεσης προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

Η δημοσιονομική στρατηγική και για το 2016 είναι προσανατολισμένη στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, με την εδραίωση πρωτογενών πλεονασμάτων.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Στο νόμο 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A' 143) που ψηφίσθηκε από την Βουλή τον Ιούνιο του 2014 συμπεριλήφθηκαν, σε ενιαίο κείμενο και με συστηματικό τρόπο, οι διατάξεις που αφορούν το δημόσιο λογιστικό (ν.2362/1995 και τροποποιήσεις αυτού) και ενσωματώθηκε η Οδηγία 2011/85/ΕΕ. Ενσωματώθηκαν επίσης νέες διατάξεις που αφορούν διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Παράλληλα, διατυπώθηκαν με συστηματικό τρόπο γενικές αρχές για την ορθή δημοσιονομική διαχείριση. Οι αρχές αυτές δεσμεύουν τα αρμόδια, για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, όργανα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και η τήρησή τους διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού.

Επιπλέον, συμπεριλήφθηκαν οι διατάξεις που καθορίζουν δημοσιονομικούς κανόνες και πρακτικές για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης βάσει των οποίων επιδιώκεται η, εντός των στόχων και ορίων, ακριβής εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 21 και 22) του ν.4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη δια-πραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)» (Α'80), του άρθρου 2 (παράγραφος Δ, υποπαράγραφος Δ.10) του ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α'94) και του άρθρου 10 του ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 129) τροποποιήθηκαν περαιτέρω οι διατάξεις του ν.4270/2014.

Οι κυριότερες τροποποιήσεις είχαν ως στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης, παρακολούθησης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την ενιαία αντιμετώπιση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 (τροποποιήσεις άρθρων 52, 59, 63, 70, 71, 73, 147, 171, 173,175, προσθήκες άρθρων 64Α, 64Β, 69Ε, 155Α, 175Α, κατάργηση άρθρου 148).

Με τις ανωτέρω διατάξεις αλλάζει το πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου επί των δημοσίων δαπανών, ενισχύεται η υπευθυνότητα των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων γενικής κυβέρνησης και προβλέπεται η ανάληψη από αυτές όλων των οικονομικών αρμοδιοτήτων (τροποποιήσεις άρθρων 24, 25, 26 και προσθήκη άρθρων 69Γ, 69Δ). Επιπλέον, βελτιώνεται το πλαίσιο του ελέγχου των δεσμεύσεων (τροποποιήσεις άρθρων 65, 66, 67, 68) και προβλέπεται η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων (άρθρο 69ΣΤ) και η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (άρθρο 69Ε) για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Παράλληλα, επιδιώκεται η αποδοτικότερη διαχείριση των διαθεσίμων σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης με τη θεσμοθέτηση του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου (άρθρα 69Α, 69Β), ενώ διευρύνονται οι αρμοδιότητες εποπτείας του Υπουργείου Οικονομικών επί των οικονομικών και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πέραν των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (τροποποίηση άρθρου 20), θεσπίζεται νέο πλαίσιο για τις ανεξάρτητες αρχές (τροποποίηση άρθρου 54) και επέρχονται λοιπές νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Τέλος, με τα άρθρα 11 και 12 του ανωτέρω νόμου (ν.4337/2015) ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής των διατάξεων του Ν.Δ.496/1974 για τα ΝΠΔΔ που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του π.δ. 465/1975 εξακολουθούν να ισχύουν για όσα ΝΠΔΔ δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση και εναρμονίζονται οι διατάξεις του ν.3429/2005 (Α' 314) με τις ρυθμίσεις του ν.4270/2014.

1. Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού

1.1    Φορείς Κεντρικής Διοίκησης


Μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών αφενός και των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης αφετέρου, συνάπτονται, μέχρι τη 15η Ιανουαρίου 2016, ξεχωριστά μνημόνια συνεργασίας με στόχο τη δέσμευση για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2016. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο περιεχόμενο του μνημονίου συνεργασίας, καθώς σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 70 του ν.4270/2014 και ειδικότερα, να ενσωματώνονται προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις (διοικητικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες κ.λπ.) που οφείλουν οι φορείς να ενεργοποιήσουν σε περίπτωση που από τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού τους διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους στόχους.

Στην αρ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24.12.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τη στοχοθεσία, το πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού και τις κυρώσεις σε περίπτωση απόκλισης από τους δημοσιονομικούς στόχους.

Στο Παράρτημα της παρούσας εγκυκλίου παρέχεται υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας για την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Εντυπο 4), μεταξύ των Υπουργείων και του Υπουργείου Οικονομικών. Το υπόδειγμα δύναται να προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης.

Όλοι οι φορείς οφείλουν να υιοθετήσουν μηχανισμούς και να προγραμματίσουν δράσεις που θα εξασφαλίζουν τη μηνιαία παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, έτσι ώστε να εντοπίζουν έγκαιρα τις αποκλίσεις από τους στόχους.

1.2    Λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης (πλην ΟΤΑ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4270/2014 οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης υιοθετούνται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό έως την 31η Δεκεμβρίου του 2015, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ και είναι συνεπείς με το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού που έχει ήδη υποβληθεί, κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν.4270/2014. Ειδικότερα, οι προϋπολογισμοί των φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 (Α' 314), εφόσον υπερβαίνουν το όριο των δέκα (10) εκατ. ευρώ, εγκρίνονται με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του εποπτεύοντος Υπουργείου, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων και των εποπτευόμενων, από αυτά, φορέων δύναται να συναφθούν μνημόνια συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4270/2014, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2016. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι την 31η Ιανουαρίου, μνημόνια συνεργασίας συνάπτονται με όλους τους φορείς των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το ποσό των 10 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο περιεχόμενο του μνημονίου συνεργασίας, καθώς σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 70 του ν.4270/2014 και ειδικότερα, να ενσωματώνονται προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις (διοικητικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες κ.λπ.) που οφείλουν οι φορείς να ενεργοποιήσουν σε περίπτωση που από τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού τους διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους στόχους.

Οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών και ο διοικήσεις των φορέων (νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ και ΝΠ) οφείλουν να παρακολουθούν αδιαλείπτως την εξέλιξη των προϋπολογισμών τους και να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους δημοσιονομικούς στόχους.

Στην αρ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24.12.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τη στοχοθεσία, το πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού και τις κυρώσεις σε περίπτωση απόκλισης από τους δημοσιονομικούς στόχους. Για την έγκαιρη και ορθή σύνταξη των προβλεπόμενων στην ανωτέρω απόφαση εκθέσεων πρέπει άμεσα να δοθούν οδηγίες από τους προϊσταμένους των ΓΔΟΥ στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύουν.

Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης την ευθύνη παρακολούθησης της κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισμένων προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, καθώς και της εκτέλεσης, σε μηνιαία βάση, του προϋπολογισμού τους έχει το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

2. Διαδικασίες για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων

Η ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού γίνεται κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του ν.4270/2014, καθώς και του π.δ. 113/2010. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ.113/2010 υποχρεούται κάθε φορέας να καταγράφει το σύνολο των υποχρεώσεών του σε ιδιαίτερο βιβλίο (Μητρώο Δεσμεύσεων) από το οποίο θα εξάγονται πληροφορίες για την ωρίμανση των υποχρεώσεων σε όλα τα στάδια μέχρι την πληρωμή τους.

Για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων θα πρέπει να εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την αρ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΗ-Β03) εγκύκλιο του ΓΛΚ.

Το Μητρώο Δεσμεύσεων αποτελεί εργαλείο παρακολούθησης και ελέγχου των δαπανών και ταυτόχρονα μηχανισμό διασφάλισης των οργάνων της Διοίκησης, αφού μέσω αυτού γίνεται ευχερής η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Παράλληλα αποφεύγεται η ανάληψη υποχρεώσεων, καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων ή ποσοστών διάθεσης, που εκτός της αυτοδίκαιης ακυρότητάς της συνεπάγεται και ατομική ευθύνη για το διατάκτη.

Η συνεχής παρακολούθηση των δαπανών, η μη σώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών και η εξόφληση των τιμολογίων εντός των προθεσμιών που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις, αποτελούν βασικές υποχρεώσεις των φορέων, οι οποίοι οφείλουν να παρακολουθούν και να ελέγχουν το ύψος των δεσμεύσεων για την ομαλή πραγματοποίηση των πληρωμών, προκειμένου να μη δημιουργούνται νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Για το λόγο αυτό οι φορείς οφείλουν να εξασφαλίσουν:
•    την παροχή εντός των προθεσμιών που προβλέπονται (μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου από τη λήξη του μήνα) έγκυρων στοιχείων (απλήρωτες υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές), μέσω της ειδικά σχεδιασμένης για το σκοπό αυτό διαδικτυακής πύλης (e-Portal),
•    την αποστολή εκθέσεων αναφοράς (μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου από τη λήξη του μήνα) για την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και το μητρώο δεσμεύσεων σύμφωνα με την τυποποιημένο υπόδειγμα που έχει αποσταλεί με το αρ. 2/57451/ΔΠΓΚ/24.7.2012 έγγραφό μας,
•    την ανάπτυξη μηχανογραφημένου Μητρώου Δεσμεύσεων για βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων και
•    την παροχή από τις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των οικείων Υπουργείων στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους.

3. Καθήκοντα Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων στο πλαίσιο της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου και της οικονομικής εποπτείας που οφείλουν να ασκούν στους εποπτευόμενους φορείς αυτού, περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 24 του ν.4270/2014, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά και τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4337/2015. Κατ' αντιστοιχία, οι αρμοδιότητες του προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης περιγράφονται στο άρθρο 25 του ίδιου νόμου. Οι υποχρεώσεις των προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων αλλά και των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, περιγράφονται στο άρθρο 26 του ίδιου νόμου. Η στενή συνεργασία του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών κρίνεται αναγκαία.

Για την αρτιότερη οργάνωση των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των φορέων και οι προϊστάμενοι των ΓΔΟΥ, πρέπει να τηρούν και τα παρακάτω:
•    να προγραμματίζουν τις ανάγκες έως το ύψος των διαθεσίμων πιστώσεων, αφού ληφθούν υπόψη και οι ταμειακές δυνατότητες του Δημοσίου,
•    να προβαίνουν κατά προτεραιότητα σε εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών, αλλά ταυτόχρονα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων,
•    να τηρούν τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, την αποστολή οικονομικών στοιχείων και σχετικών εκθέσεων εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί.

Κατά συνέπεια, για την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος κατά την εξέταση των αιτημάτων που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οφείλουν να προγραμματίζουν τις ενέργειες, ώστε:
•    Αιτήματα τροποποίησης του προϋπολογισμού να υποβάλλονται, συγκεντρωτικά, στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης μέχρι τις 10 εκάστου μηνός και να αφορούν προγραμματισμένες ανάγκες του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου μέχρι την 5η μέρα κάθε μήνα ώστε μετά την εξέτασή τους να διαβιβάζονται στην υπηρεσία μας εντός της παραπάνω προθεσμίας. Μεμονωμένα αιτήματα που θα στέλνονται μετά την προθεσμία αυτή, θα εξετάζονται με τα αιτήματα του επόμενου μήνα.
•    Ειδικότερα, για τους φορείς του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 τα αιτήματα αναθεώρησης προϋπολογισμού αποστέλλονται μετά την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων του α' τριμήνου και το αργότερο με την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων του εννεαμήνου, σύμφωνα με την αρ. 2/82446/ΔΠΓΚ/24.12.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 63 του ν.4270/2014.

4.    Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου - συμμετοχή στη διαδικασία εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1α και του άρθρου 6 του π.δ. 113/2010 (Α' 194), ορίζονται αναλυτικά οι ενέργειες των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) για τον τρόπο των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων και τον έλεγχο της πορείας των πιστώσεων.

Ειδικότερα, τονίζεται ότι τα σχέδια κοινών αποφάσεων που διαβιβάζονται για συνυπογραφή και αφορούν δαπάνες αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων, υπερωριακή εργασία, καθορισμό ορίου εκτός έδρας μετακινήσεων ή αποσπάσεων υπαλλήλων κ.λπ. ελέγχονται από τις ΥΔΕ, οι οποίες για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις, τόσο του τρέχοντος έτους, όσο και των παρελθόντων οικονομικών ετών.

Οι ΥΔΕ οφείλουν να παρέχουν στις οικονομικές υπηρεσίες των Υπουργείων στοιχεία σε μηνιαία βάση (διαμόρφωση πιστώσεων - πληρωμές κ.λπ.) και πληροφορίες, προκειμένου οι φορείς να είναι σε θέση να παρακολουθούν την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

5.    Κρατικός Προϋπολογισμός - Κεντρική Διοίκηση

•    Διοίκηση εσόδων και εξόδων του κράτους
Η είσπραξη των εσόδων και η πληρωμή των δαπανών του κράτους και των ειδικών ταμείων θα γίνεται με βάση τις προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις.
Το ισχύον νομικό πλαίσιο και οι σχετικές διοικητικές πράξεις προσδιορίζουν αναλυτικά τη διαδικασία υλοποίησης, τόσο του σκέλους των εσόδων, όσο και του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού.
Όλοι οι φορείς και οι οικείες ΥΔΕ παρακαλούνται να μεριμνούν, κατά λόγο αρμοδιότητας, για την αποφυγή καθυστερήσεων στις πληρωμές για εμπορικές συναλλαγές, προκειμένου να αποφευχθεί η καταβολή τόκων υπερημερίας και λοιπών αποζημιώσεων σε περίπτωση διενέργειας πληρωμών εκτός των προβλεπομένων προθεσμιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α' 107) με τις οποίες προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές.
Τα έσοδα και έξοδα καταλογίζονται στους οικείους φορείς και κωδικούς αριθμούς, όπως αυτοί προσδιορίζονται στον κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων.

Ειδικότερα επισημαίνονται τα ακόλουθα:

•    Έσοδα
Τα έσοδα του κράτους και των ειδικών ταμείων, υπηρεσιών και λογαριασμών, βεβαιώνονται, εισπράττονται και εμφανίζονται στους οικείους κωδικούς αριθμούς εσόδων του προϋπολογισμού.
Βεβαιωθέντα έσοδα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 είναι τα ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια αυτού, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται, όπως επίσης και τα βεβαιωθέντα έσοδα του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους που δεν έχουν εισπραχθεί. Τα έσοδα που έχουν βεβαιωθεί και δεν θα εισπραχθούν μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους 2015, θα διαγραφούν λογιστικά από το έτος αυτό και θα επαναβεβαιωθούν ως έσοδα του οικονομικού έτους 2016.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι όσες Δημόσιες Υπηρεσίες, πέραν του Υπουργείου Οικονομικών, εντοπίζουν περιπτώσεις οφειλών προς το Δημόσιο, μη φορολογικής φύσεως, οι οποίες προκύπτουν από συμβάσεις ή άλλα δικαιώματα του Δημοσίου και δεν έχουν αποδοθεί από τους υπόχρεους, οφείλουν να προβαίνουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη βεβαίωσή τους στην οικεία Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, καθώς και στο άρθρο 81 του ν.4270/2014.

• Έξοδα
Η υλοποίηση των δαπανών του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις προβλέψεις αποτελεί κομβικό σημείο της δημοσιονομικής διαχείρισης για την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού.
Επισημαίνεται ότι με τον προϋπολογισμό καθορίζονται όρια δαπανών και όχι ύψος κονδυλίων προς ανάλωση. Με την πραγματοποίηση δαπανών επιδιώκεται η επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος και η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη σύνδεση όλων των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν με συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα.
Τα όρια των πιστώσεων που έχουν καθορισθεί στον προϋπολογισμό προσδιορίζουν το ανώτατο ύψος υποχρεώσεων που μπορούν να αναληφθούν εντός του 2016, αφού βεβαίως ληφθούν υπόψη κατά προτεραιότητα οι υποχρεώσεις προηγούμενων ετών που θα πληρωθούν από τις πιστώσεις αυτές.

5.1 Τακτικός προϋπολογισμός

α) Πιστώσεις - πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Η διάθεση του συνόλου των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Το ποσοστό αποδέσμευσης των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων εξαρτάται κάθε φορά από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για το λόγο αυτό είναι πιθανό να μην εγκριθεί η διάθεση του συνόλου των πιστώσεων ορισμένων κατηγοριών δαπανών.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 26 του άρθρου 10 του ν.4337/2015 τροποποιήθηκε το άρθρο 71 του ν.4270/2014 και επήλθαν αλλαγές στη διαδικασία ανακατανομών πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Με την αρ. 2/81203/ΔΠΓΚ/21.12.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού - ανακατανομή πιστώσεων», καθορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες διαχείρισης (αυξομειώσεις - μεταφορές) των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η τήρηση των σχετικών διαδικασιών αποτελεί υποχρέωση για όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού προς το ασφαλιστικό σύστημα είναι απαραίτητο να διατίθενται όπως ακριβώς έχουν προβλεφθεί και αποτυπωθεί στον πίνακα 3.27 της Εισηγητικής Έκθεσης του Προϋπολογισμού του 2016 προκειμένου να αποφεύγονται αποκλίσεις κατά την εκτέλεση του Κοινωνικού Προϋπολογισμού

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι διάθεση πιστώσεων από το αποθεματικό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 59 του ν. 4270/2014. Σημειώνεται ότι κάθε τρίμηνο παρουσιάζεται στη Βουλή και κοινοποιείται στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατάσταση με τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης που ενισχύθηκαν από το αποθεματικό και τους λόγους που οδήγησαν στην ενίσχυση αυτή.

β) Προγραμματισμός

Όλοι οι φορείς οφείλουν να προγραμματίζουν τις ανάγκες τους έως το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων. Ιδιαιτέρως δίνεται έμφαση στις υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών, για τις οποίες οι φορείς προβαίνουν στην κατά προτεραιότητα εξόφλησή τους, κατανέμοντας σχετικές πιστώσεις στους ΚΑΕ (κατηγορία 9000) που δημιουργήθηκαν ειδικά για αυτό το σκοπό. Τονίζεται ότι στην κατηγορία αυτή καταλογίζονται δαπάνες που καταγράφηκαν στο Μητρώο Δεσμεύσεων ως απλήρωτες υποχρεώσεις κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, με ευθύνη των προϊστάμενων οικονομικών υπηρεσιών στον προϋπολογισμό του φορέα, δεσμεύονται πιστώσεις ισόποσες με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων.

Επιπλέον, οι φορείς θα πρέπει να προγραμματίσουν τις μηνιαίες ανάγκες τους στις κύριες κατηγορίες δαπανών, καθώς τυχόν αποκλίσεις θα εξετάζονται κάθε τρίμηνο, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στην αριθ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24.12.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

γ) Επισημάνσεις για ειδικές κατηγορίες δαπανών

•    Πολυετείς υποχρεώσεις - δεσμεύσεις
Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξολοκλήρου τα επόμενα έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ σωρευτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) κάθε ειδικού φορέα, για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4270/2014.

Στην απόφαση έγκρισης, αναφέρονται τα εξής:
α. Το συνολικό ποσό.
β. Το ποσό κατ' έτος.
γ. Ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου.
δ. Το τυχόν προηγούμενο ύψος υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στον ίδιο ΚΑΕ. Για να εκδοθεί η σχετική απόφαση, πρέπει τα ανωτέρω στοιχεία να περιλαμβάνονται στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης.

Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξολοκλήρου τα επόμενα έτη του ΜΠΔΣ και δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό, η έγκριση παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη.

Για την υποβολή των σχετικών αιτημάτων συμπληρώνεται το υπόδειγμα του πίνακα του εντύπου Π3Α. Υπόδειγμα απόφασης έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης από τον αρμόδιο Υπουργό παρέχεται στο Παράρτημα (Εντυπο Π3Β). Σε περίπτωση που ο αρμόδιος διατάκτης δεν είναι και ο αρμόδιος Υπουργός, το υπόδειγμα προσαρμόζεται ανάλογα.

•    Αποδοχές προσωπικού
Για τις δαπάνες αποδοχών του προσωπικού των υπηρεσιών του Δημοσίου, εφιστάται η προσοχή των εκκαθαριστών για την αυστηρή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και εγκυκλίων.
Για την καταβολή κάθε είδους αποδοχών απαιτείται η ύπαρξη πίστωσης και η σχετική ανάληψη υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτουμένου οργάνου (δημοσιονομική δέσμευση).
Συνεπώς, όλοι οι φορείς οφείλουν να παρακολουθούν (σε μηνιαία βάση) το ύψος των δαπανών μισθοδοσίας και να προβαίνουν εγκαίρως στην τακτοποίηση των πιστώσεων βάσει των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σχετικές διατάξεις (εντός των μειζόνων κατηγοριών και ειδικών φορέων) ή να υποβάλλουν, εάν είναι αναγκαίο, εγκαίρως αιτήματα αυξομείωσης των πιστώσεων, ούτως ώστε να είναι διασφαλισμένη η πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού σε βάρος των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι στην πρώτη μισθοδοτική κατάσταση των διοριζόμενων, κατατασσόμενων ή μετατασσόμενων υπαλλήλων πρέπει να βεβαιώνεται η ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό και να γράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης των ΥΔΕ στις αντίστοιχες πράξεις.
Για την παρακολούθηση των μεταβολών του προσωπικού, παρακαλούνται οι φορείς να αποστέλλουν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ανά τρίμηνο τις μεταβολές του προσωπικού τους (υπηρετούντες, προσλήψεις, αποχωρήσεις κλπ.), συμπληρώνοντας τον πίνακα στο έντυπο Π2 ανά ειδικό φορέα. Η αποστολή του εν λόγω πίνακα θα πρέπει να γίνεται έως τις 20 του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου (ήτοι έως 20/1, 20/4, 20/7, 20/10).
Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση του εν λόγω πίνακα θα αφορά στο προσωπικό που περιλαμβάνεται στις δαπάνες μισθοδοσίας του εκάστοτε φορέα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει στο τέλος της εκάστοτε περιόδου να συμπίπτει με τα στοιχεία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) για τον αριθμό του μισθοδοτούμενου προσωπικού στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

• Μετατάξεις - ανακατανομές - αποσπάσεις υπαλλήλων
Αναφορικά με τη διαχείριση των πιστώσεων για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού που εντάσσεται στο πλαίσιο της κινητικότητας, της διαθεσιμότητας και γενικότερα της ανακατανομής του προσωπικού του δημόσιου τομέα ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην αρ. 2/24822/ΔΠΓΚ/21.3.2014 (ΑΔΑ ΒΙΞΒΗ-ΕΡΗ ) εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
Οι αρμόδιες ΥΔΕ οφείλουν να μην προωθούν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης αιτήματα έγκρισης πιστώσεων για ολοκλήρωση διαδικασιών μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού, στις περιπτώσεις που δεν έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες που καθορίζονται στην ανωτέρω εγκύκλιο.
Με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4002/2011 (Α' 180), για την πλήρωση θέσεων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α' και β' βαθμού με μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της αρ. 33/2006 ΠΥΣ επιτροπής, όπως αυτή ισχύει. Παράλληλα με το π.δ. 113/2010 (άρθρο11 παράγραφος 3) προβλέπεται η παροχή από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σχετικής βεβαίωσης για ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό για μετατάξεις προσωπικού που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση.
Οι φορείς, ταυτόχρονα με την υποβολή των σχετικών αιτημάτων τους για μετατάξεις προσωπικού προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις έγκρισης της επιτροπής της αρ. 33/2006 ΠΥΣ, οφείλουν να αποστέλλουν το σχετικό αίτημα και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

•    Αποσπάσεις
Προϋπόθεση για την έγκριση απόσπασης υπαλλήλων είναι η εξασφάλιση της απαραίτητης πίστωσης από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα, η οποία μνημονεύεται στο προοίμιο της διοικητικής πράξης (απόφαση απόσπασης). Η έγκριση απόσπασης ισοδυναμεί με ανάληψη υποχρέωσης από το φορέα υποδοχής. Σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4270/2014, οποιαδήποτε ανάληψη υποχρέωσης χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης πίστωσης είναι απολύτως άκυρη, τα δε υπηρεσιακά όργανα που συμπράττουν στην ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων έχουν πειθαρχική ευθύνη (άρθρο 10 του π.δ. 113/2010).
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.4024/2011 (Α' 226), η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων υπαλλήλων, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων, διενεργείται από το φορέα υποδοχής στον οποίο έχουν τοποθετηθεί. Ως εκ τούτου, οι φορείς, εφόσον προβαίνουν σε αποσπάσεις προσωπικού που δεν διέπονται από ειδικές διατάξεις, οφείλουν να ενεργούν για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης, προτείνοντας συγκεκριμένο τρόπο κάλυψής της.
Στις περιπτώσεις που το υπό απόσπαση προσωπικό προέρχεται από φορείς το προσωπικό των οποίων μισθοδοτείται άμεσα από τον τακτικό προϋπολογισμό, τα αιτήματα μεταφοράς πιστώσεων θα πρέπει να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες ανακλήσεις αναλήψεων υποχρεώσεων των φορέων προέλευσης για τις σχετικές δαπάνες μισθοδοσίας του υπό απόσπαση προσωπικού. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση των διαδικασιών απόσπασης προσωπικού.
Στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2016 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για τους ήδη αποσπασμένους, όσον αφορά όμως τις νέες αποσπάσεις υπαλλήλων πρέπει να τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία. Πιστώσεις από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών αυτών δεν δύναται να διατεθούν.
Εφόσον πραγματοποιηθούν αποσπάσεις προσωπικού το τελευταίο δίμηνο του οικονομικού έτους κρίνεται απαραίτητο να συνοδεύονται με πρόταση πρόβλεψης κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας για το επόμενο οικονομικό έτος.

