Αριθμ. 6141/ 148160/ 30.12.2015 Περί ταινιών ελέγχου οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

Αριθμ. 6141/ 148160/ 30.12.2015 Περί ταινιών ελέγχου οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

Αριθμ. 6141/148160

(ΦΕΚ Β' 2904/31-12-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

β) Του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 32).

γ) Του Ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 129).

δ) Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

ε) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

2. Τους Κανονισμούς όπως ισχύουν:

α) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/1972, (ΕΟΚ) αριθ. 234/1979, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου» (L 347/2013).

β) (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009 «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα» (L 193/2009).

3. Την υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1163/3.7.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου» (Β' 1675) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1150/15.5.2014 και ΠΟΛ.1131/24.6.2015 Υπουργικές αποφάσεις.

4. Την υπ' αριθμ. 5833/155045/12.12.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 607/2009 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1234/2007 όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, την επισήμανση και παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα» (Β'3324) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 5066/117288/27.10.2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β'2322).

5. Την υπ' αριθμ. 5042/116548/26.10.2015 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των ειδικών όρων εμφιαλώσεως των οίνων» (Β'2323).

6. Την υπ' αριθμ. 9296/118197/30.10.2015 «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 777/2015).

7. Την υπ' αριθμ. 9328/118691/30.10.2015 «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Β' 2366).

8. Το απόσπασμα Πρακτικού γνωμοδότησης της 87ης/ 11.11.2015 Συνεδρίασης της ΚΕΠΟ.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0891 του Φ. 110 του ΤΓΚ, ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπ.Α.Α. και Τ., κατ' αντιστοιχία των εισπραττόμενων εσόδων παραβόλων της αίτησης χορήγησης ταινιών οίνου

11. Την αριθ. 353/143330/21.12.2015 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5, περιπτ. (ε) του Ν. 4270/2014 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.6 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 παρ. 5, περιπτ. ε',

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές των ταινιών ελέγχου για τους οίνους με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) καθώς και η διαδικασία χορήγησης αυτών στους δικαιούχους.

Άρθρο 2
Προδιαγραφές των ταινιών ελέγχου


1. Οι ταινίες ελέγχου οι οποίες επικολλώνται επί των φιαλών των οίνων με ΠΟΠ θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α) Να είναι διαστάσεων μήκους 0,16 μέτρα και πλάτους 0.015 μέτρα και εκτυπωμένες επί ειδικού χάρτου χρωμοϊλουστρασιόν βάρους 80 γραμ./τετρ. μέτρο. Ο χάρτης να έχει υδατογράφημα ορατό μόνο στο υπεριώδες φως, το σχέδιο του οποίου επιλέγεται από την Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής.

β) Η πίσω επιφάνεια των ταινιών να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η καλή επικάλυψη αυτής με κόλλα και η πλήρης επικόλλησή της στη λεία επιφάνεια του στομίου της φιάλης.

γ) Η διεύθυνση των ινών (νερών) των ταινιών να είναι παράλληλη προς τη μεγάλη διάσταση αυτών, ώστε οι ταινίες διαβρεχόμενες με κόλλα να επικολλώνται ομαλά.

δ) Οι τομές των τεσσάρων πλευρών της ταινίας να ισαπέχουν από τις εξωτερικές πλευρές του σχεδίου του ασφαλιστικού δαπέδου.

ε) Να φέρουν στην επιφάνειά τους και περιμετρικά ασφαλιστικά κοσμήματα και στα δύο άκρα τους αντιγραφή της παραστάσεως «του πλου του Διονύσου» το οποίο αποτελεί αντίγραφο έργου του κεραμέως και αγγειογράφου Εξηκία. Η ανωτέρω παράσταση να περικλείεται σε κύκλο.

Στην άνω πλευρά αυτών και από αριστερά προς τα δεξιά στην ίδια γραμμή, να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα, ύψους 0,001 μέτρα, τα ακόλουθα:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

Στην κάτω πλευρά αυτών και από αριστερά προς τα δεξιά στην ίδια γραμμή να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα, ύψους 0,001 μέτρα, τα ακόλουθα: ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ν.δ. 243/1969.

