Αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24.12.2015 Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης

Αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24.12.2015 Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης

Αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ

(ΦΕΚ Β' 2934/31-12-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 70, 147, 155Α, 157,172, 173, 175, 175Α του Ν.4270/2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

2. Τις διατάξεις του Ν.3429/2005 « Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» (Α' 314).

3. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α' 194).

4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

5. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

6. Την αριθ. 2/72624/0020/1.11.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί κατανομής των πιστώσεων από τον αρμόδιο διατάκτη (Β' 1790).

7. Την ανάγκη εξασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και των εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέων του Κεφαλαίου Α' του Ν. 3429/2005.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Ορισμοί


Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, δίνονται οι κάτωθι ορισμοί:

1. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: περιλαμβάνονται η Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, καθώς και η Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ως προς τον προϋπολογισμό εξόδων και τον απολογισμό-ισολογισμό της, για λόγους στατιστικής ταξινόμησης, κατά τον ορισμό του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014.

2. Λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ: περιλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) και οι Ανεξάρτητες Αρχές που έχουν νομική προσωπικότητα, εφόσον οι ανωτέρω φορείς περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, και ο υποτομέας των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης - ΟΚΑ (Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμοί Απασχόλησης και Οργανισμοί Παροχής Υπηρεσιών Υγείας), κατά τους ορισμούς του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014.

3. Φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού: τα Ασφαλιστικά Ταμεία, ο ΟΑΕΔ, ο ΕΟΠΥΥ, τα Νοσοκομεία Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (νοσοκομεία ΕΣΥ, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού - ΝΙΜΤΣ, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου) και οι Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) - Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ).

4. Όριο προϋπολογισμού: το όριο προϋπολογισμού άνω του οποίου υποχρεωτικά συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του φορέα και του εποπτεύοντος Υπουργείου και διαβιβάζονται τα σχετικά προγράμματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών στο ΓΛΚ, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4270/2014. Το όριο προϋπολογισμού υπολογίζεται:
α) για τα ΝΠΔΔ: είτε στο ύψος των συνολικών εσόδων, είτε στο ύψος των συνολικών εξόδων του προϋπολογισμού του φορέα, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών εσόδων ή εξόδων,
β) για τα ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Κεφαλαίου Α' του Ν.3429, και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ): είτε στο ύψος των εσόδων, είτε στο ύψος των εξόδων του προϋπολογισμού του φορέα, σύμφωνα με τον πίνακα 7 του Παραρτήματος.

5. Μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού: περιλαμβάνει τους μηνιαίους στόχους για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων και καταρτίζεται σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος.

6. Τριμηνιαίοι δημοσιονομικοί στόχοι:
α) Για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης: τα τριμηνιαία ανώτατα όρια δαπανών και η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) κάθε φορέα, σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, όπως αυτά έχουν περιληφθεί στο μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.
β) Για τα νομικά πρόσωπα: το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του τριμήνου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έχουν περιληφθεί στο μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. Οι στόχοι παρακολουθούνται σε σωρευτική βάση ανά τρίμηνο.

7. Ετήσιος δημοσιονομικός στόχος: το σωρευτικό άθροισμα των τριμηνιαίων δημοσιονομικών στόχων διαμορφώνει τον ετήσιο δημοσιονομικό στόχο.

