Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1001351 ΕΞ 2016/7.1.2016 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων επί της νέας φορολόγησης των προϊόντων που εμπίπτουν στα άρθρα 90 και 92 του ν.2960/01

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1001351 ΕΞ 2016/7.1.2016 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων επί της νέας φορολόγησης των προϊόντων που εμπίπτουν στα άρθρα 90 και 92 του ν.2960/01

Αθήνα, 07 Ιανουαρίου 2016
Αριθ. Πρωτ: ΔΕΦΚΦ 1001351 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β και Δ'

Ταχ.Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 6987411,412,413,414
FAX : 210 6987408, 424
e-mail : finexcis@ptenet.gr

ΘΕΜΑ : Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων επί της νέας φορολόγησης των προϊόντων που εμπίπτουν στα άρθρα 90 και 92 του ν.2960/01.

Σχετ.: α) Η υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦΒ 5026599 ΕΞ 2015/23.12.2015 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ).
β) Η υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (ΦΕΚ 2785/Β') Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Σε συνέχεια της ανωτέρω α' σχετικής ΕΔΥΟ, με την οποία κοινοποιήθηκε η β' σχετική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/2001 - Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β) Α. Υ.Ο. Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή» και με την οποία δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) που επιβλήθηκε στα προϊόντα των άρθρων 90 και 92 του νόμου 2960/2001 με την τροποποίηση των άρθρων 91 και 93 του ιδίου νόμου με το άρθρο 13 του ν.4346/2015 (ΦΕΚ 152/Α') αλλά και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν τόσο οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές όσο και οι οικονομικοί φορείς ενόψει της έναρξης εφαρμογής της νέας φορολόγησης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία πρόκειται να υπαχθούν στο καθεστώς της φορολογικής αποθήκης, εφόσον διαθέτουν προς πώληση μέρος των παραγόμενων προϊόντων πριν την έκδοση των προβλεπόμενων αδειών και την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων στη φορολογική αποθήκη, δύναται να υποβάλουν Δήλωση ΕΦΚ (Δ.ΕΦΚ) και να καταβάλουν τις αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα από τον μήνα πώλησης των προϊόντων αυτών, κατ' ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 110 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α'). Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι, τα εν λόγω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έχουν υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή την προβλεπόμενη από την β) σχετική Απόφαση δήλωση αποθεμάτων καθώς και τη σχετική αίτηση για την έκδοση αδείας φορολογικής αποθήκης, με την υποχρέωση προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και πάντως πριν την καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των εν λόγω αδειών όπως προβλέπεται στη σχετική απόφαση (ήτοι έως 30-04-2014), προκειμένου, η αρμόδια τελωνειακή αρχή, να προβεί στην χορήγηση των σχετικών αδειών. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και στους μικρούς οινοπαραγωγούς οι οποίοι παράγουν κατά μέσο όρο ετησίως κάτω από 1000 εκατόλιτρα οίνου εφόσον επιθυμούν να υπαχθούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης.

β. Σε ότι αφορά δε την ενδοκοινοτική διακίνηση των προϊόντων αυτών, μέχρι την έκδοση των σχετικών αδειών φορολογικών αποθηκών, διευκρινίζεται ότι η διακίνηση των εν λόγω προϊόντων δύναται να πραγματοποιείται μόνο με την κάλυψη του Απλουστευμένου Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (ΑΣΔΕ) του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3649/92, υπό την τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην υπ' αριθμ. Τ.8612/2439/30-12-1992 ΑΥΟ (ΦΕΚ 778/Β'). Ευνόητο είναι ωστόσο ότι, για να παρέχεται η δυνατότητα διακίνησης με το ως άνω έγγραφο (ΑΣΔΕ), ο αναλογούν Ε.Φ.Κ. θα πρέπει να καταβάλλεται εκ των προτέρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής του καταβληθέντος Ε.Φ.Κ. εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από την ως άνω ΑΥΟ. Περαιτέρω διευκρινίζεται αναφορικά με τον ΦΠΑ ότι δεν γεννάται φορολογική υποχρέωση για την καταβολή του φόρου αυτού καθόσον η ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών απαλλάσσεται βάσει του άρθρου 28 του ν.2859/2000.

Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις αυτές τηρούνται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του νόμου αυτού δηλωτικές υποχρεώσεις των υποκειμένων προσώπων.

2. Επιπλέον, μέχρι την έκδοση των σχετικών αδειών φορολογικών αποθηκών, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει αίτηση για την έκδοση των εν λόγω αδειών στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, δύνανται να προβαίνουν στην εξαγωγή προϊόντων προς τρίτες χώρες με την κατάθεση σχετικής εγγύησης η οποία θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο τους αναλογούντος Ε.Φ.Κ. Ευνόητο είναι ωστόσο ότι, στις περιπτώσεις που δεν επιβεβαιώνεται η έξοδος των εμπορευμάτων από την Ε.Ε., το σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων θα καθίσταται άμεσα απαιτητό.

3. Σχετικά με τους μικρούς οινοπαραγωγούς οι οποίοι λειτουργούν εκτός φορολογικής αποθήκης και δεν προτίθενται να υπαχθούν στο καθεστώς αναστολής (φορολογική αποθήκη) επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που επιθυμούν να προβούν σε πωλήσεις των αποθεμάτων τους (εντός και εκτός της χώρας), θα πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή της σχετικής δήλωσης αποθεμάτων καθώς και της Δήλωσης Ε.Φ.Κ. για την καταβολή του συνόλου των αναλογουσών στα αποθέματα φορολογικών επιβαρύνσεων. Προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, η ενδοκοινοτική διακίνηση των προϊόντων αυτών πραγματοποιείται με την κάλυψη του Απλουστευμένου Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (ΑΣΔΕ) του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3649/92 και υπό την τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην υπ' αριθμ. Τ.8612/2439/30-12-1992 ΑΥΟ (ΦΕΚ 778/Β'). Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις εξαγωγής προϊόντων προς τρίτες χώρες δεν παρέχεται δυνατότητα επιστροφής του Ε.Φ.Κ.

4. Εφόσον οι μικροί οινοπαραγωγοί προτίθενται να λειτουργήσουν με το καθεστώς Φορολογικής Αποθήκης και υποβάλουν τη σχετική αίτηση για την έκδοση άδειας Φορολογικής Αποθήκης κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας δύνανται να προβαίνουν στην εξαγωγή προϊόντων προς τρίτες χώρες σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 2.

5. Περαιτέρω, δεδομένου ότι αρκετές οινοποιητικές μονάδες πραγματοποιούν πωλήσεις με την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης, επισημαίνεται ότι μέχρι την έκδοση των σχετικών αδειών φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή, και για λόγους παρακολούθησης και ελέγχου των αποθεμάτων, μαζί με τη σχετική δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων θα κατατίθεται σχετική κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται το σύνολο των λίτρων που αντιστοιχούν σε κάθε απόδειξη λιανικής πώλησης.

6. Επιπλέον, για λόγους κυρίως διευκόλυνσης του εξαγωγικού εμπορίου, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής και παράγουν ή μεταποιούν τα προϊόντα που αναφέρονται στα άρθρα 90 και 92 του ν.2960/2001 δύναται να εξακολουθούν να εισάγουν τα εν λόγω προϊόντα σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. Φ.639/447/14.08.2002 ΑΥΟΟ. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στα πρόσωπα τα οποία προτίθενται να λειτουργήσουν υπό καθεστώς Φορολογικής αποθήκης και έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης και μέχρι την έκδοση αυτής καθώς και της αδείας εγκεκριμένου αποθηκευτή.

Ευνόητο είναι ότι η είσοδος των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη θα εξακολουθεί να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΓ 5038982 ΕΞ 1.11.2013 ΕΔΥΟ. Ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα πρέπει να ενημερώνουν παράλληλα την αρμόδια τελωνειακή αρχή, στην οποία έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 της ανωτέρω β' σχετικής Απόφασης δήλωση αποθεμάτων, σχετικά με τις ποσότητες των προϊόντων οι οποίες εισέρχονται στη φορολογική αποθήκη. Αυτό κρίνεται σκόπιμο για λόγους ελέγχου και παρακολούθησης προκειμένου οι εν λόγω ποσότητες να αφαιρεθούν από τις ποσότητες των αποθεμάτων που θα εισαχθούν στη νέα φορολογική αποθήκη.

7. Αναφορικά δε με τις περιπτώσεις των οινοποιητικών μονάδων οι οποίες διαθέτουν περισσότερες της μίας εγκατάστασης παραγωγής και αποθήκευσης επισημαίνεται ότι επιτρέπεται η δυνατότητα μεταφοράς των προϊόντων μεταξύ των εγκαταστάσεων, με τη χρήση του προβλεπόμενου κατά περίπτωση εμπορικού ή συνοδευτικού εγγράφου μεταφοράς (π.χ. δελτίο αποστολής), ενημερώνοντας άμεσα τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές στις οποίες έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις αποθεμάτων.

8. Περαιτέρω διευκρινίζεται σε ότι αφορά τις εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες κατέχουν ήδη άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης και οι οποίες διαθέτουν αποθέματα ελεύθερα (ήτοι, προϊόντα για τα οποία αποδεικνύεται ότι αποτέλεσαν αντικείμενο απόκτησης πριν τις 31-12-2015) ότι δεν υφίσταται υποχρέωση απογραφής των εν λόγω αποθεμάτων και χρέωση της φορολογικής αποθήκης.

9. Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σχετικά με τις ποσότητες των προϊόντων οι οποίες θα πρέπει να εισαχθούν στις νέες φορολογικές αποθήκες για την παρακολούθησή τους μέσω του συστήματος ΕΦΚ του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet). Ευνόητο είναι ότι στις ανωτέρω ποσότητες, δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι ποσότητες των προϊόντων που έχουν εξαχθεί, αποσταλεί σε άλλο κράτος μέλος καθώς και οι ποσότητες των προϊόντων για τα οποία έχει κατατεθεί Δήλωση ΕΦΚ και έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις. Υπενθυμίζεται ότι η χρέωση της φορολογικής αποθήκης στο υποσύστημα ΕΦΚ του ICISnet πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή από τον υπόχρεο του δελτίου παραγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ, ενότητα ΙΙ.3.1.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΕΙΡ. ΓΙΑΛΟΥΡΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΤμηματάρχηςΠηγή: Taxheaven