Κ.Υ.Α. αριθ. 135941/28.12.2015 Ρύθμιση θεμάτων διαχείρισης εισροών των Επενδυτικών Ταμείων της Ε.Ε. για έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), μεταφοράς της Δημόσιας Δαπάνης στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικώ

Κ.Υ.Α. αριθ. 135941/28.12.2015 Ρύθμιση θεμάτων διαχείρισης εισροών των Επενδυτικών Ταμείων της Ε.Ε. για έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), μεταφοράς της Δημόσιας Δαπάνης στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικώ

Αριθ. 135941

(ΦΕΚ Β' 2882/30-12-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).

2. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α' 114).

3. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

4. Την υπ' αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β' 2168)

5. Την υπ' αριθμ. 105755/14.10.2015 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξανδρο Χαρίτση (Β'2222).

6. Τις διατάξεις του Ν. 2212/1952 «Περί αναγραφής εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν από του οικονομικού έτους 1952-1953 και εφεξής πιστώσεων διά δαπάνας προβλεπομένας υπό Συμβάσεων Έργου Δ.Ο.Σ. και Ο.Κ.Α. εις βάρος των κεφαλαίων της Ανασυγκροτήσεως» (Α' 266), και των Ν.δ. 2957/10-8-1954 «Περί δημοσίων επενδύσεων και συμπληρώσεως των σχετικών διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού» (Α'186) και 4355/20-8-1964 «Περί αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Συντονισμού» (Α'146).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 23, 78, 79, 80, 127 και 128 του Ν. 4270/2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) όπως τροποποιούμενες κάθε φορά ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 « Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Α'267) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020......» (Α' 265) και συγκεκριμένα το άρθρο 72 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4342/2015 και ισχύει.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Συμβουλίου της 17-12-2013 «Περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ...... και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006».

11. Τον Καν. (Ε.Κ.) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου» (E.E. L 347/20-12-2013).

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου της 17-12-2013 «Σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου».

13. Τον Καν. (Ε.Κ.) 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014 - 2020 (E.E. L 347/20-12-2013).

14. Τον Καν. (Ε.Ε., ΕΥΡΑΤΟΜ) υπ' αριθμ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό Προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (E.E. L 298/26-10-2012).

15. Τον Καν (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

16. Το Ν.3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 249).

17. Των άρθρων 22, 23, 26, 27 και 28 του Ν. 992/1979 «Για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης της Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων». (ΦΕΚ Α' 280).

18. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α' 200), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α' 154), το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α' 223) το άρθρο 29 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α' 135), το άρθρο 19 του Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α' 191) και το άρθρο 3 του Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ Α' 249).

19. Τον Ν. 2945/2001 «Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 223/ Α'/2001), με τον οποίο καταργούνται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις των Ν. 2637/1998 και 2732/1999 και ορίζεται ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (άρθρο 24 το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 14 του Ν. 2637/1998).

20. Τον Ν. 3147/2003 «ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης επίλυσης ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις», άρθρο 29 παράγρ. 1 - 8 (ΦΕΚ 135/Α'/2003).

21. Την με Α.Π. 99833/1-8-1980 «Περί εξυπηρετήσεως χρηματικών δοσοληψιών μετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας και άνευ χαρτοφυλακίου επί σχέσεων μετά ΕΚ(ΦΕΚ 803/Β'/1980).

22. Την με Α.Π. 282966/13-07-2007 κοινή υπουργική απόφαση «Εγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠ.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).» (Β' 1205).

23. Την με Α.Π. 37501/17-03-2009 κοινή υπουργική απόφαση «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για την πληρωμή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.) περιόδου 2007-2013 και της Δράσης 1, «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων» του Μέτρου 4.2, «Κοινωνικοοικονομικά μέτρα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας περιόδου 2000-2006, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του» (Β' 485).

24. Την με Α.Π. 85335/14-08-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Επανακαθορισμός της λειτουργίας του λογαριασμού 23/200850 για την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής- αντικατάσταση και κατάργηση της Α.Π.2/51571/0020/ 30-07-2010 κοινής υπουργικής απόφασης.» (Β' 1706) όπως τροποποιούμενη κάθε φορά ισχύει.

25. Την ανάγκη για την εφαρμογή του μέτρου της οριοθέτησης του λογαριασμού για την διαχείριση των μέσων που προέρχονται από τα Ταμεία της Ε.Ε. βάση της παρ. 2.4.1. της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Ν. 4336/2015 (Α' 80).

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής


Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός του τρόπου είσπραξης και διαχείρισης των εισροών από την Ε.Ε. για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), καθώς και η ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού μέσω του ΥΠΑΑΤ στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για την πληρωμή του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας περιόδου 2007-2013 και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας της περιόδου 2014-2020.

Άρθρο 2
Έσοδα του ΕΛΕΓΕΠ/ΟΠΕΚΕΠΕ


Οι απολήψεις από την Ε.Ε. για το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ είναι έσοδα του ΕΛΕΓΕΠ/ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία εισπράττονται και κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται ανά Ταμείο στο εκάστοτε Τραπεζικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε. κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Ο τραπεζικός λογαριασμός κάθε Ταμείου αφορά ετήσιες εισροές δαπανών εκάστου οικονομικού έτους του ΕΛΕΓΕΠ και ανανεώνεται κάθε χρόνο. Ειδικά σε ότι αφορά τον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΤΘΑ αυτός δύναται μεταβατικά να αφορά συνολικά τις εισροές και των δυο Προγραμματικών Περιόδων.

Άρθρο 3
Μεταφορά εισροών στο λογαριασμό 23/200542 «Εσοδα από Ε.Ε. (Δημοσίων Επενδύσεων)»


Η διαδικασία πίστωσης του λογαριασμού 23/200542 «Εσοδα από Ε.Ε. (Δημοσίων Επενδύσεων) αναφορικά με τον ΕΛΕΓΕΠ/ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ως ακολούθως:

Μετά την πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του εκάστοτε Ταμείου με οποιοδήποτε ποσό εισροής από την Ε.Ε. (προχρηματοδότηση, ενδιάμεση πληρωμή κ.α.), ο οποίος τηρείται στο Τραπεζικό Ίδρυμα με το οποία συνεργάζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε., ο Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε. το αργότερο εντός (4) τεσσάρων εργάσιμων ημερών πραγματοποιεί τις απαραίτητες λογιστικές συμφωνίες και μεταφέρει το ποσό που αντιστοιχεί στα προγράμματα που υλοποιούνται μέσω του ΠΔΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 καθώς και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, στον λογαριασμό 23/200542 «Εσοδα από Ε.Ε. (Δημοσίων Επενδύσεων)» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 4
Προγράμματα Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων


Η διαδικασία του άρθρου 3 εφαρμόζεται και για εισροές του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) που αφορούν σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω του ΠΔΕ. Η μεταφορά των εισροών του ΕΓΤΕ για δαπάνες του ΕΛΕΓΕΠ εκάστου οικονομικού έτους (όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά στον Κανονισμό), στον λογαριασμό 23/200542 «Εσοδα από Ε.Ε. (Δημοσίων Επενδύσεων)» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, πραγματοποιείται εφάπαξ στο τέλος του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 5
Αποστολή στοιχείων εκτιμήσεων και προβλέψεων εισροών/δαπανών


Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του παρέχει στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τις ανάγκες κατάρτισης και παρακολούθησης του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων όλα τα απαραίτητα στοιχεία πραγματοποιήσεων, εκτιμήσεων και προβλέψεων για τις εισροές από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Επίσης παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΓΛΚ.

Οι αρμόδιες για την κατάρτιση του ΠΔΕ υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑ- ΑΤ), παρέχουν σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, όλα τα στοιχεία για τις προβλεπόμενες δαπάνες του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΛΘ προκειμένου να καταρτίζεται το σχέδιο του ετήσιου προϋπολογισμού του ΠΔΕ και κοινοποιούν τα στοιχεία αυτά στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην ΔΔΕ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αποστέλλουν στις αρχές κάθε μήνα στις αρμόδιες για την κατάρτιση του ΠΔΕ υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και στον ΟΠΕΚΕΠΕ ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία πληρωμών των έργων που εντάσσονται στο ΠΔΕ.

Άρθρο 6
Χρηματοδότηση των ΣΑ


Μετά την έγκριση/έκδοση των σχετικών ΣΑ, η διάθεση χρηματοδότησης για τις πράξεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 - 2013 καθώς και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020, από το ΠΔΕ στον ΕΛΕΓΕΠ, ακολουθεί την κάτωθι διαδικασία:

• Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ή/και ο Φορέας Υλοποίησης αποστέλλει στις αρχές κάθε μήνα στη ΓΔΟΥ του ΥΠΑΑΤ πρόβλεψη δαπανών ανά έργο για τον επόμενο μήνα.

• Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΠΑΑΤ βάσει της ανωτέρω πρόβλεψης υποβάλλει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Το αίτημα χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού υποβάλλεται ανά μήνα ή/και ανάλογα με τις ανάγκες πληρωμών με συνολικά ποσά ανά ΣΑ.

• Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΔΔΕ), με βάση το αίτημα του ΥΠΑΑΤ και το διαθέσιμο όριο πληρωμών του Κεντρικού Λογαριασμού, εγκρίνει το αίτημα χρηματοδότησης και εκδίδει απόφαση χρηματοδότησης ανά ΣΑ. Ταυτόχρονα αποστέλλει, εφόσον απαιτείται, αίτημα προς το ΓΛΚ για την πίστωση του Λογαριασμού 23/200850.

Άρθρο 7
Χρηματοδότηση του ΕΛΕΓΕΠ


1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την έγκριση των δαπανών στα πλαίσια εκτέλεσης των προγραμμάτων των ανωτέρω Ταμείων, υποβάλλουν υποχρεωτικά την έγκριση χρηματοδότησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (π.χ. απόφαση πληρωμής κ.λπ.) με το αντίστοιχο ποσό στην ΓΔΟΥ του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να εκδοθεί η εντολή κατανομής ταυτόχρονα με την αποστολή φακέλου πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Το ΥΠΑΑΤ (ΓΔΟΥ) με έγγραφη ή/και ηλεκτρονική εντολή κατανομής προς την ΤτΕ ζητά την μεταφορά των ποσών σε αναλυτικό λογαριασμό υπό τον ΕΛΕΓΕΠ που τηρείται σε Τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με ισόποση χρέωση αρχικά του λογαριασμού 23/200850 «Ε.Δ.- Εθνική Συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής» και στη συνέχεια του λογαριασμού της αντίστοιχης ΣΑ και της πίστωσης του έργου, ο οποίος τηρείται στην ΤτΕ. Οι αναλυτικοί λογαριασμοί που τηρούνται στο Τραπεζικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντιστοιχούν υποχρεωτικά στα ενάριθμα του ΠΔΕ. Η μεταφορά των ποσών δύναται να πραγματοποιείται από την ΓΔΟΥ του ΥΠΑΑΤ μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΠΔΕ ("e-pde", ΠΣΥΠΠΟΔΕ).

3. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων από την αρμόδια Υπηρεσία εκκαθάρισης των δαπανών και η εμφάνιση των αντίστοιχων δαπανών στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, ενεργείται έναντι των ακόλουθων δικαιολογητικών:

i. Αντίγραφο της οικίας ΣΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΔΔΕ).

ii. Αντίγραφο της έγγραφης ή/και ηλεκτρονικής εντολής της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΑΤ προς την ΤτΕ για τη χρηματοδότηση των έργων της οικείας ΣΑ και μεταφορά των πιστώσεων στον Ειδικό Λογαριασμό ΕΛΕΓΕΠ.

iii. Αντίγραφο δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος εκτέλεσης της υπό (β) εντολής μεταφοράς της εν λόγω χρηματοδότησης στον ΕΛΕΓΕΠ (παραστατικό Τράπεζας).

4. Τα ποσά που μεταφέρονται στον ΕΛΕΓΕΠ είναι διαθέσιμα για τη διενέργεια πληρωμών των δικαιούχων των πράξεων του ΠΑΑ 2007-2013 και 2014-2020 καθώς και του ΕΠΑΛ 2007-2013 και ΕΠΑΛΘ 2014-2020, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποχρεωτικά μέχρι του ύψους των εκάστοτε εγκεκριμένων πιστώσεων του ΠΔΕ. Στο τέλος του πρώτου μήνα κάθε έτους, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τη ΓΔΟΥ του ΥΠΑΑΤ, τη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές ή/και το Φορέα Υλοποίησης για τα αδιάθετα υπόλοιπα των χρηματοδοτήσεων του προηγουμένου έτους, ανά ΣΑ και κωδικό έργου.

5. Οι αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές ή/και ο Φορέας Υλοποίησης ενημερώνει τις ανωτέρω Υπηρεσίες για τυχόν έργα/προγράμματα των οποίων οι πληρωμές δεν θα πραγματοποιηθούν (π.χ. ανάκληση αποφάσεων κτλ) έτσι ώστε να επιστραφούν στο Λογαριασμό (231) «Αδιάθετα υπόλοιπα Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος όπως κάθε φορά ισχύει. Σε αντίθετη περίπτωση τα χρήματα παραμένουν στους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στο Τραπεζικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ έως την λήξη των Προγραμμάτων του ΕΓΤΕ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ.

6. Ο ΕΛΕΓΕΠ/ΟΠΕΚΕΠΕ διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι εισπράττουν το συντομότερο δυνατόν και πλήρως το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς. Κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών αυτών για τους δικαιούχους.

Άρθρο 8
Πληρωμές Προγραμμάτων Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ


Οι διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης ισχύουν αναλογικά και για τις πληρωμές προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 9
Μεταβατικές Διατάξεις


Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση εφαρμόζεται έναντι κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα.

Η με Α.Π. 37501/17-03-2009 κοινή υπουργική απόφαση «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ...» (Β' 485) καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας.

Άρθρο 10
Έναρξη Ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Πηγή: Taxheaven