Αριθ. πρωτ.: 212106/11.12.2015 Απάντηση σε ερώτηση βουλευτή κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου σχετικά με το μέλλον του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' οίκον

Αριθ. πρωτ.: 212106/11.12.2015 Απάντηση σε ερώτηση βουλευτή κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου σχετικά με το μέλλον του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' οίκον

Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. πρωτ. 212106

ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ξενίας 24, T.Κ. 11528 - Αθήνα,
Τ.: 2103311201-4,
F: 2103311207,
Ε.: info@etean.com.gr
www.etean.cοm.gr 

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση βουλευτή κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου σχετικά με το μέλλον του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' οίκον

Σχετικά με την υπ' αριθ. 1738/08-12-2015 ερώτηση του βουλευτή κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου, ειδικά σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ως Δικαιούχου του ανωτέρω Προγράμματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ'οίκον παρέχει κίνητρα στους δικαιούχους να πραγματοποιήσουν τις πλέον σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού τους συμβάλλοντας στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με επιτυχείς συνδυασμούς:

- Του χρηματοδοτικού σχήματος δανείων (επιστρεπτέα ενίσχυση) και επιχορηγήσεων/ωφελημάτων (μη επιστρεπτέες ενισχύσεις). Για την χορήγηση των δανείων χρησιμοποιούνται οι προσφερόμενες δυνατότητες των Ευρωπαϊκών Κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων, με την σύσταση και λειτουργία Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (Financial Engineering Instrument) και του Ταμείου Εξοικονομώ κατ' οίκον. Το Ταμείο επιτυγχάνει:

α ) τη μόχλευση των κεφαλαίων του με αυτά του ιδιωτικού τομέα με σχέση «1:2» και

β) την αυτοχρηματοδότηση με την αποπληρωμή των δανείων και εξασφάλιση πόρων για την χρηματοδότηση επομένων προγραμμάτων.

- Κινητοποίησης πολλών συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας, όπως επαγγελματιών από τον «ασθενή» τομέα της οικοδομικής δραστηριότητας (μηχανικοί, αλουμινοκατασκευαστές κ.λ.π.), το τραπεζικό σύστημα, νοικοκυριά.

Το ύψος των πόρων που διατίθενται για την χρηματοδότηση του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' οίκον, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων σαράντα οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (548.200.000) ευρώ. Το εν λόγω ποσό επιμερίζεται αρχικά σε διακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια (241.000.000) ευρώ για τη σύσταση του Ταμείου και σε τριακόσια επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (307.200.000) ευρώ για το πρόγραμμα της άμεσης ενίσχυσης των νοικοκυριών και των ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' οίκον η επιλεξιμότητα δαπανών λήγει την 31.12.2015. Ως εκ τούτου και δεδομένης της εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων που αφορούν το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης (μη επιστρεπτέες ενισχύσεις) δεν υπάρχει η δυνατότητα νέων υπαγωγών.

Η ΕΤΕΑΝ ως οφείλει, έδινε και δίνει σε μηνιαία βάση αναφορές για την πρόοδο του προγράμματος προς τους αρμόδιους φορείς, και ήδη από τις αρχές του 2013 συνεχώς τόνιζε το πρόβλημα της διαφαινόμενης εξάντλησης των πόρων. Η απόφαση μεταφοράς ή μη πόρων από άλλες δράσεις όπως είναι προφανές, είναι απόφαση της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας των συναρμόδιων Υπουργείων.

Σταδιακά από τα τέλη του 2013 έως και τα τέλη του 2014 και καθώς δεν ανακοινώθηκε εγκαίρως όχι με ευθύνη της ΕΤΕΑΝ, η λήξη υηοβολής αιτημάτων, οι ενδιαφερόμενοι συνέχισαν να υποβάλλουν αιτήματα ένταξης στο πρόγραμμα. Τα εισερχόμενα στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ αιτήματα ένταξης, εκτός προϋπολογισμού, στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ' οίκον με ημερομηνία 17/11/2015 ανέρχονται περίπου σε 35.715, για τα οποία απαιτούνται 61,32 εκ. για να καλυφθούν δάνεια, επιδοτούμενοι τόκοι και έξοδα φακέλου και 297,13 εκ. ευρώ για να καλυφθούν επιχορηγήσεις, κόστος πιστοποιητικών και συμβούλου έργου, υπό του όρους του ισχύοντος Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' οίκον.

Κατά τη διάρκεια του 2015 εντάχθηκαν συνολικά 527 ωφελούμενοι από απελευθέρωση προηγούμενων δεσμευμένων κονδυλίων η οποία προήλθε είτε από απεντάξεις ωφελουμένων λόγω μη ολοκλήρωσης των έργων είτε από υπαναχωρήσεις ωφελουμένων.

Από τα τηρούμενα στοιχεία της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. μέχρι 17/11/2015 παρατίθενται συνοπτικά τα παρακάτω ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την πορεία του έργου:
 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  88.703
ΥΠΑΓΩΓΕΣ 50.041
TEΛ. ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ  44.480
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ 35.715

 

Όσον αφορά το σχεδιασμό νέου Προγράμματος όπως και την διαχείριση των αιτημάτων εκτός προϋπολογισμού, το θέμα έγκειται στις ενέργειες του αρμόδιου Υπουργείου.

Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε., έχοντας πλέον και την έως σήμερα σωρευμένη εμπειρία της υλοποίησης της δράσης είναι πρόθυμη να συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία και υλοποίηση του νέου Προγράμματος.

Με εκτίμηση
Κώστας Γαλιατσος
Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Πηγή: Taxheaven