Αριθμ. Φ. 10053/ 56928/ 1863/23.12.2015 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μη επιδοτούμενους ανέργους ασφαλισμένους του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του Ε.Τ.Α.Π. − Μ.Μ.Ε

Αριθμ. Φ. 10053/ 56928/ 1863/23.12.2015 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μη επιδοτούμενους ανέργους ασφαλισμένους του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του Ε.Τ.Α.Π. − Μ.Μ.Ε

Αριθμ. Φ. 10053/56928/1863

(ΦΕΚ Β' 2892/30-12-2015)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της του άρθρου 39−51 του N. 3655/2008 (Α΄58) «Διοικητική και Οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του Β.δ. 456/1967 (Α΄ 143), οι οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 9 του Π.δ. 63/1975 (Α΄ 21).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 201) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ.: 44549/Δ9.12193/8.10.2015 (Β΄ 2169) Κοινής Υπουργικής απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο».

7. Την πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Π. − Μ.Μ.Ε. που διατυπώθηκε κατά την αριθμ. 50/27.10.2015 συνεδρίαση του.

8. Την αριθμ. 53684/2072/3.12.2015 Εισηγητική Έκθεση Οικονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ − MME (Ν.Π.Δ.Δ.) ύψους 97.000,00 € για το τρέχον οικονομικό έτος,

αποφασίζουμε:

Στους ανέργους καθώς και σε όσους επιδοτήθηκαν ως άνεργοι, λόγω επίσχεσης, ασφαλισμένους του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του Ε.Τ.Α.Π. − M.M.E., των οποίων η επιδότηση, λόγω τακτικής ανεργίας ή επίσχεσης, τερματίστηκε μέσα στο προ της 1ης Δεκεμβρίου 2015 επτάμηνο και εφόσον από τη λήξη της επιδότησης τους μέχρι την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία δεν έχουν εργαστεί σε εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας περισσότερο από δύο μήνες, χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις γιορτές των Χριστουγέννων έτους 2015 και του νέου έτους 2016.

Το ποσό αυτής ορίζεται ίσο με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος που έλαβε κάθε δικαιούχος, όταν επιδοτήθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven