Αριθμ. ΕΑΠ2002217ΕΞ2015/8.12.2015 Καθορισμός διαδικασίας απόδοσης των παρακρατηθέντων ποσών από κατασχέσεις σε βάρος υπαλλήλων ή συνταξιούχων του Δημοσίου, στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου

Αριθμ. ΕΑΠ2002217ΕΞ2015/8.12.2015 Καθορισμός διαδικασίας απόδοσης των παρακρατηθέντων ποσών από κατασχέσεις σε βάρος υπαλλήλων ή συνταξιούχων του Δημοσίου, στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου

Αριθμ. ΕΑΠ2002217ΕΞ2015

(ΦΕΚ Β' 2922/31-12-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2303/1995 (ΦΕΚ 80/Α'/5-5-1995) «Πληρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού συστήματος και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 1.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α'/18-3-1998) «Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου. Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».

3. Το Ν. 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α'/1-11-2007) Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις».

4. Την παρ. 5α του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α'/22-8-2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 έως 32 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 98.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α'/29-8-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α'/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168/Β'/ 9-10-2015) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

10. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144/Β'/ 6-10-2015) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

11. Την από 2-4-1997 σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και την Δίας Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την απόφαση αριθ. 2041609/0022/5-6-1997 για τη διαδικασία πληρωμής αποδοχών των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

13. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 2/82396/Α0024/11.11.1999 με θέμα «Διαδικασία εξόφλησης από τις Δ.Ο.Υ. καταστάσεων για πληρωμές αποδοχών που δεν πληρώθηκαν μέσω Τραπεζών, καταστάσεων κατασχέσεων επιστροφών και καταστάσεων για την πληρωμή διατροφών. Δημιουργία εκτός Προϋπολογισμού λογαριασμών - καθορισμός κίνησης αυτών».

14. Την ΑΥΟ με αρ. Δ5Α 1123655 ΕΞ 6.8.2013 (ΦΕΚ 1964/ Β'/12.08.2013) «Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης, μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)».

15. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 55100/7.4.2014 (ΦΕΚ 884/Β'/2014) «Ρύθμιση θεμάτων που ανακύπτουν λόγω της πληρωμής των συντάξεων και βοηθημάτων του Δημοσίου απ την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., σε πιστωτικά ιδρύματα μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε.» των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

16. Την απόφαση αριθ. 2/37345/0004/4.6.2010 (ΦΕΚ 784/Β'/2010) «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

17. Την ανάγκη απλούστευσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών.

18. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία απόδοσης των παρακρατηθέντων ποσών από κατασχέσεις σε βάρος υπαλλήλων ή συνταξιούχων του Δημοσίου, στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
Κατασχέσεις για οφειλές στην Φορολογική Διοίκηση


Τα κατασχετήρια που εκδίδονται από τις φορολογικές αρχές με αρμοδιότητα την επιδίωξη της αναγκαστικής είσπραξης των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών και με τα οποία κατάσχονται ποσά στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου, σε βάρος υπαλλήλων του Δημοσίου, επιδίδονται στους εκκαθαριστές των αποδοχών τους, ενώ για τους συνταξιούχους του Δημοσίου στη Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. Κάθε κατασχετήριο περιλαμβάνει συγκεκριμένη Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (εφεξής, ΤΟΚ) για την απόδοση των τυχόν κατασχεθέντων, διαφορετική και μοναδική για κάθε κατασχετήριο. Η ΤΟΚ αφορά το κατασχετήριο και συνολικά τον πίνακα χρεών, που έχει συνδεθεί με το συγκεκριμένο κατασχετήριο.

Για κάθε μισθοδοτούμενο υπάλληλο του Δημοσίου με κατάσχεση, συμπληρώνεται από τον εκκαθαριστή αποδοχών υποχρεωτικά στα ηλεκτρονικά αρχεία πληρωμής μισθοδοσίας (XML) το ποσό της κατάσχεσης και ο αριθμός της ΤΟΚ.

Τα ίδια στοιχεία συμπληρώνονται για τους συνταξιούχους του Δημοσίου στο Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων από τη Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων. Μετά τη διενέργεια της πληρωμής και της λογιστικοποίησης της μισθοδοσίας για την ενημέρωση των λογαριασμών του Ισολογισμού ενημερώνεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, (εφεξής ΔΗΛΕΔ) από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, μέσω σχετικής διεπαφής, με τα στοιχεία του ονοματεπώνυμου, του καθ' ου η κατάσχεση υπαλλήλου/συνταξιούχου του Δημοσίου Αριθμού Φορολογικού του Μητρώου (Α.Φ.Μ.), του ποσού της κατάσχεσης, της ΤΟΚ και της ημερομηνίας πληρωμής. Η ΔΗΛΕΔ με βάση τα στοιχεία που παραλαμβάνει από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, ενημερώνει ηλεκτρονικά τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την πίστωση των χρεών των υπόχρεων καθώς και για τη λογιστική ενημέρωση των εισπρακτέων εσόδων και των ημερολογίων εισπράξεων/πληρωμών, πιστώνοντας το λογαριασμό 111-762 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών - Πληρωμές με Ταυτότητες Οφειλών» και χρεώνοντας τον λογαριασμό «Τρεχούμενος Λογαριασμός πληρωμής αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων μέσω τραπεζών -Ν. 2303/1995 - αποδόσεις κρατήσεων για πληρωμή κατασχέσεων/επιστροφών», της ομάδας λογαριασμού του Παθητικού No 106 με ονομασία «Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Μισθοδοσίας» υπολογαριασμός (106-686).

Σε περίπτωση απόδοσης στο Δημόσιο ποσών που υπερκαλύπτουν το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση ή σε περίπτωση που το χρέος έχει εξοφληθεί, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται στον φορολογούμενο μέσω της Δ.Ο.Υ.

ΑΡΘΡΟ 2
Διατροφές


Οι δικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζονται ποσά διατροφών σε βάρος υπαλλήλων του Δημοσίου, επιδίδονται στους εκκαθαριστές των αποδοχών τους, ενώ για συνταξιούχους του Δημοσίου στη Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων.

Μαζί με τα λοιπά οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά υποβάλλεται στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, ο Α.Φ.Μ., ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ για κάθε δικαιούχο διατροφής.

Για κάθε μισθοδοτούμενο υπάλληλο του Δημοσίου με διατροφή συμπληρώνεται από τον εκκαθαριστή αποδοχών υποχρεωτικά στα ηλεκτρονικά αρχεία πληρωμής μισθοδοσίας (XML) τα οποία υποβάλλονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου διατροφής, ο Α.Φ.Μ. του, ο τραπεζικός λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ και το ποσό διατροφής. Τα ίδια στοιχεία συμπληρώνονται για τους συνταξιούχους του Δημοσίου στο Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων από τη Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων, για να τα συμπεριλάβει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης στο αρχείο των διατροφών.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, τόσο για τους υπάλληλους του Δημοσίου όσο και για τους συνταξιούχους, δημιουργεί ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία περιλαμβάνουν τους δικαιούχους διατροφής και τα διαβιβάζει στην ΔΙΑΣ Α.Ε. η οποία δημιουργεί πιστωτικό αρχείο πληρωμών για διατροφές. Η πληρωμή των παραπάνω αρχείων πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Την προτελευταία εργάσιμη κάθε μήνα η Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου εκδίδει εντολή εκταμίευσης, από τους λογαριασμούς του Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και πιστώνει μέσω της ΔΙΑΣ ΑΕ τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Σε περίπτωση απορρίψεων, η ΔΙΑΣ ΑΕ επιστρέφει το ποσό στο λογαριασμό του Δημοσίου από τον οποίο εκταμιεύτηκε και ταυτόχρονα ενημερώνει την ΕΑΠ ή τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης αντίστοιχα, οι οποίες αποστέλλουν άμεσα έγγραφο στη Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά, τα στοιχεία των απορριφθέντων ποσών των δικαιούχων (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ποσό, και ημερομηνία απόδοσης του ποσού). Η Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου εκτελεί τις κατάλληλες λογιστικές εγγραφές και εμφανίζει τις απορρίψεις στους λογαριασμούς του Ισολογισμού.

Στη συνέχεια η Ε.Α.Π. για τους υπαλλήλους του Δημοσίου και η Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, μετά την επικαιροποίηση των τραπεζικών λογαριασμών σε μορφή ΙΒΑΝ των δικαιούχων διατροφής, αποστέλλουν νέο έγγραφο στη Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου με τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ποσό, ημερομηνία πίστωσης και τραπεζικό λογαριασμό σε μορφή ΙΒΑΝ του δικαιούχου) η οποία εκταμιεύει τα αναγκαία ποσά για την τελική απόδοση τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και εμφανίζει τις λογιστικές εγγραφές στη Δημόσια Ληψοδοσία.

ΑΡΘΡΟ 3
Κατασχέσεις στα χέρια του Δημοσίου ως Τρίτου


Οι δικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου ποσά σε βάρος υπαλλήλων του Δημοσίου, επιδίδονται στους εκκαθαριστές των αποδοχών τους, ενώ για συνταξιούχους του Δημοσίου στη Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων.

Μαζί με τα λοιπά οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά υποβάλλεται στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, ο Α.Φ.Μ., ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ για κάθε δικαιούχο κατάσχεσης.

Για κάθε μισθοδοτούμενο υπάλληλο του Δημοσίου με κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ως Τρίτου συμπληρώνεται από τον εκκαθαριστή αποδοχών υποχρεωτικά στα ηλεκτρονικά αρχεία πληρωμής μισθοδοσίας (XML) τα οποία υποβάλλονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου κατάσχεσης, ο Α.Φ.Μ. του, ο τραπεζικός λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ και το ποσό κατάσχεσης.

Τα ίδια στοιχεία συμπληρώνονται για τους συνταξιούχους του Δημοσίου στο Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων από τη Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων, για να τα συμπεριλάβει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης στο αρχείο κατασχέσεων στα χέρια του Δημοσίου ως Τρίτου. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, τόσο για τους υπάλληλους του Δημοσίου όσο και για τους συνταξιούχους, δημιουργεί ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία περιλαμβάνουν τους εν λόγω δικαιούχους κατασχέσεων και τα διαβιβάζει στη ΔΙΑΣ Α.Ε. η οποία δημιουργεί αντίστοιχα πιστωτικά αρχεία πληρωμών για κατασχέσεις. Η πληρωμή των παραπάνω αρχείων πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Την προτελευταία εργάσιμη κάθε μήνα η Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου εκδίδει εντολή εκταμίευσης, από τους λογαριασμούς του Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και πιστώνει μέσω της ΔΙΑΣ ΑΕ τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Σε περίπτωση απορρίψεων, η ΔΙΑΣ ΑΕ επιστρέφει το ποσό στο λογαριασμό του Δημοσίου από τον οποίο εκταμιεύτηκε και ταυτόχρονα ενημερώνει την ΕΑΠ ή τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, αντίστοιχα οι οποίες αποστέλλουν άμεσα έγγραφο στη Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά, τα στοιχεία των απορριφθέντων ποσών των δικαιούχων (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ποσό, και ημερομηνία απόδοσης του ποσού). Η Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου εκτελεί τις κατάλληλες λογιστικές εγγραφές και εμφανίζει τις απορρίψεις στους λογαριασμούς του Ισολογισμού.

Στη συνέχεια η Ε.Α.Π. για τους υπαλλήλους του Δημοσίου και η Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων για τους συνταξιούχους του Δημοσίου μετά την επικαιροποίηση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ των δικαιούχων κατάσχεσης αποστέλλουν νέο έγγραφο στην Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου με τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ποσό, ημερομηνία πίστωσης και τραπεζικός λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ του δικαιούχου) η οποία εκταμιεύει τα αναγκαία ποσά για την τελική απόδοση τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και εμφανίζει τις λογιστικές εγγραφές στη Δημόσια Ληψοδοσία.

ΑΡΘΡΟ 4
Κατασχέσεις για οφειλές σε Τελωνεία


Τα κατασχετήρια που εκδίδονται από τις Τελωνειακές Αρχές με σκοπό την επιδίωξη της αναγκαστικής είσπραξης των βεβαιωμένων σε αυτές οφειλών και με τα οποία κατάσχονται ποσά στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου, σε βάρος υπαλλήλων του Δημοσίου, επιδίδονται στους εκκαθαριστές των αποδοχών τους, ενώ για τους συνταξιούχους του Δημοσίου στη Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων. Μαζί με τα λοιπά οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά υποβάλλεται στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, ο Α.Φ.Μ. του οφειλέτη, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής του ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) καθώς και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.

Για κάθε μισθοδοτούμενο υπάλληλο του Δημοσίου με κατάσχεση, συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον εκκαθαριστή αποδοχών το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη, ο Α.Φ.Μ. του, το ποσό της κατάσχεσης καθώς και ο αριθμός διεθνούς τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ της δικαιούχου αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής στα ηλεκτρονικά αρχεία πληρωμής μισθοδοσίας (XML) τα οποία υποβάλλονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής. Τα ίδια στοιχεία συμπληρώνονται για τους συνταξιούχους του Δημοσίου στο Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων από τη Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων.

Με ευθύνη της Δ/νσης Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γ.Γ.Π.Σ., δημιουργούνται ηλεκτρονικά αρχεία τόσο για τους υπαλλήλους του Δημοσίου όσο και για τους συνταξιούχους τα οποία περιλαμβάνουν τις κατασχέσεις και διαβιβάζονται στην ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία δημιουργεί πιστωτικά αρχεία πληρωμών για κατασχέσεις. Η πληρωμή των παραπάνω αρχείων πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα της καταβολής της μισθοδοσίας.

Την προτελευταία εργάσιμη κάθε μήνα, η Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου εκδίδει εντολή εκταμίευσης, από τους λογαριασμούς του Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και πιστώνει μέσω της ΔΙΑΣ ΑΕ τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων Τελωνείων.

Οι εκκαθαριστές των φορέων έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στις κατά τόπους αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές καταστάσεις των παρακρατηθέντων ποσών που αφορούν τις κατασχέσεις που έχουν εκδοθεί από αυτές. Αφού προηγηθεί η διασταύρωση των ποσών που έχουν κατατεθεί στους λογαριασμούς των Τελωνειακών Αρχών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας και των ποσών που απεικονίζονται στις εν λόγω καταστάσεις, οι Τελωνειακές Αρχές προχωρούν στην έκδοση αποδεικτικών είσπραξης προκειμένου να πιστωθούν τα χρέη των οφειλετών και να ενημερωθούν τα εισπρακτέα έσοδα.

Σε περίπτωση απορρίψεων, η ΔΙΑΣ ΑΕ επιστρέφει το ποσό στο λογαριασμό του Δημοσίου από τον οποίο εκταμιεύτηκε και ταυτόχρονα ενημερώνει αντίστοιχα την ΕΑΠ ή την Δ/νση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γ.Γ.Π.Σ. κατά περίπτωση, οι οποίες αποστέλλουν άμεσα έγγραφο στην Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά, τα στοιχεία των απορριφθέντων ποσών των δικαιούχων (Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, ΑΦΜ του ΥΠΟΙΚ - 090165560, ποσό και ημερομηνία απόδοσης του ποσού), η οποία εκτελεί τις κατάλληλες λογιστικές εγγραφές και εμφανίζει τις απορρίψεις στους λογαριασμούς του Ισολογισμού. Στη συνέχεια η Ε.Α.Π. για τους υπαλλήλους του Δημοσίου και η αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. για τους συνταξιούχους του Δημοσίου μετά την επικαιροποίηση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ των δικαιούχων Τελωνειακών Αρχών αποστέλλουν νέο έγγραφο στην Δ/νση Λογαριασμών Δημοσίου με τα απαραίτητα στοιχεία (αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, ΑΦΜ του ΥΠΟΙΚ - 090165560, ποσό, ημερομηνία πίστωσης και τραπεζικός λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ του δικαιούχου), η οποία εκταμιεύει τα αναγκαία ποσά για την τελική απόδοση τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και εμφανίζει τις λογιστικές εγγραφές στη Δημόσια Ληψοδοσία.

Σε περίπτωση που το κατασχεθέν ποσό υπερβαίνει για οποιοδήποτε λόγο το οφειλόμενο ποσό, θα διενεργείται από τις Τελωνειακές Αρχές επιστροφή του σχετικού ποσού στον δικαιούχο με την διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 5 Λοιπά ρυθμιζόμενα θέματα

Σε περίπτωση καταλογισμού, που έχει βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ., σε υπάλληλο ή συνταξιούχο του Δημοσίου για την επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων χρηματικών ποσών ή αναγνώριση συντάξιμου χρόνου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 Π.δ. 169/2007 όπως ισχύει, τότε διενεργείται παρακράτηση η οποία αποδίδεται βάσει συγκεκριμένης ταυτότητας οφειλής (Τ.Ο.). Προκειμένου για μισθοδοτούμενο υπάλληλο το ποσό της παρακράτησης και η ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.) συμπληρώνονται υποχρεωτικά στο ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμής μισθοδοσίας (XML) από τον εκκαθαριστή αποδοχών του. Προκειμένου για συνταξιούχο του Δημοσίου τα παραπάνω στοιχεία συμπληρώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης συνταξιούχων από τη Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων.

Μετά τη διενέργεια της πληρωμής, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης μέσω σχετικής διεπαφής ενημερώνει τη ΔΗΛΕΔ, με τα στοιχεία του ονοματεπώνυμου, του Α.Φ.Μ., του ποσού της παρακράτησης, της Τ.Ο. και της ημερομηνίας πληρωμής.

Στη συνέχεια η ΔΗΛΕΔ ενημερώνει ηλεκτρονικά τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την πίστωση των χρεών των υπόχρεων καθώς και για την λογιστική ενημέρωση των εισπρακτέων εσόδων και των ημερολογίων εισπράξεων/ πληρωμών, πιστώνοντας τον λογαριασμό 111-762 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών - Πληρωμές με Ταυτότητες Οφειλών» και χρεώνοντας τον λογαριασμό No 686 με ονομασία «Τρεχούμενος Λογαριασμός πληρωμής αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων μέσω τραπεζών -Ν. 2303/1995- αποδόσεις κρατήσεων για πληρωμή κατασχέσεων/επιστροφών» της ομάδας λογαριασμού του Παθητικού No 106 με ονομασία «Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Μισθοδοσίας» υπολογαριασμός (106-686).

Σε περίπτωση απόδοσης στο Δημόσιο ποσών που υπερκαλύπτουν το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε ο καταλογισμός ή σε περίπτωση που το χρέος έχει εξοφληθεί, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται στο φορολογούμενο μέσω της Δ.Ο.Υ.

Οι φορείς του Δημοσίου που δεν είναι ενταγμένοι στην ΕΑΠ θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στη Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου τον ΑΦΜ τους καθώς και ΙΒΑΝ στο οποίο θα κατατίθενται τα ποσά των κατασχέσεων υπέρ Δημοσίου, Τρίτων, Τελωνείων καθώς και Διατροφών που παρακρατούνται από την μισθοδοσία των υπαλλήλων τους.

Οι εκκαθαριστές των φορέων αυτών είναι υπεύθυνοι για την απόδοση των ποσών αυτών στους τελικούς δικαιούχους (Δ.Ο.Υ., Τελωνεία, Δικαιούχοι διατροφών και κατασχέσεων). Οι εν λόγω εκκαθαριστές θεωρούνται Δημόσιοι Υπόλογοι και έχουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις των Δημοσίων Υπολόγων.

Υποθέσεις που ανέκυψαν πριν την δημοσίευση της παρούσας ρυθμίζονται σύμφωνα με την όμοια με αριθ. 2/82396/Α0024/11.11.1999 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Η παρούσα απόφαση η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven