ΠΟΛ.1005/12.1.2016 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 382/2014 γνωμοδότησης του Α' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων που εκχωρούνται στο Δημόσιο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 10 του ν. 4224/2013 (Α' 288) «Ρυθμίσεις σχετικά

ΠΟΛ.1005/12.1.2016 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 382/2014 γνωμοδότησης του Α' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων που εκχωρούνται στο Δημόσιο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 10 του ν. 4224/2013 (Α' 288) «Ρυθμίσεις σχετικά

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Ε', Β'

Πανεπιστημίου 20 106 72 Αθήνα Δ. Κούλου
Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κωδ. : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : FAX    :

2103613274, 3614303 210 3635077

ΠΟΛ 1005/2016
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 382/2014 γνωμοδότησης του Α' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων που εκχωρούνται στο Δημόσιο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 10 του ν. 4224/2013 (Α' 288) «Ρυθμίσεις σχετικά με τις Π.Α.Ε.», όπως ισχύει

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 382/2014 γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η οποία εκδόθηκε κατόπιν ερωτήματος της Υπηρεσίας μας και έγινε δεκτή στις 12/12/2015 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

Με την υπ' αριθ. 382/2014 γνωμοδότησή του, το Α' Τμήμα του Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ομόφωνα ότι: α. ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων που εκχωρούνται στο Δημόσιο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 10 του ν. 4224/2013 (Α' 288) «Ρυθμίσεις σχετικά με τις Π.Α.Ε.», όπως ισχύει, είναι εικοσαετής και αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης, με την οποία έχουν αναγνωρισθεί, χωρίς πάντως, ο χρόνος παραγραφής να μπορεί να συμπληρωθεί στο πρόσωπο του Δημοσίου πριν από την πάροδο πέντε ετών από τη λήξη του οικονομικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η εν στενή εννοία βεβαίωση των απαιτήσεων ως δημοσίων εσόδων (δηλαδή η καταχώρηση του νόμιμου τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων) και β. ο παραπάνω χρόνος παραγραφής δεν διαφοροποιείται ανάλογα με την αιτία της εκχωρηθείσας (ως τελεσιδίκως αναγνωρισθείσας) απαίτησης, δηλαδή την προέλευση αυτής από σύμβαση ή αδικοπραξία. 

Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο η εκχωρηθείσα απαίτηση βεβαιώθηκε προς είσπραξη, δηλαδή είτε βεβαιώθηκε έως και την 31 η/12/2014, οπότε έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 86 του ν. 2362/1995, είτε βεβαιώθηκε από 1 η/1/2015, οπότε έχει εφαρμογή η ταυτόσημου περιεχομένου διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 136 του ν. 4270/2014.

Η αρμόδια υπηρεσία του Ν.Σ.Κ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την ανάρτηση της ως άνω υπ' αριθ. 382/2014 γνωμοδότησης του Α' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάμενος του
Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης    Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Πηγή: Taxheaven