Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 5026731 ΕΞ 2015/30.12.2015 Χρήση των Δελτίων Χημικής Ανάλυσης για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων σε επαναλαμβανόμενες αποστολές

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 5026731 ΕΞ 2015/30.12.2015 Χρήση των Δελτίων Χημικής Ανάλυσης για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων σε επαναλαμβανόμενες αποστολές

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 5026731 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ A' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ και ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
T. Κ:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε. Μπίρμπιλα
Τηλέφωνο:210-69.87.475
FAX:210-69.87.506
Email:gdt-dasmo@otenet.gr

ΘΕΜΑ: «Χρήση των Δελτίων Χημικής Ανάλυσης για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων σε επαναλαμβανόμενες αποστολές»

Σχετ: Η αριθ. Δ17Α 5012441 ΕΞ/23-5-2014 ΔΥΟ

1. Με την ανωτέρω σχετική, δόθηκαν εκ μέρους της Υπηρεσίας μας οδηγίες και διευκρινίσεις αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) και των Τελωνειακών Αρχών σε θέματα δασμολογικής κατάταξης των εμπορευμάτων, στις περιπτώσεις όπου, κατόπιν δειγματοληψίας, απαιτείται η έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης (ΔΧΑ) με δασμολογική περιγραφή του εμπορεύματος.

2. Όσον αφορά ειδικότερα τις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων αποστολών, στο σημείο 5.3 της ανωτέρω σχετικής ορίζεται ότι, για σκοπούς αποφυγής άσκοπων διοικητικών βαρών και δέσμευσης προσωπικού, η αποστολή δειγμάτων στο ΓΧΚ για έκδοση ΔΧΑ για σκοπούς δασμολογικής περιγραφής, ενόψει της δασμολογικής κατάταξης του είδους από το τελωνείο, δεν απαιτείται σε επαναλαμβανόμενες αποστολές του ίδιου είδους, όπου κατά την κρίση των αρμόδιων παραγόντων τελωνισμού είναι σαφές ότι δεν υφίσταται διαφοροποίηση της δασμολογικής κατάταξης.

3. Λόγω της δυνατότητας διακριτικής ευχέρειας στην ερμηνεία της παρ. 2 ανωτέρω, ιδίως όσον αφορά α) τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν ώστε να είναι σαφές ότι δεν διαφοροποιείται η δασμολογική κατάταξη του είδους και β) τη διάρκεια ισχύος των ΔΧΑ σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων αποστολών, κρίνεται σκόπιμη η παροχή ορισμένων διευκρινίσεων, για σκοπούς διασφάλισης της κατά το δυνατό ομοιόμορφης εφαρμογής της εν λόγω διαδικασίας από όλες τις Τελωνειακές Αρχές.

4. Για τους σκοπούς της παρούσας, ως «επαναλαμβανόμενες αποστολές» θεωρούνται οι αποστολές εμπορευμάτων οι οποίες πληρούν, σωρευτικά, τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Πραγματοποιούνται στο ίδιο τελωνείο.
- Προέρχονται από την ίδια τρίτη χώρα και από τον ίδιο προμηθευτή.
- Προορίζονται για τον ίδιο παραλήπτη.
- Έχουν την ίδια περιγραφή στο τιμολόγιο εισαγωγής καθώς και στα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα.
- Έχουν την ίδια εμπορική ονομασία.
- Παρουσιάζονται με την ίδια συσκευασία.
- Επί της συσκευασίας αναγράφονται οι ίδιες ενδείξεις (σύσταση, διατροφική αξία, τρόπος παρασκευής, τρόπος χρήσης ή ανάλωσης, τρόπος φύλαξης και διατήρησης, κλπ.).
- Δεν διαφοροποιείται η δηλούμενη δασμολογική κατάταξη (θέση 33 ΕΔΕ).
- Δεν παρουσιάζονται ξαφνικές, σημαντικές μεταβολές της δασμολογητέας αξίας του εμπορεύματος (θέση 46 ΕΔΕ).
- Δεν έχει μεταβληθεί η εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με το εν λόγω προϊόν (π.χ., Ν. 2859/2000 - Κώδικας ΦΠΑ όσον αφορά το Παράρτημα III, Ν.2960/2001 - Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας αναφορικά με την επιβολή ΕΦΚ, έκδοση κανονισμού κατάταξης ή επεξηγηματικών σημειώσεων της Ε.Ε. που αφορούν το προϊόν, κλπ.).

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις διασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, ότι πρόκειται πράγματι για αποστολές του ίδιου ακριβώς εμπορεύματος, χωρίς καμία μεταβολή επί των αντικειμενικών - φυσικών του χαρακτηριστικών που θα μπορούσε να επηρεάσει τη δασμολογική του κατάταξη. Επιπλέον, με την απαίτηση πραγματοποίησης των εισαγωγών στο ίδιο τελωνείο, μειώνονται οι πιθανότητες καταστρατήγησης, ενώ διασφαλίζεται ότι το εν λόγω τελωνείο εισαγωγής διαθέτει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την άμεση διαπίστωση των εν λόγω προϋποθέσεων, είτε κατά τη διάρκεια του τελωνισμού, είτε σε τυχόν εκ των υστέρων έλεγχο.

5. Όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος του ΔΧΑ, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων αποστολών, η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, για σκοπούς αποφυγής καταστρατηγήσεων καθώς και για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων και του δημοσίου συμφέροντος, αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία χρόνια από την έκδοσή του, έστω και αν κατά τα λοιπά πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 4 ανωτέρω.

6. Οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω προϋποθέσεων, αποτελεί κατ' αρχήν αιτία απόρριψης του χαρακτηρισμού της εισαγωγής ως «επαναλαμβανόμενης» για σκοπούς χρησιμοποίησης προγενέστερου ΔΧΑ, και μπορεί συνεπώς να ζητηθεί εκ μέρους της τελωνειακής αρχής έκδοση νέου ΔΧΑ για το εμπόρευμα, σε περίπτωση δειγματοληψίας.

7. Επισημαίνεται ότι ορισμένα εμπορεύματα εξαιρούνται εκ των προτέρων, λόγω της φύσης τους, από τη δυνατότητα χαρακτηρισμού τους ως «επαναλαμβανόμενες αποστολές» για σκοπούς χρήσης του αρχικού ΔΧΑ.

Πρόκειται ιδίως για εμπορεύματα ευαίσθητης φύσης, λόγω π.χ. πιθανών συνεπειών στα δημόσια έσοδα, στη δημόσια υγεία ή ασφάλεια. Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται σε κάθε περίπτωση η διασφάλιση των όρων και προϋποθέσεων εισαγωγής, καθώς και η εκπλήρωση των δασμοφορολογικών υποχρεώσεων του εισαγωγέα, μέσω της έκδοσης ΔΧΑ σε περίπτωση δειγματοληψίας.

Τέτοια εμπορεύματα μπορεί να είναι:
- Είδη «διττής χρήσης».
- Προϊόντα που εν δυνάμει υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. (ενεργειακά, αλκοολούχα, καπνικά).
- Ραδιενεργά προϊόντα του κεφαλαίου 28 και άλλα εν δυνάμει επικίνδυνα χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα.
- Νωπά και αναλώσιμα προϊόντα διατροφής.
- Προϊόντα που πωλούνται χωρίς συσκευασία (χύμα).
- Βρεφικές και παιδικές τροφές.
- Φάρμακα - φαρμακευτικά προϊόντα.
- Ορισμένα προϊόντα διατροφής για τα οποία έστω και μικρές διαφορές στη σύνθεση - σύσταση ή στον τρόπο παραγωγής και συντήρησης μπορεί έχουν ως συνέπεια μεταβολές στον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ, έστω και αν η δασμολογική τους κατάταξη παραμένει ίδια, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ Ν.2859/2000 (π.χ. παρασκευάσματα κρέατος του κεφ. 16, είδη αρτοποιίας του Κεφ. 19, ειδικά παρασκευάσματα διατροφής των κεφ. 21 ή 30, κλπ.).
- Είδη που αποτελούν αντικείμενο τελωνειακών καταστρατηγήσεων εντός της Ε.Ε., για τα οποία αποστέλλονται σχετικά ενημερωτικά δελτία από την αρμόδια Δ/νση ΣΤΕΠ (π.χ. ΑΜΥ).

8. Επιπλέον, οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις των παρ. 4 και 5 ισχύουν αποκλειστικά όσον αφορά τη δυνατότητα χαρακτηρισμού μιας αποστολής ως «επαναλαμβανόμενης» για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης των εμπορευμάτων, μέσω της χρήσης προγενέστερου ΔΧΑ με ορθή χημική ανάλυση και δασμολογική περιγραφή.

Κατά συνέπεια:
- Εφόσον διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή του ΓΧΚ ότι υπάρχουν ελλείψεις ή ανακρίβειες επί του αρχικού ΔΧΑ, τότε απαιτείται η εκ νέου έκδοση ΔΧΑ για τη συγκεκριμένη εισαγωγή, έστω και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των παρ. 4 και 5 ανωτέρω.
- Εφόσον η έκδοση ΔΧΑ απαιτείται και για σκοπούς άλλους πέραν της δασμολογικής κατάταξης των εμπορευμάτων, τότε ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις, όροι και προϋποθέσεις των περιπτώσεων αυτών περί έκδοσης ΔΧΑ.

Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι, ειδικότερα:
→ Η διαπίστωση υποχρέωσης επιβολής δασμών αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών δασμών.
→ Η τήρηση απαγορεύσεων - περιορισμών στην εισαγωγή.
→ Η διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση δασμολογικής αναστολής ή ποσόστωσης.
→ Η διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων για την ορθή δήλωση της καταγωγής του εμπορεύματος (θέση 36 ΕΔΕ).
→ Η διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων υπαγωγής σε τελωνειακό οικονομικό καθεστώς.
→ Η διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων για τη χρήση ευνοϊκής δασμολογικής μεταχείρισης λόγω της φύσης των εμπορευμάτων, με τη χρήση πιστοποιητικού γνησιότητας σύμφωνα με τις προκαταρκτικές διατάξεις του Δασμολογίου (τίτλος ΣΤ').
→ Κάθε σχετική υπόδειξη από το σύστημα ανάλυσης κινδύνου, κλπ. Ο ανωτέρω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός.

9. Τέλος, εφιστούμε την προσοχή ότι η παρούσα συνιστά βοήθημα για την κατά το δυνατό ομοιόμορφη αντιμετώπιση των περιπτώσεων επαναλαμβανόμενων αποστολών με τη χρήση του αρχικού ΔΧΑ για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων σε περιπτώσεις δειγματοληψίας, και δεν δεσμεύει τις τελωνειακές αρχές για την εφαρμογή της, εφόσον αυτές διαπιστώνουν κινδύνους καταστρατήγησης με σκοπό την αποφυγή πληρωμής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν. Κατά συνέπεια, επισημαίνουμε ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, η τελική απόφαση για το χαρακτηρισμό ή μη ενός εισαγόμενου εμπορεύματος ως «επαναλαμβανόμενης αποστολής», καθώς και για τη συνακόλουθη χρήση προγενέστερου ΔΧΑ για σκοπούς δασμολογικής περιγραφής και δασμολογικής κατάταξης, εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του τελωνείου εισαγωγής, ή της ΕΛ.Υ.Τ. σε περίπτωση εκ των υστέρων ελέγχων. Ειδικότερα, ακόμη και στην περίπτωση όπου εκ πρώτης όψεως πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των παρ. 4 και 5 ανωτέρω, είναι στην ευχέρεια της τελωνειακής αρχής να ζητήσει εκ νέου την έκδοση ΔΧΑ σε περίπτωση δειγματοληψίας, λόγω εύλογης υπόνοιας για πιθανή καταστρατήγηση. Τέτοιες υπόνοιες μπορεί να υπάρχουν, για παράδειγμα, όταν:
- ο εισαγωγέας έχει ήδη υποπέσει σε σοβαρή τελωνειακή παράβαση στο παρελθόν και κατά συνέπεια υπάρχει έλλειμμα αξιοπιστίας, ή/και
- υπάρχουν υπόνοιες όσον αφορά την αυθεντικότητα - αξιοπιστία των εγγράφων που προσκομίζει, ή/και
- υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι η σύσταση - σύνθεση του προϊόντος ή ο τρόπος παραγωγής - συντήρησης έχουν μεταβληθεί, κλπ.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Α.Τ.Δ.Πηγή: Taxheaven