Αριθ. πρωτ.: 6868/1265Α1/17.12.2015 Σχετικά με το πρόγραμμα  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

Αριθ. πρωτ.: 6868/1265Α1/17.12.2015 Σχετικά με το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2015
Α.Π. 6868/1265 Α1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Μονάδα Α1 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ε.Π.

Πληροφορίες: Χρήστος Δρυμούσης
Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210-7450815
Fax: 210-7450847
E-mail: drimoussisch@mou.gr

Θέμα: Απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή κου Μάξιμου Χαρακόπουλου με Αρ. Πρωτ. 1738/08.12.2015

Σε απάντηση της Ερώτησης του Βουλευτή κου Μάξιμου Χαρακόπουλου με Αρ. Πρωτ. 1738/08.12.2015 με θέμα «ΠΟΙΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ'» και σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», επισημαίνονται τα εξής:

Η εν λόγω δράση έχει ιδιαίτερο και καινοτόμο χαρακτήρα, καθώς για πρώτη φορά στην Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 εντάχθηκαν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και επιδοτήθηκαν πολίτες, προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις οικίες τους, με συνέπειες ιδιαίτερα θετικές τόσο στο επίπεδο της ενεργειακής απόδοσης, όσο και της τόνωσης του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας.

Υπογραμμίζεται ότι για την εύρυθμη αποπληρωμή των έργων των ωφελούμενων, έως το τέλος Δεκεμβρίου 2015, έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Λόγω στενότητας των προθεσμιών ολοκλήρωσης του Προγράμματος, δεν υπάρχουν πλέον τα χρονικά περιθώρια για να πραγματοποιηθούν νέες υπαγωγές και να προλάβουν τα έργα αυτά να υλοποιηθούν εντός της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

Η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και η ενίσχυση των νοικοκυριών σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας - που είναι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ αναγκαίες - εντάσσεται στις προτεραιότητες και της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Σε συνεργασία και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς έχουν ξεκινήσει οι σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη ενός νέου Προγράμματος, αντίστοιχου με το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον», φιλικότερου προς τον πολίτη, αξιοποιώντας και την ήδη αποκτηθείσα εμπειρία, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020. Οι ενέργειες αυτές συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

- Την ολοκλήρωση της αναγκαίας - με βάση τους κοινοτικούς κανονισμούς - εκ των προτέρων αξιολόγησης Χρηματοδοτικού Μέσου (ex ante assessment) για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, στην οποία προσδιορίστηκαν οι χρηματοδοτικές ανάγκες, τα βασικά χαρακτηριστικά και η μορφή των κινήτρων του νέου Προγράμματος, Ωστόσο, λόγω των εξελίξεων στην οικονομία, η εν λόγω αξιολόγηση αναμένεται στο επόμενο διάστημα να επικαιροποιηθεί. Επισημαίνεται ότι οι σχετικοί πόροι, οι οποίοι εξειδικεύτηκαν τον Ιούνιο 2015 στο ΕΠΑνΕΚ για την υλοποίηση του νέου Προγράμματος, ανέρχονται σε περίπου 248 εκ. € δημόσιας δαπάνης (δεν περιλαμβάνονται οι πόροι που θα προέλθουν από τη μόχλευση του χρηματοδοτικού εργαλείου).

- Την ολοκλήρωση των δράσεων της σχετικής υποχρέωσης για την πλήρη ενσωμάτωση των οδηγιών 2010/31/EE και 2012/27/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο (ενδεχόμενη τροποποίηση του ΚΕΝΑΚ, εφ' όσον απαιτηθεί, για την εκπλήρωση της σχετικής αιρεσιμότητας).

- Την αξιοποίηση των προτάσεων των εμπλεκομένων φορέων (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΕΤΕΑΝ Α.Ε., τράπεζες, κατασκευαστικές εταιρείες, κτλ.), για τη βελτίωση των όρων του Προγράμματος.

- Την επεξεργασία των λεπτομερειών υλοποίησης, όπως τη σύνταξη Οδηγού Εφαρμογής της νέας δράσης, αλλά και διαχείρισης, από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

- Την εξέταση των κριτηρίων συμπερίληψης των υπαρχουσών αιτήσεων των νοικοκυριών, για τις οποίες εκκρεμεί η ένταξή τους, στο νέο Πρόγραμμα.


Η Προϊσταμένη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
Αγγελική Φέτση
Πηγή: Taxheaven