Αρ.1/7.1.2015 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 768/30.09.2015 απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφα.σης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποε.πιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συ.να

Αρ.1/7.1.2015 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 768/30.09.2015 απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφα.σης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποε.πιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συ.να

Αρ.1/7.1.2015 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


(ΦΕΚ Β΄ 8/8.1.2016)

Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 768/30.09.2015 απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφα.σης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποε.πιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συ.ναφή ζητήματα» (Β΄ 1563), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 2118).


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρ.θρου 1 του Ν. 4350/2015 (Α΄ 161) , όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 4350/2015 (Α΄161) και αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του Ν. 4350/2015 (Α΄161) και ισχύει.
2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 4 του Ν. 4350/2015 (Α΄161) .
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επι.τροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων», όπως τρο.ποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ−8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΨΨΗ−ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ−Τ9Φ), και 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η−ΤΗΟ) και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 768/30.09.2015 απόφαση της επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.): «Αντικατά.σταση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 2118).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κω.δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
6. Την αναγκαιότητα τροποποίησης της υπό (4) Από.φασης προς διευκόλυνση της εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων.
7. Την αναγκαιότητα αύξησης του συνολικού ύψους ποσού των αιτημάτων για κάθε πελάτη σε κάθε Π.Ι. ανά εργάσιμη ημέρα, με μία ή περισσότερες συναλλαγές.
8. Την αναγκαιότητα αναπροσαρμογής των υφιστάμε.νων εβδομαδιαίων εγκριτικών ορίων για την έγκριση συγκεκριμένων συναλλαγών από τις Ειδικές Υποεπι.τροπές των Π.Ι.
9. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας από.φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 768/30.09.2015 (Β΄ 2118) απόφασης της επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.) περί «Αντικατάστασης της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτι.κό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συ.ναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», ως ακολούθως:


Άρθρο 1


Σύσταση Ειδικών Υποεπιτροπών


Συστήνεται Ειδική Υποεπιτροπή, ανά Πιστωτικό ίδρυμα (Π.Ι.) που λειτουργεί στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομέ.νου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με αρμο.διότητα την έγκριση συγκεκριμένων συναλλαγών που εμπίπτουν στην παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 4 του Νόμου 4350/2015 (Α΄161) , κατά τις ειδικό.τερες ρυθμίσεις των επόμενων άρθρων.


Άρθρο 2


Σύνθεση Ειδικών Υποεπιτροπών


Κάθε Ειδική Υποεπιτροπή απαρτίζεται, ανά πιστωτικό ίδρυμα, από τον/την Πρόεδρο και από τουλάχιστον δύο ακόμα μέλη. Ο Πρόεδρος της Ειδικής Υποεπιτροπής κατέχει θέση κατ’ ελάχιστο Βοηθού ή Αναπληρωτή Γε.νικού Διευθυντή ή Συμβούλου Διοίκησης ενώ δύο από τα μέλη της κατέχουν κατ’ ελάχιστον θέση Διευθυντή.

Ο Πρόεδρος της Ειδικής Υποεπιτροπής δύναται να κα.λεί στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής εκπροσώπους άλλων υπηρεσιακών μονάδων του Π.Ι. ή άλλων φορέων, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.


Άρθρο 3


Αιτήματα νομικών προσώπων ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών


1. Οι Ειδικές Υποεπιτροπές εξετάζουν αιτήματα νομι.κών προσώπων κάθε νομικής μορφής και αντικειμένου δραστηριότητας, όπως και ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι αιτούνται μετα.φορές κεφαλαίων στο εξωτερικό για:
α) εκτέλεση πληρωμών έναντι παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, καταστάσεις μι.σθοδοσίας, κ.λπ.),
β) άνοιγμα νέων ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων σε αναμονή,
γ) έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, και

δ) προθεσμιακές υποχρεώσεις από διακανονισμό αξιών προς είσπραξη και τριτεγγυημένα και λοιπά χρηματόγραφα που συνδέονται με εισαγωγές, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, εφόσον το συνολικό ύψος των αιτημάτων για κάθε πελάτη σε κάθε Π.Ι. δεν υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, με μία ή περισσότερες συναλλαγές.
Τα αιτήματα που αφορούν τις ανωτέρω υπό β), γ) και δ) κατηγορίες θα υποβάλλονται κατά το άνοιγμα ή έκδοση στην Υποεπιτροπή του Π.Ι. ή στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, μέσω του Π.Ι., ανάλογα με το ύψος της συναλλαγής και θα καλύπτουν όλες τις παρεπόμενες με τη συναλλαγή πράξεις (τροποποίηση, εκτέλεση, πληρωμή) εφόσον δεν αλλάζει το ύψος της συναλλαγής.

2. Τα Π.Ι. υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικό αρχείο με τα αιτήματα που διαχειρίζονται, τις αποφάσεις επί των αιτημάτων αυτών, καθώς και τις εκταμιεύσεις ποσών για εγκεκριμένες συναλλαγές. Για τις απορριπτικές αποφάσεις απαιτείται ειδική αιτιολόγηση.

3. Τα Π.Ι. υποχρεούνται να αποστέλλουν καθημερινά στην Ε.Ε.Τ.Σ. το αναλυτικό αρχείο της παρ. 2 πλήρως ενημερωμένο με την ημερήσια κίνηση.

Άρθρο 4


Εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο ανά Π.Ι.


1. Το εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών για κάθε Π.Ι για την έγκριση των ως άνω συναλλαγών, ορίζεται ως ακολούθως:
 

Κωδικός

Αριθμός

Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος

Εβδομαδιαίο όριο ποσού σε ευρώ

011

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

80.000.000,00

014

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

80.000.000,00

016

ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6.300.000,00

017

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

80.000.000,00

026

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

80.000.000,00

034

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

840.000,00

056

AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.

840.000,00

069

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

1.400.000,00

075

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.

840.000,00

087

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.

2.800.000,00

088

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

089

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

091

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

092

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

094

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

095

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

099

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

840.000,00

064

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

1.680.000,00

071

HSBC BANK PLC

3.500.000,00

072

UNICREDIT BANK A.G.

1.680.000,00

084

CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED

5.500.000,00

081

BANK OF AMERICA N.A.

280.000,00

107

KEDR OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK

280.000,00

109

T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.

280.000,00

116

PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD

280.000,00

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΟΡΙΟ

352.380.000

 

2. Τα Π.Ι. υποχρεούνται να αποστέλλουν στην Ε.Ε.Τ.Σ. κάθε Πέμπτη και μέχρι ώρα 17.00, αναφορά στην οποία θα αναγράφεται α) το συνολικό αναλωθέν ποσό της συγκεκριμένης εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας Πέμπτης, β) το εκτιμώμενο ποσό ανάλωσης για την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας και γ) το τυχόν επιπλέον εφάπαξ εβδομαδιαίο ποσό που απαιτείται ώστε να εκτελέσουν πληρωμές εγκρίσεων αιτημάτων της ίδιας εβδομάδας.

Άρθρο 5

Διακρίσεις συναλλαγών

1. Για συναλλαγές που υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ, το μηνιαίο εγκριτικό όριο της Ειδικής Υποεπιτροπής ανά πελάτη νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγωγών και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της ετήσιας περιόδου 01/07/2014 - 30/06/2015, μέσω Π.Ι. που λειτουργούν στην Ελλάδα, προσαυξημένη κατά 40%.

2. Ειδικότερα για την απόκτηση παγίων στοιχείων και πραγματοποίηση δαπανών/ συνδρομών από νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως και από ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και για ιδρυθέντα μετά την 1η Οκτωβρίου 2014 νομικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες δεν ισχύει το στοιχείο ιστορικότητας της περιόδου 01/07/2014-30/06/2015 της περ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Διαδικασία και δικαιολογητικά

1. Για την εξέταση αιτημάτων ποσού από 5.000,01 έως και 20.000 ευρώ από τις Υποεπιτροπές των Π.Ι., καθώς και στην περίπτωση εξέτασης αιτημάτων από την Ε.Ε.Τ.Σ. κατόπιν εισήγησης των Π.Ι., η αίτηση του πελάτη πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) τιμολόγια και παραστατικά τεκμηρίωσης της αιτούμενης συναλλαγής,

β) υπεύθυνη δήλωση του πελάτη με την οποία να δηλώνει, μεταξύ άλλων ότι:

i . τα προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια,

ii. δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλο Π.Ι. που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό,

iii. το συνολικό ανά μήνα χρηματικό ποσό, εξαιρουμένων τυχόν δασμών, που μετέφερε στο εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/07/2014-30/06/2015 στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αποτυπώνεται στο συνημμένο Πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,

iv. αποδέχεται πως πιθανή έγκριση του αιτήματός του ισχύει για δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

2. Για την εξέταση αιτημάτων ποσού άνω των 20.000 ευρώ από τις Υποεπιτροπές των Π.Ι., καθώς και στην περίπτωση εξέτασης αιτημάτων από την Ε.Ε.Τ.Σ. κατόπιν εισήγησης των Π.Ι., η αίτηση του πελάτη πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) τιμολόγια και παραστατικά τεκμηρίωσης της αιτούμενης συναλλαγής,

β) υπεύθυνη δήλωση του πελάτη με την οποία να δηλώνει, μεταξύ άλλων ότι:

i. τα προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια,

ii. δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλο Π.Ι. που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό,

iii. το συνολικό ανά μήνα χρηματικό ποσό, εξαιρουμένων τυχόν δασμών, που μετέφερε στο εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/07/2014-30/06/2015 στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αποτυπώνεται στο συνημμένο Πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,

iv. το ποσό της αιτούμενης μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό, συναθροιζόμενο με το ποσό που ήδη έχει εγκριθεί εντός του μήνα από το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της χώρας δεν υπερβαίνει σωρευτικά για τον ίδιο μήνα το 140% της μέγιστης μηνιαίας αξίας των εισαγωγών/ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου 01/07/2014-30/06/2015, και

ν. αποδέχεται πως πιθανή έγκριση του αιτήματός του ισχύει για δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

Το ανωτέρω σημείο iv. του στοιχείου β) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη, ωστόσο, δεν δεσμεύει την έγκριση αιτημάτων από την Ε.Ε.Τ.Σ. κατόπιν εισήγησης των Π.Ι.

3. Ειδικότερα για αιτήματα νομικών προσώπων για την έγκριση μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, τα οποία περιλαμβάνουν τιμολόγια, παραστατικά ή δικαιολογητικά που:

(α) υπερβαίνουν σε απόλυτο αριθμό τα πενήντα (50), και

(β) αφορούν πληρωμές προς το εξωτερικό έως και ένα μήνα από την ημερομηνία του αιτήματος του νομικού προσώπου προς το Π.Ι. συνεργασίας του, δεν είναι απαραίτητο να προσκομίζονται από το νομικό πρόσωπο στο Π.Ι..

Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις, το αιτούμενο τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό νομικό πρόσωπο πρέπει:

(i) να συμπληρώνει και προσκομίζει, ως αναπόσπαστο μέρος του αιτήματός του, τον επισυναπτόμενο Πίνακα 3, και

(ii) να δηλώνει, στην υπεύθυνη δήλωση που προσκομίζει, πως «όλα τα μη προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια και, εφόσον του ζητηθεί, θα τα προσκομίσει αμελλητί στο πιστωτικό ίδρυμα ή/και στην Ε.Ε.Τ.Σ. Κατά τα λοιπά ισχύουν, ανάλογα με την περίπτωση, τα σημεία ii) έως iv), στοιχείο β) της παρ. 1 και ii) έως v), στοιχείο β) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

Διάρκεια ισχύος έγκρισης

Η εκταμίευση εγκεκριμένης συναλλαγής από την Ε.Ε.Τ.Σ. και τις Ειδικές Υποεπιτροπές των Π.Ι. ισχύει για δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της κοινοποίησης της έγκρισης στο Π.Ι. για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου πελάτη της.

Άρθρο 8

Αξιολόγηση αιτημάτων

1. Για την αξιολόγηση των αιτημάτων που εμπίπτουν στις εγκριτικές αρμοδιότητες των Ειδικών Υποεπιτροπών, απαιτείται να ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Τα αιτήματα των πελατών πρέπει να είναι σαφή και να συνοδεύονται από όλα τα παραστατικά και δικαιολογητικά (π.χ. τιμολόγια, φορτωτικές κ.λπ), επαρκή για την τεκμηρίωση της φύσης των συναλλαγών και της αναγκαιότητας εκτέλεσής τους.

β) Η Ειδική Υποεπιτροπή θεσπίζει διαδικασίες διαχείρισης και προτεραιοποίησης των αιτημάτων πελατών, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό περιθώριο πληρωμής, π.χ. ληξιπρόθεσμα τιμολόγια, pro forma, cash on delivery (COD), κ.λπ. και, στις περιπτώσεις εισαγωγής, τη φύση του εισαγόμενου προϊόντος και την αναγκαιότητά του για τη διαφύλαξη του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

2. Προς διευκόλυνση των Π.Ι. επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας με την ανά κατηγορία προτεραιοποίηση πληρωμών για εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες (Πίνακας 2).

Άρθρο 9

Προσμέτρηση στο εγκριτικό όριο

1. Στο εγκριτικό όριο κάθε Π.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 4 προσμετρώνται μόνο:

α) οι συναλλαγές της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας,

β) οι πληρωμές που αφορούν στην κάλυψη ίδιων λειτουργικών εξόδων των Π.Ι..

Αντίθετα, δεν προσμετρώνται στο εγκριτικό όριο κάθε Π.Ι., αιτήματα των στοιχείων β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, τα οποία έχουν εγκριθεί πριν την 28η Ιουνίου 2015, δεδομένου ότι οι εν λόγω πράξεις συνδέονται με ανέκκλητες ανειλημμένες υποχρεώσεις των Π.Ι. που δημιουργήθηκαν πριν την τραπεζική αργία έναντι αντισυμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τους οικείους Ομοιόμορφους Κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (Δ.Ε.Ε.) και τις διεθνείς εμπορικές πρακτικές.

Άρθρο 10

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα κυβερνήσεως καταργείται η απόφαση 768/30.09.2015 (Β' 2118) της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.) περί «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β' 1563), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2016

Η Πρόεδρος της Επιτροπής

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: Taxheaven