Άρθρα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Α.Σ.Ο.Ε.Ε ). Βαδίζοντας προς τα 100 Χρόνια της Ιστορίας του (1920-2019)

Άρθρα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Α.Σ.Ο.Ε.Ε ). Βαδίζοντας προς τα 100 Χρόνια της Ιστορίας του (1920-2019)

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» ( Α.Σ.Ο.Ε.Ε ) .
Βαδίζοντας προς τα 100 Χρόνια της Ιστορίας του ( 1920 – 2019 ).
[ ( * ) Αναδημοσίευση από το περιοδικό «Accountancy Greece ( Ag ) » ]

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής   –   ΩΡΙΩΝ Α.Ε.
[ Φοιτητής Α.Σ.Ο.Ε.Ε την περίοδο 1981-1985 ] .Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι κατά σειρά αρχαιότητας, το τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας και το πρώτο στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει πλούσια ιστορία σημαντικών επιστημονικών επιτευγμάτων, που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο παρόν και προδιαγράφουν εξαιρετικές προοπτικές για το μέλλον.

Πέρα από το στενό περιβάλλον της Σχολής ( του Πανεπιστήμιου σήμερα ), θα κάνουμε μια μικρή αναφορά  στα μέρη που ζήσαμε, γύρω από αυτό ( Οδός Πατησίων (1), Πεδίον του Άρεως (2) ,  Πλατεία Βικτωρίας (3) )


 
Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην Ιστορία του:

1903 :  Ο μεγάλος εθνικός ευεργέτης Γρηγόριος Μαρασλής (1831 - 1907),  δώρισε το ποσό των 250.000 χρυσών δραχμών με σκοπό την ίδρυση στην Αθήνα της  « Εμπορικής Ακαδημίας αναλόγου προς τας εν τη αλλοδαπή λειτουργούσας Εμπορικάς Ακαδημίας ». Όμως προέκυψαν ορισμένες αντιγνωμίες ,αναφορικά με την ακριβή ερμηνεία των όρων της διαθήκης Μαρασλή με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η εκτέλεση της και κατ΄ επέκταση η ίδρυση της προβλεπόμενης Εμπορικής Ακαδημίας.

Η προτομή του Γρ. Μαρασλή φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη: «Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΘΗΝΑ 1938» και κοσμεί τον προαύλιο χώρο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 


1919 - 1920:  Ο Ελευθέριος Βενιζέλος καλεί στην Ελλάδα τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Λωζάνης Γεώργιο Παγιάρ με αποστολή τη σύσταση Οργανισμού για την ίδρυση και λειτουργία Ανώτατης Εμπορικής Σχολής, κατά το πρότυπο της αντίστοιχης Σχολής του Πανεπιστημίου της Λωζάνης. Με βάση την πρόταση Παγιάρ δημοσιεύεται ο νόμος 2191/18-6-1920 [ ο επόμενος μετά το γνωστό Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών » ]  με τον οποίο ιδρύεται η " Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Επιστημών ", «Η ιδρυόμενη Σχολή παρέχει την ανωτάτην εμπορικήν εκπαίδευσιν και σκοπεί τον καταρτισμόν επιστημόνων ανωτέρας εμπορικής μορφώσεως διά τε τας δημοσίας και ιδιωτικάς ανάγκας», η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
«Διδασκόμενα εν τη Σχολή  μαθήματα είναι τα εξής:
α) Λογιστική θεωρητική και εφαρμοσμένη, β) Εμπορική Οικονομία, γ) Πολιτική Οικονομία, δ) Στατιστική, ε) Οικονομική Γεωγραφία, στ) Ξέναι Γλώσσαι (Γαλλική, Αγγλική, Γερμανική και Ιταλική),  ζ) Στοιχεία του  Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, η) Εμπορικόν, Βιομηχανικόν και Ναυτικόν Δίκαιον, θ) Διεθνές Δίκαιον, ι) Οικονομικά Μαθηματικά, ια) Δημοσιονομία, ιβ) Εμπορευματολογία, ιγ) Μέθοδοι και Ιστορία της Εμπορικής Εκπαιδεύσεως μετά πρακτικών ασκήσεων,  ιδ) Μεταφοραί και τιμολόγια, ιε) Ιστορία του Εμπορίου, ιστ) Εμπορική, Πολιτική και Τελωνειακή Νομοθεσία, ιη) Στενογραφία»

Με την ίδρυση της Σχολής (1920) άρχισαν οι προετοιμασίες για τη στέγαση της, στο Μαράσλειο Μέγαρο της Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας. Η εγκατάσταση της όμως δεν πραγματοποιήθηκε, γιατί το οίκημα επιτάχθηκε για πολεμικές ανάγκες και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ως νοσοκομείο προσφύγων ( Μικρασιατών ). Έτσι η Σχολή εγκαταστάθηκε προσωρινά στο κτήριο στο οποίο στεγαζόταν η «Εμπορική και Βιομηχανική Ακαδημία Ρουσόπουλου » [ Λειτούργησε στο χώρο των εμπορικο-οικονομικών σπουδών την περίοδο 1894-1919 ]  στην Πλατεία Κάνιγγος  και μετά, μέχρι το 1935, σε άλλο οίκημα στην οδό Αινιάνος 2 ( οδός κοντά στην σημερινή θέση του Πανεπιστημίου ).

Οι πρώτοι 170 φοιτητές  ( δεν υπήρχε καμία φοιτήτρια, την επόμενη χρονιά εισέρχονται οι πρώτες 4 φοιτήτριες στην Σχολή  ), εγγράφηκαν στο πρώτο έτος της Σχολής το ακαδημαϊκό έτος 1920-21 .1926: Η Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών μετονομάζεται (ΝΔ της 5/17 Μαΐου του 1926 ΦΕΚ 156, τεύχος Α')  σε « Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών», η γνωστή στην Ελλάδα  ΑΣΟΕΕ και στο εξωτερικό «The Athens School of Economics and Business Sciences» .
«Η σχολή απονέμει το πτυχίον  των Οικονομικών και Εμπορικών Σπουδών. Η Σχολή δύναται να απονείμη και πτυχία  καθηγητών μέσω εμπορικών σχολών.    Τα πτυχία ταύτα είναι τα εξής: α) Πτυχίον καθηγητού Εμπορικών και Οικονομικών μαθημάτων, β) πτυχίον καθηγητού Οικονομικών μαθηματικών, γ) πτυχίον καθηγητού Εμπορευματολογίας, Φυσικής και Γεωγραφίας, δ) πτυχίον καθηγητού ξένων γλωσσών, ε) πτυχίον καθηγητού στενογραφίας, καλλιγραφίας και δακτυλογραφίας ».
Γνωστικά αντικείμενα  : «Δυο έδραι Πολιτικής Οικονομίας. Έδρα Εμπορικής Οικονομίας και Οικονομίας  Επιχειρήσεων. Έδρα Εφηρμοσμένης Εμπορικής , Βιομηχανικής και Συγκοινωνιακής Οικονομίας.  Έδρα Οικονομικής Γεωγραφίας.  Έδρα Οικονομικών Μαθηματικών.  Έδρα Γενικών Μαθηματικών.  Έδρα Εμπορικού Δικαίου.  Έδρα Αστικού Δικαίου.  Έδρα Δημοσίου Δικαίου.  Έδρα Χημείας και εμπορευματολογίας και Δύο έδραι Λογιστικής ».

1928 :   Οργανώνεται  η Βιβλιοθήκη ως παράρτημα της Σχολής με Αναγνωστήριο. Αποτελεί την αρχαιότερη οικονομική ακαδημαϊκή  βιβλιοθήκη στην Ελλάδα. Η παλαιά συλλογή οικονομικών βιβλίων περιλαμβάνει εκδόσεις από τα τέλη του 19ου έως τα μέσα του 20ου αιώνα, οι οποίες αφορούν κυρίως στην οικονομική,  αλλά και στην κοινωνική, νομική και φιλοσοφική σκέψη της εποχής. [ Αφιέρωμα με τον τίτλο « Η αρχαιότερη οικονομική ακαδημαϊκή  βιβλιοθήκη στην Ελλάδα » της Βίκυς Ρηγάκου, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΟΠΑ NEWS», και με την συνεργασία των Αντώνη Μουρίκη και Αγγελικής Σταικούρα , τ. 6, Σεπ. 2015 ] .

H Βιβλιοθήκη επίσης, ψηφιοποίησε και διαθέτει μέσω του Διαδικτύου τα 727 άρθρα του «Αρχείου Καλιτσουνάκη» (περιοδικό «Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών»  )  , για τη διατήρηση της ιστορικής οικονομικής μνήμης του εικοστού αιώνα. [  Ο καθηγητής Καλιτσουνάκης  συνέβαλε άμεσα στην ανάπτυξη των οικονομικών επιστημών στην Ελλάδα με τη διδασκαλία του και τη γενικότερη συγγραφή και αρθρογραφία του. Το ανωτέρω περιοδικό, που ξεκινά το 1921 και τελειώνει το 1971, φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες, που καλύπτουν όλο το φάσμα των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών και θεωρείται, ως ο θεμέλιος λίθος της επιστημονικής οικονομικής και κοινωνικής σκέψης και έρευνας στην Ελλάδα ].

1928 :   Οργανώνονται τα παραρτήματα:
•    Πρακτικό Γραφείο Λογιστικής και Τραπεζικής.
•    Εμπορευματολογικό Εργαστήριο και Μουσείο.
•    Γραφείο Οικονομικών Ερευνών.
•    Γραφείο Συγκριτικού Δικαίου.

1928 :   Ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος Διπλωματούχων (Πτυχιούχων ) Α.Σ.Ο.Ε.Ε . Ήταν ο αρχαιότερος Σύνδεσμος Διπλωματούχων Οικονομικής Σχολής. Στο πρώτο καταστατικό του Συνδέσμου αναφέρεται σαν σκοπός της ιδρύσεώς του «η σύσφιξις των δεσμών των πτυχιούχων».

1928 και 1932 :   Το  πρώτο έμβλημα τού Πανεπιστημίου ήταν η κεφαλή του Ερμή ( εκτός των άλλων και προστάτης του εμπορίου )  από το κλασικό άγαλμα του Πραξιτέλη, που πρωτοεμφανίζεται σε έγγραφα του 1928.  Το έμβλημα αυτό αντικαταστάθηκε το 1932 από γραμμικό σκίτσο με τον Ερμή να φέρει καπέλο με φτερά, σύμβολο της ιδιότητάς  του ως αγγελιαφόρου των θεών, και πίσω του να εμφανίζεται αρχαίο εμπορικό πλοίο. [  ΟΠΑ NEWS, Τεύχος 1, Ιαν. 2015, «Ο συμβολισμός του Ερμή στο ταξίδι των 100 χρόνων του πανεπιστημίου μας» ].

        


1930 – 1935 : Το 1930, το Μέγαρο της Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας διατέθηκε οριστικά για νοσοκομειακούς σκοπούς ( Ιπποκράτειο Νοσοκομείο ) και καταβλήθηκε η αξία του στη Σχολή, η οποία ανέγειρε νέο Μαράσλειο Μέγαρο στην οδό Πατησίων 76 ( σε έκταση η οποία παραχωρείται από το Κράτος) , που εγκαινιάστηκε το 1935. [ Μια μικρή λεπτομέρεια : Το πρώτο γήπεδο του ΠΟΑ ( Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών,  που αργότερα μετονομάστηκε σε Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος )  ήταν σε αυτό το οικόπεδο της οδού Πατησίων 76 ] .

Το κτίριο οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1926-1930, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Αναστάσιου Μεταξά (1862-1937), που υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες εκπρόσωπους του όψιμου νεοκλασικού ρυθμού. Πλήρως ενταγμένο στον αστικό ιστό, το μέγαρο του ιδρύματος αναπτύσσεται σε σχήμα Π, δημιουργώντας έναν προαύλιο χώρο εισόδου.
[Αφιέρωμα με τον τίτλο « Μαράσλειο Μέγαρο  – Το κτήριο-σύμβολο του Ο.Π.Α » ( των Δημήτρη Λυμπερόπουλου  και  Λυδίας Κωνσταντινίδου ), δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΟΠΑ NEWS», τ. 2, Φεβρουάριος 2015].