•    Πρόσθετες παροχές - εφημερίες γιατρών ΕΣΥ
Στον αριθμό των ωρών που μπορεί να απασχοληθεί υπερωριακά -πέραν του κανονικού ωραρίου- το προσωπικό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ τίθενται περιορισμοί (όρια). Το ποσό της σχετικής πίστωσης του προϋπολογισμού αποτελεί το ανώτατο όριο δαπανών που μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του 2016. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές και οι οποίες καταλογίζονται στους ίδιους κωδικούς εξόδων που βαρύνουν τις δαπάνες για πρόσθετες παροχές ΚΑΕ (ομάδες ΚΑΕ 0510, 0560).
Η διαδικασία αποζημίωσης των εφημεριών του ιατρικού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας των Υπουργείων Άμυνας και Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ, από 1.1.2015 καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 4316/2014 (Α' 270). Στο πλαίσιο αυτό, οι ως άνω αποζημιώσεις βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου εν συνεχεία να επιχορηγηθούν ειδικώς οι εν λόγω φορείς. Σε κάθε περίπτωση για την ακριβή τήρηση των διαδικασιών επιχορήγησης, της επιστροφής των τυχόν αδιάθετων ποσών, όπως επίσης και της συγκέντρωσης και αποστολής στη ΔΠΓΚ των στοιχείων πληρωμών μετά το πέρας κάθε τριμήνου, εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων υπηρεσιών στην τήρηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των διαλαμβανομένων στις αριθμ. Β1α/16753/6.3.2015 (Β'382), Β1α/40746/29.5.2015 (Β'1018) και Β1α/40751/29.5.2015 (Β'1018) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.
Από το 2015, σύμφωνα και με την παράγραφο 9 του άρθρου 66 του ν.4270/2014, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 66 και στις λοιπές περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεις, υποχρεώσεις για δαπάνες για υπερωριακή εργασία, αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα, υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών που αφορούν το τελευταίο δίμηνο κάθε έτους, μπορεί να αναλαμβάνονται σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους.

•    Δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
Με την έναρξη του οικονομικού έτους η Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους θα ενισχύσει τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με πιστώσεις στους οικείους ΚΑΕ, προκειμένου να εκτελεστούν δικαστικές αποφάσεις ή συμβιβαστικές πράξεις (αναγνώριση απαιτήσεων με πρακτικά του ΝΣΚ). Οι σχετικές πιστώσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό και μπορούν να μεταφερθούν με αποφάσεις του αρμόδιου διατάκτη μόνο στους ίδιους ΚΑΕ των επιμέρους ειδικών φορέων του προϋπολογισμού του.
Η μεταφορά τους σε άλλους ΚΑΕ για την κάλυψη άλλων δαπανών των φορέων δεν επιτρέπεται. Οι αρμόδιες ΥΔΕ και το Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν θα καταχωρούν στο ΟΠΣ-ΔΠ αποφάσεις που θα εκδοθούν ενδεχομένως από τους φορείς, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω.
Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και συνεπώς, αιτήματα για διάθεση πιστώσεων για την αιτία αυτή δεν θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με εξαίρεση την περίπτωση εξάντλησης των πιστώσεων που θα τεθούν στη διάθεση των φορέων.
Σε περίπτωση που υποβληθούν, κατά τη διάρκεια του έτους αιτήματα για τη χορήγηση συμπληρωματικών πιστώσεων οι αρμόδιες ΥΔΕ επιβεβαιώνουν τα αιτούμενα, από τους φορείς, ποσά.
Σε κάθε περίπτωση για την αξιολόγηση από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης των αιτημάτων αυτών για χορήγηση συμπληρωματικών πιστώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η σαφής αναφορά στο σχετικό έγγραφο της ΓΔΟΥ του βαθμού δικονομικής ωριμότητας (λ.χ. τελεσιδικία, αμετάκλητο) και της εκτελεστότητας /προσωρινής εκτελεστότητας των σχετικών δικαστικών αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις οδηγίες που παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (π.χ. Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής).

•    Δαπάνες ενοικίων
Οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί οφείλουν να καλύπτουν τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος με την ελάχιστη δημοσιονομική επιβάρυνση, υπάρχουν περιθώρια σημαντικής εξοικονόμησης δαπανών για μισθώσεις χώρων στέγασης των υπηρεσιών, λαμβανομένων υπόψη και των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς. Ο καθορισμός του μηνιαίου μισθώματος του προς μίσθωση ακινήτου γίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του φορέα.
Επισημαίνεται ότι, για δαπάνες μισθωμάτων που προβλέπεται να βαρύνουν τμηματικά ή εξολοκλήρου τα επόμενα έτη του ΜΠΔΣ ακολουθούνται τα αναφερόμενα παραπάνω για τις πολυετείς υποχρεώσεις - δεσμεύσεις και τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του ν.4270/2014.
Σε κάθε περίπτωση, ευνόητο είναι ότι οι δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους αναλαμβάνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 66 του ν.4270/2014.

•    Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ (Υποκατηγορία ΚΑΕ 5300, 5400)
Οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό για την υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ συνδέονται με την εισροή αντίστοιχων πόρων από την ΕΕ και κατά συνέπεια δεν είναι εφικτή η μεταφορά τους σε άλλες κατηγορίες δαπανών. Οι πιστώσεις αυτές χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό που έχουν προβλεφθεί.

•    Επιχορηγήσεις
Από τον Κρατικό Προϋπολογισμό διατίθενται σημαντικά κονδύλια για επιχορηγήσεις διαφόρων φορέων. Ωστόσο, ο Κρατικός Προϋπολογισμός δεν μπορεί να αναλαμβάνει το οικονομικό βάρος όλων των επιλογών των διοικήσεων των επιχορηγούμενων φορέων, οι οποίες οφείλουν να καθορίσουν τις προτεραιότητές τους, να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους και να προσαρμόσουν τους προϋπολογισμούς τους στο ύψος των πιστώσεων για επιχορηγήσεις.
Κύριο μέλημα των αρμοδίων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελεί ο έλεγχος των προϋπολογισμών και η συνεχής αξιολόγηση των πόρων που διατίθενται στους φορείς που εποπτεύουν, είτε ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση είτε όχι. Για την καταβολή των επιχορηγήσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό θα λαμβάνεται υπόψη ο σκοπός διάθεσής των επιχορηγήσεων καθώς και η συνάφεια με τις δράσεις που σχεδιάζει να υλοποιήσει ο κάθε φορέας.
Ειδικότερα, η αναγκαιότητα ή μη καταβολής της επιχορήγησης θα πρέπει να αποφασίζεται ύστερα από αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των προς επιχορήγηση φορέων και του ύψους των ταμειακών τους διαθεσίμων και εφόσον οι δαπάνες τους δεν μπορούν να καλυφθούν από τα ίδια έσοδά τους, καθώς και τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας τους.
Οι φορείς που λαμβάνουν «μικτές» επιχορηγήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται κονδύλια για πληρωμή των αποδοχών και των λοιπών δαπανών τους (προμήθειες, λειτουργικά έξοδα κ.λπ.), διαθέτουν τα εγκριθέντα ποσά κατά απόλυτη προτεραιότητα για τις τακτικές αποδοχές προσωπικού και στη συνέχεια για τις λειτουργικές τους δαπάνες.
Τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται τα κονδύλια που προβλέπονται για μισθοδοσία προσωπικού να διατεθούν για κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Ιδιαίτερα δε, σε καμία περίπτωση δεν διατίθενται κονδύλια για πρόσθετες αμοιβές, αν δεν έχει εξασφαλισθεί η συνολική πληρωμή των τακτικών αποδοχών. Κατόπιν αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν τίθεται θέμα συμπληρωματικής ενίσχυσης του φορέα για καταβολή αποδοχών. Στις περιπτώσεις δε, που τα εγκριθέντα κονδύλια για μισθοδοσία δεν επαρκούν, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό, η συμπλήρωσή τους θα γίνει από τα ίδια έσοδα του φορέα.

•    Διάφορες σύνθετες δαπάνες
Στην κατηγορία 5000, εκτός των υπό κατανομή πιστώσεων, εντάσσονται και πιστώσεις για δαπάνες σύνθετου περιεχομένου που αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα. Προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών, οι σχετικές δαπάνες πρέπει να εμφανίζονται στο σύνολό τους αποκλειστικά στους ΚΑΕ για τους οποίους έχει γίνει η σχετική πρόβλεψη.
Διευκρινίζουμε ότι σε βάρος των πιστώσεων των εν λόγω ΚΑΕ είναι δυνατή η καταβολή επιχορηγήσεων σε διάφορα νομικά πρόσωπα και σε ΟΤΑ που ενδεχομένως υλοποιούν μέρος των εν λόγω προγραμμάτων, με δαπάνες σύνθετου χαρακτήρα.

•    Πιστώσεις υπό κατανομή
Η πραγματοποίηση δαπανών (ανάληψη υποχρεώσεων - έκδοση χρηματικών ενταλμάτων) δεν επιτρέπεται σε βάρος των ΚΑΕ στους οποίους εγγράφονται υπό κατανομή κονδύλια, π.χ. ΚΑΕ 5115 «Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων». Τα κονδύλια αυτά μεταφέρονται κατά τη διάρκεια του έτους σε άλλες κατηγορίες, μετά την εξειδίκευση των δαπανών που πρόκειται να καλυφθούν.
Σημειώνεται ότι οι «υπό κατανομή» πιστώσεις μπορούν να μεταφερθούν αποκλειστικά και μόνο, με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, στο σύνολό τους, σε άλλους ΚΑΕ για την υλοποίηση του σκοπού για τον οποίο έχουν προβλεφθεί.

δ) Προβλέψεις θέσεων προσωπικού
Για το ομοιόμορφο άνοιγμα και την τήρηση του βιβλίου μητρώου του προσωπικού των Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ΑΕΙ, ΤΕΙ, νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των λοιπών νομικών προσώπων, των οποίων η μισθοδοσία του προσωπικού τους βαρύνει άμεσα τις πιστώσεις αποδοχών του τακτικού προϋπολογισμού, ισχύουν τα ακόλουθα:
i)    Στον προϋπολογισμό υπάρχουν πάντα προβλέψεις για τον διορισμό των μελών της Κυβέρνησης (Αντιπροέδρων, Υπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών), είτε είναι βουλευτές, είτε εξωκοινοβουλευτικοί, καθώς και για το διορισμό των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων.
ii)    Οι αριθμητικές προβλέψεις των θέσεων του υπηρετούντος προσωπικού κατά την 31/12/2015 μεταφέρονται αυτούσιες στο μητρώο του 2016. Οι προβλέψεις αυτές προσαυξάνονται με τις προβλέψεις που εγκρίθηκαν με πράξεις μας το 2015, αλλά δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πλήρωσης των αντίστοιχων θέσεων εντός του 2015.

Οι προβλέψεις θέσεων του προσωπικού που αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, παραίτησης, μετάταξης κ.λπ. θα διαγράφονται αμέσως από τα σχετικά βιβλία - μητρώα, με εξαίρεση τις:
•    προβλέψεις θέσεων των ειδικευόμενων στα νοσηλευτικά ιδρύματα του ν.δ. 2592/53 ιατρών, καθώς και οι θέσεις των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου,
•    αριθμητικές προβλέψεις θέσεων προσωπικού των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων (άρθρα 53 και 55 π.δ. 63/2005, άρθρο 25Α του ν.1558/1985),
•    θέσεις δημοσιογράφων για τη στελέχωση των γραφείων τύπου και δημοσίων σχέσεων Υπουργείων (παρ. 2 άρθρο 67 ν.1943/1991),
•    αριθμητικές προβλέψεις θέσεων προσωπικού του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Επικρατείας και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, εκτός της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
iii)    Στον προϋπολογισμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας και όλων των Υπουργείων έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την πλήρωση των ήδη θεσμοθετημένων θέσεων προσωπικού των γραφείων της πολιτικής ηγεσίας (Προέδρου Δημοκρατίας, Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων). Οι αρμόδιες ΥΔΕ παρέχουν τις απαραίτητες, για τη δημοσίευση των πράξεων διορισμού, βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων. Οι ΥΔΕ ενημερώνουν άμεσα την Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ για τις εγκρίσεις που παρέχουν και το ύψος της προκαλούμενης επιβάρυνσης στον προϋπολογισμό.
Οι αρμόδιες ΥΔΕ εγκρίνουν τις μεταβολές στις αριθμητικές προβλέψεις θέσεων λόγω αλλαγής προσωπικού από κατηγορία σε κατηγορία, από κλάδο σε κλάδο και από φορέα σε φορέα στο ίδιο Υπουργείο ή στην ίδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ή μετάταξης προσωπικού από νοσηλευτικό ίδρυμα σε νοσηλευτικό ίδρυμα και από ΑΕΙ και ΤΕΙ σε άλλα αντίστοιχα ιδρύματα. Για το σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι ΥΔΕ να ενημερώνουν για τις πραγματοποιούμενες μεταβολές των αριθμητικών προβλέψεων θέσεων προσωπικού την Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Τέλος ,επισημαίνεται ότι για την απλοποίηση της διαδικασίας εγγραφής πρόβλεψης θέσεων για το διορισμό υπαλλήλων, από την υπηρεσία μας, σχετική είναι η αριθ. 2/27627/ΔΠΓΚ/24.4.2015 (ΑΔΑ Ω1ΧΥΗ-32Π) εγκύκλιος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

5.2 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων

Στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2016, οι πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες ανά φορέα και διακρίνονται στις υποκατηγορίες ΚΑΕ:
•    8200 που αφορούν σε έργα που χρηματοδοτούνται μόνο από εθνικούς πόρους και
•    8300 που αφορούν σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από τα ευρωπαϊκά ταμεία .
Εφιστάται η προσοχή όλων για την ορθή εμφάνιση των δαπανών του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων με βάση τον υφιστάμενο κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων. Αναλυτικές οδηγίες και διευκρινήσεις δίνονται με εγκύκλιο που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού μετά την έναρξη του οικονομικού έτους 2016.

6. Προϋπολογισμός λοιπών φορέων

6.1 Κατάρτιση, έγκριση και αναμόρφωση προϋπολογισμών νομικών προσώπων Γενικής Κυβέρνησης


α) Κατάρτιση - έγκριση - αναμόρφωση προϋπολογισμών

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.4270/2014, όλοι οι προϋπολογισμοί των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ, υιοθετούνται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2015. Για την κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν.4172/2013 (Α' 167), καθώς και του άρθρου 64 του ν.4270/2014.

Ειδικότερα, οι προϋπολογισμοί των φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 (Α' 314), εφόσον υπερβαίνουν το όριο των 10 εκατ. ευρώ, εγκρίνονται με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου.

Με μέριμνα των αρμοδίων Υπουργείων καταρτίζονται, εγκρίνονται και αναμορφώνονται οι προϋπολογισμοί των φορέων Γενικής Κυβέρνησης εποπτείας τους, οι οποίοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους δεσμευτικούς στόχους που έχουν τεθεί στον προϋπολογισμό του 2016 (Πίνακες 3.24, 3.25, 3.27 και 3.33 της Εισηγητικής Έκθεσης του Προϋπολογισμού), καθώς και με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Η έγκριση προϋπολογισμών και των αναμορφώσεων αυτών θα πρέπει να είναι συνεπής με τα παρακάτω:

•    Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ήτοι από το σύνολο των εσόδων μη συμπεριλαμβανομένων των εσόδων
από δάνεια και ρευστοποιήσεις χρεογράφων, καθώς και από το σύνολο των εξόδων μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων και πληρωμών για την αγορά χρεογράφων (ομολόγων, μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ.).

•    Τα έσοδα που προέρχονται από επιχορηγήσεις και αποδόσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό θα πρέπει να εμφανίζονται στους αντίστοιχους ειδικούς Κ.Α. Εσόδων και να μην διαχέονται σε άλλες κατηγορίες εσόδων.

•    Τυχόν δαπάνες που δημιουργούνται από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, καθώς και έκτακτες δαπάνες, εφόσον δεν έχουν προβλεφθεί στον ετήσιο εγκεκριμένο προϋπολογισμό ή στον προϋπολογισμό των παρελθόντων οικονομικών ετών, αντιμετωπίζονται με αναμόρφωση του προϋπολογισμού των φορέων, κατά το έτος 2016.

•    Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε αναμόρφωση προϋπολογισμού πρέπει να διασφαλίζει τουλάχιστον τον στόχο δημοσιονομικού αποτελέσματος του φορέα όπως αυτός προσδιορίστηκε κατά τη διαδικασία του άρθρου 54 του ν.4270/2014.

•    Για τις αναθεωρήσεις των προϋπολογισμών των φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005, ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθ. 2/82446/ΔΠΓΚ/24.12.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αντικειμενικοί λόγοι, εξωγενείς παράγοντες και διαδικασία αναθεώρησης των προϋπολογισμών των φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005».

β) Χρήση ταμειακών διαθεσίμων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εκτός Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005

Τα ταμειακά διαθέσιμα χρησιμοποιούνται μόνο για:

i.    Την εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών ΝΠΔΔ, εφόσον αυτές έχουν καταγραφεί και εμφανίζονται στα βιβλία του φορέα κατά την 31.12.2015, καθώς και για την ολοκλήρωση συνεχιζόμενων έργων.

ii.    Την εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών ΝΠΙΔ, εφόσον αυτές έχουν καταγραφεί και εμφανίζονται στα βιβλία του φορέα κατά την 31.12.2015, καθώς και για την ολοκλήρωση συνεχιζόμενων έργων, εφόσον οι εν λόγω υποχρεώσεις είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του οικείου έτους.

iii.    Υποχρεώσεις ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που προκύπτουν από διαγωνισμούς που εγκρίθηκαν το προηγούμενο οικονομικό έτος, εφόσον (α) οι υποχρεώσεις έχουν νόμιμα αναληφθεί αλλά δεν έχουν τιμολογηθεί το προηγούμενο έτος, (β) έχει εκδοθεί απόφαση του αρμοδίου οργάνου Διοίκησης του νομικού προσώπου για την έγκριση διενέργειας και διακήρυξης διαγωνισμών και τέλος (γ) έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού για το συνολικό ύψος της δαπάνης των διαγωνισμών.

iv.    Υποχρεώσεις ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ για συγκεκριμένες δαπάνες για τις οποίες ενισχύθηκε ο προϋπολογισμός του προηγούμενου έτους του ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ με επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό η οποία καταβλήθηκε εκτάκτως, δηλ. πέραν του ύψους της επιχορήγησης που είχε αρχικά προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του, και εντός της διάρκειας των δύο (2) τελευταίων μηνών του προηγούμενου οικονομικού έτους, μετά από σχετική υπουργική απόφαση. Η εν λόγω έκτακτη επιχορήγηση, εμφανίστηκε στα έσοδα του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ή του ΝΠΙΔ του έτους κατά το οποίο εισπράχθηκε, μετά από σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του.

Σε περίπτωση που στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ δεν έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για την εξόφληση των ανωτέρω υποχρεώσεων των περιπτώσεων i, iii και iv με χρήση ταμειακών διαθεσίμων, απαιτείται προηγούμενη τροποποίηση του προϋπολογισμού στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.

