Αριθμ. 2/82886/0004/31.12.2015 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθμ. 2/82886/0004/31.12.2015 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθμ. 2/82886/0004

(ΦΕΚ Β' 2935/31-12-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 41, 51, 52, 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),

β) του άρθρου 20 του Ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113),

γ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178),

δ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

2. Την αριθμ. Υ14/3.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (Β΄ 2144).

3. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Το γεγονός όχι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών


Μεταβιβάζουμε στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών την άσκηση των προβλεπόμενων από το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (Α΄ 113) και τα άρθρα 96 έως 106 του Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178) και εξειδικευομένων με την παρούσα αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και των υπαγόμενων σε αυτή Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

α) Αποδοχή και έγκριση των πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) αρμοδιότητάς του, εκτός των πρακτικών συμβιβασμού για την αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Ελληνικού Δημοσίου, το συμβιβασμό σε διαφορές με αυτό και τις πράξεις εξώδικης επίλυσης διαφορών, καθώς και εκείνων που ανατίθενται με ρητή πράξη σε άλλο όργανο.

β) Απόφαση αποδοχής ή απόρριψης ειδικών διοικητικών και ενδικοφανών προσφυγών.

γ) Παροχή γενικών οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων, για θέματα λειτουργίας των υπηρεσιών, που υπάγονται σε αυτόν.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

Ι. Θέματα οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας

α) Έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα και μέσα που έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών και των Αυτοτελών Γραφείων που υπάγονται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων της Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 23 του Π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

β) Έγκριση δελτίου ενημέρωσης για θέματα που αφορούν τις δημόσιες επιχειρήσεις.

γ) Απαντήσεις προς το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για θέματα αρμοδιότητας των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, πλην της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών.

ΙΙ. Θέματα Δημόσιας Περιουσίας

α) Έλεγχο των παραχωρητηρίων, καθώς και έγκριση κτηματολογικών μεταβολών επί ανταλλαξίμων κτημάτων σε περισσότερες της μιας Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

β) Αποφάσεις αποδοχής γνωμοδοτήσεων του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας, με εξαίρεση τις απορριπτικές.

γ) Αποφάσεις επιστροφής των εγγυητικών επιστολών οι οποίες έχουν κατατεθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

δ) Αποφάσεις καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2882/2001 (Α΄ 17), όπως ισχύει.

III. Θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών

α) Απόφαση καταγγελίας των μισθώσεων με βάση τις κείμενες διατάξεις.

β) Απόφαση συστέγασης Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών σε μισθωμένα ή δημόσια ακίνητα αρμοδιότητάς του, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

γ) Αποφάσεις για την επιλογή δημοσίων ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Δημοσίων Πολιτικών και Στρατιωτικών Υπηρεσιών, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

IV. Θέματα Κοινωφελών Περιουσιών

α) Αποδοχή ή αποποίηση περιουσιών υπέρ του δημοσίου.

β) Ρύθμιση κάθε ειδικότερου θέματος και λεπτομερειών σχετικά με την τήρηση της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενικού Ευρετηρίου του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών.

γ) Αποφάσεις έναρξης καταχωρίσεων στα ηλεκτρονικά μέρη του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών.

δ) Αποφάσεις σχετικά με τη διαδικασία γνωστοποίησης και υποβολής αίτησης στο Μητρώο εκτελεστών, εκκαθαριστών, κηδεμόνων.

ε) Ορισμό εκτελεστών, εκκαθαριστών, κηδεμόνων στις περιπτώσεις όπου γίνεται επιλογή νομικού προσώπου από το Μητρώο, χωρίς τη διενέργεια κλήρωσης.

στ) Έγκριση ή μη σύστασης Φορέων Διαχείρισης περιουσίας Ιδρυμάτων.

Άρθρο 2

Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ορίζεται ως «Εκτελών την Επεξεργασία» κατά το άρθρο 2, παρ. η΄, του Ν. 2472/1997 (Α΄ 50) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», για την τήρηση και επεξεργασία δεδομένων, που αφορούν στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και δεν εμπίπτουν σε αυτές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης.

Άρθρο 3

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης καταργείται κάθε προγενέστερη ρύθμιση που αφορά σε θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠηγή: Taxheaven