Κ.Υ.Α. αριθμ. 134444/23.12.2015 Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων

Κ.Υ.Α. αριθμ. 134444/23.12.2015 Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων

Αριθμ. 134444

(ΦΕΚ Β' 2877/29-12-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 2 του Ν. 2212/1952 (Α' 266), το άρθρο 3, παρ. 5 του Ν.δ. 2957/1954 (Α'486) και τα άρθρα 1 και 5 του Ν.δ. 4355/1964 (Α'146).

2. Το άρθρο 79, παρ.3, περ.η' του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (Α' 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10, παρ. 31 του Ν. 4337/2015 (Α' 129).

3. Τα άρθρα 3 και 28, παρ. 2 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α' 138).

4. Την παράγραφο 22 του Παραρτήματος 3 του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α' 65).

5. Το άρθρο 3, παράγραφος Γ. «Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» και συγκεκριμένα το σημείο 2.4 «Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών και Δημόσιες Συμβάσεις» του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.» (Α' 94).

6. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Α' 267) και το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Το άρθρο 90 του κώδικα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

8. Το Π.δ. 24/2015 (Α' 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

9. Το Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Το Π.δ. 70/2015 (Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.».

11. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α' 185).

12. Την με αρ. 105755/14.10.2015 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 2222).

13. Την με αρ. Υ29/9.10.2015 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

14. Την Κ.Υ.Α. 44009/ΔΕ 5154/15.10.2013 (Β' 2595) «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών».

15. Την Κ.Υ.Α. 46274/26.9.2014 (ΦΕΚ 2573 Β') «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», όπως ισχύει.

16. Τις αποφάσεις των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών αριθ. 25812/19.6.1952, 21356/12.3.1953 (Β'75), 32965/23.5.1953 (Β'128), 39410/30.6.1953 (Β'167), 50202/ ΛΟ 607/16.12.1959, 41891/ΛΟ 935/14.11.1960 (Β'485), 46450/ ΛΟ 975/21.12.1960 (Β'3/4.1.1961), 61029/Λ0 393/23.12.1964 (Β'118/11.2.1965) και 72589/ΛΟ 467/27.12.1965 (Β'6/11.1.1966) «περί τρόπου ενεργείας πληρωμών δημοσίων επενδύσεων κ.λπ.» και την απόφαση αρ. 8511/493/17.1.1972 (Β'78) «περί εφαρμογής διοικητικής αποκέντρωσης στην ενταλματοποίηση των δαπανών δημοσίων επενδύσεων» καθώς και την απόφαση Χ.Δ.9035/30.7.1973 «περί Γενικών Διατάξεων που αναφέρονται στην εκτέλεση, χρηματοδότηση κ.λπ. Έργων και Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» και την απόφαση 4118/ ΔΕ-649/29.01.2007.

17. Τη με αρ. 85335/14.8.2015 Κ.Υ.Α. «Επανακαθορισμός της λειτουργίας του λογαριασμού 23/200850 για την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής - αντικατάσταση και κατάργηση της Α.Π. 2/51571/0020/30.07.2010 κοινής Υπουργικής απόφασης» (Β' 1706).

18. Τις διατάξεις των Συλλογικών αποφάσεων έτους 2015.

19. Τη με αρ. ΛΟ588/15.6.56 εγκύκλιο του Υπουργείου Συντονισμού περί «Διαδικασίας Χρηματοδότησης Δημοσίων Επενδύσεων».

20. Τη με αρ. 8001/22.01.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Οδηγίες για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2015 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2016-2018 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018».

21. Την με αρ. 37501/04.03.2009 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για την πληρωμή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠ.Α.Λ.) περιόδου 2007-2013 και της Δράσης 1, «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων» του μέτρου 4.2, «Κοινωνικοοικονομικά μέτρα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας περιόδου 2000-2006, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του.» (ΦΕΚ Β' 485).

22. Τον υπ' αρ. 51123/ΔΕ8838/24.11.11 Οδηγό Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.).

23. Τον Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ετών 2015-2016.

24. Την ανάγκη να διαχωριστούν οι πληρωμές δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, να καθορισθεί η διαδικασία της χρηματοδότησης για το επόμενο και να ρυθμιστεί κάθε σχετικό θέμα.

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τακτοποίηση πληρωμών ΠΔΕ


Για την τακτοποίηση των πληρωμών δημοσίων επενδύσεων με τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους καθώς επίσης και για την ομαλή συνέχιση της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά το επόμενο έτος, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Α. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Α.1. Προθεσμία διενέργειας πληρωμών του οικονομικού έτους που λήγει.


1.1. Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του ΠΔΕ σύμφωνα και με τις οδηγίες της εγκυκλίου του ΠΔΕ με αρ. πρ. 8001/22.01.2015 και για τη διευκόλυνση των εργασιών της Τράπεζας Ελλάδος ιδιαίτερα τον μήνα Δεκέμβριο, οι εντολές χρηματοδότησης έργων δύναται να εκτελούνται μέχρι τις 29.12.2015.

1.2. Αναλήψεις από τους λογαριασμούς δημοσίων επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την πραγματοποίηση πληρωμών εσωτερικού ή εξωτερικού σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Αναλυτικότερες οδηγίες αναφορικά με τις καταληκτικές προθεσμίες για την πραγματοποίηση πληρωμών (παραλαβή token, αποστολή web αρχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, ώρα αποστολής τελευταίου αρχείου πληρωμών στην ΤτΕ κ.α.) έως τις 31.12.2015 αναφέρονται στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.

Πριν την αποστολή ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής από τους υπευθύνους λογαριασμού ή την έκδοση επιταγών από τους διαχειριστές των έργων, όπου προβλέπεται, απαιτείται η εξασφάλιση επαρκούς υπόλοιπου στους αντίστοιχους λογαριασμούς έργων, με εντολές χρηματοδότησης που εκτελούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Α.2. Προθεσμία επιστροφής υπολοίπων προκαταβολών.

2.1. Οι διαχειριστές των έργων/οι υπεύθυνοι των λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων/οι δικαιούχοι προκαταβολής υποχρεούνται, σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία, μέχρι 31-12-2015 να καταθέσουν κάθε υπόλοιπο προκαταβολής, που έχουν αναλάβει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που λήγει, στο λογαριασμό «Αδιάθετα υπόλοιπα φυσικών προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» με IBAN GR5901000233100200000020003, που τηρείται στην ΤτΕ.

2.2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων χρηματοδότησης εκδίδουν τις απαραίτητες σχετικές οδηγίες ώστε να ελέγξουν πειθαρχικά κάθε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης.

2.3. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται:

α. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και οι Δημόσιοι Οργανισμοί, που έχουν ορισθεί διαχειριστές λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 32965/23.5.53, για τους οποίους έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

β. Η Τράπεζα της Ελλάδος για τις αναλήψεις που κάνει από τον αντίστοιχο λογαριασμό δαπανών εξωτερικού.

Α.3. Προθεσμία αποστολής δικαιολογητικών και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων.

3.1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, υποχρεούνται να αποστείλουν τα δικαιολογητικά των πληρωμών που θα γίνουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2015 σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου ή στο Ειδικό Λογιστήριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016.

3.2. Οι ανωτέρω αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και το Ειδικό Λογιστήριο εκδίδουν με βάση τα δικαιολογητικά που τους αποστέλλονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα (τακτικά ή προπληρωμής) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου 2016.

3.3. Για έργα του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ για τα οποία διαχειριστής είναι η αρμόδια οικονομική υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο, η έκδοση των συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου ή το Ειδικό Λογιστήριο πραγματοποιείται με μόνο δικαιολογητικό τα αποδεικτικά στοιχεία πραγματοποίησης των πληρωμών, για όλες τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από 01-01-2015 μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2015, βάσει της με αριθμ. 46274/26.9.2014 ΚΥΑ.

3.4. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων που μεταβιβάζονται στους δευτερεύοντες διατάκτες με επιτροπικά εντάλματα ισχύουν, εφόσον δεν ανακληθούν, μέχρι τέλος Μαρτίου 2016.

Α.4. Ανάκληση αδιαθέτων υπολοίπων του οικονομικού έτους που λήγει.


4.1. Προς τακτοποίηση και διαχωρισμό των πληρωμών δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, ανακαλούνται όλα τα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 υπόλοιπα των λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Εξαιρούνται τα υπόλοιπα των λογαριασμών κατηγορίας 231 που έχουν ως υπόλογο - διαχειριστή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Δημόσιο Οργανισμό για τους οποίους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της απόφασης αριθ. 32965/23.5.53, καθώς επίσης και αυτών που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των "λοιπών λογαριασμών".

Εξαιρούνται επίσης τα υπόλοιπα των λογαριασμών 020.1 για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν τον "Λογαριασμό 23/200850" (τ. Κεντρικός Λογαριασμός) και τα οποία σύμφωνα με την ΚΥΑ 85335/13.08.2015 (ΦΕΚ Β' 1706) «δεν επιστρέφονται και παραμένουν διαθέσιμα στους λογαριασμούς των έργων για πληρωμές τα επόμενα έτη».

Στις περιπτώσεις πληρωμών δικαιούχων έργων ΕΣΠΑ οι οποίες εκτελούνται κατά το έτος 2016, ενώ οι αντίστοιχες εντολές χρηματοδότησης των λογαριασμών των έργων (εντολές κατανομής), για τις ίδιες δαπάνες, έχουν εκδοθεί το έτος 2015, οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου ενταλματοποιούν τις σχετικές δαπάνες ως δαπάνες του έτους κατά το οποίο αυτές τελικά πληρώθηκαν, ήτοι του έτους 2016.

4.2. Στις περιπτώσεις έργων Δημοσίων Επενδύσεων με υπολόγους-διαχειριστές Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ ή Οργανισμούς ή Δημόσιες Επιχειρήσεις, τα οποία καταργούνται ή συγχωνεύονται, οι αρμόδιες Υπηρεσίες των αντίστοιχων Φορέων Χρηματοδότησης των έργων αυτών φροντίζουν για την έκδοση και αποστολή στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε κωδικό έργου, απόφασης αντικατάστασης του καταργούμενου/συγχωνευόμενου φορέα υπολόγου-διαχειριστή με το νέο, όπως προκύπτει μετά την κατάργηση ή συγχώνευσή του.

Α.5. Προετοιμασία διενέργειας πληρωμών εθνικού σκέλους έτους 2016 μέσω Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε..

Ενόψει της υποχρεωτικής εφαρμογής της πληρωμής των δαπανών των έργων και του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ μέσω των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων της κεντρικής διοίκησης από 1-1-2016, βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 10, παρ.31, περ. ιβ' του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 129) κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια των ακόλουθων ενεργειών:

5.1. Οι οικονομικές υπηρεσίες οφείλουν να ενημερώσουν έως 31/12/2015 την ΤτΕ για:
i) τις ΣΑ που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους,
ii) τα έργα για τα οποία αναλαμβάνουν οι ίδιες τη διαχείριση,
iii) τα ΑΦΜ των Οικονομικών Υπηρεσιών, τα ονόματα των προϊσταμένων και τα δείγματα υπογραφών τους,
iv) το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του/των υπευθύνων λογαριασμού για κάθε έργο και λογαριασμό, ώστε η ΤτΕ να προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις των αντίστοιχων λογαριασμών.

5.2. Τα Νομικά Πρόσωπα που ορίζονται ως Διαχειριστές έργων οφείλουν να ενημερώσουν την ΤτΕ για:
i) το ΑΦΜ του Νομικού Προσώπου,
ii) το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του/των υπευθύνων λογαριασμού για κάθε έργο.

Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος Λογαριασμού δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτό που καταχωρεί μέχρι τώρα τα παραστατικά στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε., ο υπεύθυνος λογαριασμού οφείλει να ενημερώσει για το όνομα και τον κωδικό του καταχωρητή τον οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει.

5.3. Οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των φορέων χρηματοδότησης έχουν την ευθύνη της εποπτείας για την εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.) της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων από τους υπολόγους - διαχειριστές έργων ή τους υπεύθυνους λογαριασμού. Οι διαχειριστές των έργων θα πρέπει μέχρι 31/12/2015 να έχουν ολοκληρώσει την καταχώρηση στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. όλων των παραστατικών (τιμολογίων ή ισοδύναμων εγγράφων) του τρέχοντος έτους.

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016.

Β.1. Έγκριση χρηματοδοτήσεων και πληρωμών σε βάρος των πιστώσεων του έτους 2016.


1.1. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που θα εκτελεστεί κατά το προσεχές έτος, θα προσδιορισθεί:
α) με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού που θα εκδοθεί στις αρχές του 2016, κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν.4270/2014 (Α' 143), συνολικά για όλα τα έργα του ΠΔΕ, για την ανάληψη ετήσιας υποχρέωσης καθώς και προέγκριση για την ανάληψη υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του επόμενου έτους 2017 και
β) με τις συλλογικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται τα έργα, οι ετήσιες πιστώσεις τους και η τριμηνιαία κατανομή αυτών.

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και μέχρι να πραγματοποιηθεί η έκδοση των επιμέρους συλλογικών αποφάσεων έτους 2016, για να εξασφαλισθεί η ομαλή, χωρίς διακοπή, συνέχιση της εκτέλεσης των έργων του προγράμματος, παρέχεται με την απόφαση αυτή η διευκόλυνση χρηματοδότησης και διενέργειας πληρωμών σε βάρος των πιστώσεων του προσεχούς έτους 2016 ως ακολούθως:

Κάθε έργο και μελέτη εθνικού σκέλους του ΠΔΕ που περιλαμβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, ΣΑ/0, ΣΑ/5, του έτους 2015 και δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος με τη διαδικασία της προκαταβολής. Το ποσό με το οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί το έργο με αυτή τη διαδικασία υπολογίζεται από τη σχέση:
Α=Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ του 2015) μείον πίστωση του 2015 (στοιχείο της ΣΑΕ) Β= 20% της πίστωσης του 2015 Το μικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο του έργου (πίστωση του 2015 μείον κατανομή του 2015) + το ανεκτέλεστο του έργου(κατανομή του 2015 μείον πληρωμή του 2015) με την προϋπόθεση να επαρκεί στο υπόλοιπο του Π/Υ του.

Κάθε έργο και μελέτη Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους που περιλαμβάνεται στις ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, ΣΑ/1, ΣΑ/2, ΣΑ/3, ΣΑ/4, ΣΑ/6, ΣΑ/7, ΣΑ/8, ΣΑ/9 και ΝΑ/8 του έτους 2015 και δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος με τη διαδικασία της προκαταβολής. Το ποσό με το οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί το έργο με αυτή τη διαδικασία υπολογίζεται από τη σχέση:
Α=Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ του 2015) μείον πίστωση του 2015 (στοιχείο της ΣΑΕ ) Β= 30% της πίστωσης του 2015 Το μικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο του έργου (πίστωση του 2015 μείον κατανομή του 2015)+ το ανεκτέλεστο του έργου (κατανομή του 2015 μείον πληρωμή του 2015) με την προϋπόθεση να επαρκεί στο υπόλοιπο του Π/Υ του.

Ειδικότερα για τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του "Λογαριασμού 23/200850" το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του έργου (κατανομή του 2015 μείον πληρωμή του 2015) μεταφέρεται αυτόματα από την ΤτΕ στο νέο έτος (2016) ως υπόλοιπο στο λογαριασμό του.

Προϋπόθεση παροχής των ανωτέρω εγκρίσεων για τη χορήγηση προκαταβολών αποτελεί η διάθεση των πιστώσεων ύστερα από υποβολή αιτημάτων σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που τυχόν υπάρχουν. Κάθε αναγκαία επαύξηση προϋπολογισμού ή πιστώσεων ή τροποποίηση όρων, πρέπει να προταθεί από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες για έγκριση με τις συλλογικές αποφάσεις του έτους 2016, μέσα στις προθεσμίες που θα τεθούν με την Εγκύκλιο κατάρτισης του ΠΔΕ 2016.

Όλες οι ανωτέρω εγκρίσεις ισχύουν μέχρι την έκδοση της αντίστοιχης συλλογικής απόφασης.

Η χρηματοδότηση νέων έργων διενεργείται μετά την έγκριση της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ έτους 2016.

1.2. Τα συνεχιζόμενα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται και πληρώνονται σύμφωνα με τις εγκρίσεις της παραπάνω παραγράφου θα πρέπει υποχρεωτικά με την υποβολή από τους Φορείς της πρότασης έκδοσης της ΣΑ να καλύπτονται με αντίστοιχη πίστωση.

Επίσης, οι Φορείς οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή, κατά την τροποποίηση των πιστώσεων των έργων, ώστε οι πληρωμές που έχουν ήδη γίνει να βρίσκονται εντός του ορίου των μεταβολών.

1.3. Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτελεί με ευθύνη των οικείων Υπουργείων, εντολές χρηματοδότησης εσωτερικού και εξωτερικού, σύμφωνα με όσα καθορίστηκαν ανωτέρω.

1.4 Τα έργα που ήταν ενταγμένα σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και μέχρι τις 31.12.2015 χρηματοδοτούνταν από τις ΣΑ/2, ΣΑ/4, ΣΑ/8 και ΣΑ/9 θα συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται από τις ίδιες συλλογικές αποφάσεις (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ) τουλάχιστον μέχρι την οριστική υποβολή της έκθεσης κλεισίματος ΕΣΠΑ 2007-2013 στην ΕΕ.

Β2. Υπόλοιπα λογαριασμών προηγούμενου έτους 2015.

2.1. Η επανατροφοδότηση των λογαριασμών έργων και μελετών της κατηγορίας 0.20 γίνεται είτε με νέα χρηματοδότηση από τους λογαριασμούς έργων και μελετών των συλλογικών αποφάσεων, ύστερα από πρόταση των φορέων και σύμφωνα με τη ισχύουσα διαδικασία είτε απευθείας από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, εφόσον απαιτηθεί.

2.2. Τα υπόλοιπα κατά τις 31.12.2015 των λογαριασμών της κατηγορίας 231 που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν διαχειριστή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Δημόσιο Οργανισμό ή Δημόσια Επιχείρηση δεν ανακαλούνται και οι πληρωμές από τους λογαριασμούς αυτούς συνεχίζονται μέχρι ολοκλήρωσης των έργων, ανεξάρτητα από το οικονομικό έτος. Τα ανωτέρω ΝΠΔΔ ή οι Δ.Ο. ή οι Δ.Ε., πρέπει να επανεγγράψουν στον προϋπολογισμό τους, του επομένου έτους, τα υπόλοιπα αυτά εφαρμόζοντας τις διατάξεις της απόφασης αριθ. 32965/23.5.53.

2.3. Τα υπόλοιπα κατά τις 31.12.2015 των λογαριασμών της κατηγορίας 020.1 που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις για τον «Λογαριασμό 23/200850» δεν ανακαλούνται και οι πληρωμές από τους ίδιους λογαριασμούς συνεχίζονται το επόμενο έτος και βαρύνουν τις πιστώσεις και τον προϋπολογισμό του ΠΔΕ έτους 2016. Οι φορείς πρέπει στις προτεινόμενες πιστώσεις των εν λόγω έργων για το έτος 2016 να συμπεριλάβουν και τα μεταφερόμενα υπόλοιπα αυτών των λογαριασμών.

Β2.1. Αδιάθετα υπόλοιπα Λογαριασμού 231

2.4. Τα αδιάθετα υπόλοιπα των λογαριασμών έργων που έχουν αποπερατωθεί πρέπει υποχρεωτικά με ευθύνη του φορέα που εποπτεύει τα Νομικά Πρόσωπα - ΑΕ δημοσίου να επιστραφούν στο Λογαριασμό (231) «Αδιάθετα υπόλοιπα Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» με IBAN GR8501000233100100000231000 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθ' όσον δεν επιτρέπεται να διατεθούν για σκοπούς άλλους πέραν αυτών για τους οποίους έχουν εγκριθεί μέσω των Συλλογικών Αποφάσεων. Η μεταφορά των ποσών αυτών στο Λογαριασμό Αδιαθέτων Υπολοίπων είναι πλέον δυνατό να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.

2.5. Τα αδιάθετα υπόλοιπα επιταγών (όπου προβλέπεται η πληρωμή με επιταγές) της κατηγορίας λογαριασμών 231 Νομικών Προσώπων μπορούν να κατατίθενται είτε στον ως άνω λογαριασμό «Αδιάθετα υπόλοιπα παρελθόντων ετών» είτε στους λογαριασμούς σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν οι επιταγές ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης των επιταγών. Οι καταθέσεις αδιάθετων υπόλοιπων επιταγών που κατατίθενται σε λογαριασμούς της ανωτέρω κατηγορίας υπόκεινται στα οριζόμενα στο 20949/ΔΕ-3098/29-5-1991 έγγραφό μας και όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 4118/ΔΕ-649/29 Ιανουαρίου 2007 απόφαση και εφ' όσον δεν αντληθούν εντός του επόμενου έτους από την κατάθεση, μεταφέρονται αυτόματα από την Τράπεζα Ελλάδος, στο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών.

Β2.2. Αδιάθετα υπόλοιπα Λογαριασμού 020

2.6. Τα αδιάθετα υπόλοιπα των λογαριασμών έργων της κατηγορίας εξουσιοδότησης πληρωμής με υπόλογο διαχειριστή την Οικονομική Υπηρεσία ή Φυσικό Πρόσωπο, όπου προβλέπεται, που έχουν αποπερατωθεί, επιστρέφονται με ευθύνη του Φορέα στο Λογαριασμό (020) «Αδιάθετα υπόλοιπα Φυσικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» με IBAN GR5901000233100200000020003 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η μεταφορά των ποσών αυτών στο Λογαριασμό Αδιαθέτων Υπολοίπων είναι πλέον δυνατό να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.

Β3. Δαπάνες εξωτερικού.

Η διαδικασία πληρωμής των δαπανών εξωτερικού του Προγράμματος Δημ. Επενδύσεων έχει ως εξής:

i) με την υποβολή από τους αρμόδιους Φορείς προς την Τράπεζα της Ελλάδας, Τμήμα σχέσεων με το Δημόσιο, εντολών κατανομής χρηματοδότησης για δαπάνη εξωτερικού στην κατηγορία χωρίς υπόλογο, που αφορά συγκεκριμένο έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το οποίο προκύπτει ανάγκη πληρωμής στο εξωτερικό, και στη συνέχεια

ii) με την απ' ευθείας αποστολή της εγγράφου εντολής από τους ενδιαφερόμενους φορείς στις αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδας για την εκτέλεση της πληρωμής στο εξωτερικό, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στην ανωτέρω (ii) εντολή αναφέρεται η υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδας να ενεργεί για την τακτοποίηση τυχόν ανακλήσεων αδιαθέτων υπολοίπων και επιστροφών τρέχουσας χρήσης που προκύπτουν.

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Γ.1 Ανάκληση υπολοίπων λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων.


1.1. Για την ανάκληση των αδιαθέτων υπολοίπων της χρηματοδότησης εσωτερικού του οικονομικού έτους που λήγει, η Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό, υποκαταστήματα και πρακτορεία) πρέπει την 31 Δεκεμβρίου 2015 αμέσως μετά το τέλος των συναλλαγών, να μεταφέρει όλα τα υπόλοιπα των λογαριασμών κατηγορίας εξουσιοδότησης πληρωμής του λογαριασμού 020, τόσο των έργων όσο και των λογαριασμών των συλλογικών αποφάσεων, σε λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων που έχει ανοιχθεί στο κεντρικό κατάστημα με τίτλο «Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Λογαριασμός ακυρωθεισών εξουσιοδοτήσεων πληρωμής». Ο λογαριασμός αυτός, αμέσως μετά τη συμφωνία των υπολοίπων που ακυρώθηκαν, θα μηδενισθεί από την Τράπεζα χωρίς επαναφορά των υπολοίπων αυτών στους λογαριασμούς από τους οποίους ανακλήθηκαν.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω:

α) τα υπόλοιπα των λογαριασμών του έργου με κωδικό 2007ΣΕ26900000 και τίτλο «Δωρεάν κρατική αρωγή για επισκευές ή ανακατασκευές πυρόπληκτων κτιρίων από τις πυρκαγιές Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, Αιτ/νίας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αργολίδας, Λάρισας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας και Βοιωτίας» μεταφέρονται στο Λογαριασμό «ΕΔ Συνεισφορές Φορέων για την εκτέλεση έργων ανασυγκρότησης» αρ. 234800/1 από όπου προήλθαν από κατάθεση της Δ/νσης Λογαριασμών Δημοσίου του Υπ. Οικονομικών μετά την κατάργηση του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.), με κοινοποίηση της ενέργειας αυτής από την Τράπεζα της Ελλάδος: i) στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ii) στη Δ/νση Λογαριασμών Δημοσίου του Υπ. Οικονομικών και iii) στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπ. Οικονομικών.

β) Ομοίως ισχύει και για τα έργα του ΠΔΕ των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ 401, ΣΑΕΠ 426, ΣΑΕΠ 466, οι πιστώσεις των οποίων προέρχονται από την ίδια πηγή χρηματοδότησης και οι λογαριασμοί τους ανήκουν στην κατηγορία εξουσιοδότησης πληρωμής (δηλαδή, έχουν υπόλογο διαχειριστή φυσικό πρόσωπο), με κοινοποίηση της ενέργειας αυτής από την Τράπεζα της Ελλάδος: i) στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ii) στη Δ/νση Λογαριασμών Δημοσίου του Υπ. Οικονομικών και iii) στη Δ/ νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της αντίστοιχης Περιφέρειας.
Επιπλέον, για τα έργα των ανωτέρω ΣΑΕΠ με υπόλογο διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο (λογαριασμός 231) δεν έχει εφαρμογή η Κ.Υ.Α. 4118/ΔΕ649/29.01.2007.

γ) Ομοίως ισχύει και για τα έργα του ΠΔΕ των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕ 077 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για έργα Αεροδρομίων, οι πιστώσεις των οποίων προέρχονται από Συνεισφορά του τέλους εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης και οι λογαριασμοί τους ανήκουν στην κατηγορία εξουσιοδότησης πληρωμής (δηλαδή, έχουν υπόλογο - διαχειριστή φυσικό πρόσωπο). Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου το ίδιο έργο έχει πιστώσεις από συνεισφορά αλλά και από κρατική πίστωση δεν πρέπει να είναι το ίδιο φυσικό πρόσωπο υπόλογος-διαχειριστής.

δ) Ομοίως ισχύει και για το έργο του Υπουργείου Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων με κωδικό 1996ΣΕ04400000 και τίτλο «Μελέτη-Επισκευή-Στερέωση Κτιρίου "Κυβερνείο Καποδίστρια" για τη στέγαση του Ιστορικού Αρχείου της Αίγινας (π.κ.9644003)», του οποίου η πίστωση προέρχεται από συνεισφορά της ΔΕΗ.

1.2. Τα υπόλοιπα των άλλων λογαριασμών δηλαδή: α) των έργων τα οποία έχουν διαχειριστή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ ή Δημόσιο Οργανισμό, β) των έργων που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία "λοιποί λογαριασμοί" και γ) των λογαριασμών 20.1 των έργων ΕΣΠΑ δεν θα υποστούν μεταβολή, εκτός της μεταφοράς τους "εις νέον" σύμφωνα με τα καθιερωμένα.

1.3. Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων, μετονομασιών καθώς και αλλαγών στις αρμοδιότητες δημοσίων φορέων λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, αλλάζουν αντίστοιχα στο επόμενο οικονομικό έτος και οι λογαριασμοί των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Για την κατηγορία των λογαριασμών έργων των Νομικών Προσώπων (231), των λογαριασμών έργων που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία «ειδικών λογαριασμών» του Κεντρικού Λογαριασμού (20.1) καθώς και για τους
νέους λογαριασμούς που ανοίγονται στο επόμενο οικονομικό έτος μεταφέρονται αυτόματα και τα υπόλοιπα των παλαιών λογαριασμών. Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δ.1 Λειτουργία Κεντρικού Λογαριασμού

Ο Κεντρικός Λογαριασμός ΕΣΠΑ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό στοιχεία 23/200850 «Ε.Δ. - Εθνική Συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής» τηρείται για όλα τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που είναι ενταγμένα σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9 για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και σε ΣΑ/1 και ΣΑ/6 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Δ.2 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Όσον αφορά τα έργα που πληρώνονται από τον ΕΛΕΓΕΠ/ΟΠΕΚΕΠΕ στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.Α.Α.Τ. και για την εύρυθμη λειτουργία των πληρωμών των δικαιούχων ισχύουν τα εξής:

2.1. Τα αδιάθετα υπόλοιπα των λογαριασμών του ΕΛΕΓΕΠ/ΟΠΕΚΕΠΕ που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. στις 31.12.2015 για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, τα οποία θα μεταφερθούν στην νέα προγραμματική περίοδο 20142020 ως ανειλημμένες υποχρεώσεις της περιόδου 2007-2013 και ως εκ τούτου θα λάβουν νέους κωδικούς, δύναται να μην επιστρέφονται στον λογαριασμό GR8501000233100100000231000 "Αδιάθετα υπόλοιπα Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών (231)" που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά να παραμένουν στον ΕΛΕΓΕΠ προκειμένου να μεταφερθούν στους νέους τραπεζικούς λογαριασμούς των έργων, μόλις αυτά ενταχθούν στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ή στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Σε περίπτωση που ο νέος Κωδικός Έργου του Προ-γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων περιλαμβάνει περισσότερους του ενός παλαιούς Κωδικούς Έργων, τα ποσά των αδιαθέτων υπολοίπων που θα μεταφέρονται στον νέο λογαριασμό κωδικού έργου είναι το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν από τους παλαιούς λογαριασμούς των αντίστοιχων κωδικών έργων.

Τα ποσά των αδιαθέτων υπολοίπων των έργων τα οποία δε μεταφέρονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στην νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 επιστρέφονται άμεσα στον λογαριασμό GR8501000233100100000231000 "Αδιάθετα υπόλοιπα Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών (231)" που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μετά την παραλαβή σχετικού εγγράφου από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Τέλος τα ποσά των αδιαθέτων υπολοίπων των έργων, η χρηματοδότηση των οποίων συνεχίζεται με τον ίδιο κωδικό έργου στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 και του Προγράμματος Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων (ΣΑΕ 0823) στα πλαίσια του Ε.Γ.Τ.Ε. κατά το έτος 2016, παραμένουν στους λογαριασμούς των έργων του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. μέχρι το τελικό κλείσιμό τους.

2.2. Ο προϋπολογισμός των έργων που θα μεταφερθούν στην νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 ως ανειλημμένες υποχρεώσεις της περιόδου 2007-2013 θα ισούται με το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων του έργου μείον τις εκτελεσμένες έως 31.12.15 κατανομές από την ΤτΕ. Οι μη επιλέξιμες, αλλά αναγκαίες για την υλοποίηση των έργων δαπάνες που είναι εγγεγραμμένες σε ΣΑΕ/8 (μη επιλέξιμος προϋπολογισμός που καταχωρείται στις Αποφάσεις Ένταξης ως Π2) εγγράφονται ως νεα έργα σε ΣΑΕ/2. Δύναται με την εγγραφή του νέου έργου να εγγράφονται πιστώσεις έως του ύψους του 10% του προϋπολογισμού εγγραφής στην νέα Προγραμματική Περίοδο.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται έναντι κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven