Αριθ. πρωτ.: 6972/1288Α1/0046/21.12.2015 Σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιμακούμενης φυγής μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις γειτονικές χώρες

Αριθ. πρωτ.: 6972/1288Α1/0046/21.12.2015 Σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιμακούμενης φυγής μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις γειτονικές χώρες

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2015
Α.Π. 6972/1288 Α1/0046

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Μονάδα Α1 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης

Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Δρίτσας
Τηλ.: 210-7450889
Fax: 210-7450847
e-mail: mdritsas@mou.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση με αρ. πρωτ. 1896/11.12.2015 του Βουλευτή Ευβοίας κ. Νικόλαου Μίχου

Σε απάντηση στην ερώτηση με αρ. πρωτ. 1896/11.12.2015 του κ. Νικόλαου Μίχου, Βουλευτή Ευβοίας, με θέμα: «Σχετικά με την οικονομική αφαίμαξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», αναφορικά με το τρίτο ερώτημα που αφορά στην αντιμετώπιση της κλιμακούμενης φυγής μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις γειτονικές χώρες, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής :

Στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και η στροφή σε ένα νέο βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο που αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα αποτελεί βασική στρατηγική κατεύθυνση. Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) με βασικό προσανατολισμό την εστίαση σε παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας με υψηλή προστιθέμενη αξία και δυνατότητα δημιουργίας βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. Επισημαίνεται ότι, στο ΕΠΑνΕΚ κατευθύνεται περίπου το 25% των συνολικών κοινοτικών πόρων μέσω του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, δηλ. περίπου 3,65 δισ € ενωσιακής συνδρομής που αντιστοιχούν σε προγράμματα συνολικής δημόσιας δαπάνης 4,67 δις € και καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσμα παρεμβάσεων: άμεση ενίσχυση (επιχορήγηση ή χρηματοδοτικά εργαλεία), υποδομές και εργαλεία υποστήριξης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των επιχειρήσεων, παρεμβάσεις στους ανθρώπινους πόρους.

Οι δράσεις που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και ειδικότερα τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αποτελούν άμεση προτεραιότητα. Σε διαδικασία προδημοσίευσης με ορίζοντα δημοσίευσης τον Ιανουάριο, βρίσκονται δύο δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 185 εκ. €, οι οποίες ενισχύουν υφιστάμενες επιχειρήσεις που σχετίζονται με τους τομείς προτεραιότητας του Προγράμματος: υλικά/κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα, αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υγεία, πολιτιστική-δημιουργική βιομηχανία, ενέργεια περιβάλλον και τουρισμός. Στις δράσεις αυτές οι επιχειρήσεις προβλέπεται να ενισχύονται με 50% χρηματοδότηση, για ενέργειες όπως τεχνολογικός και εμπορικός εκσυγχρονισμός, υιοθέτηση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, καθώς και για πρόσληψη προσωπικού.

Επιπρόσθετα είναι σημαντικό να τονιστεί ότι σημαντικοί πόροι προβλέπεται να διατεθούν για τη διαρθρωτική προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων στις νέες συνθήκες βάσει κυρίως των ειδικών αναγκών ομάδων επιχειρήσεων ή/και κλάδων προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικές και βιώσιμες. Παράλληλα θα υποστηριχθούν σχέδια για την αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων, αξιοποιώντας και την κεκτημένη εμπειρία από δράσεις που έχουν υλοποιηθεί κατά την περίοδο 2007-2013, μέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης/επανακατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων. Γενικότερα, μέσω της δραστηριοποίησης του ΕΠΑνΕΚ στον τομέα που αφορά στην υποστήριξη της προσαρμοστικότητας επιχειρήσεων και εργαζομένων αναμένεται να διαμορφωθούν ικανές συνθήκες για τη διατήρηση και την αύξηση της απασχόλησης σε καίριους για την ανάπτυξη τομείς της οικονομίας.

Πλην των ανωτέρω, σχεδιάζονται δύο ακόμα δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 170 εκ. € προκειμένου να υποστηριχθεί η αυτοαπασχόληση και η δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Η πρώτη θα αφορά στην ενίσχυση με 100% χρηματοδότηση, ανέργων ή επαγγελματιών/μη μισθωτών, για την ίδρυση νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία, που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ενώ η δεύτερη δράση θα αφορά στην ενίσχυση με 100% χρηματοδότηση, πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους.

Πέραν της υποστήριξης των ΜμΕ μέσω άμεσων ενισχύσεων, προβλέπεται επιπρόσθετα η υλοποίηση δράσεων που θα βελτιώσουν σημαντικά το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται με την περαιτέρω απλούστευση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους, τη συμβουλευτική τους υποστήριξη με κατάλληλες δομές, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της αγοράς και γενικότερα την ανάπτυξη ενός σταθερού και συνεπούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ευνοεί την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις.

Η Προϊσταμένη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
Αγγελική Φέτση

Πηγή: Taxheaven