Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 184898/11.12.2015 Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου, τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4203/2013

Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 184898/11.12.2015 Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου, τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4203/2013

Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 184898

(ΦΕΚ Β' 2861/28-12-2015)

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).

2. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α' 167/28.08.2014).

3. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ Α' 114).

4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 116).

5. Το Ν. 4203/2013, «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 235/1.11.2013) και ειδικότερα το άρθρο 17 αυτού.

6. Το Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας: Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 179), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 94, 95, 96, 143Α, 143Β και 143Γ αυτού.

8. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 104/31.1.2012) όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 103/31.1.2012), όπως ισχύει.

10. Την υπ' αριθμ. C(2014) 7374 final/15.10.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κρατική ενίσχυση SA.38711 (2014/N) - Ελλάδα. Υπηρεσία διακοπτόμενου φορτίου για το ηλεκτρικό σύστημα στην Ελλάδα, κοινοποίηση της 5ης Απριλίου 2014» με την οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο και ο μηχανισμός του δεν συνιστούν ενίσχυση.

11. Το γεγονός ότι η ανωτέρω διαπίστωση αυτή ισχύει για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία της απόφασης, ήτοι έως 15.10.2017.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 1 Ορισμοί

1. Γενικοί Όροι Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου: Οι γενικοί συμβατικοί όροι που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσης.

2. Δημοπρασία Διακοπτόμενου Φορτίου (Δημοπρασία): Δημοπρασία που διενεργείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος για την σύναψη Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου.

3. Διακοπτόμενος Καταναλωτής: Η εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο που συνάπτει Σύμβαση Διακοπτόμενου Φορτίου με τον Διαχειριστή του Συστήματος.

4. Διάρκεια Εντολής: Η χρονική περίοδος, η οποία καθορίζεται στην Εντολή Περιορισμού Ισχύος και κατά τη διάρκεια της οποίας ο Διακοπτόμενος Καταναλωτής υποχρεούται να περιορίσει την ενεργό καταναλισκόμενη ισχύ του σε επίπεδο μικρότερο από τη Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ισχύ μετά από μια Εντολή Περιορισμού Ισχύος. Η Διάρκεια Εντολής πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση από τη Μέγιστη Διάρκεια Εντολής.

5. Εντολή Περιορισμού Ισχύος: Εντολή που απευθύνει ο Διαχειριστής του Συστήματος για συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης στους Διακοπτόμενους Καταναλωτές Υψηλής Τάσης και μέσω του Διαχειριστή του Δικτύου στους Διακοπτόμενους Καταναλωτές Μέσης Τάσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας, προκειμένου να τους ενημερώσει για την απαίτηση του για περιορισμό της ενεργού ισχύος του Διακοπτόμενου Καταναλωτή κατά μέγιστο μέχρι τη Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ισχύ, μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (Χρόνος Προειδοποίησης) και για προκαθορισμένη χρονική περίοδο (Διάρκεια Εντολής).

6. Εντολή Άρσης Περιορισμού Ισχύος: Εντολή που απευθύνει ο Διαχειριστής του Συστήματος για συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης στους Διακοπτόμενους Καταναλωτές Υψηλής Τάσης και μέσω του Διαχειριστή του Δικτύου στους Διακοπτόμενους Καταναλωτές Μέσης Τάσης, προκειμένου να τους ενημερώσει για την άρση προηγούμενης απαίτησής του για περιορισμό της ενεργού ισχύος με Εντολή Περιορισμού Ισχύος.

7. Θέση Κατανάλωσης Διακοπτόμενου Φορτίου (Θέση Κατανάλωσης): Θέση Κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένη στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή / και στο Δίκτυο Μέσης Τάσης εκτός των μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, η οποία δύναται να περιορίζει μέχρι μιας συμβολαιοποιημένης ενεργού ισχύος ή / και να διακόπτει την ενεργό ισχύ για διάρκεια οριζόμενη κατά περίπτωση, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή του Συστήματος (συμπεριλαμβανομένης και εντολής του Διαχειριστή του Συστήματος προς τον Διαχειριστή του Δικτύου αναφορικά με τους πελάτες Δικτύου).

8. Καταναλωτής: Καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ορίζεται στην περίπτωση ιδ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4001/2011.

9. Μέγιστη Διατηρήσιμη Ισχύς: Προκαθορισμένο μέγιστο επίπεδο κατανάλωσης ενεργού ισχύος σε MW για συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και κάθε Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου. Ο Καταναλωτής δεσμεύεται ότι έχει την τεχνική δυνατότητα να μην υπερβαίνει το ανωτέρω επίπεδο κατανάλωσης ενεργού ισχύος μετά από Εντολή Περιορισμού Ισχύος του Διαχειριστή του Συστήματος. Ο Καταναλωτής δηλώνει το ανωτέρω επίπεδο κατανάλωσης ενεργού ισχύος με ακρίβεια 0,1 MW στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου άπαξ για κάθε ημερολογιακό έτος. Η Μέγιστη Διατηρήσιμη Ισχύς ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος και δεν μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

10. Μέγιστη Ιστορική Ισχύς: Υπολογίζεται σε MW με ακρίβεια 0,1MW, ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος Ν, και ισούται με τη μέγιστη μετρούμενη ωριαία κατανάλωση ενέργειας σε MWh ανά ώρα για συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης για την περίοδο από 1η Δεκεμβρίου του έτους Ν-6 (έξι έτη πριν το έτος Ν) μέχρι και 30η Νοεμβρίου του έτους Ν-1 (ένα έτος πριν το έτος Ν). Όσον αφορά στους Καταναλωτές χωρίς δεδομένα ωριαίων μετρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας για την προαναφερθείσα περίοδο για τον υπολογισμό της Μέγιστης Ιστορικής Ισχύος λαμβάνονται υπόψη οι διαθέσιμες μετά την 30η Νοεμβρίου του έτους Ν-1 μετρήσεις ωριαίας κατανάλωσης ενέργειας.

11. Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ισχύς: Προκαθορισμένο μέγιστο επίπεδο κατανάλωσης ενεργού ισχύος σε MW για συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου. Ο Διακοπτόμενος Καταναλωτής δεσμεύεται, στη Σύμβαση Διακοπτόμενου Φορτίου, ότι δεν θα υπερβαίνει το ανωτέρω μέγιστο επίπεδο κατανάλωσης ενεργού ισχύος, μετά από Εντολή Περιορισμού Ισχύος του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ισχύς υπολογίζεται για συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και κάθε Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, με ακρίβεια 0,1 MW, ως η διαφορά της Μέγιστης Ιστορικής Ισχύος και του Μέγιστου Διακοπτόμενου Φορτίου που κατακυρώθηκε ως αποτέλεσμα της Δημοπρασίας για τη συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου.

12. Μέγιστο Διακοπτόμενο Φορτίο: Προκύπτει ως αποτέλεσμα Δημοπρασίας Διακοπτόμενου Φορτίου σε MW, με ακρίβεια 0,1 MW, για συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και για κάθε Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου.

13. Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο: Υπολογίζεται σε MW, για κάθε ημερολογιακό έτος, για συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και για κάθε Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου ως η διαφορά της Μέγιστης Ιστορικής Ισχύος και της Μέγιστης Διατηρήσιμης Ισχύος.

14. Μέσο Διακοπτόμενο Φορτίο: Υπολογίζεται σε MW, με ακρίβεια 0,1 MW, για συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης, για κάθε μήνα και για κάθε Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου ως η διαφορά της μέσης μετρούμενης ωριαίας κατανάλωσης ενέργειας σε MWh ανά ώρα κάθε μήνα και της Μέγιστης Συμφωνηθείσας Ισχύος. Αν το υπολογιζόμενο Μέσο Διακοπτόμενο Φορτίο σε MW προκύπτει μικρότερο του μηδενός τότε καθορίζεται ίσο με μηδέν MW.

15. Μέγιστη Συνολική Διάρκεια ανά έτος: Το άθροισμα της "Διάρκειας Εντολής" για όλες τις Εντολές Περιορισμού Ισχύος που εκδίδονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος κατά τη διάρκεια ενός έτους δεν δύναται να ξεπερνά τη Μέγιστη Συνολική Διάρκεια ανά έτος.

16. Μέγιστη Διάρκεια Εντολής: Η μέγιστη χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο Διακοπτόμενος Καταναλωτής οφείλει να περιορίσει την ενεργό καταναλισκόμενη ισχύ του σε επίπεδο μικρότερο ή ίσο από τη Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ισχύ μετά από μια Εντολή Περιορισμού Ισχύος.

17. Μεταβατικό Τέλος Ασφαλείας Ενεργειακού Εφοδιασμού: Τέλος που εισπράττει ο Διαχειριστής του Συστήματος από τους Παραγωγούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143Β του Νόμου 4001/2011 και αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού του άρθρου 143Γ του ίδιου ως άνω νόμου, από τα έσοδα του οποίου καταβάλλεται το οικονομικό αντιστάθμισμα για την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου.

18. Οριακή Τιμή Δημοπρασίας: Η ενιαία τιμή πληρωμής για κάθε Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου που προκύπτει ως αποτέλεσμα της αντίστοιχης Δημοπρασίας Διακοπτόμενου Φορτίου.

19. Σύμβαση Διακοπτόμενου Φορτίου: Η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ Διαχειριστή του Συστήματος και του Διακοπτόμενου Καταναλωτή για την παροχή της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου μετά τη διενέργεια σχετικής Δημοπρασίας από τον Διαχειριστή του Συστήματος.

20. Συνολική Διακοπτόμενη Ισχύς: Η συνολική ενεργός ισχύς σε MW ανά Τύπο ΥΔΦ η οποία καθορίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος βάσει των αναγκών του Ηλεκτρικού Συστήματος και η οποία δημοπρατείται κατά την αντίστοιχη Δημοπρασία Διακοπτόμενου Φορτίου.

21. Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ): Η παροχή δικαιώματος από τον Διακοπτόμενο Καταναλωτή στον Διαχειριστή του Συστήματος να επιβάλλει πρόσκαιρο περιορισμό της ενεργού ισχύος του Διακοπτόμενου Καταναλωτή μέχρι μια συμφωνημένη μέγιστη τιμή (Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ισχύς) μετά από προειδοποίηση, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος. Διακρίνονται δύο Τύποι Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (Τύποι ΥΔΦ) όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας. Κάθε Τύπος Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου αποτελεί προϊόν προς δημοπράτηση από τον Διαχειριστή του Συστήματος.

22. Χρόνος Προειδοποίησης: Προκαθορισμένη χρονική διάρκεια από τη στιγμή έκδοσης μιας Εντολής Περιορισμού Ισχύος εντός της οποίας ο Διακοπτόμενος Καταναλωτής οφείλει να συμμορφωθεί με την Εντολή Περιορισμού Ισχύος.

Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρμογής

1. Με την παρούσα ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ), οι κατηγορίες καταναλωτών που δικαιούνται να καταρτίσουν Συμβάσεις Διακοπτόμενου Φορτίου, οι προϋποθέσεις κατάρτισης, οι λόγοι ενεργοποίησης της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, ο τρόπος προσδιορισμού, καθώς και ο τρόπος, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις καταβολής του οικονομικού αντισταθμίσματος των συμβαλλομένων σε αυτές καταναλωτών, η ανάκτηση από τον Διαχειριστή του Συστήματος των ποσών που καταβάλλονται ως οικονομικό αντιστάθμισμα και καθιερώνεται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου που συνάπτει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) («ο Διαχειριστής του Συστήματος») με τους Καταναλωτές.

2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να συνάπτει Συμβάσεις Διακοπτόμενου Φορτίου για παροχή ΥΔΦ για Συνολική Διακοπτόμενη Ισχύ μικρότερη ή ίση με 1GW ανά Τύπο ΥΔΦ. Για κάθε Τύπο ΥΔΦ ο Διαχειριστής του Συστήματος διενεργεί Δημοπρασία. Ειδικότερα για την πρώτη Δημοπρασία της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου η Συνολική Διακοπτόμενη Ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 MW ανά Τύπο ΥΔΦ και η διάρκεια των Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου είναι ένας μήνας. Η διάρκεια των επόμενων της πρώτης Δημοπρασίας συμβάσεων καθορίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, ενώ οι λεπτομέρειες διενέργειας των Δημοπρασιών καθορίζονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος με τον Κανόνα Δημοπρασιών παροχής Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου που συντάσσει και δημοσιοποιεί ο ίδιος. 3. Με την παρούσα Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι Συντελεστές Διαφοροποίησης ανά κατηγορία Μονάδων Παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 143Β του Ν. 4001/2011.

Άρθρο 3 Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου

1. Προϋπόθεση συμμετοχής των Καταναλωτών στις Δημοπρασίες για την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου και τη σύναψη Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου με τον Διαχειριστή του Συστήματος είναι η εγγραφή των Καταναλωτών στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος.

2. Η εγγραφή στο Μητρώο συνιστά ταυτόχρονα δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, των Κανόνων Δημοπρασιών παροχής Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, καθώς και των Γενικών Όρων της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου. Για την εγγραφή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου απαιτούνται απαρεγκλίτως κατ' ελάχιστον:

i. Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου σύμφωνα με πρότυπο που αναρτά ο Διαχειριστής του Συστήματος στην ιστοσελίδα του, στην οποία γίνεται ρητή αναφορά στην αποδοχή εκ μέρους του Καταναλωτή των διατάξεων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, καθώς και της αποδοχής της αποκλειστικής αρμοδιότητας των Δικαστηρίων των Αθηνών για οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη που μπορεί να προκύψει μεταξύ των μερών κατά την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου, και η οποία δεν μπορεί να ρυθμιστεί φιλικά. Νομιμοποιητικά έγγραφα του αιτούντος και, ενδεικτικώς αναφέρονται, έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η πλήρης ονομασία ή επωνυμία του Καταναλωτή με αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή του Αριθμού Μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου, αν πρόκειται για εταιρεία και ο ορισμός του νομίμου εκπροσώπου αυτής.

ii. Δήλωση της Μέγιστης Διατηρήσιμης Ισχύος ανά Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου και Θέση Κατανάλωσης. Η δήλωση της Μέγιστης Διατηρήσιμης Ισχύος ανά Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου και Θέση Κατανάλωσης, η οποία έχει εγγραφεί στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου δεν μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

iii. Στοιχεία επικοινωνίας του Καταναλωτή σχετικά με την έκδοση των Εντολών Περιορισμού Ισχύος, όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

3. Για την εγγραφή των Καταναλωτών στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

i. Οι εγκαταστάσεις τους είναι συνδεδεμένες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή / και στο Δίκτυο Μέσης Τάσης εκτός των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

ii. Το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο ανά Θέση Κατανάλωσης και ανά Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου ανέρχεται κατ' ελάχιστον σε 5 MW. Το όριο των 5 MW μπορεί να μειωθεί μέχρι τα 3 MW αν ο Δια-χειριστής του Συστήματος κρίνει ότι η συμμετοχή των Καταναλωτών κατά την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων δεν είναι ικανοποιητική ώστε να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα των Δημοπρασιών Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου. Το ανωτέρω όριο του Μέγιστου Προσφερόμενου Φορτίου ανά Θέση Κατανάλωσης και ανά Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Συστήματος.

iii. Υπάρχει δυνατότητα τηλεμέτρησης της εγκατάστασης του Καταναλωτή. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγκατάστασης έξυπνων μετρητών και σε Καταναλωτές Χαμηλής Τάσης, θα εξεταστεί από τον Διαχειριστή του Συστήματος, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή του Δικτύου, η δυνατότητα παροχής ΥΔΦ.

4. Η εγγραφή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου αποτελεί πρόταση σύναψης Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου, η οποία συνάπτεται για κάθε Θέση Κατανάλωσης με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας που διενεργεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για κάθε Τύπο ΥΔΦ και διέπεται υποχρεωτικά και απαρέγκλιτα από τους Γενικούς Όρους της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου. Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες έχουν αποκλειστικά και μόνο οι Καταναλωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου.

5. Ο Καταναλωτής διαγράφεται από το Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου και η Σύμβαση Διακοπτόμενου Φορτίου λύεται αυτοδικαίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Μη συμμόρφωση του Καταναλωτή για δεύτερη φορά σε Εντολή Περιορισμού Ισχύος. Στην περίπτωση αυτή, ο Καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου για ένα έτος από την ημερομηνία λύσης της Σύμβασης.

• Θέση του Καταναλωτή σε διαδικασία εκκαθάρισης (εκούσιας ή αναγκαστικής) ή υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση πληρωμών ή θέσεως του σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση από παρόμοια διαδικασία.

• Οριστική παύση, εξ αιτίας βλάβης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, της λειτουργίας της Θέσης Κατανάλωσης ενέργειας ή ανάκληση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται από το Νόμο για τη λειτουργία της Θέσης Κατανάλωσης.

• Μη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4 Ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να εκδίδει Εντολές Περιορισμού Ισχύος όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

i. Ο λόγος της εκτιμώμενης διαθέσιμης ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και του εκτιμώμενου φορτίου του Συστήματος είναι μικρότερος του συντελεστή 1,1.

ii. Συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, όπως η κήρυξη Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου λόγω διακοπής ή περιορισμού της προμήθειας φυσικού αερίου στη χώρα και/ή η διακοπή ή δραστικός περιορισμός των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας λόγω κήρυξης κατάστασης "ανωτέρας βίας" εκ μέρους όμορων Διαχειριστών Συστημάτων για το σύνολο ή τμήμα των διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

iii. Τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια λειτουργίας και η ευστάθεια του Συστήματος.

iv. Συντρέχουν λόγοι ευστάθειας του Συστήματος αναγόμενοι σε τοπικά προβλήματα του Συστήματος.

v. Παρατηρείται απότομη μεταβολή στην παραγωγή ή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα.

vi. Εκτιμά ότι η κάλυψη του προβλεπόμενου φορτίου του Συστήματος για κάθε περίοδο κατανομής δεν διασφαλίζεται από τις Κατανεμόμενες Μονάδες, τις Συμβεβλημένες Μονάδες Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος και τις δυνατότητες 'Εκτακτων Εισαγωγών σύμφωνα με την οικονομικότητα λειτουργίας του Συστήματος.

2. Ο αρμόδιος Διαχειριστής δύναται να εκδίδει, δειγματοληπτικά, Εντολές Περιορισμού Ισχύος προς τους Διακοπτόμενους Καταναλωτές για να ελέγξει την ικανότητα και τη διαθεσιμότητα παροχής της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου από τους Διακοπτόμενους Καταναλωτές. Οι διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσης έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση των δειγματοληπτικών Εντολών Περιορισμού Ισχύος προς τους Διακοπτόμενους Καταναλωτές για έλεγχο της ικανότητας και της διαθεσιμότητας παροχής της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου.

3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να εκδίδει Εντολές Περιορισμού Ισχύος προς τους Διακοπτόμενους Καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στην Υψηλή Τάση ή προς τον Διαχειριστή του Δικτύου όσον αφορά στους Διακοπτόμενους Καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στη Μέση Τάση.

4. Όσον αφορά στους Καταναλωτές Μέσης Τάσης ο Διαχειριστής του Συστήματος αποστέλλει στον Διαχειριστή του Δικτύου, συγκεντρωτική Εντολή Περιορισμού Ισχύος. Στη συνέχεια ο Διαχειριστής του Δικτύου εκδίδει Εντολές Περιορισμού Ισχύος στους Διακοπτόμενους Καταναλωτές Μέσης Τάσης, σύμφωνα με την εντολή του Διαχειριστή του Συστήματος.

5. Οι Εντολές Περιορισμού Ισχύος είναι δυνατό να εκδίδονται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους όσον αφορά στους Πελάτες Υψηλής Τάσης:

• Με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-ου (email) από προκαθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση του Διαχειριστή του Συστήματος προς προκαθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση του Διακοπτόμενου Καταναλωτή Υψηλής Τάσης με αίτηση αποδεικτικού παράδοσης. Θα λογίζεται ότι ο Καταναλωτής έλαβε γνώση της Εντολής Περιορισμού Ισχύος κατά το χρόνο που αναγράφεται στο αποδεικτικό παράδοσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Με τηλεφωνική κλήση, η οποία θα καταγράφεται, σε προκαθορισμένο αριθμό που διατίθεται από τον Διακοπτόμενο Καταναλωτή Υψηλής Τάσης σε 24ωρη βάση αποκλειστικά για την έκδοση Εντολών Περιορισμού Ισχύος από τον Διαχειριστή του Συστήματος.

• Με αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax) σε προκαθορισμένο αριθμό που διατίθεται από τον Διακοπτόμενο Καταναλωτή Υψηλής Τάσης σε 24ωρη βάση για την έκδοση Εντολών Περιορισμού Ισχύος από τον Διαχειριστή του Συστήματος. Θα λογίζεται ότι ο Καταναλωτής έλαβε γνώση της Εντολής Περιορισμού Ισχύος κατά το χρόνο που αναγράφεται στο αποδεικτικό μετάδοσης του τηλεομοιότυπου.

• Με κάθε άλλο τρόπο που κρίνει ο Διαχειριστής του Συστήματος.

6. Οι Εντολές Περιορισμού Ισχύος είναι δυνατό να εκδίδονται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους όσον αφορά στους Πελάτες Μέσης Τάσης:

• Με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-ου (email) από προκαθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση του Διαχειριστή του Δικτύου προς προκαθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση του Διακοπτόμενου Καταναλωτή Μέσης Τάσης. Ο Διαχειριστής του Δικτύου αποστέλλει τα email με αίτηση αποδεικτικού παράδοσης. Θα λογίζεται ότι ο Καταναλωτής έλαβε γνώση της Εντολής Περιορισμού Ισχύος κατά το χρόνο που αναγράφεται στο αποδεικτικό παράδοσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Με τηλεφωνική κλήση, η οποία θα καταγράφεται, σε προκαθορισμένο αριθμό που διατίθεται από τον Διακοπτόμενο Καταναλωτή Μέσης Τάσης σε 24ωρη βάση αποκλειστικά για την έκδοση Εντολών Περιορισμού Ισχύος από τον Διαχειριστή του Δικτύου.

• Με αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax) σε προκαθορισμένο αριθμό που διατίθεται από τον Διακοπτόμενο Καταναλωτή Μέσης Τάσης σε 24ωρη βάση για την έκδοση Εντολών Περιορισμού Ισχύος από τον Διαχειριστή του Δικτύου. Θα λογίζεται ότι ο Καταναλωτής έλαβε γνώση της Εντολής Περιορισμού Ισχύος κατά το χρόνο που αναγράφεται στο αποδεικτικό μετάδοσης του τηλεομοιότυπου.

• Με κάθε άλλο τρόπο στον οποίο συναινεί ο Διαχειριστής του Δικτύου.

7. Λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου μπορεί να καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής.

Άρθρο 5
Τύποι Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου


1. Καθορίζονται δύο Τύποι Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ), ο Τύπος ΥΔΦ 1 και ο Τύπος ΥΔΦ 2, οι οποίοι ανάλογα με το Χρόνο Προειδοποίησης, τη Μέγιστη Διάρκεια Εντολής, τη Μέγιστη Συνολική Διάρκεια ανά έτος διακρίνονται ως εξής:

Τύπος ΥΔΦ Χρόνος Προειδοποίησης Μέγιστη Διάρκεια Εντολής Μέγιστη Συνολική Διάρκεια ανά έτος
1 2 ώρες 48 ώρες 144 ώρες
2 5 λεπτά 1 ώρα 24 ώρες

2. Όσον αφορά τον Τύπο ΥΔΦ1 το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών Εντολών Περιορισμού Ισχύος είναι μία (1) ημέρα.
Ο μέγιστος αριθμός Εντολών Περιορισμού Ισχύος κατά τη διάρκεια ενός (1) μήνα είναι τρεις (3).

3. Όσον αφορά Τύπο ΥΔΦ 2 το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών Εντολών Περιορισμού Ισχύος είναι πέντε (5) ημέρες. Ο μέγιστος αριθμός Εντολών Περιορισμού Ισχύος κατά τη διάρκεια ενός (1) μήνα είναι τέσσερις (4).

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις Διακοπτόμενου Καταναλωτή


1. Στο πλαίσιο Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου ο Διακοπτόμενος Καταναλωτής οφείλει εντός προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας (Χρόνος Προειδοποίησης) από την χρονική στιγμή που λαμβάνει την Εντολή Περιορισμού Ισχύος να προσαρμόζει την απορρόφηση ισχύος σε επίπεδο μικρότερο ή ίσο από αυτό που καθορίζεται στην Εντολή Περιορισμού Ισχύος για διάρκεια η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ανά Εντολή Περιορισμού Ισχύος (Μέγιστη Διάρκεια Εντολής) και ανά έτος (Μέγιστη Συνολική Διάρκεια ανά έτος).

2. Επιπλέον στο πλαίσιο Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου ο Διακοπτόμενος Καταναλωτής υποχρεούται:

i. να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε σε κάθε περίπτωση να δύναται να εκτελεί στον προβλεπόμενο χρόνο τα οριζόμενα στις εκάστοτε Εντολές Περιορισμού Ισχύος που εκδίδει ο αρμόδιος Διαχειριστής

ii. να μειώνει την ενεργό ισχύ που απορροφά σύμφωνα με τις εκάστοτε Εντολές Περιορισμού Ισχύος που εκδίδει ο αρμόδιος Διαχειριστής

iii. να μην επαναφέρει την ενεργό ισχύ σε επίπεδο πάνω από την Εντολή Περιορισμού μέχρις ότου λάβει σχετική εντολή από τον αρμόδιο Διαχειριστή ή λήξει η διάρκεια που καθορίζεται στην Εντολή Περιορισμού Ισχύος

iv. να διασφαλίζει ότι η παροχή της υπηρεσίας δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει βλάβες στις εγκαταστάσεις ή τραυματισμούς στους εργαζομένους του

v. να παρέχει στον αρμόδιο Διαχειριστή δικαίωμα πρόσβασης, προκειμένου να ελέγχει την εκπλήρωση των Εντολών Περιορισμού.

3. Περαιτέρω, ο Διακοπτόμενος Καταναλωτής υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου να παρέχει προς τον αρμόδιο Διαχειριστή τις ακόλουθες πληροφορίες:

i. Ετήσιο πρόγραμμα συντηρήσεων και τυχόν τροποποιήσεις του.

ii. Άμεση ενημέρωση οποιοδήποτε συμβάν επηρεάζει την δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.

iii. Αναφορά σχετικά με την εκτέλεση κάθε Εντολής Περιορισμού Ισχύος, η οποία θα αποστέλλεται στον Διαχειριστή του Συστήματος εντός 2 ημερών από την λήξη της Εντολής Περιορισμού Ισχύος.

Άρθρο 7
Καταβολή οικονομικού αντισταθμίσματος για την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου


1. Οι Καταναλωτές που συνάπτουν με τον Διαχειριστή του Συστήματος Σύμβαση Διακοπτόμενου Φορτίου δικαιούνται οικονομικό αντιστάθμισμα μόνο για τη διαθεσιμότητα παροχής της υπηρεσίας, το οποίο θα καταβάλλει ο Διαχειριστής του Συστήματος στον Διακοπτόμενο Καταναλωτή, αποκλειστικά από τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143Γ του Ν. 4001/2011.

2. Η αξίωση του Διακοπτόμενου Καταναλωτή για καταβολή του οικονομικού αντισταθμίσματος, όπως προ-βλέπεται ανωτέρω, δεν εξαρτάται από την έκδοση ή μη Εντολής Περιορισμού Ισχύος από τον Διαχειριστή του Συστήματος.

3. Οι Καταναλωτές που συνάπτουν με τον Διαχειριστή του Συστήματος Σύμβαση Διακοπτόμενου Φορτίου δεν δικαιούνται περαιτέρω αποζημίωση για την παροχή της υπηρεσίας, δηλαδή για τη μείωση της ενεργού ισχύος μετά από Εντολή Περιορισμού Ισχύος από τον Διαχειριστή του Συστήματος.

4. Ο Διαχειριστής του Δικτύου είναι υποχρεωμένος να παρέχει σε μηνιαία βάση στο Διαχειριστή του Συστήματος, το αργότερο τις πρώτες δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες κάθε μήνα, τις καταναλώσεις (ανά 15 λεπτά) των πελατών Μέσης Τάσης που έχουν συνάψει Σύμβαση Διακοπτόμενου Φορτίου και τα στοιχεία των Εντολών Περιορισμού Ισχύος που έχουν ενδεχομένως
εκδοθεί από τον Διαχειριστή του Δικτύου για τον προ-ηγούμενο μήνα.

5. Στον Διακοπτόμενο Καταναλωτή καταβάλλεται, υπό τους όρους των παραγράφων 8 ως και 9 του παρόντος αποκλειστικά από τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143Γ του Ν. 4001/2011, από τον Διαχειριστή του Συστήματος οικονομικό αντιστάθμισμα, το οποίο υπολογίζεται ως ακολούθως:TMCm: Το συνολικό μηνιαίο οικονομικό αντιστάθμισμα του Διακοπτόμενου Καταναλωτή σε Ευρώ (€) για το μήνα m.

κ: Συντελεστής εξαρτώμενος από τον συνολικό αριθμό Τύπων Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου που παρέχει ο Διακοπτόμενος Καταναλωτής.

MILPi: η Μοναδιαία Τιμή σε Ευρώ (€) ανά ΜW Μέγιστου Διακοπτόμενου Φορτίου και μήνα για τον Τύπο ΥΔΦί, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

MILi: Το Μέγιστο Διακοπτόμενο Φορτίο σε MW για τον Τύπο ΥΔΦ i.

λm: Συντελεστής εξαρτώμενος στο ποσοστό ενέργειας που καταναλώθηκε στις ώρες αιχμής που ορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για το μήνα m.

AILPi: η Μοναδιαία Τιμή σε Ευρώ (€) ανά ΜW Μέσου Διακοπτόμενου Φορτίου και μήνα για τον Τύπο ΥΔΦ i, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

AILi: Το Μέσο Διακοπτόμενο Φορτίο σε MW για τον Τύπο ΥΔΦ i.

i: Δείκτης που καθορίζει τον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου και παίρνει τις τιμές 1 ή 2. Ο συντελεστής κ ορίζεται ως εξής:

Συνολικός Αριθμός παρεχόμενων Τύπων Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου Συντελεστής κ
1 100%
2 70%Ο συντελεστής λm ορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ποσοστό ενέργειας που καταναλώθηκε στις ώρες αιχμής Συντελεστής λm
0%-30% 100%
30% - 60% 100%
60%-100% 100%6. Οι τιμές MILPi και AILPi, της παραπάνω παραγράφου, για κάθε Τύπο ΥΔΦ i που δημοπρατείται προκύπτουν από το μοναδιαίο τίμημα, MPi, σε €/MW και έτος που υπολογίστηκε από τη δημοπρασία (Οριακή Τιμή Δημοπρασίας) του Τύπου ΥΔΦ i ως εξής:

i: Δείκτης που καθορίζει τον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου και παίρνει τις τιμές 1 ή 2.

7. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό οικονομικό αντιστάθμισμα για ένα μήνα δεν μπορεί να ξεπεράσει το όριο των 15 € ανά MWh κατανάλωσης για τον αντίστοιχο μήνα.

8. Ο υπολογισμός του οικονομικού αντισταθμίσματος με σχετικό σημείωμα θα αποστέλλεται μηνιαίως από το Διαχειριστή του Συστήματος στον Διακοπτόμενο Καταναλωτή το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τον μήνα που αφορά. Ο Διακοπτόμενος Καταναλωτής βάσει των στοιχείων του σημειώματος εκδίδει το αντίστοιχο τιμολόγιο, το οποίο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου και, αφού, ληφθούν υπόψη τυχόν ποινικές ρήτρες που έχουν υπολογιστεί κατά το άρθρο 8 της παρούσας, είναι πληρωτέο εντός ενενήντα (90) ημερών από την, επί αποδείξει, παραλαβή του από τον Διαχειριστή.

9. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται σε καταβολή του ανωτέρω οικονομικού αντισταθμίσματος στον Διακοπτόμενο Καταναλωτή, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο ποσό στον Ειδικό Λογαριασμό Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται έναντι του Διακοπτόμενου Καταναλωτή λόγω μη έγκαιρης απόδοσής του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143Β του Ν. 4001/2011 από τους υπόχρεους προς τούτο στον Δια-χειριστή του Συστήματος ή τυχόν μη επαρκούς υπολοίπου στον Ειδικό Λογαριασμό Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού. Το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143Γ του N. 4001/2011 επιμερίζεται αναλογικά σε όλους τους Διακοπτόμενους Καταναλωτές.

10. Πέραν της ανωτέρω υποχρέωσης για την καταβολή οικονομικού αντισταθμίσματος, ο Διαχειριστής του Συστήματος ουδεμία άλλη υποχρέωση, οικονομική ή άλλη, έχει έναντι του Διακοπτόμενου Καταναλωτή και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι αυτού για οποιαδήποτε ζημία αυτός υποστεί ως αποτέλεσμα Εντολής Περιορισμού Ισχύος ως και για οποιαδήποτε άλλη ζημία άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενη με Εντολή Περιορισμού Ισχύος.

11. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και τον τρόπο και τον χρόνο είσπραξης του οικονομικού αντισταθμίσματος δύνανται να καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Άρθρο 8
Μη τήρηση Εντολής Περιορισμού Ισχύος

1. Για κάθε Εντολή Περιορισμού Ισχύος που εκδίδεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή υπολογίζεται το παρακάτω μέγεθος, NCC.

MCLi: Η Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ισχύς σε MW για τον Τύπο ΥΔΦί για τον οποίο εκδόθηκε Εντολή Περιορισμού Ισχύος.

MILi: Το Μέγιστο Διακοπτόμενο Φορτίο σε MW για τον Τύπο ΥΔΦi για τον οποίο εκδόθηκε Εντολή Περιορισμού Ισχύος.

Lt: Το Μέσο Φορτίο του Διακοπτόμενου Καταναλωτή σε MW όπως προσδιορίζεται από την μέτρηση της καταναλισκόμενης ενέργειας κατά τη διάρκεια της περιόδου t. 

NNC: Ο αριθμός των περιόδων κατά τις οποίες δεν τηρήθηκε η Εντολή Περιορισμού Ισχύος.

Nt: Ο συνολικός αριθμός των περιόδων κατά τη διάρκεια ισχύος της Εντολή Περιορισμού Ισχύος.

t: Περίοδος μέτρησης, η οποία είναι ίση με 15 λεπτά της ώρας.

i: Δείκτης που καθορίζει τον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου και παίρνει τις τιμές 1 ή 2.

2. Ως μη τήρηση της Εντολής Περιορισμού Ισχύος ορίζεται η περίπτωση κατά την οποία το μέγεθος NCC προκύπτει μεγαλύτερο του 0,25. Η μη τήρηση Εντολής Περιορισμού Ισχύος επιφέρει την επιβολή ποινικής ρήτρας στον Διακοπτόμενο Καταναλωτή.

3. Η ποινική ρήτρα για την πρώτη μη συμμόρφωση με Εντολή Περιορισμού Ισχύος υπολογίζεται ως η συνολική αμοιβή του Διακοπτόμενου Καταναλωτή κατά τη διάρκεια της σύμβασης, επί το μέγεθος NCC. Η παραπάνω ποινική ρήτρα δεν μπορεί να ξεπεράσει το 110% της συνολικής αμοιβής του Διακοπτόμενου Καταναλωτή για την πρώτη μη συμμόρφωση.

4. Εάν ο Διακοπτόμενος Καταναλωτής δεν τηρήσει για δεύτερη φορά Εντολή Περιορισμού Ισχύος η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το σύνολο της αμοιβής που έχει λάβει στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και επιπλέον να καταβάλει τον Διαχειριστή του Συστήματος το 20% της συνολικής αμοιβής του κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. Από την ημερομηνία λύσης της Σύμβασης ο Καταναλωτής διαγράφεται από το Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου.

5. Οι ανωτέρω ποινικές ρήτρες υπολογίζονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος σε μηνιαία βάση και σχετικό Σημείωμα αποστέλλεται μηνιαίως από το Διαχειριστή του Συστήματος στον Διακοπτόμενο Καταναλωτή το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τον μήνα που αφορά. Το σχετικό τιμολόγιο είναι πληρωτέο εντός ενενήντα (90) ημερών από την έκδοσή του. Τα έσοδα που εισπράττει ο Διαχειριστής του Συστήματος από ποινικές ρήτρες πιστώνονται στον Ειδικό Λογαριασμό Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού.

6. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και τον τρόπο και τον χρόνο είσπραξης των ποινικών ρητρών δύναται να καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Άρθρο 9
Συντελεστές διαφοροποίησης ανά κατηγορία Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας


1. Η Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου 1, ΥΔΦ 1 χαρακτηρίζεται ως διακοψιμότητα μεγαλύτερης διάρκειας, για την οποία ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί μέτρα μείωσης φορτίου, για να μειώσει το συνολικό κόστος διακοπών παροχής ισχύος. Πρόκειται για τριτεύουσα εφεδρεία, την οποία ο Διαχειριστής χρειάζεται για περισσότερο χρόνο προκειμένου να αποφύγει blackouts και να εγγυηθεί την ευστάθεια του συστήματος όταν διαπιστώνεται μη διαθεσιμότητα παλιών λιγνιτικών μονάδων, περιορισμού της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ εξαιτίας καιρικών συνθηκών, απεργίες, πιθανή κρίση στον εφοδιασμό αερίου κ.λπ..

Για τον υπολογισμό της επίδρασης κάθε τεχνολογίας στην ανάγκη παροχής της Υπηρεσίας αυτής για τις κατανεμόμενες μονάδες λαμβάνονται υπόψη ιστορικά στοιχεία μη διαθεσιμότητας μονάδων (Συντελεστής EFOR Equivalent Forced Outage Rate, όπως αυτός καθορίζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς). Υπολογίζεται από τον ΑΔΜΗΕ ανά τεχνολογία και τύπο καυσίμου για τα έτη 2010 -2014. Για τις μονάδες ΑΠΕ η μη διαθεσιμότητά τους υπολογίζεται με βάση το συντελεστή χρησιμοποίησής τους.

2. Η Υπηρεσία Διακοπτόμενου φορτίου 2, ΥΔΦ 2 χαρακτηρίζεται ως άμεση διακοπή μικρής διάρκειας (πρωτεύουσα εφεδρεία). Ο πελάτης θα κληθεί να περιορίσει το φορτίο του για μία σύντομη χρονική περίοδο (από 15 λεπτά έως 1 ώρα). Οι διακοπές αυτές οφείλονται σε μη αναμενόμενες αιχμές ζήτησης με ταυτόχρονη απουσία διαθεσιμότητας παραγωγής.

Για τον υπολογισμό της επίδρασης κάθε τεχνολογίας στην ανάγκη παροχής της Υπηρεσίας αυτής και της επιλογής των συντελεστών διαφοροποίησης χρησιμοποιούνται στοιχεία μέγιστων περικοπών φορτίου για κάθε τεχνολογία στο χρονικό διάστημα μίας (1) ώρας, όπως αυτά υπολογίζονται από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Στη συνέχεια εκτιμήθηκε ένας συντελεστής πιθανότητας, ο οποίος αντανακλά την πιθανή εμφάνιση απώλειας δυναμικό-τητας για τις διαφορετικές τεχνολογίες, βασιζόμενη σε μετρήσεις του Διαχειριστή.

3. Ο Τελικός Συντελεστής Διαφοροποίησης για κάθε τεχνολογία προκύπτει ως άθροισμα των τεχνολογικών συντελεστών για τις Υπηρεσίες 1 και 2, θέτοντας ως ανώτατο όριο την τιμή 1,8 και προσαρμόζοντας αναλογικά τους συντελεστές για τις λοιπές κατηγορίες τεχνολογιών ως προς την τιμή αυτή.

Κατηγορία Μονάδων Παραγωγής Τεχνολογικός Συντελεστής για τις δύο υπηρεσίες (%) Αναπροσαρμοσμένος Συντελεστής Διαφοροποίησης για το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού
Λιγνίτης 4,6 0,2
Πετρέλαιο 2,7 0,1
Υδροηλεκτρικά 8,0 0,4
Φυσικό αέριο 3,3 0,2
Αιολικά πάρκα 19,5 0,9
Φωτοβολταϊκά 38,9 1,8
Μικρά υδροηλεκτρικά 8,6 0,4
Βιομάζα - Βιοαέριο 7,0 0,3
Λοιπές ΑΠΕ 7,4 0,34. Στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που είναι συνδεδεμένες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο, επιβάλλεται Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού, σύμφωνα με το άρθρο 143Β του Ν. 4001/2011. Ο συντελεστής διαφοροποίησης λαμβάνει τις τιμές που ορίζονται στον παρακάτω Πίνακα

Πίνακας Συντελεστών Διαφοροποίησης ανά κατηγορία Μονάδων Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Κατηγορία Μονάδων Παραγωγής Συντελεστής Διαφοροποίησης
Λιγνιτικές 0,2
Πετρελαϊκές 0,1
Υδροηλεκτρικές 0,4
Φυσικού Αερίου 0,2
Αιολικά Πάρκα στη στεριά 0,9
Αιολικά Πάρκα στη θάλασσα 0,9
Μικρά Υδροηλεκτρικά 0,4
Φωτοβολταϊκά ισχύος <= 100kW 1,8
Φωτοβολταϊκά ισχύος > 100kW 1,8
Φωτοβολταϊκά της περίπτωσης β' της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 3851/2010 ισχύος <= 100 kW 1,8
Φωτοβολταϊκά Ειδικού Προγράμματος Στεγών 0
Ηλιακά ισχύος <= 5ΜW 1,8
Ηλιακά ισχύος > 5ΜW 1,8
Γεωθερμία 0,3
Βιοαέριο/Βιομάζα 0,3
Λοιπές Α.Π.Ε. 0,3
ΣΗΘΥΑ (< 35 MWe) 0,2
ΣΗΘΥΑ με Φ.Α. > 35 MWe - ΣΗΘΥΑ Τμήμα 0,2
ΣΗΘΥΑ με Φ.Α. > 35 MWe - Κατανεμόμενο Τμήμα 0,2

Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του παρόντος άρθρου τα φωτοβολταϊκά, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461/30.12.2014 υπουργικής απόφασης «Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ' εφαρμογή του άρθρου 14Α του Ν. 3468/2006» (ΦΕΚ Β' 3583/31.12.2014).

Άρθρο 10
Διασφάλιση πόρων για την καταβολή του οικονομικού αντισταθμίσματος για την παροχή υπηρεσιών διακοπτόμενου φορτίου

1. Οι αναγκαίοι πόροι για την καταβολή του οικονομικού αντισταθμίσματος για την Παροχή της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου προέρχονται από το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 143Β του Ν. 4001/2011. Ειδικότερα ο συντελεστής διαφοροποίησης ανά κατηγορία Μονάδων Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται ως τον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 9.

2. Η επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού άρχεται την 1.1.2016 βάσει των ανωτέρω Συντελεστών Διαφοροποίησης.

3. Λεπτομέρειες σχετικά με την επιβολή και τον τρόπο και χρόνο είσπραξης του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

4. Σε κάθε περίπτωση τα έσοδα από το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού δεν υπερβαίνουν το οικονομικό αντιστάθμισμα για την Παροχή της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου φορτίου. Ο Ειδικός Λογαριασμός Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού, ο οποίος τηρείται από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ βάσει των διατάξεων του άρθρου 143Γ του Ν. 4001/2011 ισοσκελίζεται σε ετήσια βάση και με τη λήξη. Τυχόν πλεόνασμα που δημιουργείται στο τέλος του έτους επιστρέφεται αναλογικά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Άρθρο 11
Δημοπρασίες για τη σύναψη Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου


1. Για τη σύναψη Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου διενεργείται από τον ΑΔΜΗΕ Δημοπρασία κατά την οποία οι Καταναλωτές καλούνται να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές για κάθε Τύπο ΥΔΦ. Οι Δημοπρασίες διενεργούνται από τον Διαχειριστή του Συστήματος σύμφωνα με τον Κανονισμό Δημοπρασιών για την Παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου που συντάσσεται από τον ίδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του. Με τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία οι Καταναλωτές αποδέχονται ως δεσμευτικό το αποτέλεσμα των δημοπρασιών. Η ανακοίνωση από τον Διαχειριστή των αποτελεσμάτων των δημοπρασιών συνιστά απευθυντέα δήλωση αποδοχής της πρότασης σύναψης της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δημοπρασιών που αποτελούν και τους ειδικούς όρους της Σύμβασης.

2. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Δημοπρασίες θα εξειδικεύονται τουλάχιστον τα παρακάτω:

i. Ημερομηνία διεξαγωγής Δημοπρασίας.

ii. Απαιτούμενα έγγραφα.

iii. Προϋποθέσεις συμμετοχής.

iv. Προδιαγραφές Τύπων Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (προϊόντα δημοπρασίας) όπως χρόνος προειδοποίησης, μέγιστη διάρκεια εντολής μείωσης ισχύος κλπ.

v. Συνολική Διακοπτόμενη Ισχύς σε MW, δηλαδή η συνολική διακοπτόμενη ισχύς που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας.

vi. Οι Γενικοί Όροι της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου.

vii. Στοιχεία αρμόδιας υπηρεσίας του Διαχειριστή του Συστήματος για την παροχή διευκρινίσεων.

3. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν στις δημοπρασίες ακριβώς το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο, όπως αυτό έχει εγγραφεί στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου.

4. Κατά τη Δημοπρασία οι προσφορές των συμμετεχόντων για κάθε Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου (προϊόν δημοπρασίας) κατατάσσονται με αύξουσα σειρά. Η τιμή της Δημοπρασίας ισούται με την τιμή της τελευταίας επιλεγμένης προσφοράς (Οριακή Τιμή Δημοπρασίας -Marginal Price) για κάθε Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου και αποτελεί την ενιαία τιμή της Δημοπρασίας.

5. Το ανώτατο όριο της προσφερόμενης τιμής για τις Δημοπρασίες ορίζεται σε 50.000€/MW και έτος για το Τύπο ΥΔΦ 1 (προϊόν 21) και σε 50.000€/MW και έτος για τον Τύπο ΥΔΦ 2 (προϊόν 2).

6. Με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας για κάθε Τύπο ΥΔΦ, οριστικοποιούνται οι Ειδικοί Όροι της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου, ήτοι η συμβατική διάρκεια και η Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ισχύς, οι οποίοι προσαρτώνται ως αναπόσπαστο τμήμα στους Γενικούς Όρους του άρθρου 11 της παρούσας και συνάπτεται χωρίς άλλη διατύπωση η σχετική Σύμβαση Διακοπτόμενου Φορτίου με τον Καταναλωτή για τη συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και τον αντίστοιχο Τύπο ΥΔΦ.

Άρθρο 12
Γενικοί Όροι Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου


Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δύνανται να αποκλίνουν από τους Γενικούς Όρους που έχουν ως εξής:

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Γενικούς Όρους που διέπουν τη Σύμβαση Διακοπτόμενου Φορτίου έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στο Ν. 4001/2011 και στην κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 143Α αυτού εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση καθώς και στον Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αναθεωρημένος ισχύει.

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η συμβατική διάρκεια καθορίζεται από την εκάστοτε Δημοπρασία Διακοπτόμενου Φορτίου.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

1. Η Σύμβαση Διακοπτόμενου Φορτίου αφορά στον, έναντι ανταλλάγματος, κατά προτεραιότητα, περιορισμό της ενεργούς ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο Διακοπτόμενος Καταναλωτής.

2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να ενημερώσει τον Διακοπτόμενο Καταναλωτή στην περίπτωση που είναι συνδεδεμένος στην Υψηλή Τάση για τον περιορισμό της ενεργούς ισχύος -έως το όριο της Μέγιστης Συμφωνηθείσας Ισχύος- της ηλεκτρικής ενέργειας, αποστέλλοντας του σχετική Εντολή Περιορισμού Ισχύος.

3. Ο Διαχειριστής του Δικτύου μετά από εντολή του Διαχειριστή του Συστήματος οφείλει να ενημερώσει τον Διακοπτόμενο Καταναλωτή στην περίπτωση που είναι συνδεδεμένος στην Μέση Τάση για τον περιορισμό της ενεργούς ισχύος -έως το όριο της Μέγιστης Συμφωνηθείσας Ισχύος- της ηλεκτρικής ενέργειας, αποστέλλοντας του σχετική Εντολή Περιορισμού Ισχύος, με τα μέσα που διαθέτει.

4. Συγκεκριμένα, ο Καταναλωτής οφείλει εντός προ-καθορισμένης χρονικής διάρκειας (Χρόνος Προειδοποίησης) από την χρονική στιγμή που λαμβάνει την Εντολή Περιορισμού Ισχύος να προσαρμόζει την απορρόφηση ισχύος σε επίπεδο μικρότερο ή ίσο με τη Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ισχύ για διάρκεια η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ανά Εντολή Περιορισμού Ισχύος (Μέγιστη Διάρκεια Εντολής) και ανά έτος (Μέγιστη Συνολική Διάρκεια ανά έτος).

5. Η Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ισχύς υπολογίζεται για κάθε Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, με ακρίβεια 0,1MW, ως η διαφορά της Μέγιστης Ιστορικής Ισχύος και του Μέγιστου Διακοπτόμενου Φορτίου που κατακυρώθηκε ως αποτέλεσμα της Δημοπρασίας για τη συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ

1. Στον Διακοπτόμενο Καταναλωτή καταβάλλεται, ανεξαρτήτως της έκδοσης ή μη εντολής περιορισμού ισχύος από τον Διαχειριστή του Συστήματος, οικονομικό αντιστάθμισμα, υπό τους όρους των παραγράφων 4 ως και 9 των Γενικών Όρων αποκλειστικά από τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143Γ του Ν. 4001/2011, το οποίο υπολογίζεται ως ακολούθως:TMCm: Το συνολικό μηνιαίο οικονομικό αντιστάθμισμα του Διακοπτόμενου Καταναλωτή σε Ευρώ (€) για το μήνα m.

κ: Συντελεστής εξαρτώμενος από τον συνολικό αριθμό Τύπων Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου που παρέχει ο Διακοπτόμενος Καταναλωτής.

MILPi: η Μοναδιαία Τιμή σε Ευρώ (€) ανά ΜW Μέγιστου Διακοπτόμενου Φορτίου και μήνα για τον Τύπο ΥΔΦ i, όπως υπολογίζεται βάσει των αποτελεσμάτων των δημοπρασιών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 παρακάτω.

MILi: Το Μέγιστο Διακοπτόμενο Φορτίο σε MW για τον Τύπο ΥΔΦ i.

λm Συντελεστής εξαρτώμενος στο ποσοστό ενέργειας που καταναλώθηκε στις ώρες αιχμής που ορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για το μήνα m.

AILPi: η Μοναδιαία Τιμή σε Ευρώ (€) ανά ΜW Μέσου Διακοπτόμενου Φορτίου και μήνα για τον Τύπο ΥΔΦ i, όπως υπολογίζεται βάσει των αποτελεσμάτων των δημοπρασιών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 παρακάτω.

AILi: Το Μέσο Διακοπτόμενο Φορτίο σε MW για τον Τύπο ΥΔΦί.

i: Δείκτης που καθορίζει τον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου και παίρνει τις τιμές 1 ή 2. Ο συντελεστής κ ορίζεται ως εξής:

Συνολικός Αριθμός παρεχόμενων Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου Συντελεστής κ
1 100%
2 70%
 

Ο συντελεστής λm ορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ποσοστό ενέργειας που καταναλώθηκε στις ώρες αιχμής Συντελεστής λm
0%-30% 100%
30% - 60% 100%
60%-100% 100%

2. Οι τιμές MILPi και AILPi, της παραπάνω παραγράφου, για κάθε Τύπο ΥΔΦi που δημοπρατείται προκύπτουν από το μοναδιαίο τίμημα, MPi, σε €/MW και έτος που υπολογίστηκε από τη Δημοπρασία (Οριακή Τιμή Δημοπρασίας) του Τύπου ΥΔΦi ως εξής:


i: Δείκτης που καθορίζει τον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου και παίρνει τις τιμές 1 ή 2.

3. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό οικονομικό αντιστάθμισμα για ένα μήνα δεν μπορεί να ξεπεράσει το όριο των 15 € ανά MWh κατανάλωσης για τον αντίστοιχο μήνα.

4. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται σε καταβολή του ανωτέρω οικονομικού αντισταθμίσματος στον Διακοπτόμενο Καταναλωτή, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο ποσό στον Ειδικό Λογαριασμό Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται έναντι του Διακοπτόμενου Καταναλωτή λόγω μη έγκαιρης απόδοσής του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143Β του Ν. 4001/2011 από τους υπόχρεους στον Διαχειριστή του Συστήματος ή τυχόν μη επαρκούς υπολοίπου στον Ειδικό Λογαριασμό Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού. Το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143Γ του Ν. 4001/2011 επιμερίζεται αναλογικά σε όλους τους Διακοπτόμενους Καταναλωτές. Ο Διαχειριστής δύναται μονομερώς να εκχωρήσει αντί εξόφλησης στους Διακοπτόμενους Καταναλωτές τις αξιώσεις του σε βάρος των υπόχρεων του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143Β του Ν. 4001/2011. Ρητά συμφωνείται ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος βαρύνεται με την καταβολή του εκάστοτε αναλογούντος στο ανωτέρω οικονομικό αντιστάθμισμα φόρου, τέλους ή άλλου είδους επιβάρυνση που τυχόν επιβάλλεται σε αυτό κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

5. Ο Διακοπτόμενος Καταναλωτής αναγνωρίζει ότι το ως άνω οικονομικό αντιστάθμισμα είναι εύλογο και δίκαιο και τελεί σε αναλογία με την αντιπαροχή.

6. Μετά τον υπολογισμό του οικονομικού αντισταθμίσματος σύμφωνα με τη μεθοδολογία της παραγράφου 1, το σχετικό Σημείωμα θα αποστέλλεται μηνιαίως από το Διαχειριστή του Συστήματος στον Καταναλωτή το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τον μήνα που αφορά. Ο Καταναλωτής βάσει των στοιχείων του εν λόγω Σημειώματος υποχρεούται να εκδίδει το αντίστοιχο τιμολόγιο, το οποίο με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 4 και αφού ληφθούν υπόψη τυχόν ποινικές ρήτρες που έχουν υπολογιστεί κατά το άρθρο 7 των Γενικών Όρων, είναι πληρωτέο εντός ενενήντα (90) ημερών από την, επί αποδείξει, παραλαβή του από τον Διαχειριστή.

7. Η καθυστέρηση καταβολής του συμφωνηθέντος οικονομικού αντισταθμίσματος, κατά τα ανωτέρω, στον Διακοπτόμενο Καταναλωτή για λόγους που δεν οφείλονται στο Διαχειριστή, δεν συνιστά υπερημερία ή/και παράβαση της παρούσας Σύμβασης από το Διαχειριστή του Συστήματος έναντι του Διακοπτόμενου Καταναλωτή.

8. Ρητά συμφωνείται επίσης ότι, πέραν της ανωτέρω υποχρέωσης για την καταβολή του οικονομικού αντισταθμίσματος ο Διαχειριστής του Συστήματος ουδεμία άλλη υποχρέωση, οικονομική ή άλλη, έχει έναντι του Διακοπτόμενου Καταναλωτή και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι αυτού για οποιαδήποτε ζημία αυτός υποστεί ως αποτέλεσμα Εντολής Περιορισμού Ισχύος ως και για οποιαδήποτε άλλη ζημία άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενη με Εντολή Περιορισμού Ισχύος.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1. Στο πλαίσιο της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου ο Διακοπτόμενος Καταναλωτής υποχρεούται:

i. να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε σε κάθε περίπτωση να δύναται να εκτελεί στον προβλεπόμενο χρόνο τα οριζόμενα στις εκάστοτε Εντολές Περιορισμού Ισχύος που εκδίδει ο αρμόδιος Διαχειριστής

ii. να μειώνει την ενεργό ισχύ που απορροφά σύμφωνα με τις εκάστοτε Εντολές Περιορισμού Ισχύος που εκδίδει ο αρμόδιος Διαχειριστής

iii. να μην επαναφέρει την ενεργό ισχύ σε επίπεδο πάνω από την Εντολή Περιορισμού μέχρις ότου λάβει σχετική εντολή από τον αρμόδιο Διαχειριστή ή λήξει η διάρκεια που καθορίζεται στην Εντολή Περιορισμού Ισχύος

iv. να διασφαλίζει ότι η παροχή της υπηρεσίας δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει βλάβες στις εγκαταστάσεις ή τραυματισμούς στους εργαζομένους του Διακοπτόμενου Καταναλωτή

v. να παρέχει στον αρμόδιο Διαχειριστή δικαίωμα πρόσβασης, προκειμένου να ελέγχει την εκπλήρωση των Εντολών Περιορισμού

2. Περαιτέρω, ο Διακοπτόμενος Καταναλωτής υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου να παρέχει προς τον αρμόδιο Διαχειριστή τις ακόλουθες πληροφορίες:

ii. Ετήσιο πρόγραμμα συντηρήσεων και τυχόν τροποποιήσεις του.

iii. Άμεση ενημέρωση για οποιοδήποτε συμβάν επηρεάζει την δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου.

iv. Αναφορά σχετικά με την εκτέλεση κάθε Εντολής Περιορισμού Ισχύος, η οποία θα αποστέλλεται στον Διαχειριστή του Συστήματος εντός 2 ημερών από την λήξη της Εντολής Περιορισμού Ισχύος.

6. ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1. Ο Διακοπτόμενος Καταναλωτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για κάθε ζημιά θετική ή αποθετική που τυχόν υποστεί λόγω της εκπλήρωσης της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου.

2. Η ευθύνη του Διακοπτόμενου Καταναλωτή όσον αφορά σε ζημιές που μπορούν να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα λόγω της μη εκπλήρωσης της Σύμβασης Διακο-πτόμενου Φορτίου περιορίζεται στο 10% του συνολικού ετήσιου οικονομικού αντισταθμίσματος.

7. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

1. Για κάθε Εντολή Περιορισμού Ισχύος που εκδίδεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή υπολογίζεται το παρακάτω μέγεθος, NCC.MCLi: Η Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ισχύς σε MW για τον Τύπο ΥΔΦί για τον οποίο εκδόθηκε Εντολή Περιορισμού Ισχύος.

MILi: Το Μέγιστο Διακοπτόμενο Φορτίο σε MW για τον Τύπο ΥΔΦi για τον οποίο εκδόθηκε Εντολή Περιορισμού Ισχύος.

Lt: Το Μέσο Φορτίο του Διακοπτόμενου Καταναλωτή σε MW όπως προσδιορίζεται από την μέτρηση της καταναλισκόμενης ενέργειας κατά τη διάρκεια της περιόδου t.

NNC: Ο αριθμός των περιόδων κατά τις οποίες δεν τηρήθηκε η Εντολή Περιορισμού Ισχύος.

Nt: Ο συνολικός αριθμός των περιόδων κατά τη διάρκεια ισχύος της Εντολή Περιορισμού Ισχύος.

t: Περίοδος μέτρησης, η οποία είναι ίση με 15 λεπτά της ώρας.

i: Δείκτης που καθορίζει τον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου και παίρνει τις τιμές 1 ή 2.

2. Ως μη τήρηση της Εντολής Περιορισμού Ισχύος ορίζεται η περίπτωση κατά την οποία το μέγεθος NCC προκύπτει μεγαλύτερο του 0,25. Η μη τήρηση Εντολής Περιορισμού Ισχύος επιφέρει την επιβολή ποινικής ρήτρας στον Διακοπτόμενο Καταναλωτή.

3. Η ποινική ρήτρα για την πρώτη μη συμμόρφωση με Εντολή Περιορισμού Ισχύος υπολογίζεται ως η συνολική αμοιβή του Διακοπτόμενου Καταναλωτή κατά τη διάρκεια της σύμβασης, επί το μέγεθος NCC. Η παραπάνω ποινική ρήτρα δεν μπορεί να ξεπεράσει το 110% της συνολικής αμοιβής του Διακοπτόμενου Καταναλωτή για την πρώτη μη συμμόρφωση.

4. Εάν ο Διακοπτόμενος Καταναλωτής δεν τηρήσει για δεύτερη φορά Εντολή Περιορισμού Ισχύος η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το σύνολο της αμοιβής που έχει λάβει στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και επιπλέον να καταβάλει τον Διαχειριστή του Συστήματος το 20% της συνολικής αμοιβής του κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Από την ημερομηνία λύσης της Σύμβασης ο Καταναλωτής διαγράφεται από το Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου.

5. Οι ανωτέρω ποινικές ρήτρες υπολογίζονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος σε μηνιαία βάση και σχετικό Σημείωμα αποστέλλεται μηνιαίως από το Διαχειριστή του Συστήματος στον Διακοπτόμενο Καταναλωτή το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τον μήνα που αφορά. Το σχετικό τιμολόγιο είναι πληρωτέο εντός ενενήντα (90) ημερών από την έκδοσή του.

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σε περίπτωση αλλαγής της κείμενης νομοθεσίας, οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι το νέο αυτό κανονιστικό πλαίσιο θα διέπει εφεξής τη Σύμβαση Διακοπτόμενου Φορτίου και οφείλουν να την αναπροσαρμόσουν εγγράφως εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η Σύμβαση Διακοπτόμενου Φορτίου λύεται αυτοδικαίως.

9. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η Σύμβαση Διακοπτόμενου Φορτίου λύεται:

α) την επομένη της ημερομηνίας λήξης της συμβατικής διάρκειας που συμφωνήθηκε στο άρθρο 2 των Γενικών Όρων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7 των Γενικών Όρων.

β) αυτοδίκαια σε περίπτωση που ο Καταναλωτής δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας υπουργικής απόφασης, ή σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 των Γενικών Όρων.

γ) σε περίπτωση θέσεως του Διακοπτόμενου Καταναλωτή, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου, σε διαδικασία εκκαθάρισης (εκούσιας ή αναγκαστικής) ή υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση πληρωμών ή θέσεως του σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση από παρόμοια διαδικασία.

δ) σε περίπτωση που ο Διακοπτόμενος Καταναλωτής, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου, παύει οριστικά, εξ αιτίας βλάβης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, να λειτουργεί τη Θέση Κατανάλωσης ενέργειας για την οποία έχει συμβληθεί ή ανακληθούν οι άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται από το Νόμο για τη λειτουργία της εγκατάστασης του κατά το χρόνο σύναψης της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου με την ανακοίνωση από τον Διαχειριστή των αποτελεσμάτων των δημοπρασιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της πα-ρούσας υπουργικής απόφασης.

2. Στην περίπτωση που συντρέξει λόγος καταγγελίας, ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να καταγγείλει οποτεδήποτε και αζημίως τη Σύμβαση Διακοπτόμενου Φορτίου. Σε κάθε περίπτωση, ο Διαχειριστής του Συστήματος δεν απαλλάσσεται από τη συμβατική υποχρέωσή του καταβολής στον Διακοπτόμενο Καταναλωτή του μη εισέτι καταβληθέντος συμβατικού τιμήματος που αφορά στην περίοδο έως την καταγγελία της σύμβασης, αφού ληφθεί υπόψη και η τυχόν κατάπτωση ποινικών ρητρών που επεβλήθησαν στον Διακοπτόμενο Καταναλωτή. Η τυχούσα άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας δεν περιορίζει τα νόμιμα δικαιώματα αμφοτέρων των συμβαλλόμενων μερών και τη δυνατότητά τους να ζητήσουν παροχή ένδικης προστασίας.

10. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Σύμβαση Διακοπτόμενου Φορτίου διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Για οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη που μπορεί να προκύψει μεταξύ των Συμβαλλομένων κατά την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου, και η οποία δεν μπορεί να ρυθμιστεί φιλικά, αρμόδια αποκλειστικά δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς ή διένεξης ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 13 Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 15.10.2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Πηγή: Taxheaven