8. Έσοδα, Έξοδα, Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα:
Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν στοιχείο εσόδων του προϋπολογισμού των νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.
Για το σκοπό του υπολογισμού των δημοσιονομικών στόχων και του δημοσιονομικού αποτελέσματος, για τους όρους έσοδα και έξοδα ισχύουν τα κάτωθι:
α) Για τα ΝΠΔΔ:
Έσοδα είναι αυτά τα οποία εισπράττονται στη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται, αφαιρουμένων των χρηματοοικονομικών εσόδων.
Έξοδα είναι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει δημιουργηθεί η σχετική υποχρέωση, αφαιρουμένων των χρηματοοικονομικών εξόδων. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους ενσωματώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισμού.
Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα: Η διαφορά των εσόδων και των εξόδων, σύμφωνα με τους ανωτέρω ορισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της εξέλιξης των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης), σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
β) Για τα ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Κεφαλαίου Α' του Ν. 3429/2005, και τις ΔΕΚΟ:
Έσοδα είναι αυτά τα οποία λογιστικοποιούνται στη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα εισπραχθούν, μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών στοιχείων (εισροών) του πίνακα 7 του Παραρτήματος.
Έξοδα είναι αυτά που λογιστικοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξάρτητα από τον χρόνο εξόφλησης τους, μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών στοιχείων (εκροών) του πίνακα 7 του Παραρτήματος.
Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα: Η διαφορά εσόδων και εξόδων (ισοζύγιο), σύμφωνα με τους ανωτέρω ορισμούς.
Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους, δεδομένου ότι έχουν λογιστικοποιηθεί στο οικονομικό έτος που αναφέρονται, δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου του επόμενου έτους.

9. Αρνητική απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους:
α) Για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης: η υπέρβαση των ανώτατων στόχων δαπανών, λαμβανομένης υπόψη και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης), όπως αυτά έχουν περιληφθεί στο μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.
β) Για τα ΝΠΔΔ: αρνητική απόκλιση από τους στόχους δημοσιονομικού αποτελέσματος (χαμηλότερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα έναντι του στόχου), λαμβανομένης υπόψη και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης).
γ) Για τα ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Κεφαλαίου Α' του Ν.3429, και τις ΔΕΚΟ: αρνητική απόκλιση από τους στόχους δημοσιονομικού αποτελέσματος.

10. Οριστικό ισοζύγιο εκτέλεσης ετήσιου προϋπολογισμού: τα δημοσιονομικά στοιχεία εκτέλεσης
προϋπολογισμού του τελευταίου τριμήνου του έτους, σε σωρευτική βάση.

Β. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης
(άρθρα 70 και 172 του Ν. 4270/2014)

1. Με ευθύνη των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης καταρτίζουν μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα μηνιαία προγράμματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους αποστέλλονται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

2. Στη βάση του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης προϋπολογισμού τίθενται τριμηνιαίοι στόχοι, ανά ειδικό φορέα και συγκεντρωτικά ανά φορέα. Τα μηνιαία προγράμματα εκτέλεσης και οι τριμηνιαίοι στόχοι πρέπει να είναι συνεπείς με τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό, καθώς και με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 και στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 72 του Ν. 4270/2014.

3. Μέχρι την 15η Ιανουαρίου κάθε έτους συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας, το ελάχιστο περιεχόμενο των οποίων ορίζεται στο άρθρο 70 του Ν. 4270/2014, συμπεριλαμβανομένων και των συμφωνημένων με το ΓΛΚ τριμηνιαίων στόχων.

4. Οι τριμηνιαίοι στόχοι του φορέα δεν τροποποιούνται παρά μόνο στην περίπτωση που διαφοροποιηθούν τα ανώτατα όρια δαπανών του φορέα στο πλαίσιο Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού ή επικαιροποίησης του τρέχοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).

5. Τα τριμηνιαία στοιχεία για την εξέλιξη του προϋπολογισμού του φορέα (ανά ειδικό φορέα και συγκεντρωτικά), συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, αποστέλλονται στη ΔΠΓΚ, με ευθύνη του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ, μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από τη λήξη του κάθε τριμήνου.

6. Η απόκλιση από τους τριμηνιαίους στόχους προσδιορίζεται συγκεντρωτικά σε επίπεδο φορέα και αξιολογείται από τη ΔΠΓΚ. Ο προϊστάμενος της ΓΔΟΥ του φορέα παρακολουθεί τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού του φορέα του και στην περίπτωση που διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους τριμηνιαίους και ετήσιους στόχους ενεργοποιεί τις διορθωτικές παρεμβάσεις που έχουν περιληφθεί στο μνημόνιο συνεργασίας.

7. Σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης άνω του 10% από τους τριμηνιαίους στόχους ο προϊστάμενος της ΓΔΟΥ συντάσσει έκθεση αιτιολόγησης της απόκλισης αυτής, στην οποία αναλύονται οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί για τη διόρθωση της απόκλισης και την αποστέλλει στη ΔΠΓΚ, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του κάθε τριμήνου.

8. Σε περίπτωση απόκλισης άνω του 10% από τους τριμηνιαίους στόχους και εφόσον δεν έχουν υλοποιηθεί οι προβλεπόμενες διορθωτικές παρεμβάσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4270/2014.
Εξαιρούνται τυχόν αποκλίσεις που οφείλονται σε: α) εγγραφή πίστωσης (σε ύψος) από ειδικά έσοδα που δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, β) μεταφορά πιστώσεων από φορέα σε φορέα, γ) ενίσχυση πιστώσεων από το αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού και δ) αύξηση του ποσοστού διάθεσης πιστώσεων.

9. Η Βουλή των Ελλήνων για τον προϋπολογισμό της, θέτει οίκοθεν τους μηνιαίους στόχους εκτέλεσης τους προϋπολογισμού και τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους και αξιολογεί η ίδια την υλοποίηση και τις τυχόν αποκλίσεις. Οι τριμηνιαίοι δημοσιονομικοί στόχοι και η υλοποίηση αυτών αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα της Βουλής των Ελλήνων.

Γ. Λοιποί Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ (άρθρα 147, 173 και 175 του Ν. 4270/2014)

Γ.1. Καθορισμός ορίου προϋπολογισμού Το όριο του προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, άνω του οποίου υποχρεωτικά συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του φορέα και του εποπτεύοντος Υπουργείου και διαβιβάζονται τα σχετικά προγράμματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών στο ΓΛΚ, καθορίζεται στο ποσό των δέκα (10) εκατ. ευρώ.

Γ.2. Λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των δέκα (10) εκατ. ευρώ

1. Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των φορέων του Κεφαλαίου Α' του Ν. 3429/2005, πλην ΟΤΑ, καταρτίζουν, με ευθύνη των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών (ΠΟΥ) τους, σε συνεργασία με τα εποπτεύοντα Υπουργεία, και υποβάλλουν, μέχρι την 15η Ιανουαρίου κάθε έτους, μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, στον προϊστάμενο της ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου και προκειμένου περί Ανεξάρτητων Αρχών, στον προϊστάμενο ΓΔΟΥ του Υπουργείου του οποίου προΐσταται ο εποπτεύον Υπουργός τους. Οι μηνιαίοι στόχοι για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων καταρτίζονται σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος ανά φορέα.

2. Στη βάση του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης τίθενται τριμηνιαίοι δημοσιονομικοί στόχοι. Οι μηνιαίοι και οι τριμηνιαίοι στόχοι πρέπει να είναι συνεπείς με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς, οι οποίοι είναι συνεπείς με τα σχέδια των προϋπολογισμών που έχουν υποβληθεί κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του Ν. 4270/2014.

3. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου, μεταξύ του εποπτεύοντος Υπουργείου και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, συνάπτονται υποχρεωτικά τα μνημόνια συνεργασίας του άρθρου 147 του Ν. 4270/2014, το ελάχιστο περιεχόμενο των οποίων ορίζεται στο άρθρο 70 του Ν. 4270/2014, συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρω τριμηνιαίων στόχων, καθώς και συγκεκριμένων διορθωτικών παρεμβάσεων σε περίπτωση αποκλίσεων από τους στόχους. Στις διορθωτικές παρεμβάσεις δύναται να συμπεριλαμβάνονται τόσο παρεμβάσεις αύξησης εσόδων, όσο και μείωσης δαπανών, όπως η αναστολή οποιασδήποτε ενέργειας αφορά σε πραγματοποίηση δαπανών ελαστικού χαρακτήρα (ενδεικτικά δαπανών υπερωριών, μετακινήσεων, προμηθειών).

4. Οι μηνιαίοι και οι τριμηνιαίοι στόχοι για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων διαβιβάζονται αναλυτικά ανά φορέα και συγκεντρωτικά, με ευθύνη των προϊσταμένων των οικείων ΓΔΟΥ, στη ΔΠΓΚ, όχι αργότερα από την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους.

5. Ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών του φορέα παρακολουθεί τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού του και στην περίπτωση που διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους τριμηνιαίους και ετήσιους στόχους ενεργοποιεί τις διορθωτικές παρεμβάσεις που έχουν περιληφθεί στο μνημόνιο συνεργασίας. Οι διοικήσεις των φορέων πρέπει να λαμβάνουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις.

6. Τα τριμηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων αποστέλλονται από τους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών τους στην οικεία ΓΔΟΥ και στη συνέχεια, με ευθύνη του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ, αποστέλλονται στη ΔΠΓΚ εντός 20 ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Οι στόχοι και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων παρακολουθούνται από τον προϊστάμενο της οικείας ΓΔΟΥ.

7. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, αμέσως μετά τη λήξη του τριμήνου, ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του φορέα συντάσσει έκθεση αιτιολόγησης της απόκλισης αυτής στην οποία αναλύονται οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί για τη διόρθωση της απόκλισης. Ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, υποβάλλει εισήγηση στη ΔΠΓΚ, συνοδευόμενη από την έκθεση αιτιολόγησης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα, σχετικά με την υλοποίηση των αναφερόμενων στο μνημόνιο συνεργασίας διορθωτικών παρεμβάσεων και την εφαρμογή:
α) των κυρώσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 173 του Ν.4270/2014 και
β) προκειμένου για ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α' του Ν. 3429/2005 που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, των κυρώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του ίδιου νόμου, περί μείωσης του εγκεκριμένου ποσού δανεισμού, στην περίπτωση που δεν έχει ήδη καλυφθεί το συνολικό εγκεκριμένο όριο δανεισμού.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους οφείλεται σε παράγοντες εκτός του πεδίου δράσης της διοίκησης του φορέα, στην εισήγηση του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ περιλαμβάνεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 173 του Ν. 4270/2014.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 173 περί αναστολής της καταβολής των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) των φορέων, υπεύθυνος είναι ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του φορέα και ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ.

8. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του επόμενου τριμήνου και βάσει των απολογιστικών στοιχείων αυτού, ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ υποβάλλει εισήγηση στην ΔΠΓΚ σχετικά με την τυχόν εξισορρόπηση των αποκλίσεων και την άρση των κυρώσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 173 ή/και της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Ν.4270/2014.

9. Σε περίπτωση που για δύο συνεχόμενα τρίμηνα διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους δημοσιονομικούς στόχους ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ υποβάλλει εισήγηση στη ΔΠΓΚ, συνοδευόμενη από την έκθεση αιτιολόγησης της απόκλισης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα, σχετικά με την υλοποίηση των αναφερόμενων στο μνημόνιο συνεργασίας διορθωτικών παρεμβάσεων και την εφαρμογή των κυρώσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 173 του Ν. 4270/2014 περί ορισμού Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που και το οριστικό ισοζύγιο της εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού, αποκλίνει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% από τους δημοσιονομικούς στόχους, ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ υποβάλλει εισήγηση στο ΓΛΚ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 173 του Ν. 4270/2014 περί παύσης των μελών των ΔΣ των φορέων. Εντός ενός μηνός από τη διαπίστωση της ετήσιας απόκλισης, παύονται όλα τα μέλη του ΔΣ του φορέα προκειμένου για ΝΠΔΔ και τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ του φορέα προκειμένου για ΝΠΙΔ, με την προβλεπόμενη στις ανωτέρω διατάξεις διαδικασία. Το εποπτεύον Υπουργείο προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντικατάσταση των μελών του ΔΣ που παύονται.

Γ.3. Φορείς Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό κάτω των 10 εκατ. ευρώ

1. Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των φορέων του Κεφαλαίου Α' του Ν. 3429/2005, πλην ΟΤΑ, των οποίων ο προϋπολογισμός κυμαίνεται από το ποσό του ενός (1) εκατ. ευρώ ως του ορίου των δέκα (10) εκατ. ευρώ, καθώς και όλοι οι φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού των οποίων ο προϋπολογισμός είναι κάτω του ορίου των δέκα (10) εκατ. ευρώ, ακολουθούν τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 1 και 2 του Μέρους Γ.2. της παρούσας.

2. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου, μεταξύ του εποπτεύοντος Υπουργείου και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, δύναται να συνάπτονται τα μνημόνια συνεργασίας του άρθρου 147 του Ν.4270/2014, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι τριμηνιαίοι στόχοι, καθώς και συγκεκριμένες διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση αποκλίσεων από τους στόχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 3 του Μέρους

Γ.2. Οι φορείς που συνάπτουν μνημόνια με το εποπτεύον Υπουργείο, καθορίζονται από τον προϊστάμενο της οικείας ΓΔΟΥ.

3. Τα τριμηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του φορέα αποστέλλονται στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου, με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Οι στόχοι και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων παρακολουθούνται από τον προϊστάμενο της οικείας ΓΔΟΥ.

4. Ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών του φορέα παρακολουθεί τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού του και στην περίπτωση που διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους τριμηνιαίους και ετήσιους στόχους, λαμβάνει μέτρα για τη διόρθωση της απόκλισης ή, προκειμένου για τους φορείς που συνάπτουν μνημόνιο συνεργασίας, ενεργοποιεί τις διορθωτικές παρεμβάσεις που έχουν περιληφθεί στο μνημόνιο συνεργασίας. Οι διοικήσεις των φορέων πρέπει να λαμβάνουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις.

5. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών του φορέα συντάσσει έκθεση αιτιολόγησης της απόκλισης αυτής στην οποία αναλύονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διόρθωση της απόκλισης. Στη συνέχεια, ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ ενημερώνει σχετικά τη ΔΠΓΚ και μεριμνά για τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας, του άρθρου 147 του Ν. 4270/2014, μεταξύ του φορέα και του εποπτεύοντος Υπουργείου, το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στο άρθρο 70 του Ν. 4270/2014, συμπεριλαμβανομένων και των τριμηνιαίων στόχων και των διορθωτικών παρεμβάσεων για τη διόρθωση της απόκλισης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στο μέρος Γ.2. της παρούσης.

Γ.4. Φορείς Κοινωνικού Προϋπολογισμού

Πέραν των ανωτέρω, ειδικότερα για τους Φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού, ανεξαρτήτως ορίου προϋπολογισμού, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Υποβάλλουν, με ευθύνη του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ, στο ΓΛΚ ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Αναφορών, αναλυτικά ανά Φορέα: (α) το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους και οι τριμηνιαίοι στόχοι και (β) Τα μηνιαία και τριμηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους

2. Με ευθύνη του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ διαβιβάζονται σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα πινάκων: α) τα στοιχεία του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού και β) τα στοιχεία της τριμηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού των φορέων σε συγκεντρωτικό επίπεδο του συνόλου των Ασφαλιστικών Ταμείων, του συνόλου των Νοσοκομείων, του συνόλου των ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, του ΟΑΕΔ, και του ΕΟΠΥΥ στην ΔΠΓΚ, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Τα εν λόγω υποβαλλόμενα στοιχεία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμφωνούν, σε συγκεντρωτικό και αναλυτικό επίπεδο, με τα αντίστοιχα της προηγούμενης περίπτωσης.

3. Ειδικότερα, το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης, οι τριμηνιαίοι στόχοι, καθώς και τα τριμηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των ασφαλιστικών ταμείων που δεν εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με ευθύνη του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ, διαβιβάζονται και στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Τα μεγέθη βάσει των οποίων καταρτίζεται το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού και οι τριμηνιαίοι στόχοι, σε συγκεντρωτικό επίπεδο του συνόλου των Ασφαλιστικών Ταμείων, του συνόλου των Κρατικών Νοσοκομείων, του συνόλου των ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, του ΟΑΕΔ, και του ΕΟΠΥΥ, πρέπει να είναι συνεπή με εκείνα των προϋπολογισμών τους και εκείνα που καταγράφονται στο σχετικό πίνακα του Κοινωνικού Προϋπολογισμού της Εισηγητικής Έκθεσης Προϋπολογισμού.

Δ. Φορείς του Κεφαλαίου Α' του Ν.3429/2005 εκτός Γενικής Κυβέρνησης
(άρθρα 155Α και 175Α του Ν.4270/2014)

Οι φορείς του Κεφαλαίου Α' του Ν.3429/2005 που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει το ύψος των δέκα (10) εκατ. ευρώ, δύναται να συνάπτουν μνημόνια συνεργασίας ανάλογα με αυτά της παραγράφου 1 του άρθρου 147 με το εποπτεύον Υπουργείο τους. Οι φορείς που συνάπτουν μνημόνια με το εποπτεύον Υπουργείο, καθορίζονται από τον προϊστάμενο της οικείας ΓΔΟΥ, λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά: α) το ύψος του προϋπολογισμού του φορέα, β) το ύψος των δανειακών και λοιπών υποχρεώσεών τους, γ) το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δ) τυχόν επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό ή το ΠΔΕ, ε) τυχόν εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια. Για τους φορείς αυτούς, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 7 του άρθρου 173 και της παραγράφου 1 του άρθρου 175 του Ν. 4270/2014 και εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις του Μέρους Γ.2. της παρούσας. Ε. Πίνακες προς συμπλήρωση Για την κατάρτιση του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης, τον καθορισμό των τριμηνιαίων στόχων και την παρακολούθηση της εκτέλεσης, οι φορείς συμπληρώνουν τους πίνακες του Παραρτήματος, ως εξής:

1. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης: πίνακες 1Α (Στόχοι) και 1B (Πραγματοποιήσεις), βάσει του πίνακα 1Γ (αντιστοίχιση ΚΑΕ),

2. ΝΠΔΔ: πίνακες 2Α (Στόχοι) και 2Β (Πραγματοποιήσεις),

3. Φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού
α) Ασφαλιστικά Ταμεία: πίνακας 3Α (Στόχοι) και 3Β (Πραγματοποιήσεις),
β) ΟΑΕΔ: πίνακας 4Α (Στόχοι) και 4Β (Πραγματοποιήσεις),
γ) ΕΟΠΥΥ: πίνακας 5Α (Στόχοι) και 5Β (Πραγματοποιήσεις) και
δ) Νοσοκομεία και ΥΠΕ-ΠΕΔΥ: πίνακας 6Α (Στόχοι) και 6Β (Πραγματοποιήσεις).

4. ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ, εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Κεφαλαίου Α' του Ν. 3429/2005: πίνακες 4Α (Στόχοι), 4Β (Πραγματοποιήσεις) και 4Γ (Πρόσθετα Πληροφοριακά Στοιχεία Προϋπολογισμού).

Η παρούσα ισχύει για τη στοχοθεσία, τα μηνιαία προγράμματα εκτέλεσης προϋπολογισμών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών του έτους 2016 και των επόμενων ετών. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών του έτους 2015 εξακολουθούν να ισχύουν οι αριθμ. 2/91674/ ΔΠΓΚ/20.12.2012 (Β'3409) και 2/43504/ΔΠΓΚ/30.5.2014 (Β'1465) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και η αριθμ. 2/23416/ΔΠΓΚ/1.3.2013 (Β'607) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven