Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ11/ Γ/ 32739/ 25729/ 22.12.2015 Καθορισμός τελών υπηρεσιών νηολόγησης, υποθήκης και έκδοσης πιστοποιητικών αεροσκαφών

Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ11/ Γ/ 32739/ 25729/ 22.12.2015 Καθορισμός τελών υπηρεσιών νηολόγησης, υποθήκης και έκδοσης πιστοποιητικών αεροσκαφών

Αριθμ. Δ11/Γ/32739/25729

(ΦΕΚ Β' 2877/29-12-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 56, παρ. 1 του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ Α'261/ 17-12-2014) «περί ρυθμίσεων θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Δ/νσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ/ Α'/238/5-7.11.1970) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1340/ 1983 «περί τροποποίησης διατάξεων του Ν.δ. 714/1970 περί ιδρύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ/Α'/35/18-3-1983),

γ) του Π.δ. 56/1989 «περί Οργανισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ/Α'/28/1-2-1989), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα,

δ) του Ν. 1815/1988 «περί κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ΦΕΚ Α'250/11-11-1988) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) του Π.δ. 356/1974 (ΦΕΚ/Α'/90/5-4-1974) «περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα,

στ) του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ/Α'/247/27-11-1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου και Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα,

ζ) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ/Α'/143/28-6-2014) «περί αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

η) της υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (ΦΕΚ/Β'/1675/ 8-7-2013) περί όρων και διαδικασίας είσπραξης -επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα,

θ) του Π.δ. 70/22-09-2015 «περί ανασύστασης των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α'/114/22-9-2015),

ι) του Π.δ. 72/21-9-2015 «περί αποδοχής παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α'/115/23-09-15),

ια)του Π.δ. 73/23-9-2015 «περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α'/115/23-09-2015),

ιβ) της υπ' αριθμ. Y29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β' 2168/9-10-2015).

2. Το άρθρο 90 του άρθρου πρώτου του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ/Α'/98/22-4-2005) «περί Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

3. Τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης μέσω του ιστοτόπου της ΥΠΑ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζονται τέλη υπηρεσιών νηολόγησης, υποθήκης και έκδοσης πιστοποιητικών αεροσκαφών σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες και τιμές:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΟΣΟ
1Αίτηση δέσμευσης στοιχείων εθνικότητας και νηολόγησης αεροσκάφους, κατά την κρίση της Υπηρεσίας (διάρκειας έως 6 μηνών)€ 50
2Αίτηση δέσμευσης στοιχείων εθνικότητας και νηολόγησης αεροσκάφους, εκτός διαδοχικής σειράς (διάρκειας έως 6 μηνών)€ 250
3Αίτηση νηολόγησης αεροσκάφους MTOW έως 2.000 kgs€ 100
4Αίτηση νηολόγησης αεροσκάφους MTOW από 2.001 kgs − 5.700 kgs€ 150
5Αίτηση νηολόγησης αεροσκάφους MTOW από 5.701 kgs − 15.000 kgs€ 250
6Αίτηση νηολόγησης αεροσκάφους MTOW από 15.001 kgs − 50.000 kgs€ 500
7Αίτηση νηολόγησης αεροσκάφους MTOW άνω των 50.000 kgs€ 1.000
8Αίτηση εγγραφής κινητήρα στο αντίστοιχο μητρώο€ 300
9Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικών κυριότητας, μίσθωσης, βαρών κ.ά. αεροσκαφών και κινητήρων€ 100
10Έκδοση νέου Πιστοποιητικού Νηολόγησης για οποιονδήποτε λόγο€ 100
11Αίτηση διαγραφής (απονηολόγησης) αεροσκάφους ή κινητήρα από το Μητρώο€ 300
12Αίτηση εγγραφής Υποθήκης ή άλλου βάρους ή διεκδίκησης επί αεροσκάφους ή κινητήρα€ 500
13Αίτηση διαγραφής Υποθήκης ή άλλου βάρους ή διεκδίκησης επί αεροσκάφους ή κινητήρα€ 250
14Τέλη συνδρομής ΥΠΑ σε νηολόγηση στην αλλοδαπή€ 300
15Προσαύξηση, σε περίπτωση αίτησης εξυπηρέτησης αυθημερόν, όλων των ανωτέρω κατηγοριών τελών€ 150

2. Το προϊόν των τελών που καθορίζονται με την απόφαση αυτή αποτελεί έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου και εμφανίζεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ) 2535 του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Η καταβολή των τελών πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με τη χρήση της εφαρμογής του e-Παραβόλου, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

4. Η υποβολή του αποδεικτικού χορήγησης και πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για το Φορέα Δημοσίου: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 1.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ελληνικό, 22 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Πηγή: Taxheaven