Aριθμ. 2/82446/ΔΠΓΚ/24.12.2015 Αντικειμενικοί λόγοι, εξωγενείς παράγοντες και διαδικασία αναθεώρησης των προϋπολογισμών των φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005

Aριθμ. 2/82446/ΔΠΓΚ/24.12.2015 Αντικειμενικοί λόγοι, εξωγενείς παράγοντες και διαδικασία αναθεώρησης των προϋπολογισμών των φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005

Aριθμ. 2/82446/ΔΠΓΚ

(ΦΕΚ Β' 2933/31-12-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 63, των άρθρων 64Α΄, 155Α, 173, 175 και 175Α του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» (ΦΕΚ 314/Α΄).

3. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

4. Το Π.δ. 73/2015 «διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).

5. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη», (ΦΕΚ 2168/Β΄).

6. Την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας αναθεώρησης των ετήσιων προϋπολογισμών των φορέων του Κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 63 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διοίκηση των φορέων του Κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005, διαπιστώσει αδυναμία εκτέλεσης του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού, υπό την έννοια της αρνητικής απόκλισης άνω του 10% από το εγκεκριμένο ετήσιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα «ΙΣΟΖΥΓΙΟ», σύμφωνα με τις έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA), προσδιορίζονται οι συγκεκριμένοι λόγοι και οι εξωγενείς παράγοντες για τους οποίους δύναται να αναθεωρηθεί ο ετήσιος προϋπολογισμός, ως εξής:

• Εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων για τη φορολογική, τελωνειακή, εισοδηματική και τιμολογιακή πολιτική, οι οποίες τίθενται σε ισχύ μετά την έγκριση των ετήσιων προϋπολογισμών.

• Μεταβολές σε εξωγενείς παράγοντες της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς που επηρεάζουν τη ζήτηση και το κόστος των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως ύφεση της οικονομίας, μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις τιμές των καυσίμων και των πρώτων υλών, φυσικές καταστροφές, κοινωνικές αναταράξεις, καθώς και έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα.

• Συγχωνεύσεις φορέων ή υλοποίηση εγκεκριμένων σχεδίων αναδιάρθρωσης, που δεν είχαν θεσμοθετηθεί ή ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων προϋπολογισμών.

• Εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται μετά την έγκριση των ετήσιων προϋπολογισμών.

• Υλοποίηση επενδυτικών δαπανών (τιμολόγηση), οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στο έτος αναφοράς, με χρήση επιχορηγήσεων προηγούμενου έτους.

2. Κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 63 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 64Α΄, 155Α, 173, 175 και 175Α του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) εξειδικεύουμε τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία αναθεώρησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των φορέων ως εξής:

• Το αίτημα αναθεώρησης υποβάλλεται από τη Διοίκηση, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον κατά νόμο εκπρόσωπο του φορέα, στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του εποπτεύοντος Υπουργείου, συνοδευόμενο από σχετική τεκμηριωμένη έκθεση για την αναγκαιότητα και τους λόγους αναθεώρησης.

• Οι αναθεωρημένοι προϋπολογισμοί, εφόσον δεν υπερβαίνουν το όριο που τίθεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 147, του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει, εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και κοινοποιούνται στο Γ.Λ.Κ..

• Οι αναθεωρημένοι προϋπολογισμοί, που υπερβαίνουν το όριο που τίθεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 147, του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει, εγκρίνονται με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, και του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον η Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γ.Λ.Κ. κρίνει το αίτημα αναθεώρησης βάσιμο και επαρκώς αιτιολογημένο.

• Όσον αφορά στην αναθεώρηση των ετήσιων προϋπολογισμών των εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005, εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω δύο παραγράφους.

• Κάθε αίτημα αναθεώρησης υποβάλλεται, με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στο τμήμα ΔΕΚΟ και Λοιπών φορέων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, μετά την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων του α΄ τριμήνου εκάστου έτους, αμέσως μόλις συντρέξει κάποιος από τους αποκλειστικά αναφερόμενους λόγους της παρ. 1 της παρούσης, και το αργότερο με την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων του εννεαμήνου, ήτοι μέχρι 31 Οκτωβρίου του έτους αναφοράς (εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) και συνοδεύεται από:
- αναλυτική αναφορά τεκμηρίωσης των λόγων για την υποβολή του αιτήματος αναθεώρησης, συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση αναγκαία στοιχεία,
- εμπεριστατωμένη χρηματοοικονομική έκθεση των μελλοντικών επιπτώσεων επί του δημοσιονομικού αποτελέσματος «ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και τυχόν επιπτώσεις επί των υποχρεώσεων του φορέα,
- τα μέχρι την υποβολή του αιτήματος απολογιστικά μηνιαία ή/και τριμηνιαία στοιχεία του έτους αναφοράς,
- τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή του προηγούμενου έτους (εφ’ όσον έχουν συνταχθεί κατά την υποβολή του αιτήματος).

• Το Τμήμα «Δ.Ε.Κ.Ο. και Λοιπών Φορέων» της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης εξετάζει:
- αν έχουν συγκεντρωθεί τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τα λοιπά κατά περίπτωση αναγκαία στοιχεία,
- αν το αίτημα αναθεώρησης εμπίπτει στους λόγους της παρ. 1 της παρούσης,
- αν το αίτημα αναθεώρησης είναι βάσιμο και επαρκώς αιτιολογημένο,
- αν τηρούνται οι δημοσιονομικοί στόχοι του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει κάθε φορά, έπειτα από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Προγραμματισμού Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εφόσον πρόκειται για φορέα Γενικής Κυβέρνησης.

• Το Τμήμα ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων, στη συνέχεια, εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, εντός 15 εργασίμων ημερών εισηγείται σχετικά, στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την έγκριση της αναθεώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση, ενημερώνεται σχετικά ο εποπτεύων Υπουργός και η αρμόδια ΓΔΟΥ.

• Η εγκεκριμένη αναθεώρηση του προϋπολογισμού εκάστου φορέα, αποτελεί τον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό του για το αντίστοιχο έτος, ο οποίος εξειδικεύεται για τους μήνες που υπολείπονται από την ημερομηνία έγκρισης του και για τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στη στοχοθεσία και στο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

3. Δεν απαιτείται αναθεώρηση του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού εφόσον:

• Η σε απολογιστική βάση εσωτερική μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια αναδιαμόρφωση των αριθμητικών ποσών που περιγράφονται στους επιμέρους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων των ετήσιων εγκεκριμένων προϋπολογισμών των φορέων, δεν επιφέρει αρνητική απόκλιση μεγαλύτερη του 10% στο εγκεκριμένο ετήσιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα «ΙΣΟΖΥΓΙΟ», του προϋπολογισμού του αντίστοιχου φορέα.

• Επέρχεται ισόποση μεταβολή εσόδων και εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του φορέα, προερχόμενη από επιχορηγήσεις για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ή μη έργων, ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο.

4. Οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν και για τους φορείς των οποίων ο προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει το όριο που τίθεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 147 του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει, η αναθεώρηση των οποίων εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας ΓΔΟΥ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven