Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.2.9/ 42 / οικ.619/11.1.2016 Εξυπηρέτηση αναγκών τομέα καθαριότητας βάσει του άρθρου 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης-12-2015

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.2.9/ 42 / οικ.619/11.1.2016 Εξυπηρέτηση αναγκών τομέα καθαριότητας βάσει του άρθρου 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης-12-2015

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/42 /οικ.619

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ. επικοινωνίας: 213 1313257, 264

ΘΕΜΑ: «Εξυπηρέτηση αναγκών τομέα καθαριότητας βάσει του άρθρου 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης-12-2015» .

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 184/Α΄/30-12-2015 δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ ΑΕ».

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 12 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το άρθρο 167 του ν.4099/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ, και των ΟΤΑ, και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2016 οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις, και όσες πρόκειται να υπογραφούν έως τις 31.12.2015, καθώς και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
2. Εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικοτήτων καθαριότητας που έχουν χορηγηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του ν.4071/2012 (Α΄85) όπως ίσχυε και με τις όμοιες του άρθρου 48 του ν.4325/2015 (Α΄47), για τις οποίες οι φορείς έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις προβλεπόμενες στην παρ. 9 του άρθρου 21 του ν.2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει, ενέργειες ανάρτησης ή δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων, δύναται να μην υλοποιηθούν μερικώς ή ολικώς, μετά από απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα. Σε περίπτωση που οι φορείς έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην έκδοση πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και εφόσον οι παραταθείσες έως 31 Δεκεμβρίου 2016 συμβάσεις δεν καλύπτουν τις οργανικές θέσεις ή ανάγκες τους, δύνανται να προσλάβουν το προσωπικό που αντιστοιχεί σε αυτές εντός των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού τους. Η πρόσληψη των λοιπών περιλαμβανομένων στους πίνακες κατάταξης πραγματοποιείται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016.
Στις περιπτώσεις εκείνες που οι φορείς δεν έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις προβλεπόμενες στην παρ.9 του άρθρου 21 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, ενέργειες ανάρτησης ή δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων, αυτές αναστέλλονται εφόσον οι παραταθείσες συμβάσεις καλύπτουν τις οργανικές θέσεις ή ανάγκες τους.
»

Mε αφορμή την υποβολή ερωτημάτων που έχουν τεθεί από τους φορείς σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης και με στόχο την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων, προς αποφυγήν παρερμηνειών, παραλείψεων και αδικιών κατά την εφαρμογή της, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης περιλαμβάνονται όλες οι ενεργές ατομικές συμβάσεις, οι οποίες είτε είχαν παραταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4325/2015, είτε βρίσκονται σε ισχύ καθόσον είχαν συναφθεί με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (πχ άρθρο 21 παρ1 του ν. 2190/1994, όσες συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος της προαναφερόμενης πράξης νομοθετικού περιεχομένου, δηλ. όσες συμβάσεις έχουν λήξει μετά την 30η-11-2015 και όσες είναι σε ισχύ, ανεξάρτητα της ημερομηνίας λήξης τους.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι, οι ατομικές συμβάσεις που έληξαν κατά το χρονικό διάστημα από 4-11-2015 έως και 30-11-2015 παρατείνονται αυτοδίκαια βάσει της διάταξης του άρθρου 50 του Ν. 4351/2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσης της σχετικής διαπιστωτικής πράξης.

Η παράταση των εν λόγω συμβάσεων διενεργείται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του αρμοδίου για την πρόσληψη οργάνου και δεν απαιτείται απόφαση κάποιου άλλου συλλογικού οργάνου π.χ Διοικητικού ή Δημοτικού Συμβουλίου κλπ.

Από τη γραμματική διατύπωση της εν λόγω ρύθμισης προκύπτει επίσης ότι, στο πεδίο εφαρμογής της περιλαμβάνεται και το προσωπικό που απασχολείται με δίμηνες συμβάσεις, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης δεν περιλαμβάνεται το προσωπικό που απασχολείται με ασφαλιστικά μέτρα καθόσον αυτό απολαμβάνει την προστασία που απορρέει από τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις, τόσο ως προς το χρόνο απασχόλησής του όσο και ως προς τη σχέση εργασίας , με την οποία συνδέεται με τον εκάστοτε φορέα.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven