Γνωμόδοτηση Ν.Σ.Κ. 273/2015 Δυνατότητα ή μη συνεργασίας της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων

Γνωμόδοτηση Ν.Σ.Κ. 273/2015 Δυνατότητα ή μη συνεργασίας της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός γνωμοδοτήσεως: 273/2015

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Τμήμα Α'

Συνεδρίαση της 18ης Νοεμβρίου 2015
Σύνθεση:
Πρόεδρος : Ανδρέας Χαρλαύτης, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ
Μέλη : Ανδρέας Ανδρουλιδάκης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Κωνσταντίνος Κηπουρός, Αγγελική Καστανά, Ελένη Πασαμιχάλη, Πέτρος Κωνσταντινόπουλος, Ευσταθία Τσαούση, Γεώργιος Βαμβακίδης, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.
Εισηγητής: Γεώργιος Βαμβακίδης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους

Αριθ. ερωτήματος: αριθ.πρωτ.οικ. 1659/28.08.2015 έγγραφο του Προέδρου της "ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (Ε.Λ.Τ.Ε.) - ΝΠΔΔ", όπως αυτό συμπληρώθηκε και διευκρινίστηκε με το αριθμ.πρωτ.οικ.2090/26.10.2015 όμοιο.

Περίληψη ερωτημάτων: Ερωτάται, ενόψει του διδόμενου ιστορικού, εάν:
α) Δύναται η Ε.Λ.Τ.Ε. να συνεργαστεί με το Σ.Ο.ΕΛ, για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε ελεγκτικά γραφεία και νόμιμους ελεγκτές που ελέγχουν οντότητες μη δημοσίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο,
β) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο ανωτέρω ερώτημα, ποιά δύναται να είναι η ακριβής μορφή μιας τέτοιας συνεργασίας και από ποιό πλαίσιο θα διέπεται,
γ) Στις περιπτώσεις που το Σ.Ο.Ε.Λ. διεξάγει ποιοτικούς ελέγχους στις ελεγκτικές εταιρείες που ελέγχουν οντότητες μη δημοσίου ενδιαφέροντος, νομιμοποιείται η ΕΛ Τ.Ε. με τα ευρήματα των ελέγχων αυτών να επιβάλλει κυρώσεις και ποινές σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία,
δ) Με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο έχει επέλθει πλήρης κατάργηση του συνόλου των διατάξεων του Π.Δ. 226/1992.

Βλέπε συνημμένο αρχείο για το κείμενο της γνωμοδότησης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατ' ακολουθία των προεκτεθέντων, επί των τεθέντων ερωτημάτων το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Α') γνωμοδοτεί, κατά πλειοψηφία, ως εξής:
Επί του α' ερωτήματος ότι δεν νοείται, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, συνεργασία της ΕΛΤΕ με το Σ.Ο.Ε.Λ. για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε ελεγκτικά γραφεία και νόμιμους ελεγκτές που ελέγχουν οντότητες μη δημοσίου ενδιαφέροντος, με συνέπεια να παρέλκει η απάντηση στα δύο επόμενα (β' και γ') ερωτήματα.
Τέλος, σε ό,τι αφορά το δ' ερώτημα είναι σαφές ότι, βάσει της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, έχουν σιωπηρώς καταργηθεί οι διατάξεις της περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 9 του Π.Δ. 226/1992, κατά το σκέλος που μ' αυτές προβλεπόταν η άσκηση από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ ταυτόσημων αρμοδιοτήτων μ' αυτές που ήδη ασκούνται από το ΣΠΕ της ΕΛΤΕ, κατ' αρθρ. 27 του ν. 3693/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 ν. 3148/2003, όπως ισχύει, ή τους εντεταλμένους αυτής (ΕΛΤΕ) ελεγκτές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 της 7950/159/22.2.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.Πηγή: Taxheaven