Αρ. πρωτ.: ΣΕΕΔΔ/Φ.ΠΕΙΘ./88/5.1.2016 Καταχώριση δεδομένων προόδου υποθέσεων ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων

Αρ. πρωτ.: ΣΕΕΔΔ/Φ.ΠΕΙΘ./88/5.1.2016 Καταχώριση δεδομένων προόδου υποθέσεων ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ. ΣΕΕΔΔ/Φ.ΠΕΙΘ./88

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού
Ταχ. Κώδικας : 117 42 Αθήνα
Πληροφορίες : Α.Μαραντίδου,
Ε. Μαυρογεώργη,
Α. Κατσάρης,
Ε. Αυγερινός,
Τηλέφωνα : 213214 8504, 8557, 8556, 8527
Fax : 213-215 8809

ΘΕΜΑ: Καταχώριση δεδομένων προόδου υποθέσεων ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων.

Σχετ.: Νόμος 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/9-5-2013), υποπαρ. ΣΤ.11 περ.1, της παραγράφου ΣΤ’ του άρθρου πρώτου.

Με την υποπαρ. ΣΤ.11 περ.1, της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/9-5-2013), ανατέθηκε στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. η παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών στους φορείς αρμοδιότητάς του, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 2α του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ Α’ 296) και ειδικότερα στις υπηρεσίες:

- του Δημοσίου,
- των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού καθώς και των επιχειρήσεων τους,
- των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και
- των κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

Κατόπιν τούτου και προκειμένου το ΣΕΕΔΔ να ενημερώνεται άμεσα κατά τακτά χρονικά διαστήματα αναφορικά με την πρόοδο εκδίκασης των υποθέσεων ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων (Α/Βαθμίων και Β/Βαθμίων), έχει δημιουργηθεί, από το Γραφείο Πληροφορικής του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., ειδικό πληροφοριακό σύστημα με τίτλο «Πρόοδος Υποθέσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://rns.seedd.gr/pesy, προκειμένου τα Πειθαρχικά Συμβούλια, δια των πιστοποιημένων σε αυτό χρηστών τους, να προβαίνουν στην καταχώριση των δεδομένων προόδου εκδίκασης των υποθέσεων ενώπιον τους.

Για το σκοπό αυτό, στο προαναφερόμενο πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να καταχωρούνται τα εξής στοιχεία για κάθε Πειθαρχικό Συμβούλιο:

1. Ημερομηνία: Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η καταχώριση.

2. Εκκρεμείς Υποθέσεις: Ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

3. Αριθμός αποφάσεων: Ο αριθμός των εκδοθεισών αποφάσεων από το Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

4. Αριθμός Παύσεων: Ο αριθμός οριστικών παύσεων υπαλλήλων που επιβλήθηκαν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των ως άνω δεδομένων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Πρόοδος Υποθέσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων» αποτελεί η πιστοποίηση των χρηστών (απόκτηση συνθηματικού και κωδικού).

Για το λόγο αυτό, ο εκάστοτε γραμματέας του κάθε Πειθαρχικού Συμβουλίου θα πρέπει να αποστείλει σχετικό αίτημα πιστοποίησης χρήστη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) pesy@seedd.gr στο οποίο θα αναφέρει τα πιο κάτω στοιχεία:

1) Εποπτεύον Υπουργείο
2) Τίτλος Πειθαρχικού Συμβουλίου
3) Ονοματεπώνυμο Γραμματέα – Χρήστη
4) Τηλέφωνο επικοινωνίας χρήστη
5) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρήστη.

Αφού το ανωτέρω αίτημα χρήστη εγκριθεί από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., ο χρήστης θα λάβει τα στοιχεία πρόσβασής του στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε κατά την ως άνω διαδικασία και κατόπιν θα είναι σε θέση να συνδέεται στο σύστημα και να καταχωρίζει τα απαραίτητα δεδομένα.

Η τεχνική υποστήριξη του συστήματος και των χρηστών παρέχεται από το Γραφείο Πληροφορικής του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μέσω των πιο κάτω στοιχείων επικοινωνίας:

1) Δημήτριος Λεφαντζής : jimmy@seedd.gr (2132158818)
2) Ανδρέας Παπαδόπουλος : apapa@seedd.gr (2132158850)
3) Γεώργιος Σιαβελής : g.siavelis@seedd.gr (2132158819)

Τα στοιχεία που θα καταχωρούνται στο εν λόγω σύστημα θα αξιοποιούνται από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. στο πλαίσιο άσκησης της ως άνω αρμοδιότητάς του.

Σε περίπτωση ορισμού νέου χρήστη, η ανωτέρω διαδικασία της πιστοποίησης (ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων Πειθαρχικού Συμβουλίου/χρήστη) θα πρέπει να επαναληφθεί.

Οι αποδέκτες του παρόντος παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους ή εποπτεύονται από αυτούς, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά όλα τα υφιστάμενα Πειθαρχικά Συμβούλια (Α/Βάθμια και Β/Βάθμια).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

Πηγή: Taxheaven