Αριθ. πρωτ.: 766/16.12.2015 Σχετικά με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Αριθ. πρωτ.: 766/16.12.2015 Σχετικά με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Αθήνα, 16/12/2015
Α.Π.: 766

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Πλατεία Κάνιγγος 20,
Τ.Κ.: 102 00, ΤΘ 3437, Αθήνα
Τηλ.: 210-3825790
Fax: 210-3843120

ΘΕΜΑ: Ερώτηση 1896/11-12-2015 του Νικόλαου Μίχου

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής Νικόλαος Μίχος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας σας ενημερώνουμε ότι:

Όσον αφορά τα μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών της, έχει σχεδιάσει και αναλάβει στοχευμένες δράσεις για την υποστήριξη των ελληνικών ΜΜΕ, οι οποίες εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του "Small Business Act" και της «Πολιτικής για την Ευρώπη 2020» για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η αρμόδια Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΔΜΜΕ) υλοποιεί δράσεις στους άξονες «Επιχειρηματικότητα», «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις», «Κρατικές ενισχύσεις», «Πρόσβαση στην χρηματοδότηση», «Καινοτομία» και «Εξωστρέφεια» του "Small Business Act", ενώ προωθεί και υποστηρίζει πολιτικές για την εφαρμογή της σύγχρονης βιομηχανικής πολιτικής σε επίπεδο Ε.Ε. για την επίτευξη του στόχου του 20% του μεριδίου της μεταποίησης στο ευρωπαϊκού ΑΕΠ το 2020.

Αναλυτικότερα:

1. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2014 προκηρύχθηκαν και υλοποιούνται:

Α. Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων II», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σημειώνεται ότι δόθηκε παράταση ολοκλήρωσης του προγράμματος έως και 30-12-2015.

Β. Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων I», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σημειώνεται ότι δόθηκε παράταση ολοκλήρωσης του προγράμματος έως 31-12-2015.

Γ. Το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ)» για την ενίσχυση μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι δόθηκε παράταση ολοκλήρωσης του προγράμματος έως 31-12-2015.

Δ. Το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» με σκοπό την υποβοήθηση της εκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Σημειώνεται ότι δόθηκε παράταση ολοκλήρωσης του προγράμματος έως 31-12-2015.

Συνοπτικά, τα στοιχεία των προγραμμάτων αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:
 

Πρόγραμμα Εγκεκριμένες Προτάσεις Συνολικός Προϋπ/σμός Συνολική Δημόσια Επιχορήγηση
Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα II 891 € 89.873.782,29 € 38.570.393,01
Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα I 746 € 98.007.043,22 € 44.789.850,65
Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες 1.849 € 436.477.353,15 € 183.751.015,89
Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα 439 € 63.135.109,78 € 37.881.065,87

 

Ε. Η λειτουργία της ψηφιακής πύλης «Start-up-Greece» μέσω της οποίας παρέχεται ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη για όποιον θέλει να ιδρύσει ή να ενισχύσει τη δική του επιχείρηση ή να μετάσχει σε επιδοτούμενα προγράμματα επιχειρηματικότητας. Η Πλατφόρμα λειτουργεί ήδη από το 2012, αριθμώντας πάνω από 6.500 μέλη και με τουλάχιστον 300.000 επισκέπτες, εκ των οποίων πάνω από 10% από το εξωτερικό. Επίσης, στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη έργο για την αναβάθμιση της ως άνω πύλης, προκειμένου να γίνει πιο εύχρηστη και λειτουργική.

ΣΤ. Για την παροχή ρευστότητας και εγγυήσεων προς όφελος των ελληνικών ΜΜΕ ιδρύθηκε με τον νόμο 3912/2011 (ΦΕΚ Α' 17/17.2.2011) η ανώνυμη εταιρεία Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης με τον ειδικό τίτλο ΕΤΕΑΝ Α.Ε., η οποία αποτελεί τον καθολικό διάδοχο της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. και διαχειρίζεται έως σήμερα τρία (3) ταμεία Χαρτοφυλακίου/Κεφαλαίων: το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας», το «Ταμείο Εξοικονομώ κατ' οίκον» και το «Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ». Ειδικότερα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΔΜΜΕ υπάγεται το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας» (ΤΕΠΙΧ), το οποίο έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ μέσω δανείων με ευνοϊκούς όρους. Το ΕΣΠΑ - ΕΠΑΕ (ΕΠΑΝ II) 2007-2013 έχει συνεισφέρει συνολικά στο ως άνω Ταμείο 540 εκατ. ευρώ. Προκειμένου να βελτιωθεί ο λειτουργικός ρόλος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της ρευστότητας κι εν γένει της βελτίωσης του χρηματοπιστωτικού κλίματος για τις ΜΜΕ, δημιουργήθηκαν υπό την αιγίδα του τα ακόλουθα Μέσα Χρηματοπιστωτικής Τεχνικής (ΜΧΤ):

i. Το «Ταμείο Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης» για παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης 4ετούς διάρκειας, με το οποίο η συνολική ρευστότητα που θα διοχετευτεί στην αγορά ανέρχεται σε € 550 εκατ. (€ 275 εκατ. από το Ταμείο και € 275 εκατ. από τράπεζες). Το ύψος των δανείων φθάνει μέχρι το 50% του κύκλου εργασιών του προηγούμενου ή το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους και το επιτόκιο τους, λόγω της σχέσης συνεπένδυσης (1:1) και λαμβανομένων υπόψη των σημερινών συνθηκών στην αγορά, εκτιμάται ότι δεν υπερβαίνει το 4,5 %, (προ λοιπών επιβαρύνσεων). Το ποσό των συμβάσεων που έχουν ήδη εγκριθεί αποτελεί το 80,1% του δεσμευμένου ποσού. Αντίστοιχα, το ποσοστό των εκταμιευμένων πόρων αποτελεί το 71,61% του δεσμευμένου ποσού. Ο αριθμός των συμβασιοποιημένων δανείων είναι 3.943 δάνεια, συνολικού ύψους €440.554.659. 

ii. To «Ταμείο Εγγυοδοσίας», για την ενίσχυση των ΜΜΕ μέσω της παροχής εγγύησης πρώτης ζημίας σε δάνεια που καλύπτουν μέρος της ιδιωτικής συμμετοχής για επενδύσεις, καθώς και σε δάνεια για κεφάλαια κίνησης (συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών για λήψη επιχορηγήσεων) με ή χωρίς κρατική ενίσχυση. Τα διαθέσιμα του Ταμείου από πόρους της ΕΤΕΑΝ ανέρχονται σε € 50 εκατ. Το ποσό των συμβάσεων που έχουν ήδη εγκριθεί αποτελεί το 36,58% του δεσμευμένου ποσού. Αντίστοιχα, το ποσοστό των εκταμιευμένων πόρων αποτελεί το 31,04% του δεσμευμένου ποσού. Ο αριθμός των συμβασιοποιημένων δανείων είναι 704 δάνεια, συνολικού ύψους € 78.145.926.

iii. Ταμεία Δανειοδοτήσεων του ΤΕΠΙΧ, εκ των οποίων την τρέχουσα περίοδο είναι ανοιχτή μόνο η Δράση «Εξωστρέφεια» για τη χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ με σχέση συνεπένδυσης 1:1 μεταξύ ΕΤΕΑΝ (€ 48,8 εκατ.) και Eurobank (€ 48,8 εκατ.). Οι ενταγμένες επιχειρήσεις δανειοδοτούνται με πολύ ευνοϊκούς όρους (διάρκεια έως 10 έτη με περίοδο χάριτος έως 2 έτη και επιτόκιο 3,18%). Το ποσό των συμβάσεων που έχουν ήδη εγκριθεί αποτελεί το 89,92% του δεσμευμένου ποσού. Αντίστοιχα, το ποσοστό των εκταμιευμένων πόρων αποτελεί το 87,02% του δεσμευμένου ποσού. Ο αριθμός των συμβασιοποιημένων δανείων είναι 224 δάνεια, συνολικού ύψους 87.764.000 ευρώ. Όσον αφορά στη Δράση «Εναλλακτικός Τουρισμός, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» η οποία έχει κλείσει, το ποσό των συμβάσεων που έχουν εγκριθεί αποτελεί το 105,09% του δεσμευμένου ποσού. Αντίστοιχα, το ποσοστό των εκταμιευμένων πόρων αποτελεί το 97,15% του δεσμευμένου ποσού. Ο αριθμός των συμβασιοποιημένων δανείων είναι 371 δάνεια, συνολικού ύψους € 75,726.504.

iν. Το «Ταμείο Νησιωτική και Τουριστική Επιχειρηματικότητα» (ΤΑΝΤΕ) για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης ή επενδυτικού σκοπού έως € 30.000 από συνεργαζόμενες τράπεζες με επιτόκιο 2,8% ή μηδενικό για περιοχές κάτω των 3.100 κατοίκων. Ζητούνται από τις ΜΜΕ μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις-προσωπικές εγγυήσεις. Το ποσό των συμβάσεων που έχουν ήδη εγκριθεί αποτελεί το 36,16% του δεσμευμένου ποσού. Αντίστοιχα, το ποσοστό των εκταμιευμένων πόρων αποτελεί το 32,82% του δεσμευμένου ποσού. Ο αριθμός των συμβασιοποιημένων δανείων είναι 1.362 δάνεια, συνολικού ύψους € 28.926.115.

v. Η δράση «Ενίσχυση Σεισμοπλήκτων Επιχειρήσεων Νομού Κεφαλληνίας» (στο πλαίσιο λειτουργίας του ΤΑΝΤΕ) για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης από € 3.000 έως € 19.950 από τις συνεργαζόμενες τράπεζες με μηδενικό επιτόκιο και 4ετή έως 10ετή διάρκεια για αποκατάσταση ζημιών.

Συγκεντρωτικά, το ποσό των συμβάσεων που έχουν ήδη εγκριθεί αποτελεί το 72,43% του δεσμευμένου ποσού (συμπεριλαμβάνονται οι πόροι του ΤΕΠΙΧ και των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Οργανισμών). Αντίστοιχα, το ποσό των εκταμιευμένων πόρων αποτελεί το 65,46% του δεσμευμένου ποσού. Ο αριθμός των συμβασιοποιημένων δανείων είναι 6.604 δάνεια, συνολικού ύψους € 711.117.203. Σημειώνεται ότι, προκειμένου να μην εμφανιστεί χρηματοδοτικό κενό μέχρι να λειτουργήσουν τα MXT της νέας προγραμματικής περιόδου, έχει δοθεί παράταση ολοκλήρωσης του προγράμματος, σύμφωνα με την οποία, ως καταληκτική ημερομηνία για την παροχή εγκρίσεων στα δάνεια των δράσεων του ΤΕΠΙΧ, έχει τεθεί η 31η Ιουλίου του 2016. Ακολούθως, ως καταληκτική ημερομηνία για την εκταμίευση των δανείων προς τις επιχειρήσεις έχει τεθεί η 30η Σεπτεμβρίου 2016.

2. Για τη νέα προγραμματική περίοδο των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. (ΕΣΠΑ 2014-2020), υπάρχει ήδη έτοιμη πρόταση της ΓΓΒ, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία) για τον τομέα πολιτικής που αφορά στη Βιομηχανία και τα Logistics, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω 13 προγράμματα:

1. Ευέλικτη Μεταποίηση. Αφορά παροχή κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και τη ριζική αναβάθμιση των προϊόντων που παράγουν οι επιχειρήσεις, διαμέσου της εισαγωγής και χρήσης νέων τεχνολογιών και καινοτομικών λύσεων. Εδώ εντάσσονται ενισχύσεις για ψηφιακή αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης (ψηφιακή βιομηχανία) και ενισχύσεις σε ΜμΕ για εισαγωγή αποτελεσματικών ενεργειακών λύσεων.

2. Έμπειρη Επιχειρηματικότητα - Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας. Είναι πρόγραμμα κοινωνικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα - αφορά ανθρώπινο δυναμικό με υψηλές δεξιότητες και συσσωρευμένη εμπειρία, που έχει απωλέσει την εργασία του και θα έχει την ευκαιρία δημιουργίας επιχείρησης.

3. Καινοτομική Επιχειρηματικότητα. Ολοκληρωμένη παρέμβαση για ενίσχυση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επιδιώκουν να μετασχηματίσουν μια καλή και πρωτοπόρο ιδέα σε βιώσιμη επιχείρηση, με έμφαση στην επιχειρηματική καινοτομία.

4. Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας - Συνεργατικοί συνεταιρισμοί και Δικτυώσεις. Αποτελεί βασικό πρόγραμμα της στρατηγική της ΓΓΒ, με έντονη περιφερειακή διάσταση, που αξιοποιεί τα συγκριτικά παραγωγική πλεονεκτήματα της χώρας - πχ συνεργατικά σχήματα στον τομέα ένδυσης - υπόδησης, κλωστοϋφαντουργίας, δημιουργικών βιομηχανιών, στον κλάδο μεταποίησης τροφίμων, στον φαρμακευτικό κλάδο, κλπ.

5. Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας και Εξωστρέφειας Δημιουργικών Βιομηχανιών. Είναι πρόγραμμα διττής φύσης που αποσκοπεί στην αναβάθμιση και αξιοποίηση παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας με υψηλή προστιθέμενη αξία όπως η ένδυση - υπόδηση, η αργυροχρυσοχοΐα, το έπιπλο κτλ, αλλά και στην ενίσχυση ανερχόμενων σύγχρονων οικονομικών κλάδων με έντονα εξωστρεφή προσανατολισμό όπως η βιομηχανία θεάματος και σύγχρονων οπτικο-ακουστικών μέσων (visual arts), τα ψηφιακά μέσα ψυχαγωγίας, πολιτιστικές βιομηχανίες κλπ).

6. Ενίσχυση περιβαλλοντικής Βιομηχανίας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην δημιουργία πλαισίου και στην παροχή κινήτρων για την επιχειρηματική αξιοποίηση απορριμάτων και αποβλήτων τρίτων δια μέσου της παραγωγής και διάθεσης πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

7. Πράσινη Παραγωγική Διαδικασία. Το πρόγραμμα παρέχει σε διαρκή και μόνιμη βάση ένα ευέλικτο πλαίσιο για τις ΜμΕ προκειμένου να κάνουν παρεμβάσεις στις παραγωγικές τους διαδικασίες, με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

8. Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Επιχειρήσεων. Μέσω του προγράμματος θα χρηματοδοτούνται ολοκληρωμένα σχέδια προβολής και προώθησης προϊόντων στις αγορές τους εξωτερικού όπως συμμετοχές σε κλαδικές εκθέσεις, πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις προϊόντων για εξειδικευμένες και απαιτητικές αγορές κλπ.

9. Εργαλεία Ανταγωνιστικότητας Νεοφυών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ενίσχυση των ικανοτήτων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων εκεί που απαιτείται ένταση και επενδύσεις γνώσης.

10. Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για τη Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα. Είναι πρόγραμμα που αποσκοπεί στη δημιουργία και ενίσχυση απαραίτητων βιομηχανικών υποδομών σε τοπικό επίτιεδο, που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα και δημιουργούν οικονομίες κλίμακας.

11. Εξυγίανση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων. Είναι πρόγραμμα που αποσκοπεί στη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων, εκεί που υφίστανται άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις.

12. Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα. Αποτελεί πρόγραμμα με σκοπό να δοθούν κίνητρα για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε οργανωμένους υποδοχείς.

13. Επανάχρηση Παλαιών Βιομηχανικών Κτιρίων. Το πρόγραμμα αφορά ολοκληρωμένη παρέμβαση για την επανεκκίνηση της χρήσης βιομηχανικών υποδομών που τώρα βρίσκονται σε αδράνεια.

Περαιτέρω σχεδιάζονται οι παρακάτω δράσεις:

1. Ανάπτυξη του «Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ», με σκοπό τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία στοιχείων που αφορούν τις ελληνικές ΜΜΕ και την αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό πολιτικών για την υποστήριξή τους.

2. Ανάπτυξη σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων, στοχευμένων ανά στάδιο ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης σε συνεργασία με το ΤΕΠΙΧ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

3. Η συνέχεια και περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής πύλης «Start-up Greece» ως εργαλείου υποστήριξης των ελληνικών ΜΜΕ και ανάπτυξης νέων συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

Πηγή: Taxheaven