Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/3714/11.1.2016 Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 89/2015 και 90/2015 - Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ)

Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/3714/11.1.2016 Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 89/2015 και 90/2015 - Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ)

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/3714
Σχετ.: 30/003/000/3715

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας: 115 21
Πληροφορίες: Δ. Στεφανίτση - Α. Κουφογιαννάκη
Τηλέφωνο:213 2117236 - 251
Fax: 210 6467725
e-mail: alcohol_food@gcsl.gr

ΘΕΜΑ: Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 89/2015 και 90/2015- Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ)

Α. Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

1. Η απόφαση 90/2015 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) «Τροποποίηση των άρθρων 145, 146, 147 και 148 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (αυο 1100/87, ΦΕΚ 788/Β') όπως ισχύει, τροποποίηση των αποφάσεων ΑΧΣ 372/2002 (ΦΕΚ 1534/Β') και ΑΧΣ 347/91 (ΦΕΚ 667/Β') και κατάργηση της απόφασης ΑΧΣ 1183/79 (ΦΕΚ 791/Β')», [Αριθμός ΦΕΚ: Β' 2239 (σελ. 25952-25953)], [Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΑΓΦΗ-2ΓΓ]. Με την ανωτέρω απόφαση τροποποιούνται τα άρθρα 145, 146, 147 και 148 του ΚΤΠ με στόχο τόσο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με την κατάργηση διατάξεων που δημιουργούν εμπόδια στον ανταγωνισμό, όσο και τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή στο ισχύον ενωσιακό δίκαιο.

Ειδικότερα με την εν λόγω απόφαση:

α) Τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 145 και έτσι όσον αφορά στην χρήση του όρου «τονωτικό» στα ελεύθερα αλκοόλης ποτά εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ισχύοντος ενωσιακού δικαίου [κανονισμός (ΕΚ) 1924/2006], ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 146 και της παραγράφου 12 του άρθρου 147, που αναφέρονται στην ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες των ελεύθερων αλκοόλης ποτών, καταργούνται.

Ακόμη, τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 148 και, αφενός μεν καταργείται η πρόβλεψη ελάχιστης περιεκτικότητας σε εκχύλισμα καφέ των έτοιμων ροφημάτων καφέ, αφετέρου δε προβλέπεται, για τις υποχρεωτικές ενδείξεις, αναφορά στις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.

β) Οι διατάξεις όλων των προαναφερθέντων άρθρων του ΚΤΠ που αναφέρονταν σε πρόσθετα τροφίμων ή σε ενδείξεις επισήμανσης εκσυγχρονίζονται με την πρόβλεψη σχετικών αναφορών στις διατάξεις του ισχύοντος ενωσιακού θεσμικού πλαισίου, ήτοι του κανονισμού (ΕΚ) 1333/2008 ή του κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011, αντίστοιχα (συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αναφέρονται στην επισήμανση των ελευθέρων αλκοόλης ποτών «υψηλής περιεκτικότητας σε καφεΐνη»).

γ) Οι διατάξεις των ανωτέρω άρθρων του ΚΤΠ προσαρμόζονται στο ισχύον σήμερα σχετικό εθνικό και ενωσιακό δίκαιο με την αντικατάσταση των αναφερόμενων σε αυτές όρων «πόσιμο νερό» και «μεταλλικό νερό» από τους ισχύοντες σήμερα όρους με αναφορές στους όρους «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» και «φυσικό μεταλλικό νερό» (οδηγίες 98/83/ΕΚ και 2009/54/ΕΚ και τα αντίστοιχα μέτρα ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη).

2. Η απόφαση 89/2015 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) «Τροποποίηση του άρθρου 149 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (Απόφαση ΑΧΣ 1100/87, ΦΕΚ 788/Β'/31.12.1987) όπως ισχύει και τροποποίηση της Απόφασης ΑΧΣ 437/2004 (ΦΕΚ1834/Β'/09.12.2004)», [Αριθμός ΦΕΚ: Β' 2239 (σελ. 25951-25952)], [Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΨΔ4Η-ΖΟΡ].

Με την ανωτέρω απόφαση τροποποιείται το άρθρο 149 του ΚΤΠ με στόχο την απλοποίηση της νομοθεσίας, με την απαλοιφή διατάξεων ανενεργών ή δυνάμενων να δημιουργήσουν σύγχυση, αλλά και την προσαρμογή στο ισχύον ενωσιακό δίκαιο. Συγκεκριμένα:

α) οι διατάξεις του ανωτέρω άρθρου του ΚΤΠ προσαρμόζονται στο ισχύον σήμερα σχετικό εθνικό και ενωσιακό δίκαιο με την αντικατάσταση των αναφερόμενων σε αυτές όρων «πόσιμο νερό» και «μεταλλικό νερό» από τους ισχύοντες σήμερα όρους με αναφορές στους όρους «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» και «φυσικό μεταλλικό νερό» (οδηγίες 98/83/ΕΚ και 2009/54/ΕΚ και τα αντίστοιχα μέτρα ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη).

β) οι διατάξεις της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου αναφερόμενες στις διαδικασίες έγκρισης της προσθήκης επιπλέον ουσιών σε ορισμένες κατηγορίες εμφιαλωμένων νερών είναι πρακτικά ανενεργές και καταργούνται.

γ) οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου του ΚΤΠ που αναφέρονταν σε πρόσθετα τροφίμων εκσυγχρονίζονται με αναφορά στο ισχύον ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο, ήτοι στον κανονισμό (ΕΚ) 1333/2008.

3. Η ισχύς των δύο προαναφερθεισών αποφάσεων ΑΧΣ (υπ. αριθ. 89/2015 και 90/2015) αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. από την 17/10/2015.

Β. 1. α. Υπενθυμίζεται ότι ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ. (www.gcsl.gr), στη διαδρομή ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Κώδικας Τροφίμων και Ποτών - Κώδικας Τροφίμων και Ποτών - έκδοση 2009 - Άρθρα ΚΤΠ - Ισχύουσες εκδόσεις - Ισχύουσες εκδόσεις των άρθρων του ΚΤΠ).

Τα ανηρτημένα αρχεία με τα άρθρα του Κ.Τ.Π. είναι σε μορφή pdf και υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσής τους.

Τα τροποποιηθέντα κατά τα ανωτέρω άρθρα 145, 146, 147, 148 και 149 του Κ.Τ.Π. όπως ισχύουν (ισχύουσα έκδοση αυτών μετά την εν λόγω τροποποίηση) έχουν αναρτηθεί στο υποσύστημα ΟΠΣ: Νομοθεσία/Κώδικας Τροφίμων.
β. Στις Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. για τη διευκόλυνση της ενημέρωσης του Κ.Τ.Π., αποστέλλεται συνημμένα (σε ηλεκτρονική μορφή) η τελευταία έκδοση (έκδοση 16) του Φύλλου Τροποποιήσεων.

2.α. Σημειώνεται ακόμη ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΧΚ (www.gcsl.gr, στη διαδρομή ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Κώδικας Τροφίμων και Ποτών - Κώδικας Τροφίμων και Ποτών - έκδοση 2009 — Τροποποιήσεις ΚΤΠ μετά την έκδοση 2009).

β. Παρακαλούνται οι κ.κ. Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. να φροντίσουν ώστε να λάβει γνώση της παρούσας ενυπόγραφα το τεχνικό προσωπικό.

3. Για οποιαδήποτε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνσή μας.


Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Σταύρος ΣάμιοςΠηγή: Taxheaven