Αρ. πρωτ.: 137275/30.12.2015 Υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων

Αρ. πρωτ.: 137275/30.12.2015 Υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. : 137275

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ

Tαχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ. : 101 81
Πληροφορίες : Α. Οικονομάκη
Τηλέφωνο : 213 – 15 14 303
210 – 38 43 391
Fax : 210 – 38 38 981

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων.

Σε απάντηση του με ΑΠ 3842/22-12-2015 εγγράφου σας σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείου, σας ενημερώνουμε ότι στο ΓΕΜΗ εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι στην ημεδαπή, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, και επομένως εγγράφονται και οι φαρμακοποιοί. Το γεγονός ότι βάσει της διάταξης του άρθρου 4 του ν. 3601/1928 (ΦΕΚ 119 Α’) οι φαρμακοποιοί εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής τους στα Επιμελητήρια δεν τους αφαιρεί την εμπορική τους ιδιότητα. Σημειωτέον δε ότι η εν λόγω εξαίρεση εξακολουθεί να ισχύει.

Είναι όμως σημαντικό να διαχωριστεί η έννοια του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του ν. 3419/2005, το οποίο είναι το κεντρικό μητρώο εμπορικής δημοσιότητας της χώρας και τηρείται από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, από τα επιμέρους επιμελητηριακά μητρώα, τα οποία τηρούνται από κάθε Επιμελητήριο βάσει των διατάξεων του ν. 2081/1992.

Για το θέμα μπορείτε να δείτε και το με ΑΠ 97333/23.9.2015 έγγραφο της Υπηρεσίας (επισυνάπτεται για τη διευκόλυνσή σας) στο οποίο αναλυτικά παρουσιάζονται τα θέματα που αφορούν στην εγγραφή ατομικών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ.

Όσον αφορά δε το αίτημά σας για παράταση της προθεσμίας εγγραφής των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο ΓΕΜΗ, το οποίο υποβάλλατε με το με ΑΠ 3866/28-12-2015 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Προθεσμία εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων οποιουδήποτε είδους στο ΓΕΜΗ δεν προβλέπεται από το νόμο.

2. Προβλέπεται υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των ατομικών επιχειρήσεων και των προσωπικών εταιρειών με προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της εν λόγω δήλωσης στη φορολογική διοίκηση1, προθεσμία η οποία ούτως ή άλλως έχει παρέλθει.

3. Εκ των ανωτέρω τεκμαίρεται ότι προϋπόθεση για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης είναι η εγγραφή του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ. Συνεπώς εν τοις πράγμασι η προθεσμία εγγραφής των ατομικών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ είναι ίδια με αυτή του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης, και άρα έχει επίσης παρέλθει.

4. Ωστόσο κυρώσεις για την εκπρόθεσμη εγγραφή της ατομικής επιχείρησης και την εκπρόθεσμη καταχώριση του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης δεν μπορούν να επιβληθούν γιατί δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 17 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Κατόπιν των παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι δεν τίθεται θέμα παράτασης των προθεσμιών για την εγγραφή ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο ΓΕΜΗ. Ωστόσο προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία το ΓΕΜΗ αλλά και των ίδιων των φαρμακείων, όπως επισημαίνετε στο με ΑΠ 3866/28-12-2015 έγγραφό σας, οι εγγραφές που εκκρεμούν πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν.


1Άρθρο 5 της ΚΥΑ 79752/30.12.2014 (ΦΕΚ 3623 Β’)Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣΠηγή: Taxheaven