Ο.Α.Ε.Δ. αριθ. πρωτ.: 105254/30.12.2015 Μετάβαση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών από την 4η Ιανουαρίου 2016

Ο.Α.Ε.Δ. αριθ. πρωτ.: 105254/30.12.2015 Μετάβαση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών από την 4η Ιανουαρίου 2016

Αριθ. Πρωτ.: 105254/30-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ:2

Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης 8 Τράχωνες
Πληροφ.:, Ε. ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ, Κ. ΚΑΡΑΝΤΖΑ, Β. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, Σ. ΚΙΑΜΟΣ , Τ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Τηλ.:210-9989066,219989198, 219989235, 210-998906,210-9989052

ΘΕΜΑ:Μετάβαση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών από την 4η Ιανουαρίου 2016

Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524/12.8.2015 (ΦΕΚ/Β/1845/27-8-2015) από την 4/1/2016 τίθεται σε εφαρμογή η υποχρεωτική ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών για μια σειρά βοηθημάτων, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω και η εξυπηρέτηση των πολιτών, για παροχές του Οργανισμού, γίνεται ως εξής:

1. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΚΠΑ
· ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
· ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
· ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
· ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
· ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΩΝ
· ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
· ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ
· ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΞΕΝΑΓΩΝ
· ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ
· ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΕ (U2)
· ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΩΝ (ΛΟΓΩ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΟΥ)
· ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ Κ-Μ ΤΗΣ Ε.Ε. (PD U1, U2)

2. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΠΑ, ΚΕΠ και E-SERVICES.
· ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ασφ. φορέας ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
· ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΚΕΠ και E-SERVICES.
· ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΠΑ)
· ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
· ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
· ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
· ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
· ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
· ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
· ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Οι παροχές, για τις οποίες δεν απαιτείται η επισύναψη στο e-services ή προσκόμιση στα ΚΕΠ δικαιολογητικών, αλλά γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση των στοιχείων ασφάλισης και εισοδήματος, καθώς επίσης και η προϋπόθεση της ανεργίας, είναι οι εξής:

· ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
· ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΠΑ)
· ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
· ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Στις παραπάνω περιπτώσεις, επειδή δεν προβλέπεται η επισύναψη στο e-services ή αποστολή δικαιολογητικών από τα ΚΕΠ, αλλά προβλέπεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης (απόφασης), οι Υπηρεσίες θα προχωρούν στην εξέταση των προϋποθέσεων και στην έκδοση απόφασης.

Οι παροχές, για τις οποίες απαιτείται η επισύναψη στο e- services ή προσκόμιση στα ΚΕΠ δικαιολογητικών, είναι οι εξής:

· ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ( οι βεβαιώσεις που προβλέπονται για τις κατηγορίες των μουσικών, χειριστών εκσκαπτικών, ανυψωτικών κ.λ.π. μηχανημάτων και σμυριδορυκτών Νάξου)

· ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΞΕΤΙΣΑΝ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (αποφυλακιστήριο και εισηγητική έκθεση Κοινωνικής Λειτουργού ή Διευθυντή Φυλακών)

· ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ μόνο επισύναψη κατά την υποβολή της αίτησης μέσω του e-services. Στις περιπτώσεις που το αίτημα υποβάλλεται στα ΚΕΠ, οι συναλλασσόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. (επισχετήριο)

· ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ασφ. φορέας ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΠ -ΜΜΕ) μόνο επισύναψη κατά την υποβολή της αίτησης μέσω του e- services . Στις περιπτώσεις που το αίτημα υποβάλλεται στα ΚΕΠ , ο ι συναλλασσόμενοι οφείλουν στη συνέχεια να προσκομίσουν στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δηλαδή:

1) Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα με την οποία πιστοποιείται η διακοπή του επαγγέλματος ή της ιδιότητας, ο χρόνος ασφάλισης και η μη ύπαρξη οφειλής ή ρύθμισης αυτής.

2) Εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας διετίας από το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) συζύγου και το εισόδημα συζύγου (αν υφίσταται). Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δυο προηγούμενων της αίτησης ετών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του συγκεκριμένου εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα προσκομιστέων ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ για τα ημερολογιακά έτη 2016, 2017 και 2018:

· Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του ημερολογιακού έτους 2016, θα πρέπει να προσκομισθούν τα ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ με την αντίστοιχη ένδειξη «ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2014» και «ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014».
· Για αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του ημερολογιακού έτους 2017, θα πρέπει να προσκομισθούν τα ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ με την αντίστοιχη ένδειξη «ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2015» και «ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2014»

Για αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του ημερολογιακού έτους 2018, θα πρέπει να υποβληθούν τα ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ με την αντίστοιχη ένδειξη «ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2016» και «ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2015»).

3) Για την πιστοποίηση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα απαιτείται:

· Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» του άρθρου 16 του π.δ. 106/2007 χορηγούμενο από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή.

· Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα απαιτείται «Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος» του π.δ. 150/2006 ή του άρθρου 40, παρ. 7 του ν. 3731/2008 (αρμόδιο όργανο είναι εκείνο που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής) ή άδεια αορίστου διαμονής ή δεκαετίας του άρθρου 91, παρ. 2 του ν. 3386/2005 ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού του άρθρου 94 του ν. 3386/2005 ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της Ε.Ε., ή Έλληνα πολίτη του άρθρου 63 του ν.3386/2005.

· Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο απαιτούνται: Άδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης της Γενεύης.

· Για τους ομογενείς από τρίτες χώρες απαιτούνται: ειδικό δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτετελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλλινοστήσαντος ή ομογενούς.

4) Παραστατικό ταυτοπροσωπίας: Για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας Ελλήνων πολιτών Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας.

Για πολίτες Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Για υπηκόους τρίτων χωρών διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

5) Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (λογαριασμός ρεύματος ή τηλεφώνου ή ύδρευσης)

· ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση επιδόματος μητρότητας από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, φωτοαντίγραφα των σελίδων του βιβλιαρίου ασθένειας)

· ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση επιδόματος μητρότητας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Υπηρεσίες θα πρέπει, καθημερινά, να αναζητούν στο ΟΠΣ (ΑΝΑΦΟΡΕΣ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (αναζήτηση ανά πρόγραμμα) - κατάσταση ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ - προέλευση αιτήματος ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ή ΚΕΠ) και να εκτυπώνουν τη λίστα των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί.

Από την υποβολή ή την καταχώρηση της αίτησης στο γενικό πρωτόκολλο, και μέσα σε περίοδο 90 ημερών, βάσει την καταγραφής του αριθμού πρωτοκόλλου των e-services ή του αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου της Υπηρεσίας, πρέπει να ολοκληρωθεί η έκδοση διοικητικής πράξης (έκδοση απόφασης) ενώ στο ΟΠΣ θα εμφανίζεται μήνυμα ειδοποίησης ελέγχου εκκρεμοτήτων.

ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΝ ΔΕ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.

Κατά την ενημέρωση της καρτέλας του συναλλασσόμενου στο ΟΠΣ από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΠΑ2, δίπλα στο δικαιολογητικό θα υπάρχει υποχρεωτικό πεδίο εισαγωγής του πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας παραλαβής του σχετικού δικαιολογητικού. Στις περιπτώσεις αυτές, η προθεσμία των 90 ημερών, για τη διεκπεραίωση του αιτήματος, (ΚΥΑ 80016/24.2.2005, ΦΕΚ 280 Β)) αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του τελευταίου δικαιολογητικού.

Οι συναλλασσόμενοι έχουν προθεσμία 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης, να προσκομίσουν στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 (εφόσον δεν προβλέπεται η παραλαβή από τα ΚΕΠ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν επισυναφθεί κατά την υποβολή της αίτησης. Οι αιτήσεις αυτές παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι την προσκόμιση των δικαιολογητικών και θα απορρίπτονται μετά την πάροδο των 30 ημερών.

Αν οι συναλλασσόμενοι προσκομίσουν το/τα δικαιολογητικό/ά μετά το πέρας των 30 ημερών, η Υπηρεσία θα πρέπει να ελέγξει αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του συναλλασσόμενου ή οφείλεται σε ανωτέρα βία ή άλλο σοβαρό λόγο για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ενδιαφερόμενος, οπότε και συγχωρείται σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 2690/1999 - ΚΔΔ/σίας.

Στην τελευταία περίπτωση με χρήση κωδικού προϊσταμένου, θα γίνεται ανάκληση του status απόρριψης σε status έγκρισης, πάντα με αιτιολόγηση.

Οι περιπτώσεις που καλύπτονται από την ανωτέρω διάταξη, είναι οι εξής:

· Ασθένεια του συναλλασσόμενου (αποδεδειγμένη από το βιβλιάριο ασθένειας ή άλλο επίσημο παραστατικό),

· Εκκρεμής Δικαστική Απόφαση,

· Εκκρεμότητα με άλλους Φορείς από τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων (π.χ. καταγγελία στο ΙΚΑ για απόδοση ημερών ασφάλισης),

· Ανωτέρα Βία (π.χ. σεισμοί, πλημμύρες)

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ, ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ, ΣΤΟ ΟΠΣ, ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ.

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στα ΚΕΠ, και προβλέπεται η παραλαβή συγκεκριμένων δικαιολογητικών, η αποστολή τους στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 γίνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η αποστολή γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, ταχυδρομικά, fax) και πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται και από το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΚΕΠ και η ενημέρωση της προθεσμίας προσκόμισης των δικαιολογητικών στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 (εφόσον δεν έχουν ήδη προσκομιστεί).

Η παραπάνω διαδικασία δεν αφορά στις αιτήσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται η αποστολή ή επισύναψη δικαιολογητικού.

Με την παραλαβή της αίτησης από το ΚΕΠ, θα δίνεται αριθμός γενικού πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου, το οποίο θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να καταχωρείται στην καρτέλα του συναλλασσόμενου στο ΟΠΣ, σε προβλεπόμενο πεδίο και να γίνεται η ενημέρωση των δικαιολογητικών που παραλήφθησαν.

ΝΕΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΟΠΣ


Η εγγραφή των συναλλασσόμενων για πρώτη φορά με τον Οργανισμό, δύναται να πραγματοποιείται και μέσω των ΚΕΠ. Οι νέοι συναλλασσόμενοι, μετά την εγγραφή τους και την υποβολή της αίτησής τους, οφείλουν, εντός 30 ημερών, να προσέλθουν στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή τους στο ΟΠΣ. Η ταυτοποίηση του συναλλασσόμενου γίνεται μέσω της ΓΓΠΣ.

2. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει, καταχωρημένος στο ΟΠΣ, ενεργός λογαριασμός ΕΤΕ, να δοθεί στους χρήστες η δυνατότητα καταγραφής - καταχώρησης του ΙΒΑΝ με δική τους ευθύνη. Βάσει αλγόριθμου θα γίνεται έλεγχος του ΙΒΑΝ Εθνικής Τράπεζας. Ο λογαριασμός θα παραμένει ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ μέχρι την επιβεβαίωσή του από την Υπηρεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επισύναψη ή προσκόμιση στην Υπηρεσία φωτοτυπίας της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης. Ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να είναι πρώτος δικαιούχος.

3. ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΝΕΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει, εντός 30 ημερών από την αρχική εγγραφή τους στο ΟΠΣ και την υποβολή της αίτησης, να παρουσιάζονται στο αρμόδιο ΚΠΑ 2 για ταυτοποίηση των στοιχείων τους. Θα πρέπει, απαραίτητα, να έχουν μαζί τους την άδεια διαμονής και εργασίας η οποία θα είναι σε ισχύ ή την βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής. Τα δικαιολογητικά αυτά θα παραμένουν στο φυσικό αρχείο που τηρείται στην Υπηρεσία (φάκελο ασφαλισμένου). Σημειώνεται πως το αίτημα θα παραμένει σε κατάσταση εκκρεμότητας μέχρι την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις ή αιτήσεις θεραπείας επί απορριπτικών αποφάσεων, θα υποβάλλονται στα αρμόδια ΚΠΑ 2.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ

Η διαδικασία που με βάσει την ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524/12.8.2015 (ΦΕΚ/Β/1845/27-8-2015) προβλέπεται να διεκπεραιώνεται αποκλειστικά από τα ΚΕΠ και e- services, παύουν να διεκπεραιώνονται και από τους ανταποκριτές του ΟΑΕΔ.

Με ευθύνη των προϊσταμένων, να λάβουν γνώση με υπογραφή όλοι οι υπάλληλοι.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ α.α.
ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΜΗΛΙΤΣΑΠηγή: Taxheaven