Αριθ. πρωτ.: οικ. 45387/24.12.2015 Παράταση συμβάσεων προσωπικού των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας των ΟΤΑ

Αριθ. πρωτ.: οικ. 45387/24.12.2015 Παράταση συμβάσεων προσωπικού των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας των ΟΤΑ

Αθήνα, 24.12.2015
Αριθ.Πρωτ.: οικ. 45387

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Πληροφορίες: Α. Παπαδάτου
Τηλέφωνο: 2131364379
FAX: 213-1364383
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ.: 10183 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβάσεων προσωπικού των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας των ΟΤΑ

Ενόψει της ένταξης των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας των ΟΤΑ στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 του ΕΣΠΑ, σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.2 του ν. ν.4342/2015 προβλέφθηκε η παράταση των συμβάσεων του προσωπικού των ΟΤΑ που απασχολείται στις δομές αυτές, ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι παρεχόμενες υπηρεσίες, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού, που απασχολείται στις ως άνω δομές των ΟΤΑ στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» παρατείνονται από τη λήξη τους έως την ένταξη των πράξεων ή την υπογραφή των συμβάσεων για τις πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ και πάντως όχι πέραν της 29ης Φεβρουαρίου 2016.

Στο μεταβατικό αυτό στάδιο η παράταση των συμβάσεων είναι υποχρεωτική (εκ του νόμου), επομένως δεν απαιτείται ούτε η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, ανεξαρτήτως των πόρων από τους οποίους θα καλυφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού, ούτε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 1 του ν.4038/2012 δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της πράξης παράτασης.

Μετά την ένταξη των φορέων στη νέα Προγραμματική Περίοδο και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, οι συμβάσεις του προσωπικού θα μπορούν να ανανεώνονται ή να παρατείνονται, κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, κατ' εξαίρεση της ΠΥΣ 33/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 του αρ.72 του ν.4342/2015, ωστόσο η πράξη της ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων θα πρέπει να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με αναδρομική ισχύ από τη λήξη των συμβάσεων, βάσει του άρθρου 3 της από 26.8.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που κυρώθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4350/2015.

Η χρηματοδότηση για την καταβολή μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού θα καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σε περίπτωση μη ένταξης των πράξεων αυτών στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και για την χρονική περίοδο έως την 29η Φεβρουαρίου 2016, οι ΟΤΑ που είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας προκειμένου να χρηματοδοτηθούν σχετικώς από πόρους του άρθρου 259 του ν.3852/2010, οφείλουν να αποστείλουν στην Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αίτημα χρηματοδότησης συνοδευόμενο από βεβαίωση του φορέα υλοποίησης υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, από την οποία να προκύπτει το συνολικό ποσό που απαιτείται για την καταβολή της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου καθώς και το ποσό για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών δαπανών.

Για τα ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τους ενδιαφερόμενους ΟΤΑ της αρμοδιότητάς σας.

Το παρόν μπορείτε να αναζητήσετε και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης www.ypes.gr, στη διαδρομή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις - ΟΤΑ α' βαθμού/Κοινωνικές Δομές/Εγκύκλιοι.


Ο Γενικός Γραμματέας
Κ. Πουλάκης

Πηγή: Taxheaven