Αριθμ. πρωτ.: 291/4.1.2016 Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α' βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.3839/2010

Αριθμ. πρωτ.: 291/4.1.2016 Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α' βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.3839/2010

Αθήνα, 4-1-2016
Αριθμ.Πρωτ.: 291

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Τ.Α.
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ T.A.
Πληροφορίες για τα θεσμικά ζητήματα:
Ι. Τζήμα, 213 13 64399
Πληροφορίες για τα ζητήματα αποστολής των πινάκων:
- Θ. Κατσαμάγκος, 213 13 64324
- Β. Νασίου, 213 13 64328
Fax: 2131364383
Σταδίου 27,
Τ.Κ. 10183 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α' βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.3839/2010.

ΣΧΕΤ: α) Εγκύκλιός μας 34832/2-9-2013 (Αρ. Εγκ. 17).

β) Έγγραφά μας Α.Π. 40236/18-11-2013 και 46638/19-12-2013.

Με τα ανωτέρω σχετικά είχε επισημανθεί επανειλημμένως η υποχρέωση των φορέων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης για την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθώς και των συνεπειών που η αναιτιολόγητη μη τήρηση αυτής επιφέρει.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι από την αποστολή των ανωτέρω εγκυκλίων στους εμπλεκόμενους φορείς παρήλθαν δύο έτη και πλέον, χρονικό διάστημα που δεν δικαιολογεί τη μη ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, στην υπηρεσία μας περιέρχονται καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες αρκετοί ΟΤΑ είτε δεν έχουν ξεκινήσει, είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το Υπουργείο μας αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί για την επιλογή προϊσταμένων των οργανικών μονάδων σας, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.3839/ 2010.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείστε να αποστείλετε στην υπηρεσία μας συμπληρωμένο το συνημμένο πίνακα, καθώς και το αντίστοιχο διαβιβαστικό έγγραφο το οποίο θα πρέπει να φέρει σφραγίδα ακριβούς αντιγράφου, σύμφωνα με τα κατωτέρω υποδείγματα.

Ο πίνακας και το έγγραφο θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά και μόνο στη διεύθυνση t.datapta@ypes.gr έως τις 25 Ιανουαρίου 2016, και να φέρουν τις ονομασίες που αναγράφονται στο υπόδειγμα, ενώ το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να φέρει ως θέμα «ΔΗΜΟΣ /ΝΠΔΔ /ΙΔΡΥΜΑ /ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ    (όνομα φορέα) - Επιλογή Προϊσταμένων».

Εφιστούμε την προσοχή σας στα κάτωθι:

- Υπόχρεοι φορείς για την αποστολή των στοιχείων είναι οι ΟΤΑ α'βαθμού, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα Ιδρύματα και οι Σύνδεσμοι αυτών.

- κάθε υπόχρεος φορέας θα αποστείλει αποκλειστικά το δικό του πίνακα με το αντίστοιχο διαβιβαστικό έγγραφο σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό μήνυμα, δηλ. δεν πρέπει να αποστέλλονται πίνακες που θα ενσωματώνουν πολλούς φορείς και

- η συμπλήρωση του σχετικού πίνακα και αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος και τα κατωτέρω υποδείγματα, και να μην πραγματοποιούνται πολλαπλές αποστολές.

Στην εξαιρετική περίπτωση αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος με επισύναψη λανθασμένου ή ελλιπή πίνακα ή μη συμπερίληψη του σχετικού διαβιβαστικού εγγράφου, θα πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου πλήρες ηλεκτρονικό μήνυμα, έχοντας ως θέμα «ΔΗΜΟΣ /ΝΠΔΔ /ΙΔΡΥΜΑ /ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ    (ονομασία φορέα) - Επιλογή Προϊσταμένων, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

Το παρόν, μετά των συνημμένων του, μπορεί να αναζητηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου, στην ενότητα Το Υπουργείο /Έγγραφα (http://www.ypes.qr/el/Ministrv/eggrafa/).


Ο Γενικός Γραμματέας
Κώστας Πουλάκης
Πηγή: Taxheaven