Οι ενδείξεις αυτές, συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρω παραστάσεως, θα είναι σκούρου κυανού χρώματος για τους οίνους ΠΟΠ για τους οποίους χρησιμοποιούνται ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος ανοικτού κυανού και σκούρου ερυθρού χρώματος για τους οίνους ΠΟΠ για τους οποίους χρησιμοποιούνται ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος ανοικτού ερυθρού.

στ) Η αρίθμηση των ταινιών θα αρχίζει με τον αριθμό 1.

ζ) Στον κενό χώρο, στο κέντρο των ταινιών να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα χρώματος μαύρου και ύψους 0,004 μέτρα τα ακόλουθα:

Τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που αντιστοιχούν στην ονομασία προέλευσης, διψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί στα δύο τελευταία ψηφία του έτους χρησιμοποίησης των ταινιών και ο αύξων αριθμός της ταινίας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5042/116548/26.10.2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (π.χ. AM/16/0000001).

Για τους οίνους με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) (οίνοι με Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)) για τους οποίους χρησιμοποιούνται ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος ανοικτού
κυανού τα γράμματα που αντιστοιχούν στις ονομασίες προέλευσης είναι: ΣΜ, ΜΠ, ΜΤ, ΜΛ, MP, ΜΔ, ΜΚ, ΜΦ.

Για τους οίνους με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) (οίνοι με Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)) για τους οποίους χρησιμοποιούνται ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος ανοικτού ερυθρού τα γράμματα που αντιστοιχούν στις ονομασίες προέλευσης είναι: ΡΨ, ΖΤ, AM, ΜΝ, ΝΣ, ΡΔ, ΠΤ, ΠΖ, ΝΜ, ΡΚ, ΑΡ, ΓΣ, ΠΡ, ΑΓ, ΛΜ, ΣΤ, ΣΝ, ΔΦ, ΠΜ, ΜΚ, MM, XN.

Επιπλέον στα δυο άκρα των ταινιών και κάθετα προς τη μεγάλη διάστασή τους, αναγράφονται τα γράμματα της ονομασίας προέλευσης και οι δυο τελευταίοι αριθμοί του έτους χρησιμοποίησης των ταινιών με μέγεθος γραμμάτων και αριθμών 0,004 μέτρα και χρώμα μαύρο π.χ. AM/16.

2. Η ταινία ελέγχου τοποθετείται ιππαστί επί του πώματος και του λαιμού της φιάλης, κατά τρόπο σταθερό, ώστε με την εκπωμάτιση της φιάλης να προκαλείται η καταστροφή της.

Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις για την εκτύπωση των ταινιών ελέγχου


1. Το έργο της «Εκτύπωσης των ταινιών ελέγχου οίνων» με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ανατίθεται σε ανάδοχο με τη διενέργεια σχετικού διαγωνισμού από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Οι δικαιούχοι ταινιών ελέγχου υποβάλλουν, κάθε έτος, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (εφεξής ΔΑΟΚ), αίτηση στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός των ταινιών που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν κατά το προσεχές έτος, ανά ονομασία προέλευσης. Οι αρμόδιες ΔΑΟΚ ενημερώνουν μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους την Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις ανάγκες τους σε ταινίες.

3. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η Μόνιμη Επιτροπή Διενέργειας - Παραλαβής Προμηθειών και Ανάθεσης Εργασιών της Διεύθυνσης Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής ελέγχει ποσοτικά και ποιοτικά τα χαρακτηριστικά των ταινιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους και παραλαμβάνει τις ταινίες.

Το υλικό προεκτύπωσης (μακέτες και μήτρα) της ταινίας που θα κατασκευαστεί από τον ανάδοχο καθώς και η εργασία αυτή σε ηλεκτρονική μορφή, θα παραδοθούν, με ευθύνη του ανάδοχου στην ανωτέρω επιτροπή. Η παράδοση θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να διαγράψει τα ηλεκτρονικά αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εργασία της εκτύπωσης.

Το υλικό αυτό το οποίο ανήκει στα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, φυλάσσεται με ευθύνη της αρμόδια υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Οι συνολικές δαπάνες της κατ' έτος εκτυπώσεως των ταινιών (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών φιλοτεχνήσεως της μακέτας και κατασκευής της μήτρας των μη μεταβαλλόμενων στοιχείων της ταινίας) σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, βαρύνουν τις πιστώσεις του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Φ. 110 - Κ.Α.Ε. 0891.

Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης των ταινιών ελέγχου


1. Η Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής μεριμνά ώστε να παραλάβουν οι κατά τόπους ΔΑΟΚ τις ταινίες ελέγχου ανάλογα με τις ανάγκες τους. Για τη διαχείρισή τους, ορίζεται ως υπεύθυνος ο αρμόδιος για τα αμπελοοινικά θέματα γεωπόνος.

2. Οι επιχειρήσεις, πριν τη διάθεση στην αγορά των εμφιαλωμένων οίνων ΠΟΠ, υποβάλουν αίτηση για χορήγηση ταινιών, με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. e-mail, Fax κ.λπ.), στην αρμόδια ΔΑΟΚ, ενημερώνοντας για τον αριθμό και τον όγκο των φιαλών στους οποίους θα εμφιαλωθούν οι οίνοι. Η αίτηση συνοδεύεται από το αποδεικτικό καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία των προς παράδοση ταινιών. Η καταβολή του ποσού αυτού γίνεται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παράβολου.

3. Η αρμόδια ΔΑΟΚ χορηγεί τις ταινίες με βάση την ποσότητα οίνου ΠΟΠ που έχει πιστοποιηθεί καθώς και τον αριθμό και τον όγκο των φιαλών που η επιχείρηση προτίθεται να εμφιαλώσει τον οίνο. Είναι δυνατή η αποστολή των ταινιών ελέγχου από την ΔΑΟΚ προς τους αιτούντες, εφόσον πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος της αίτησης και του αποδεικτικού καταβολής του ποσού. Στην περίπτωση αυτή, οι δαπάνες μεταφοράς των ταινιών βαρύνουν τον αιτούντα.

4. Για τη χορήγηση των ταινιών δύναται να λαμβάνονται υπόψη φύρες κατά την διαδικασία της επισήμανσης (απώλεια ταινιών) που μπορούν να αγγίζουν το 2%.

Η αντικατάσταση των καταστραμμένων ταινιών γίνεται κατόπιν αίτησης της επιχείρησης προς την αρμόδια για χορήγηση των ταινιών ΔΑΟΚ. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός των καταστραμμένων ταινιών, ο αύξων αριθμός αυτών, ο αιτούμενος αριθμός προς αντικατάσταση αυτών καθώς και τα αιτιολογικά στοιχεία καταστροφής.

Ο αρμόδιος για τα αμπελοοινικά θέματα γεωπόνος ελεγκτής συντάσσει πρακτικό και αποφασίζει αιτιολογημένα για τον προς αντικατάσταση αριθμό ταινιών αντίγραφο του οποίου κοινοποιείται στην Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Τα έσοδα από τη διάθεση των ταινιών στους δικαιούχους περιέρχονται στην Τράπεζα της Ελλάδας, στον λογαριασμό 24/26670 του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Άρθρο 5
Έλεγχοι- Κυρώσεις


Αρμόδιες αρχές για την διενέργεια των ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων ορίζονται οι Δ.Α.Ο.Κ.

Οι διενεργούμενοι έλεγχοι αφορούν στην τήρηση των προδιαγραφών των ταινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ και χρήση αυτών στους εμφιαλωμένους οίνους ΠΟΠ κατά τη διάθεση τους στην αγορά.

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4235/2014 (Α' 32) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 23, 24 και 25.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠηγή: Taxheaven