Αριθμ. Γ5α/οικ. 102397/31.12.2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. Γ.Π. 5(α)/οικ. 88979 /20−11−2015 (ΦΕΚ 2577/τ.Β΄/30−11−2015) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα: Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων

Αριθμ. Γ5α/οικ. 102397/31.12.2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. Γ.Π. 5(α)/οικ. 88979 /20−11−2015 (ΦΕΚ 2577/τ.Β΄/30−11−2015) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα: Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων

Αριθμ. Γ5α/οικ. 102397

(ΦΕΚ Β' 2952/31-12-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 32 του Ν.1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ 3/τ.Α΄), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει και το Ν.1965/1991 (Α΄ 146).

β. Του άρθρου 13 του Ν. 3408/2005 «Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 272/τ.Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ. Του άρθρου 14 παρ. 3 Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 − 2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/τ.Α΄)

δ. Του Ν. 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 6 /τ.Α΄), άρθρο 12, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ε. Του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/τ.Α΄) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α..

ζ. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/τ.Α΄).

η. Του άρθρου 34 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ. Α΄).

θ. Του Ν.4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/τ. Α΄), άρθρα 21, 22 και 23, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ι. Του άρθρου 22 του Ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 261/τ. Α΄),

κ. Του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/τ. Α΄).

λ. Του άρθρου 2, παράγραφος στ΄ του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ. Α΄)

μ. Του άρθρου 15 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄).

ν. Το Νομοθετικό διάταγμα 136/1946 περί Αγορανομικού Κώδικα (ΦΕΚ 298/ τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ξ. Το Νομοθετικό διάταγμα 96/1973 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ο. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του Π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄/98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

π. Του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/ τ. Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

ρ. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ. Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. πρωτ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29.4.2013 (ΦΕΚ 1049/Β΄/29−4−2013) κοινή υπουργική απόφαση, «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/84/ΕΕ, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση (L348/31.12.2010)».

3. Την αριθμ. πρωτ. Αριθ. Γ5(α)/οικ. 69976/9.9.2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1958/τ.Β΄/11−9−2015) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων», όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2678/ τ.Β΄/11−12−2015, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Γ5(α) /οικ. 82163/27.10.2015 (ΦΕΚ 2330/τ.Β΄/ 29−10−2015).

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την Β1α/οικ 102393/31−12−2015 εισήγηση της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. πρωτ. Γ5(α) /οικ.88979/20.11.2015 (ΦΕΚ 2577/τ.Β΄/30−11−2015) απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων»

Άρθρο 1

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής: Δεν επιτρέπεται αύξηση των τιμών των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ έως την 31−12−2016.

Άρθρο 2

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 στο στίχο 10 προστίθεται: είτε στο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με το ποια είναι σε κάθε περίπτωση η χαμηλότερη τιμή η οποία και λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 3

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής: Οι τιμές των γενόσημων φαρμάκων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισης τους, διατηρούν το 65% της τιμής των αντίστοιχων πρωτοτύπων, μετά τη λήξη της «περιόδου προστασίας των δεδομένων» όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσης.

Άρθρο 4

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 τροποποιείται ως εξής: Για τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ η αναγραφόμενη λιανική τιμή είναι ενδεικτική και συνιστά την ανώτατη λιανική τιμή έως την 31−12−2016.

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 13 τροποποιείται ως εξής: Οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων που ισχύουν πριν την ανωτέρω ανατιμολόγηση εξακολουθούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς και σαράντα πέντε (45) ημερών για τα φαρμακεία.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. πρωτ. Γ5(α) /οικ.88979/20.11.2015 Υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣΠηγή: Taxheaven