ΠΟΛ.1276/31.12.2015 Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2016 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησί

ΠΟΛ.1276/31.12.2015 Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2016 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησί

Αθήνα,    31  Δεκεμβρίου  2015

ΠΟΛ. 1276

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                             
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ


ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2016 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία»

ΠΟΛ. 1276/2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

΄Εχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της περ.1 της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,όπως ισχύουν.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2367/1953 (Α’82 ), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2214/1994 (Α’75), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.2948/2001 (Α΄242) και τις διατάξεις των παρ.1,2 και 3 του άρθρου 35 του ν.3986/2011(Α΄152), όπως τέθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4346/2015 (Α΄152).
4. Το π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «περί του Oργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
5. Την υπ΄αριθμ Δ5Α 1123655 ΕΞ/6-8-2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1964/Β΄), «Ανάθεση είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σε φορείς είσπραξης μέσω των Υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α. Ε.(ΔΙΑΣ Α.Ε)»
6. Την υπ΄αριθμ.Υ14/3-10-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄2144), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη»,
7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποχρέων για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2016, καθώς και για τη θέση σε ακινησία των οχημάτων.
8. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2016 και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2016, που λήγει την 31-12-2015, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 8.1.2016.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


                
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
         ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

    
    
Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
          ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven