Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1166357 ΕΞ 2015/23.12.2015 Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ.Α. 1094448 ΕΞ 2015/10-7-2015 (Β' 1574) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ω

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1166357 ΕΞ 2015/23.12.2015 Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ.Α. 1094448 ΕΞ 2015/10-7-2015 (Β' 1574) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ω

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1166357 ΕΞ2015

(ΦΕΚ Β' 2932/31-12-2015)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των υποπαραγράφων δ' και ε' της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α'81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α' 107),

β) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) των άρθρων 34, 35 και 37 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν.

δ) του άρθρου 54 και ειδικότερα της παρ. 2 αυτού και των άρθρων 87, 88 και 90 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10.7.2015 (Β' 1574) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/6-11-2014 (Β' 3017) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ' ύλην αρμοδιότητας και οργανικών θέσεων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., καθώς και λοιπών διατάξεων που αφορούν στην καθ' ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1122964 ΕΞ 2015/22.9.2015 (Β' 2095) και Δ.ΟΡΓ.Α 1160165 ΕΞ 2015/11.12.2015 (Β' 2739) όμοιες και

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π. δ/τος 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β'130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 (Β' 2294) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

4. Τα από 18-12-2015 και 21-12-2015 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (αριθμ. πρωτ. εισερχομένων Δ.ΟΡΓ. 1163170 ΕΙ 2015/18-12-2015 και Δ.ΟΡΓ.1163774 ΕΙ 2015/21-12-2015).

5. Την ανάγκη ανακαθορισμού της καθ' ύλην αρμοδιότητας οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας αυτών.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Ανακαθορίζουμε την καθ' ύλην αρμοδιότητα των Τελωνειακών Περιφερειών και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ. Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και τροποποιούμε τα άρθρα 34 «Τελωνειακές Περιφέρειες» και 35 « Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)» της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασής μας, ως εξής:

α) Καταργούμε την υποπερίπτωση (ιβιβ) της περίπτωσης (α) της υποπαραγράφου Ι της παραγράφου 5 του άρθρου 34, αναριθμούμε την υφιστάμενη υποπερίπτωση (ιγιγ) της ίδιας περίπτωσης σε υποπερίπτωση (ιβιβ), αντικαθιστούμε την περίπτωση (α) της υποπαραγράφου II της ίδιας παραγράφου και την παράγραφο 6, ως ακολούθως:
«5.-Ι (α) Τμήμα Α' - Γενικών Θεμάτων και Δικαστικού (ιβιβ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης»
«5.- II. (α) Τμήμα Α' - Γενικών Θεμάτων και Δικαστικού» «Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των περιπτώσεων αα' και ββ' για τα Τελωνεία του νομού Θεσσαλονίκης, δδ', εε' (για τις αντίστοιχες Επιτροπές), στστ', ιαια' και ιβιβ' του Τμήματος Α'- Γενικών Θεμάτων και Δικαστικού της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής.»
«6.- Οι αρμοδιότητες των λοιπών Τελωνειακών Περιφερειών είναι οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των περιπτώσεων δδ' και στστ' του Τμήματος Α'- Γενικών Θεμάτων και Δικαστικού και με αυτές των περιπτώσεων αα', γγ', δδ', εε' και στστ' του Τμήματος Β'- Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών και Εφαρμογών της Κοινοτικής Νομοθεσίας της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής.».

β) Αναριθμούμε την υφιστάμενη υποπερίπτωση (εε) της περίπτωσης (α) της υποπαραγράφου Ι της παραγράφου 5 του άρθρου 35 σε υποπερίπτωση (στστ) και προσθέτουμε νέα υποπερίπτωση (εε), ως εξής:
«5.-1, (α) (εε) Η διαπίστωση της απώλειας αποδεικτικών είσπραξης και άλλων τίτλων πληρωμής στα Τελωνεία αρμοδιότητας της και η έγκριση για την έκδοση από τα Τελωνεία αντιγράφου αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4270/2014 (Α' 143).
(στστ) Ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος, συναφούς με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος αυτής.».

2. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 4 του άρθρου 3 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10.7.2015 (Β' 1574) απόφασης μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1160165 ΕΞ 2015/11.12.2015 (Β' 2739) όμοιας, ως ακολούθως:
«4. Ι. Ορίζουμε ότι η καθ' ύλην αρμοδιότητα του Α' Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης (άρθρο 165 του Π.δ. 551/1988, όπως ισχύει), κατά το μέρος που αφορά:
α) στους ελέγχους οινοπνευματωδών και καπνικών προϊόντων τρίτων χωρών, που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.,
β) στην παράδοση, στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης των προϊόντων των άρθρων 68, 78, 83 και 102 του Ν. 2960/2001 (Α' 265), όπως ισχύουν,
γ) στην επιστροφή του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στις καύσιμες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή εξαγόμενων προϊόντων, βάσει των διατάξεων του Ν. 2861/1954 (Α' 117) και
δ) στην διαδικασία ελέγχου χορήγησης υγρών καυσίμων σε επαγγελματικά σκάφη παράκτιας αλιείας και σε λοιπά επαγγελματικά σκάφη (αριθμ. Τ.1940/41/14-4-2003/τ.Β' 516 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και αριθμ. Δ. 179/7/4-2-2005/τ.Β' 215 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών), περιέρχεται στο ΣΤ' Τελωνείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, το οποίο καθίσταται, πλέον αρμόδιο για όλες τις τελωνειακές διατυπώσεις και για τους ελέγχους που αφορούν στα προϊόντα του άρθρου 53 του Ν. 2960/2001, εκτός των περιπτώσεων της υποπαραγράφου II της ίδιας παραγράφου.
II. Το Α' Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης ορίζεται αρμόδιο:
α) για τους εφοδιασμούς πλοίων με όλα τα προϊόντα, πλην των πετρελαιοειδών, καθώς και για την εποπτεία και τον έλεγχο των αποθηκών αποταμίευσης και των φορολογικών αποθηκών αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών των εφοδιαστών,
β) για την έκδοση καταλογιστικών πράξεων, για τις τελωνειακές παραβάσεις για τις οποίες καταχωρήθηκαν Πρωτόκολλα Τελωνειακής Παράβασης (Π.Τ.Π.) σε αυτό, μέχρι 31-12-2015, ο τόπος τέλεσης των οποίων, από 1-1-2016, ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα άλλου Τελωνείου του Νομού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Ι της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και γ) για τις διαδικασίες των περιπτώσεων β' και
γ) της υποπαραγράφου Ι της παρούσας παραγράφου, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2015, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων επιστροφής που έχουν υποβληθεί σε αυτό, μέχρι την ως άνω ημερομηνία».

3. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των διατάξεων της παραγράφου 2 αυτής, της οποίας η ισχύς αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2016, όπως ορίζεται στην αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10.7.2015 (Β' 1574) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1122964 ΕΞ 2015/22.9.2015 (Β' 2095) όμοια.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10.7.2015 (Β' 1574) αποφάσεις μας, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015

Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

Πηγή: Taxheaven