Αριθμ. πρωτ.: ΔΗΔ/Φ. 40/473/5.1.2016 Aρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/39514/21.12.2015 (ΦΕΚ Β’ 2844-ΑΔΑ: Ω30Α465ΦΘΕ-Ε62) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της της υπ’ αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών

Αριθμ. πρωτ.: ΔΗΔ/Φ. 40/473/5.1.2016 Aρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/39514/21.12.2015 (ΦΕΚ Β’ 2844-ΑΔΑ: Ω30Α465ΦΘΕ-Ε62) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της της υπ’ αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΔ/Φ. 40/473

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Βασιλίσσης Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας : 106 74 - Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Βαμβακούλας, Ν. Χαραλαμποπούλου
Τηλέφωνο :213131 3088, 2131313187
E-mail : diavgeia@yap.gov.gr

Θέμα: Aρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/39514/21.12.2015 (ΦΕΚ Β’ 2844-ΑΔΑ: Ω30Α465ΦΘΕ-Ε62) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της της υπ’ αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014)».

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του Υπουργείου στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, με το άρθρο 16 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄), επιχειρείται η περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με την θέσπιση της υποχρέωσης δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.

Ενόψει της πρώτης εφαρμογής της διάταξης, δεδομένων των τεχνικών αναβαθμίσεων οι οποίες υλοποιούνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την εγκαθίδρυση του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων και της διαπίστωσης της αναγκαιότητας για επέκταση του χρονικού διαστήματος προετοιμασίας από την πλευρά των επιχορηγούμενων φορέων για τη δρομολόγηση των σχετικών προπαρασκευαστικών ενεργειών για την εφαρμογή της διάταξης, με την αναφερόμενη στο θέμα Υπουργική Απόφαση η παράγραφος 1 του άρθρου 9 της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 116) ομοίας αντικαθίσταται, προβλέποντας ότι κατά την πρώτη εφαρμογή της αναρτώνται, μέχρι την 30.4.2016, στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

Η ανωτέρω επέκταση ισχύει τόσο αναφορικά με την προβλεπόμενη στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης διαδικασία ελέγχων όσο και αναφορικά με τις υποχρεώσεις των επιχορηγούμενων φορέων.

Παρακαλούμε, μετά τα ανωτέρω, για την κοινοποίηση της παρούσας στο σύνολο των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και των υπηρεσιών που βρίσκονται υπό την εποπτεία σας, ιδίως δε αυτών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον έλεγχο δαπανών (ΥΔΕ, Υπηρεσίες Επιτρόπων κ.ο.κ).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Χριστόφορος ΒερναρδάκηςΠηγή: Taxheaven