Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001747 ΕΞ 2015/28.12.2015 Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008.

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001747 ΕΞ 2015/28.12.2015 Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008.

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001747 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 2881/29.12.2015)

Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του Ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής κρίσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 250).

2. Την παρ. 8 του τέταρτου άρθρου του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65).

3. Το άρθρο 7 του Ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 148).

4. Το άρθρο 19 του Ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113).

5. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).

6. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

8. Την υπ’ αριθμ. C(2015) 79 SA.40030 (2014/Ν) έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

9. Την υπ’ αριθμ. C(2015) 9498 SA.43825 (2015/Ν) έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

10. Την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ. 3661/26.11.2015 εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την παράταση των προθεσμιών που ορίζονται για τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ Α΄ 250/9.12.2008) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις», έτσι όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μέχρι τις 30.06.2016.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Πηγή: Taxheaven