Σε περίπτωση που στον προϋπολογισμό του ΝΠΙΔ δεν έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για τη λογιστικοποίηση των ανωτέρω υποχρεώσεων των περιπτώσεων iii και iv με χρήση ταμειακών διαθεσίμων, απαιτείται προηγούμενη τροποποίηση του προϋπολογισμού στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Για την περίπτωση i δεν απαιτείται αναμόρφωση προϋπολογισμών.

Οι δαπάνες της περίπτωσης iii ενσωματώνονται στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) με τροποποίησή του, ανάλογα με την εξέλιξη των διαγωνισμών.

Οι τροποποιήσεις των προϋπολογισμών πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες και να λαμβάνονται υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τη χρήση των ταμειακών υπολοίπων. Κάθε τροποποίηση θα πρέπει να συνοδεύεται από εμπεριστατωμένη αιτιολογική έκθεση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του νομικού προσώπου, αντίγραφο της εγκριτικής πράξης του συλλογικού οργάνου διοίκησής του και τυχόν παραστατικά που αποδεικνύουν την αναγκαιότητα της τροποποίησης, για την έγκρισή τους από την εποπτεύουσα αρχή.

Πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων i, ii, iii και iv, χρήση ταμειακών διαθεσίμων, εκτός εκείνων που προέρχονται από χρηματοδοτήσεις για μη συνεχιζόμενα έργα, επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών, μετά από εξέταση από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της σχετικής πρότασης του αρμόδιου προϊστάμενου της ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου. Σε κάθε περίπτωση, μετά την έγκριση της χρήσης ταμειακών διαθεσίμων απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου ως προς το σκέλος των δαπανών.

γ) Χρήση ταμειακών διαθεσίμων ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005

Τα ταμειακά διαθέσιμα χρησιμοποιούνται μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών, εφόσον αυτές έχουν καταγραφεί και εμφανίζονται στα βιβλία του φορέα κατά την 31.12.2015, καθώς και για την ολοκλήρωση συνεχιζόμενων έργων και εφόσον οι εν λόγω υποχρεώσεις είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του οικείου έτους.

Ωστόσο, αν μετά την εξόφληση υποχρεώσεων των ανωτέρω περιπτώσεων, απομένουν ταμειακά διαθέσιμα, η χρήση τους εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εξέταση από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της σχετικής πρότασης του αρμόδιου προϊστάμενου της ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται μόνο κατά την διαδικασία έγκρισης ή αναθεώρησης του προϋπολογισμού του φορέα. Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξαρτήτως ορίου προϋπολογισμού.

Μετά την παροχή της έγκρισης χρήσης ταμειακών διαθεσίμων ακολουθούνται τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 63 του ν.4270/2014 και την αριθ. 2/82446/ΔΠΓΚ/24.12.2015 περί αναθεώρησης των προϋπολογισμών:

•    οι αναθεωρημένοι προϋπολογισμοί, εφόσον δεν υπερβαίνουν το όριο των 10 εκατ. ευρώ εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ και κοινοποιούνται στο ΓΛΚ,

•    οι αναθεωρημένοι προϋπολογισμοί, εφόσον υπερβαίνουν το όριο των 10 εκατ. ευρώ εγκρίνονται με κοινή υπουργική απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ, και του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον το ΓΛΚ κρίνει το αίτημα αναθεώρησης βάσιμο και επαρκώς αιτιολογημένο.

Για τους εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορείς του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005, ισχύουν αναλογικά τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 64Α του ν.4270/2014.

δ) Πολυετείς υποχρεώσεις

Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξολοκλήρου τα επόμενα έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ σωρευτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ), απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τον εποπτεύοντα Υπουργό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4270/2014.
Στην απόφαση έγκρισης, αναφέρονται τα εξής:
α. Το συνολικό ποσό.
β. Το ποσό κατ' έτος.
γ. Ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου.
δ. Το τυχόν προηγούμενο ύψος υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στον ίδιο ΚΑΕ. Για να εκδοθεί η σχετική απόφαση, πρέπει τα ανωτέρω στοιχεία να περιλαμβάνονται στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης.

Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξολοκλήρου τα επόμενα έτη του ΜΠΔΣ και δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό, η έγκριση παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη.

Για την υποβολή των σχετικών αιτημάτων συμπληρώνεται πίνακας αντίστοιχος με εκείνον του υποδείγματος του εντύπου Π3Α. Υπόδειγμα απόφασης έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης από τον αρμόδιο Υπουργό παρέχεται στο Παράρτημα (Εντυπο Π3Β). Σε περίπτωση που η έγκριση παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, το υπόδειγμα προσαρμόζεται ανάλογα.

Σε κάθε περίπτωση, αναλήψεις υποχρεώσεων που βαρύνουν επόμενα οικονομικά έτη λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των ετών που θα βαρύνουν.

ε) Απολογισμός οικονομικού έτους 2015

Καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τα ΝΠΔΔ που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι η 31.12.2015, τόσο για την είσπραξη των εσόδων, όσο και για την πληρωμή των δαπανών.
Για τη μη παραβίαση της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων, τη μη μετακύλιση των υποχρεώσεών τους στο επόμενο έτος και την αποφυγή ταλαιπωρίας των πιστωτών, οι Οικονομικές Υπηρεσίες οφείλουν να φροντίσουν για την έγκαιρη συγκέντρωση των δικαιολογητικών του συνόλου των δαπανών, τον έλεγχο, την εκκαθάριση, την έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων και την εξόφληση τους έως την ανωτέρω ημερομηνία.

Τα ΝΠΔΔ φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι υποχρεωμένα να καταρτίσουν και να υποβάλουν στα αρμόδια όργανα τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του έτους 2015 έως 30.6.2016 προς έγκριση, με πλήρη και οριστικοποιημένα στοιχεία. Επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία αυτά, πέραν της ημερομηνίας αυτής, δεν μεταβάλλονται.

6.2 Κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμών νομικών προσώπων εκτός Γενικής Κυβέρνησης

Όσον αφορά τα Νομικά Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης οδηγίες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους οφείλουν να παρέχουν τα εποπτεύοντα Υπουργεία, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις βασικές αρχές που τίθενται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και στο πλαίσιο των οριζομένων στην παρούσα εγκύκλιο για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Για τους εκτός γενικής κυβέρνησης φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 ισχύουν τα όσα ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 64Α, 155Α και 175Α του ν.4270/2014, καθώς και στις διατάξεις του ν.3429/2005.

Τέλος, για ζητήματα εκτέλεσης προϋπολογισμού των φορέων Γενικής Κυβέρνησης που ενδεχομένως δεν καλύπτονται από τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου, παρακαλούμε να απευθύνεστε εγγράφως στις, κατά περίπτωση, αρμόδιες Διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr).Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven