Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1001704 ΕΞ 2016/5.1.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1120738 ΕΞ2015/15-09-2015 (ΑΔΑ: 797ΞΗ-041) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενι

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1001704 ΕΞ 2016/5.1.2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1120738 ΕΞ2015/15-09-2015 (ΑΔΑ: 797ΞΗ-041) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενι

Αθήνα, 05 Ιανουαρίου 2016
Αριθ. Πρωτ. :Δ.ΟΡΓ.Β1001704ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Τριανταφυλλιά Γάλλου
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Ταχ. Κωδ. : 10165 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1120738 ΕΞ2015/15-09-2015 (ΑΔΑ: 797ΞΗ-041) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014 .

β) Της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

γ) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

δ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

ζ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

θ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α' 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», καθώς και των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1150505 ΕΞ 2014/12.11.2014 (ΑΔΑ:ΩΧΞΒΗ-2ΧΠ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την δημιουργία ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» και το πόρισμα αυτής.

3. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1120738 ΕΞ 2015/15.9.2015 (ΑΔΑ:797ΞΗ-041) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών».

4. α) Τα αριθ. Δ.Ε.Δ. 1147460ΕΞ2015/13-11-2015 και Δ.Ε.Δ. 1152514ΕΞ2015/26-11-2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, προς την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. και την Διεύθυνση Οργάνωσης, αντίστοιχα.
β) Το αριθ. ΔΠΦΥ 1149016ΕΞ2015ΠΔ/18-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, για την υπόδειξη εκπροσώπων της, για να ορισθούν ως μέλη στην Ομάδα Εργασίας.
γ) Το αριθ. 1152383/25-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., με το οποίο ζητείται η αντικατάσταση του Συντονιστή της Ομάδας Εργασίας, λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας αυτού.

5. Την αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 (Β' 2294) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τις παραγράφους Β' και Ε' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1120738 ΕΞ 2015/15.9.2015 (ΑΔΑ: 797ΞΗ-041) απόφασής μας «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών», αντικαθιστούμε τον, υπό στοιχείο 1, Συντονιστή της Ομάδας Εργασίας, Νικόλαο Λέοντα, για τους λόγους που αναφέρονται στο έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ορίζουμε στην θέση του, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της Ομάδας Εργασίας, το, υπό στοιχειό 7, μέλος Κλεοπάτρα Κόγια, αυξάνουμε τα μέλη της Ομάδας, από έντεκα (11) σε δεκατρία (13), παρατείνουμε την διάρκεια λειτουργίας αυτής μέχρι την 31-03-2016, αναριθμούμε τα μέλη με α/α από 8 έως 11 σε 7 έως 10 και διαμορφώνουμε τις παραγράφους αυτές, ως εξής:

«Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:
1. Κλεοπάτρα Κόγια, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Ε' - Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού και Δημιουργίας Προτύπων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε, ως Συντονίστρια.
2. Νικόλαο Παγώνη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ' - Εφαρμογών Ελέγχου, Διοικητικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, ο οποίος θα αναπληρώνει την Συντονίστρια της Ομάδας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής.
3. Γεώργιο Λασκαρίδη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο του Τμήματος Γ' - Διοίκησης και Συντονισμού Έργων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.
4. Άννα Χονδρουδάκη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, με βαθμό Δ', Προϊσταμένη του Τμήματος Δ' της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.
5. Μαρία Ελευθεριάδου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ' της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.
6. Νικόλαο Παπαλόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Β' της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.
7. Δήμητρα Ράπτη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Β' - Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ.Οικ.), ως μέλος.
8. Νικόλαο Ψαρράκη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Α' -Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ.Οικ., ως μέλος.
9. Ευστράτιο Μακριδάκη, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ., ως μέλος.
10. Δημήτριο Βρανίκο, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Καραγιαννόπουλο, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
11. Ιωάννη Κιλουκιώτη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε, ως μέλος.
12. Δέσποινα Φραγκάκου, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί Τμήμα Β'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Φορολογίας και Εισπράξεων της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.
13. Ελένη Αβδούλου, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί Τμήμα Β' της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, ως μέλος.»

Το με α/α 9 μέλος της Ομάδας Εργασίας, Ευστράτιος Μακριδάκης, θα συμμετέχει στην Ομάδα, μόνο όταν θα συζητούνται θέματα ασφαλείας των πληροφοριών.

«Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών που θα ορίζει η Συντονίστρια αυτής και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι 31 Μαρτίου 2016.»

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1120738 ΕΞ 2015/15.9.2015 (ΑΔΑ: 797ΞΗ-041) απόφασή μας.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠηγή: Taxheaven