Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1167388 ΕΞ 2015/504/30.12.2015 Σχετικά με την τροποποίηση εισοδηματικών ορίων για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης νοικοκυριών ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1167388 ΕΞ 2015/504/30.12.2015 Σχετικά με την τροποποίηση εισοδηματικών ορίων για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης νοικοκυριών ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών

Αθήνα 30/12/2015
Αριθ. Πρωτ. ΑΤΚΕ 1167388 ΕΞ 2015/504

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. :105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Δημητρόπουλος
Τηλέφωνο : 210 3224878

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αρ. πρωτ. 1704/7.12.2015 ερώτηση. Σχετικά με την τροποποίηση εισοδηματικών ορίων για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης νοικοκυριών ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1704/7.12.2015 ερώτησης, που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Κ. Τζαβάρα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (Α.110) θεσπίστηκε η καταβολή ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές που ορίζονται στην οδηγία 85/148/ΕΟΚ και το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα 4.700 ΕΥΡΩ ετησίως.

2. Η έννοια του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, για την εφαρμογή μέτρου αυτού προσδιορίζεται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Ειδικότερα, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.

3. Τα ποσά της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης και των εισοδηματικών ορίων, μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

4. Με την αριθ. 2/71338/0026/22.7.2013 κ.υ.α. (Β.1911) καθορίστηκε μόνο η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της εισοδηματικής αυτής ενίσχυσης, χωρίς οποιαδήποτε μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησής της, που έχουν καθοριστεί από και βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων είτε ευθέως είτε κατ' εξουσιοδότηση αυτών. 

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι:

α) δικαιούχοι της εισοδηματικής αυτής ενίσχυσης είναι οι οικογένειες, των οποίων τα μέλη ζουν μόνιμα στις οριζόμενες από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ περιοχές και το συνολικό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα 4.700 ΕΥΡΩ,

β)για την αναπροσαρμογή τόσο των εισοδηματικών κριτηρίων όσο και του ύφους της χορηγούμενης εισοδηματικής ενίσχυσης απαιτείται η έκδοση κ.υ.α.,

γ) για οποιαδήποτε τροποποίηση αναφορικά με το εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση της ενίσχυσης αυτής απαιτείται σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Η τελευταία αναπροσαρμογή των εισοδηματικών ορίων έγινε το 2009 (απόφαση 2/69477/0020/21.9.2009, Φ.Ε.Κ. Β' 2108) και προς το παρόν δεν προβλέπεται νέα αναπροσαρμογή.
 


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του αυτοτελούς Γραφείου

Πηγή: Taxheaven