Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1167629 ΕΞ 2015/28.12.2015 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1167629 ΕΞ 2015/28.12.2015 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)

Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1167629ΕΞ2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Ν. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο:210 - 33.11.291
FAX:210 - 32.30.829

2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Ε-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)».


ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.

β) Του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α' 66) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύουν.

γ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45 ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» .

ζ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α'40) «Προστασία της εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύουν από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α' 40) «Προστασία της εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», καθώς και των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει.

η) Των διατάξεων της παραγράφου Γ «Συμφωνία δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως ισχύει.

2. Το από 14/12/2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

3. Την αριθ. ΓΔΦΟΡΕΛ/ΔΗΜΕΣ 1147432ΕΞ2013/26-9-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών της Ομάδας μόνιμων εκπαιδευτών των νέων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους» όπως τροποποιήθηκε.

4. Την αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 (Β' 2294) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συστήνουμε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, Ομάδα Εργασίας Μόνιμων Εκπαιδευτών της Γ.Γ.Δ.Ε., για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης των υπαλλήλων αυτής.

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα και ορίζουμε ως μέλη αυτής, τους κατωτέρω υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως εξής:

1. Για τα Προγράμματα Φορολογικού Ελέγχου και τα Λοιπά Εξειδικευμένα Φορολογικά Προγράμματα:
α) Γεώργιο Παπανικολάου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ), ως Συντονιστή.
β) Θεώνη Φεφέ, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως μέλος.
γ) Δημήτριο Μπέλεση, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ως μέλος.
δ) Λάμπρο Μπαλωμένο, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων, ως μέλος.

2. Για τα Προγράμματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και Λοιπά Εξειδικευμένα Προγράμματα Συναφούς Περιεχομένου:
ε) Θεοδώρα Λαζαρέτου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Έμμεσης Φορολογίας, ως Συντονίστρια.
στ) Νικόλαο Αντωναρόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, ως μέλος.

Γ. Τα καθήκοντα και η υπηρεσιακή κατάσταση κατάσταση των μελών της Ομάδας εργασίας Μόνιμων Εκπαιδευτών ορίζονται ως ακολούθως:

1. Οι Συντονιστές και τα μέλη της Ομάδας Εργασίας Μόνιμων Εκπαιδευτών απαλλάσσονται από τα καθήκοντα που ασκούν στις υπηρεσίες, όπου ανήκουν οργανικά και απασχολούνται αποκλειστικά με τη διδασκαλία στα προγράμματα για τα οποία ορίζονται με την παρούσα απόφασή μας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών δράσεων και τον καταμερισμό έργου του αρμόδιου Τμήματος Ε' Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και με την υποβολή, μέσω εξαμηνιαίων εκθέσεων απολογισμού, τεκμηριωμένων προτάσεων για την υλοποίηση μελλοντικών εξειδικευμένων/στοχευμένων προγραμμάτων και το σχεδιασμό αυτών.

2. α) Αναλυτικά το Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:

αα) Ο σχεδιασμός και η πιστοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους με την επικαιροποίηση και προσαρμογή των ήδη πιστοποιημένων φακέλων σχεδιασμού, καθώς και με την υλοποίηση αυτών.

ββ) Ο σχεδιασμός προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε., επί φορολογικών θεμάτων και η υποστήριξη της υλοποίησή τους, στο πλαίσιο του συνολικού καταμερισμού του εκπαιδευτικού έργου της Γ.Γ.Δ.Ε..

γγ) Η υποβολή προτάσεων για νέα εξειδικευμένα φορολογικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ο σχεδιασμός αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλους τους υπαλλήλους και ελεγκτές, εφόσον απαιτηθεί, καθώς και η υποστήριξη της υλοποίησής τους, στο πλαίσιο του συνολικού καταμερισμού του εκπαιδευτικού έργου της Γ.Γ.Δ.Ε..

δδ) Η προετοιμασία της εισήγησης/παρουσίασης των θεματικών ενοτήτων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που θα τους ανατίθενται, καθώς και η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων, ανά θεματική ενότητα.

εε) Η καθημερινή διδασκαλία για όσες διδακτικές ώρες απαιτείται, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές της εκπαίδευσης.

στστ) Η συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού (όπως, σημειώσεις, εγχειρίδια, πρακτικά παραδείγματα, ασκήσεις), για λογαριασμό της Γ.Γ.Δ.Ε., ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της εκπαίδευσης.

ζζ) Η προετοιμασία των γραπτών εξετάσεων πιστοποίησης γνώσεων των εκπαιδευομένων, καθώς και η αξιολόγηση αυτών.

ηη) Η συνεχής παρακολούθηση και η πρόταση για ανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπου αυτό χρειάζεται.

θθ) Η σύνταξη και η υποβολή εξαμηνιαίων εκθέσεων απολογισμού του εκπαιδευτικού έργου.

ιι) Η υποβολή προτάσεων για μετεκπαίδευση ή συνεργασία των μελών της Ομάδας, με εκπαιδευτικές δομές άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου ή και άλλων χωρών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (προγράμματα FISCALIS και ΤΕΛΩΝΕΙΑ), προκειμένου να διευρυνθούν οι γνώσεις ή η ειδίκευσή τους σε νέες τεχνικές εκπαίδευσης ή σε νέες τεχνολογίες ή γενικότερα στα πλαίσια υποστήριξης της επίτευξης των στόχων της Γ.Γ.Δ.Ε.

ιαια) Η υλοποίηση εκπαίδευσης των υπαλλήλων άλλων Υπουργείων επί φορολογικών θεμάτων και είσπραξης δημοσίων εσόδων, εφόσον εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

ιβιβ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ημερίδων-διημερίδων για τη συνεχή επιμόρφωση των υπαλλήλων επί φορολογικών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τις επελθούσες μεταβολές της νομοθεσίας, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών μάθησης (e- learning, e-teaching) και δυνατότητα λειτουργίας τηλεδιάσκεψης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

ιγιγ) Η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση νόμων ή αποφάσεων, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την Ομάδα, μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και των καθ'ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων της Γ.Γ.Δ.Ε.

β) Για την επίτευξη του έργου της, η Ομάδα Εργασίας διευκολύνεται στην προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στην παρακολούθηση εκπαιδευτικών συνεδρίων, συμποσίων ή ημερίδων, τόσο εκπαιδευτικού περιεχομένου, όσο και εξειδικευμένης επιστημονικής θεματολογίας.

3. Ειδικότερα οι Συντονιστές της Ομάδας:

α) Συνεργάζονται μεταξύ τους και με το αρμόδιο Τμήμα Ε' - Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, συντονίζουν το έργο των μελών της Ομάδας και μεριμνούν για την ορθολογική αξιοποίηση αυτών.

β) Εισηγούνται αρμοδίως τρόπους βελτίωσης των εκπαιδευτικών δράσεων στο πλαίσιο επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων της Γ.Γ.Δ.Ε.

γ) Επιβλέπουν και συνδράμουν στην συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού (Το υλικό δεν θα πρέπει να αποτελείται αυτούσιο από νόμους, εγκυκλίους, αποφάσεις και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί εύκολα να αναζητηθεί/ανακτηθεί μέσω του διαδικτύου).

δ) Αξιολογούν την πληρότητα και ορθότητα του υπάρχοντος διδακτικού υλικού, σύμφωνα με τα δεδομένα που οι ίδιοι ή και τα μέλη της Ομάδας έχουν συλλέξει (απορίες εκπαιδευομένων σε δυσνόητα σημεία, πιθανά λάθη ή/και ελλείψεις στο υλικό) και εξετάζουν την αναγκαιότητα επικαιροποίησής του, σύμφωνα με τις εξελίξεις στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο, σε συνεργασία πάντα με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών.

ε) Ελέγχουν τα τελικά παραδοτέα στο πλαίσιο των επιχειρησιακών στόχων/δράσεων και είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα αυτών. Επισημαίνεται, ότι τα παραδοτέα και το εκπαιδευτικό υλικό που παράγονται στο πλαίσιο εργασίας της συγκεκριμένης Ομάδας ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στην Γ.Γ.Δ.Ε.

4. α) Για την αξιολόγηση των μελών της Ομάδας Εργασίας λαμβάνονται υπόψη και οι αξιολογήσεις τους από τους εκπαιδευομένους/συμμετέχοντες στα προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., έως ότου καθοριστεί ειδικός τρόπος αξιολόγησής τους, στο σύστημα αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε. Στην Διοίκηση παρέχεται η δυνατότητα αποτίμησης της επιτυχούς υλοποίησης του έργου των μόνιμων εκπαιδευτών και της ουσιαστικής συμβολής τους στην προώθηση των δημοσιονομικών στόχων.

β) Οι Μόνιμοι Εκπαιδευτές και για όσο χρονικό διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους βάσει της παρούσας απόφασης μετακινούνται χωρίς αλλαγή οργανικής θέσης ( άρθρο 66 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει ) στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού-Τμήμα Ε'-Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, το οποίο είναι αρμόδιο για την συνολική διαχείριση των εκπαιδευτικών θεμάτων.

γ) Μετά από την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού τους έργου ή σε περίπτωση που, βάσει της αξιολόγησής τους στα προγράμματα, κριθούν ως μη επαρκείς για την εκτέλεση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων, επιστρέφουν στην οργανική τους θέση με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

5. Ως έδρα για την άσκηση των καθηκόντων των Μόνιμων Εκπαιδευτών, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας, ορίζεται το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το οποίο για το σκοπό αυτό έχει παραχωρήσει στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες/γραφεία στα κτίρια του ΙΝ.ΕΠ, στην Αθήνα, επί της οδού Πειραιώς 211, στον Ταύρο.

6. Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας και οι Συντονιστές αυτής δεν λαμβάνουν καμία επιπλέον αμοιβή για την απασχόλησή τους ως Μόνιμοι Εκπαιδευτές.

Δ. Η θητεία των Συντονιστών και των μελών της Ομάδας Εργασίας ορίζεται μέχρι 31-06-2016.

Ε. Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασής μας, καταργείται οποιαδήποτε προηγούμενη σχετική με το θέμα απόφαση.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠηγή: Taxheaven