Οι Διευθυντές της Σχολής (μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1935-36, όταν εκλέχθηκε ο πρώτος Πρύτανης , το Πανεπιστήμιο ήταν υπό την εποπτεία και επιχορήγηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και διοικούνταν από τον Γενικό Διευθυντή και το Συμβούλιο της Σχολής), το διάστημα 1920-1935, είχαν ως εξής.  :

1920-23    Νικόλαος Γουναράκης ( Καθ. Πολιτικής Οικονομίας [1921-1923] )
1923-25    Αναστάσιος Σπουργίτης ( Καθ. Εμπορικής Οικονομίας [1921-1937 ] )
1925-27    Παναγιώτης Τριανταφυλλάκος ( Καθ. Αστικού Δικαίου [1921-1940] )
1927-28    Αναστ. Σπουργίτης — Γεώργ. Χαριτάκης  ( Καθ. Πολιτικής Οικονομίας [ 1923-1942 )
1928-30    Ηλίας Αναστασιάδης ( Καθ. Εμπορικού Δικαίου[1924-1940 και 1943-1949])
1930-31    Δημήτριος Καλιτσουνάκης  ( Καθ. Πολιτικής Οικονομίας [1923-1959] )
1931-34    Ιωάννης Τουρνάκης  ( Καθ. Εφαρμοσμένης Πολιτικής Οικονομίας [1925-1941]  )
1934-35    Νείλος Σακελλαρίου  ( Καθ. Γενικών Μαθηματικών [1929-1940] )

Οι υπόλοιποι Καθηγητές της Σχολής, το διάστημα 1920-1935, ήταν οι εξής  :

Ρεμούνδος Γεώργιος                Γενικών Μαθηματικών                    (1921-1928)
Μπουρνάζος Αλέξανδρος                 Χημείας          (1921-1925 και 1927-1928)
Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος            Λογιστικής                    (1921-1923)
[Αφιέρωμα έχουμε δημοσιεύσει στο τεύχος 11/2013  του Accountancy Greece ( Ag )]
Βαμβέτσος Αλέξανδρος                Εμπορικού Δικαίου                         (1922-1923)
Κεραμίδας Τριαντάφυλλος   Οικονομικών και Ασφαλιστικών Μαθηματικών           (1922-1961)
Κουγέας Σωκράτης                Ιστορίας Εμπορίου και Οικονομικού Πολιτισμού             (1922-1924)
Συρίγος Αντώνιος                       Γαλλικής Γλώσσας                                   (1922-1940)
Συρμόπουλος Σόλων        Λογιστικής                (1923-1940)
Καΐρης Αντώνιος                               Γαλλικής Γλώσσας                     (1923-1928)
Νέζος Ανδρέας                                   Λογιστικής                (1923-1960)
Σχοινάς Γεώργιος                     Οικονομικής Γεωγραφίας                     (1923-1924)
 Πολυχρονιάδης Κωνσταντίνος   Γενικού Δημοσίου Δικαίου       (1923-1949)
Σοφιανόπουλος Γεώργιος            Εμπορευματολογίας                      (1924-1930)
Σφυρής Κωνσταντίνος            Οικονομικής Γεωγραφίας                   (1927-1940)
Δαλιέτος Ιούλιος                             Χημείας                      (1929-1940)
                          Εμπορευματολογίας                   (1940-1950)           
Εμμανουήλ Εμμανουήλ        Εμπορευματολογίας                        (1930-1940)


1939: Σύμφωνα με ΑΝ 1622/1939 η Σχολή υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Την ίδια χρονιά με το ΝΔ 2007/1939, η ΑΣΟΕΕ αναγνωρίζεται ως ισότιμη με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) .

1943: Με το ΝΔ 2091/1943 ιδρύεται και οργανώνεται το Τμήμα Σωματικής Αγωγής, το οποίο χρησιμοποιούσε τις αθλητικές εγκαταστάσεις του « Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου »  . Σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη του, ήταν  Καθηγητής Σωματικής Αγωγής της Σχολής για τριάντα περίπου χρόνια ( 1945 -1974 )  Πολύβιος Μπάλτας . [ Αφιέρωμα με τον τίτλο «Πολύβιος Μπάλτας  – Ο «Ήρωας», Γυμναστής, Καθηγητής, και Άνθρωπος », ( του Δημήτρη Λυμπερόπουλου) δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΟΠΑ NEWS», τ. 3, Μάρτιος 2015 ] .


    
1946 : Ιδρύθηκε η Λέσχη Σπουδαστών της Α.Σ.Ο.Ε.Ε, με σκοπό την προαγωγή της μόρφωσης των σπουδαστών και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους .

Σήμερα οι βασικές δραστηριότητές της είναι : Στέγαση , Σίτιση (στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου λειτουργεί εστιατόριο ( για ένα διάστημα το εστιατόριο λειτουργούσε στο «Άλσος» )  , Κοινωνικές Δραστηριότητες  (Φοιτητικές Εκδρομές, Λογοτεχνικό Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής, Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας, Γραφείο Ευρέσεως Στέγης) , Ξένες Γλώσσες , Μαθήματα Πληροφορικής (ECDL) και
Λογοτεχνικό Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής .

Οι  Πρυτάνεις της περιόδου 1935 – 1949, ήταν  :

1935-1937        Αναστάσιος Σπουργίτης
1937-1939         Εμμανουήλ Εμμανουήλ
1939-1940         Σόλων Συρμόπουλος
1940-1942        Ιούλιος Δαλιέτος
1942-1943  Τρ. Κεραμίδας - Ν. Φωτιάς  ( Καθ. Ιδιωτικής Οικονομίας [1935 - 1955])
                                            - Αν. Νέζος .
1943-1944    Στρατής Ανδρεάδης (**) ( Καθ. Διοικητικού Δικαίου [ 1939 - 1969])
1944-1945         Ηλίας Αναστασιάδης
1945-1946        Δημήτριος Καλιτσουνάκης
1946-1947        Τριαντάφυλλος Κεραμίδας
1947-1948        Ιούλιος Δαλιέτος
1948-1949        Ανδρέας Νέζος
1949-1950        Κωνσταντίνος Ασκητόπουλος ( Καθ. Χημείας [ 1940-1961]  )

(**) Ο Στρατής Ανδρεάδης (1905-1989) προερχόταν από οικογένεια αστικής τάξης της Χίου. Άρχισε να ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου στα 1927. Πήρε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα και το διδακτορικό του στο Παρίσι. Το 1939, εξελέγη Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και στην συνέχεια Καθηγητής στην στην ΑΣΟΕΕ. Το 1952 απέκτησε ένα πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας τότε. Σε σύντομο χρονικό διάστημα την εξέλιξε στον μεγαλύτερο επιχειρηματικό Όμιλο στην Ελλάδα. Το 1975 μετά την μεταπολίτευση, ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής κρατικοποίησε την Εμπορική Τράπεζα του Ελληνικού Ομίλου, περιλαμβάνοντας ουσιαστικά όλες τις επιχειρήσεις επί ξηράς του Ανδρεάδη.

Εκτός των Πρυτάνεων/Καθηγητών , Καθηγητές της Σχολής ήταν μεταξύ άλλων και οι  :
Καλογερόπουλος - Στρατής Σπυρίδων      Δημοσίου, Ιδιωτικού και Εμπορικού Διεθνούς Δικαίου         (1938-1970)
Καρανίκας Κωνσταντίνος   Οικονομικής Γεωγραφίας (1940-1941 και 1943-1952)
Σημίτης Γεώργιος                      Εμπορικού Δικαίου      (1940-1943 και 1946)
Χριστοδουλόπουλος Πίνδαρος  Πολιτικής Οικονομίας       (1940-1967)
[Διατέλεσε Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών ]  
Σπηλιόπουλος Κυριάκος      Εμπορικού Δικαίου       (1940-1970)
[Ήταν ο πρώτος Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών ]  
Μαντζούφας Γεώργιος            Αστικού Δικαίου            (1940-1968)
Τσιμάρας Μάριος                Ιδιωτικής Οικονομικής               (1940-1967)
[Αφιέρωμα έχουμε δημοσιεύσει στο τεύχος 12/2013 του Accountancy Greece ( Ag ) και Μάριος Τσιμάρας (1896-1983) Ο «Πρύτανης» και θεμελιωτής της επιστήμης της Λογιστικής και της Ιδιωτικής Οικονομικής στην Ελλάδα. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17522 ]
Φουρκιώτης Κωνσταντίνος      Αστικού Δικαίου                    (1943-1970)
Σιδέρις Αριστοτέλης          Ιστορίας Κοινωνικών και Οικονομικών  Θεωριών και Οικονομικού Βίου       (1943-1960)
Σμπαρούνης Αθανάσιος    Δημόσιας Οικονομικών     (1943-1945-1962)
Μηλιώτης Ιωάννης               Εμπορευματολογίας                (1953-1965)

1953 :  Αλλαγή εμβλήματος, το οποίο διατηρήθηκε για 61 χρόνια (μέχρι το 2013). Ήταν εμπνευσμένη από νομίσματα του 5ου π.Χ. αιώνα, με χαραγμένη πάνω τους την κεφαλή του Ερμή με εφαρμοστό πέτασο, ένα είδος καπέλου που μαζί με τη χλαμύδα αποτελούσαν τη χαρακτηριστική ενδυμασία των εφήβων στην αρχαία Ελλάδα.

 


1955: Σύμφωνα με το ΝΔ 3401/55, η φοίτηση στη Σχολή αυξάνεται από τα τρία στα τέσσερα έτη και στο τέταρτο έτος οι σπουδές χωρίζονται σε δύο κατευθύνσεις: στις Οικονομικές Επιστήμες και τις Εμπορικές Επιστήμες.
1956: Ο  αριθμός  των φοιτητών, πλησιάζει τις  4.000 και εξαιτίας αυτού  η Σχολή προβαίνει στην αγορά ακινήτων, γειτονικών στο αρχικό συγκρότημα. Παράλληλα, γίνονται ορισμένες προσθήκες στο κυρίως κτήριο . 
1956:  Ο Σύλλογος Φοιτητών AIESEC  ( http://aiesec.gr ) ιδρύθηκε στην ΑΣΟΕΕΕ, μόλις 8 χρόνια μετά την ίδρυση του οργανισμού παγκοσμίως το 1948. Η AIESEC είναι ο μεγαλύτερος, διεθνής, μη κυβερνητικός, φοιτητικός οργανισμός στον κόσμο.

1961: Οι αυξανόμενες ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό έχουν ως αποτέλεσμα την ίδρυση, με το ΒΔ 505/3/8/1961, του "Ινστιτούτου Επιμορφώσεως εις την Διοικητικήν των Επιχειρήσεων".

1962 : Ο Σύνδεσμος  Διπλωματούχων (  Πτυχιούχων) Α.Σ.Ο.Ε.Ε ., από τον Ιανουάριο του 1962 , εξέδιδε το περιοδικό « ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ Α.Σ.Ο. και Ε.Ε » . Περιείχε άρθρα Οικονομικού και Λογιστικού περιεχομένου και διακήρυσσε την ανάγκη ίδρυσης Οικονομικού Επιμελητηρίου .


 

1965 : Ο Σύλλογος Φοιτητών ,  φέρει από το 1975 το όνομα "Σωτήρης Πέτρουλας" στη μνήμη του ήρωα φοιτητή της ΑΣΟΕΕ Σωτήρη Πέτρουλα, που έπεσε νεκρός τη νύχτα της 21ης Ιουλίου 1965 (Ιουλιανά) στη συμβολή των οδών Σταδίου και Χρήστου Λαδά, κατά την διάρκεια διαδήλωσης.

Ο Σωτήρης Πέτρουλας ήταν ένα από τα βασικά καθοδηγητικά στελέχη στους αγώνες για το 1-1-4 και το 15%  του κρατικού προϋπολογισμού για την Παιδεία . Το 114 ήταν το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος που όριζε ότι η φύλαξή του επαφιόταν στον πατριωτισμό των Ελλήνων και αποτελούσε βασικό σύνθημα στις φοιτητικές διαδηλώσεις της εποχής εκείνης , με βασικά αιτήματα το φοιτητικό άσυλο και την ελευθερία του Πανεπιστημίου.1970:  Με το Ν.Δ 688/1970, ιδρύονται νέες τακτικές και έκτακτες αυτοτελείς έδρες, ενώ πραγματοποιείται μία ριζική αναδιάρθρωση στο Πρόγραμμα Σπουδών. Το Εμπορικό Τμήμα μετονομάζεται σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

1970 – 71 :  Γίνεται διαχωρισμός από το δεύτερο έτος σπουδών σε δύο
Τμήματα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

1973‐74 : Καθιερώνονται από το τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών : Ειδίκευση στη Στατιστική και Ειδίκευση στη Λογιστική.

Οι  Πρυτάνεις της περιόδου 1950 – 1975, ήταν :  

1950-1951         Αριστοτέλης Σιδέρης
1951-1952        Δημήτριος Καλιτσουνάκης
1952-1953        Νικόλαος Φωτιάς
1953-1954        Πίνδαρος Χριστοδουλόπουλος
1954-1955        Σπυρίδων -Στρατής Καλογερόπουλος
1955-1956        Κυριάκος Σπηλιόπουλος
1956-1957        Στρατής Ανδρεάδης
1957-1958        Ανδρέας Νέζος
1958-1959        Δημήτρης Καλιτσουνάκης
1959-1960        Τριαντάφυλλος Κεραμίδας
1960-1961        Στρατής Ανδρεάδης
1961-1962    Γεώργιος Χαλκιόπουλος ( Καθ. Πολιτικής Οικονομίας [1959-1979] )
1962-1963        Κυριάκος Σπηλιόπουλος
1963-1964        Σπυρίδων - Στρατής Καλογερόπουλος
1964-1965        Στρατής Ανδρεάδης
1965-1966        Μάριος Τσιμάρας - Στρ. Ανδρεάδης
1966-1967        Πέτρος Στεριώτης  ( Καθ. Οικονομικών και Ασφαλιστικών Μαθηματικών [ 1961-1979 ] )
1967-1968        Στρατής Ανδρεάδης
1968-1969    Στρ. Ανδρεάδης - Αντ. Δανόπουλος (Καθ. Εμπορευματολογίας 1966 )
1969-1970        Πέτρος Στεριώτης
1970-1973        Ιωάννης Χρυσοκέρης  ( Καθ. Λογιστικής [1965 – 1975] )
[ Διατέλεσε Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών ]
1973-1974    Μάριος Μεϊμάρογλου  (Καθ. Οικονομικής των Επιχειρήσεων[1965-1975] )
[ Διατέλεσε Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών ]
1974-1975        Γεώργιος Χαλκιόπουλος

Εκτός των Πρυτάνεων/Καθηγητών , Καθηγητές της Σχολής ήταν μεταξύ άλλων και οι  :
Αθανασιάδης Κωνσταντίνος     Στατιστικής            (1956-1968)
Μισταρδής Γάσπαρης     Γεωπολιτικής και Γεωοικονομίας    (1956-1963)
Σπανδανόπουλος Ιωάννης    Λογιστικής            (1961-1965)
[ Διατέλεσε Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών ]
Κόκκαλης Αλέξανδρος     Πολιτικής Οικονομίας                  (1963-1970)
Κουτσουμάρης Γεώργιος    Πολιτικής Οικονομίας                           (1965-1980)
Ανδριόλας Βασίλειος     Λογιστικής                           (1965-1971)
Μπαλόπουλος Ηλίας           Πολιτικής Οικονομίας          (1970-1975)
Κοντονάσης Αλέξανδρος       Πολιτικής Οικονομίας                    (1971-1974)
Πάνας Ευστάθιος                         Πολιτικής Οικονομίας           (1972-1975)
Ελευθερίου Τριαντάφυλλος    Πολιτικής Οικονομίας               (1973-1975)
Ιωάννης Λεβεντάκης              Πολιτικής Οικονομίας                      (1978-1981)
Παύλος Θεοδωρόπουλος               Αστικού Δικαίου                             (1978-1981)

1978: Οργανώνονται για πρώτη φορά στη χώρα μεταπτυχιακές σπουδές από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης που οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (διάρκειας δύο ετών) και Διδακτορικού Διπλώματος (διάρκειας, επίσης, δύο ετών).1980: Πραγματοποιείται εκτεταμένη αναθεώρηση των Προγραμμάτων Σπουδών και με την ψήφιση των νέων Προγραμμάτων, ολοκληρώνεται ο διαχωρισμός των Οικονομικών Επιστημών από τις Διοικητικο-Εμπορικές επιστήμες, που άρχισε δειλά το 1955.

1981 :  Σκοπευτικός Όμιλος Αποφοίτων Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών .Το πρώτο σκοπευτικό σωματείο (ΣΟΑ ΑΣΟΕΕ ) που ιδρύεται από φοιτητές Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Η σκοποβολή στα ΑΕΙ εισάγεται περί τα 1958, από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής της ΑΣΟΕΕ Πολύβιο Μπάλτα, ο οποίος φροντίζει να αναπτυχθεί και σε όλα τα άλλα Πανεπιστήμια της χώρας. Η δημιουργία του Σωματείου ( για να καλύψει την δυνατότητα συμμετοχής σε όλους τους αγώνες σκοποβολής ),  βρήκε τη σκοποβολή στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε. να είναι υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του καθηγητή της Σωματικής Αγωγής Αθανάσιου Αλτάνη, με άξια βοηθό του τη Σταυρούλα Κομπέα Νάτσινα. Η Σχολή διέθετε τότε ανοικτό σκοπευτήριο Αεροβόλων Όπλων στην ταράτσα του κτιρίου της Πατησίων 76, καθώς και γραφείο σκοποβολής στο υπόγειό του…. Στα τέλη της δεκαετίας του ΄90 έπαψε να λειτουργεί το σκοπευτήριο της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. λόγω των αυξημένων αναγκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις της Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
( Πηγή : http://www.go-outdoor.gr/sports , (η ιστορική αναδρομή βασίζεται στο αρχείο του κ. Γιώργου Τζουβάρα)).

1982: Με πρωτοβουλία της συζύγου του αείμνηστου Καθηγητή Γεωργίου Χαλκιοπούλου, ιδρύεται το Ίδρυμα Γεωργίου Χαλκιοπούλου, το οποίο χορηγεί υποτροφίες ( έως σήμερα έχει σπουδάσει 830 υπότροφους  )  σε φοιτητές [ Αφιέρωμα με τον τίτλο «Γεώργιος Χαλκιόπουλος – Μια ζωή αφιερωμένη στην γνώση και την προσφορά », της Αλίσιας Αργυροπούλου, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΟΠΑ NEWS», τ. 7, Οκτ. – Νοε. 2015].

Σήμερα Υποτροφίες χορηγούνται και από τα Ιδρύματα:  « Ίδρυμα Καθηγητού Πανεπιστημίου Χαραλάμπους Γ. Σεπεντζή» και « Ίδρυμα Καθηγητή Χρυσοκέρη».

Οι  Πρυτάνεις της περιόδου 1975 – 1982, ήταν :  

1975-1976        Πέτρος Στεριώτης
1976-1977        Αντώνιος Δανόπουλος
1977-1978        Εμμανουήλ Δρανδάκης  ( Καθ. Πολιτικής Οικονομίας, 1971 )
1978-1979        Αθανάσιος Σταθόπουλος ( Καθ. Οικονομικής , 1973 )
1979-1980        Γεώργιος Χιώτης  ( Καθ. Οικονομικής του χώρου, 1973 )
1980-1981    Θεόδωρος Γεωργακόπουλος  ( Καθ. Δημόσιας Οικονομικής, 1973)
1981-1982        Δημοσθένης Κριμπάς ( Καθ. Εμπορικού Δικαίου, 1972)
[Διατέλεσε Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών ]

Εκτός των Πρυτάνεων/Καθηγητών , Καθηγητές της Σχολής ήταν μεταξύ άλλων και οι  ( σημειώνεται το έτος αρχής της Καθηγητικής σταδιοδρομίας )  :
Έλλη Βασιλάτου-Θανοπούλου    Λογιστικής, 1973.
Κωνσταντίνος Κέβορκ    Στατιστικής, 1969.
Δημήτριος  Λαμπράκης    Στατιστικής, 1973.
Ανδρέας Λουκόπουλος    Εμπορικό Δίκαιο, 1970.
Ρηγίνος Θεοχάρης    Ιστορίας Κοινωνικών και Οικονομικών Θεωριών, 1975.
Γεώργιος Δημόπουλος    Πολιτικής Οικονομίας, 1976.
Ανδρέας Κιντής    Οικονομετρίας, 1973.
Χριστόφορος Διακόπουλος    Έρευνας Αγοράς και Ανάπτυξης Πωλήσεων , 1974.
Γεώργιος Κώττης    Πολιτικής Οικονομίας, 1974.
Θεόδωρος Λιανός    Πολιτικής Οικονομίας, 1974.
Παναγιώτης Τζωρτζόπουλος    Στατιστικής, 1973.
Εμμανουήλ Δρεττάκης    Οικονομετρίας, 1973.
Ελευθέριος Χαράτσης    Οικονομετρίας, 1976.
Αθηνά Πετράκη-Κώττη    Πολιτικής Οικονομίας, 1977.
Παναγιώτης Κορλιράς    Πολιτικής Οικονομίας, 1977.
Κυπριανός Προδρομίδης    Πολιτικής Οικονομίας, 1977.
Γεώργιος Μπήτρος    Πολιτικής Οικονομίας, 1979.
Μαρία Κωνσταντοπούλου    Πολιτικής Οικονομίας, 1977.
Χαράλαμπος Κανελλόπουλος    Διοικητικής των Επιχειρήσεων, 1977.
Ιορδάνης Λαδόπουλος    Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 1977.
Ιωάννης Τζωάννος    Διοικητικής των Επιχειρήσεων, 1977.
Γρηγόριος Πραστάκος    Ποσοτικής Ανάλυσης, 1980.
Ιωάννης Ιωαννίδης    Πολιτικής Οικονομίας ( 1982-1989 )
Γεώργιος Βενιέρης    Λογιστικής, 1982.
Κωνσταντίνος Τρυποσκιάδης    Αγγλικής Γλώσσας

1984: Με το ΠΔ 313/1984, γίνεται διαχωρισμός σε τρία αυτοδύναμα Τμήματα: το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής.

Στατιστικά στοιχεία της περιόδου από την λειτουργία της Σχολής έως το 1990 :
(Πηγή : (αρ.3 ))

Εξέλιξη του Ενεργού Φοιτητικού Πληθυσμού του Ιδρύματος ( 1920 - 1981 )

Ακαδημ. Έτος

Α έτος

Β έτος

Γ έτος

Δ έτος

Σύνολα

1920-21

170

-

-

-

170

1925-26

156

131

82

-

369

1930-31

241

145

82

-

468

1935-36

486

276

198

-

960

1940-41

1.162

325

424

-

1.911

1945-46

1.314

492

232

-

2.038

1950-51

999

592

157

-

1.748

1955-56

738

681

647

-

2.066

1960-61

680

600

462

292

2.034

1965-66

1.977

1.559

907

337

4.780

1970-71

1.480

1.772

1.457

980

5.689

1975-76

1.520

2.381

1.369

1.652

6.922

1980-81

1.136

1.182

1.548

941

4.807


Σημειώνεται ότι το 2015 οι θέσεις εισακτέων στο πρώτο έτος ήταν 1.465 άτομα.

…………….

Αξιωθέντες του πτυχίου του Ιδρύματος 1924-1990

10ετία

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

1921-1930

378

11

389

1931-1940

1.252

100

1.352

1941-1950

1.353

197

1.550

1951-1960

3.216

318

3.534

1961-1970

3.011

515

3.526

1971-1980

7.499

2.834

10.333

1981-1990

3.785

2.246

6.031

Σύνολο

20.494

6.221

26.715…………….

Διαχρονική Εξέλιξη του Επιστημονικού Προσωπικού του Ιδρύματος ( 1930 -1990 )

Κατηγορίες Προσωπικού

 

 

 

 

 

 

 

 

1930-31

1950-51

1958-59

1969-70

1972-73

1981-82

1984-85

1989-90

Καθηγητές

11

14

13

12

17

16

35

43

Αναπληρωτές Καθηγητές

3

-

3

1

2

7

4

9

Επίκουροι Καθηγητές

3

-

2

3

3

7

1

23

Λέκτορες

-

-

-

-

-

-

15

17

Επισκέπτες Καθηγητές

-

-

-

-

10

-

8

1

Ειδικοί Επιστήμονες

2

1

1

1

15

23

13

12

ΕΔΠ-ΕΜΥ

-

3

10

19

36

47

63

65

Ειδικοί Καθηγητές-    Διδάσκ. Ξένων γλωσσών

5

5

4

4

7

13

12

11

Ειδικοί Καθηγητές-    Σωματικής Αγωγής

-

1

1

4

5

3

3

3

Σύνολο

24

24

34

44

95

116

154

1841989: Η ΑΣΟΕΕ σύμφωνα με το ΠΔ 377/1989 μετονομάζεται σε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Πανεπιστήμιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα έξι τμήματα:
•    Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
•    Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
•    Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
•    Τμήμα Στατιστικής
•    Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
•    Τμήμα Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ.

Τα ιδιόκτητα κτήρια   καλύπτουν  σε εμβαδόν  :  α) Το κεντρικό της οδού Πατησίων 7.168 τ.μ  και  β) Το κτήριο της οδού Δεριγνύ 3-7 , 6.272  τ.μ  ( αποτελεί επέκταση του κεντρικού και λειτουργεί από το 1987 ).

1992 : Το Γραφείο Διασύνδεσης υπήρξε το πρώτο γραφείο που συγκροτήθηκε από ελληνικό Πανεπιστήμιο, προκειμένου να ασχοληθεί με ζητήματα απασχόλησης και ένταξης των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας  [ Αφιέρωμα δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΟΠΑ NEWS», τ. 5, Μάιος 2015 ]  .

1992 : Επαναλειτουργεί η Θεατρική Ομάδα. Επίσης στο χώρο του Πανεπιστημίου δραστηριοποιούνται διάφορες πολιτιστικές ομάδες, στις οποίες μετέχουν φοιτητές του Ιδρύματος. Οι ομάδες αυτές υποστηρίζονται διοικητικά από τη Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ, για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Πανεπιστημίου. Μεταξύ των δραστηριοτήτων των πολιτιστικών ομάδων περιλαμβάνονται: Κινηματογραφική Ομάδα, Ρητορικός Όμιλος , Ομάδα Φωτογραφίας, Χορωδία, Δραστηριότητα Μουσικής, κ.α.

1995:  Γίνονται τα εγκαίνια λειτουργίας του νέου κτηρίου της οδού Αντωνιάδου, τα εγκαίνια του Κέντρου Μεταπτυχιακών Σπουδών και θεσπίζεται το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΚΕΚ ΟΠΑ», ( http://kek.aueb.gr)  [Αφιέρωμα δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΟΠΑ NEWS», με τίτλο «Δια βίου εκπαίδευση από το ΟΠΑ »  της Βασιλικής Μπουκουβάλα, τ. 4, Απρίλιος 2015 ] .

1996: Η "Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών" -που ιδρύθηκε το 1993 με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου- ενεργοποιείται και εκλέγεται το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εταιρεία έχει ως στόχο την αξιοποίηση και διαχείριση τόσο της κινητής όσο και της ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου και  δραστηριοποιείται επίσης  στις πανεπιστημιακές εκδόσεις.

2000: Ολοκληρώνεται η ανέγερση του Κέντρου Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ στις οδούς Ευελπίδων και Λευκάδος και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου μεταφέρονται εκεί.

2005: Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA International λαμβάνει Διεθνή Πιστοποίηση Ποιότητας από το AMBA (Association of MBAs) [ Αφιέρωμα με τον τίτλο «Τριάντα χρόνια λειτουργίας του MBA του Ο.Π.Α », δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΟΠΑ NEWS», των Ελευθερίας Θεοδωροπούλου, Λιζέτας Σπανού και Μαρίνας Ψιλούτσικου, τ. 6, Σεπ. 2015 ]  .

2010: Από τον Ιανουάριο του 2010 η Ένωση Αποφοίτων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) επαναλειτουργεί με στόχο να δημιουργήσει κανάλια επικοινωνίας μεταξύ της παλιότερης και νεότερης γενιάς αποφοίτων του ΟΠΑ  (  http://auebalumni.gr/  ) .

2013: Σύμφωνα με το Π.Δ. 78/2013 "Ίδρυση - Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών" (Α' 119) ιδρύονται οι παρακάτω Σχολές:
1.    Σχολή Οικονομικών Επιστημών (School of Economic Sciences) στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα:
i.    Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
ii.    Οικονομικής Επιστήμης
2.    Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (School of Business) στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα:
i.    Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
ii.    Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
iii.    Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
iv.    Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
3.    Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (School of Information Sciences and Technology) στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα:
i.    Πληροφορικής
ii.    Στατιστικής

2014: Το έμβλημα και ο λογότυπος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών άλλαξε. Παρουσιάστηκε στην εκδήλωση : «Το ΟΠΑ στην Αφετηρία της Επόμενης Εκατονταετίας », Μουσείο Ακρόπολης, 17 Ιουνίου 2014  ( Δείτε :  https://www.youtube.com/watch?v=6IUHArJ70k0&feature=youtu.be ).
 2015: Κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος  της εφημερίδας «ΟΠΑ NEWS» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ( ελεύθερα διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.aueb.gr/v2/opanews/  ) .

Οι  Πρυτάνεις της περιόδου 1982 – 2015, ήταν  :  

1/9/82-30/11/82        Δημήτριος Λαμπράκης
1/12/82-18/12/84        Παναγιώτης Τζωρτζόπουλος
1984-1988            Θεόδωρος Λιανός (19/12/84-31/8/88)
1988-1989            Δημήτριος Λαμπράκης (1/9/88-23/1/89), Ανδρέας Κιντής (24/1/89-31/8/89)
1989-1992            Ανδρέας Κιντής
1992-1995    Γεώργιος Χρήστου ( Καθ. τμήματος Οικονομικής Επιστήμης )
1995-1998            Ανδρέας Κιντής
1998-2001            Ανδρέας Κιντής
2001-2004            Γεώργιος Βενιέρης
2004-2007            Γεώργιος Βενιέρης
2007-2011            Γρηγόριος Πραστάκος
2011-2015   Κωνσταντίνος Γάτσιος  (Καθ. τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, 2002)  .
2015-  …..      Εμμανουήλ Γιακουμάκης (Καθ. Τεχνολογίας Λογισμικού, 1990 - Τμήμα Πληροφορικής)  .

[ Τους  Καθηγητές της σημερινής εποχής, καθώς και τα βιογραφικά τους μπορεί να τα δει κανείς στην ιστοσελίδα : www.aueb.gr ].

« Με τα 8 Προπτυχιακά του Τμήματα που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις των υποψηφίων  φοιτητών, με τα 29 εξαιρετικά δημοφιλή Μεταπτυχιακά του Προγράμματα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης και με τα Διδακτορικά του Προγράμματα, το ΟΠΑ αξιολογείται ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο στη χώρα μας  και ένα από τα καλύτερα διεθνώς. …. Κάθε χρόνο αποφοιτούν από τους κόλπους του πάνω από 1.000 νέοι απόφοιτοι … Αριθμεί 11.000 φοιτητές: 9.000 προπτυχιακούς φοιτητές, 1.700 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 300 υποψήφιους διδάκτορες, ….. Έχει στο δυναμικό του 210 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) … Αριθμεί 26.000 αποφοίτους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους διαπρέπουν σε διαφόρους τομείς της ελληνικής Οικονομίας…… ». ( Πηγή : ΟΠΑ 2012-2013 – Ενημερωτικό Έντυπο )

« Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στην κατάταξη Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό αφενός τη βελτίωσή του και αφετέρου τη διαφάνεια προς τους ενδιαφερόμενους φοιτητές είτε από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς οι λίστες αυτές αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης.


( Πηγή : Ιστοσελίδα του Ο.Π.Α , (1/1/2016 ), http://www.aueb.gr/pages/about/opakosmos.php  )

…………………

(1) «Πάνω κάτω. Πάνω κάτω, η Πατησίων.
Η ζωή μας είναι η Πατησίων ».
( Κατερίνα Γώγου )

Η Οδός Πατησίων είναι ένας από τους κυριότερους οδικούς άξονες της Αθήνας, με μήκος 4,5 χιλιομέτρων. Χαράχθηκε το 1908 συνδέοντας τα Πατήσια με την πλατεία Ομονοίας . Φιλοξενεί μερικά από τα σπουδαιότερα ιστορικά κτήρια της Αθήνας, όπως το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, τα πρώτα κτήρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, το ξενοδοχείο Ακροπόλ Παλάς, το κτήριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το σπίτι της Μαρίας Κάλλας. Με την ανάπτυξη όμως της Αθήνας, και μέχρι τη δεκαετία του 1970, η Πατησίων εξελίχθηκε σε σημαντικό δρόμο που διέρχεται μέσα από τον πόλη. Ενα τμήμα της οδού, από την αρχή της στην οδό Πανεπιστημίου μέχρι την Πλατεία Αμερικής, μετονομάστηκε σε οδό 28ης Οκτωβρίου, όμως η ονομασία Πατησίων παραμένει ο συνηθέστερος τρόπος αναφοράς στην οδό.

(2) Το Πεδίον του Άρεως είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια άλση της Αθήνας. Σχεδιάστηκε το 1934 με σκοπό να τιμηθούν οι Ήρωες της Επανάστασης του 1821, γι΄ αυτό και είναι διακοσμημένο με τις μαρμάρινες προτομές των ΄21 ηρώων κατά μήκος της λεγόμενης οδού Αγωνιστών του 21. Το 1927 ο χώρος αυτός, που από την εποχή του Όθωνα ήταν ο κύριος τόπος αναψυχής των Αθηναίων, μεταβλήθηκε σε άλσος. Στο χώρο αυτού βρίσκονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανελληνίου και το (ερειπωμένο πλέον) «GREEN PARK», ένα από τα ιστορικότερα αναψυκτήρια της Αθήνας ( άρχισε να λειτουργεί το 1935 ) .

(3) Η Πλατεία Βικτωρίας (παλαιά ονομασία Πλατεία Κυριακού) είναι η πλατεία η οποία βρίσκεται μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αριστοτέλους. Μετονομάστηκε σε Βικτωρίας προς τιμή της Βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου με αφορμή την παραχώρηση στην Ελλάδα από το Η.Β των Επτανήσων το 1864. Υπογείως της πλατείας διέρχεται ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος των Αθηνών στην ομώνυμη στάση.
Πηγές :
1) Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος Πρώτον, Αρ.φύλλου 133/18-6-1920.
2) Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Τεύχος Πρώτον, Αρ.Φύλλου 156/17-5-1926.
3) «Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Ιστορική Ανασκόπηση και Προοπτικές», Καθηγητής και Πρύτανης Ανδρέας Κιντής, Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ 1990.
4) Α.Σ.Ο.Ε.Ε « Διοικητική Επετηρίδα 1981-1982 », ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Δημοσθένους Α. Κρίμπα.
5) Ιστοσελίδα  του Ο.Π.Α :  www.aueb.gr
6) Εφημερίδα «ΟΠΑ NEWS» ( τεύχη 1-7 )  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών [ ελεύθερα διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.aueb.gr/v2/opanews/  ] .
7) Ιστοσελίδα : www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio_more.aspx?id=214


……………………………….

( * )  Το άρθρο αυτό, δημοσιεύτηκε πρώτη φορά, στο περιοδικό «Accountancy Greece ( Ag ) » ( ιστοσελίδα : www.accountancygreece.gr ), (τεύχος 21 ( Οκτ. - Δεκ.  2015 )   το οποίο εκδίδεται από το « ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ( Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ )». Στην παρούσα δημοσίευση έχουν γίνει, σε σχέση με την αρχική, ορισμένες προσθήκες και  μικρές τροποποιήσεις .Πηγή: Taxheaven