Αριθμ. 2/81691/ΔΠΓΚ/22.12.2015 Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού - Διαδικασία κατανομής πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού σε αναλυτικό επίπεδο

Αριθμ. 2/81691/ΔΠΓΚ/22.12.2015 Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού - Διαδικασία κατανομής πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού σε αναλυτικό επίπεδο

Αριθμ. 2/81691/ΔΠΓΚ

(ΦΕΚ Β' 2876/29-12-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

β) Του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυπουργών» (Α' 116).

2. Την υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε τις μείζονες κατηγορίες δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού ως εξής:

1. Αποδοχές και συντάξεις
στην οποία εντάσσονται οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων (ΚΑΕ) των υποκατηγοριών 0100, 0200, 0300, 0400 και 0600 του ισχύοντος Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

2. Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές
στην οποία εντάσσονται οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων (ΚΑΕ) των υποκατηγοριών 0500 και 9500 του ισχύοντος Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
στην οποία εντάσσονται οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων (ΚΑΕ) των κατηγοριών 1000 και 5000 και των υποκατηγοριών 0700, 0800, 9100, 9700, 9800 και 9900 του ισχύοντος Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Μεταβιβαστικές πληρωμές
στην οποία εντάσσονται οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων (ΚΑΕ) της κατηγορίας 2000 και της υποκατηγορίας 9200 του ισχύοντος Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα
στην οποία εντάσσονται οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων (ΚΑΕ) της κατηγορίας 3000 του ισχύοντος Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

6. Δαπάνες NATO
στην οποία εντάσσονται οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων (ΚΑΕ) της κατηγορίας 4000 και της υποκατηγορίας 9400 του ισχύοντος Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

7. Δαπάνες εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης
στην οποία εντάσσονται οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων (ΚΑΕ) της κατηγορίας 6000 του ισχύοντος Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

8. Απαλλοτριώσεις, αγορές ακινήτων, κατασκευές, συμμετοχές
στην οποία εντάσσονται οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων (ΚΑΕ) της κατηγορίας 7000 του ισχύοντος Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

9. Δαπάνες για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
στην οποία εντάσσονται οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων (ΚΑΕ) της κατηγορίας 8000 του ισχύοντος Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία κατανομής πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού σε αναλυτικό επίπεδο ως εξής:

1. Τα προβλεπόμενα στον εγκεκριμένο Κρατικό Προϋπολογισμό ανώτατα δεσμευτικά όρια δαπανών κατά μείζονα κατηγορία, κατανέμονται στους επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ) του Προϋπολογισμού εκάστου φορέα και ειδικού φορέα ή τομέα, με απόφαση του αρμόδιου Διατάκτη, που εκδίδεται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός και ειδικότερα ως τη δεύτερη εργάσιμη μέρα μετά την ψήφιση Κρατικού Προϋπολογισμού.

2. Κατά την κατανομή των πιστώσεων διασφαλίζεται ότι καλύπτονται κατά προτεραιότητα:
- οι υποχρεώσεις για την καταβολή των αποδοχών του προσωπικού και η απόδοση των σχετικών εισφορών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης,
- οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί κατά τα προηγούμενα έτη και παραμένουν ανεξόφλητες,
- οι υποχρεώσεις για τις οποίες έχουν δοθεί προεγκρίσεις κατά τα προηγούμενα έτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4270/2014,
- η χρηματοδότηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης,
- οι υποχρεώσεις για δαπάνες κοινωνικής προστασίας,
- οι υποχρεώσεις για δαπάνες ανελαστικού χαρακτήρα που απορρέουν από νόμους ή κανονιστικές πράξεις ή συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεωτικών εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς.

3. Οι αποφάσεις κατανομής των πιστώσεων στους επιμέρους ΚΑΕ, πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους και ειδικότερα μέχρι και την τρίτη εργάσιμη μέρα από την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού, κοινοποιούνται στην αρμόδια Υ.Δ.Ε, στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και στη Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας, Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης, της ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών και καταχωρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Η παρούσα απόφαση ισχύει για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2017 και των επόμενων ετών.

Οι υπ' αριθμ. 2/72624/0020/1.11.2010 (Β' 1790) και 2/72629/0020/1.11.2010 (Β' 1790) αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών και η αρ. 2/1897/0020/4.1.2012 (Β' 44) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven