Άρθρα Χρηστικό βοήθημα για την υποβολή των βεβαιώσεων φορολογικού έτους  2015

Άρθρα Χρηστικό βοήθημα για την υποβολή των βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2015

Του επιστημονικού μας συνεργάτη- Φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου
(Γενικού γραμματέα της ΕΦΕΕΑ και εκπροσώπου τύπου της ΠΟΦΕΕ)
Πρώην καθηγητή ΤΕΙ. e-mail: g.christopoulos@mental.gr

&

του Κωνσταντίνου Αντ. Κουλογιάννη,
Λογιστή - Φοροτεχνικού


Ηλεκτρονική υποβολή για το φορολογικό έτος 2015:
- των βεβαιώσεων αποδοχών, και συντάξεων,
- των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα,
- των εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.
 

Μια χρηστική αποκωδικοποίηση της ΠΟΛ.1274/30.12.2015, με πίνακες, επισημάνσεις και αναφορά στην προσυμπλήρωση των κωδικών που θα δούμε στη δήλωση μας.

...

Αντίστροφα άρχισε να μετρά ο χρόνος για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Ένδειξη αποτελεί το γεγονός ότι νωρίτερα κατά πενήντα ημέρες από την περσινή ανάλογη ΠΟΛ.1051/19.2.2015, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 2919/31-12-2015 η απόφαση 1274/30.12.2015 για τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2015.

Το πρώτο σημαντικό σημείο που δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο είναι η καταληκτική ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής των βεβαιώσεων η οποία ορίζεται στις 15 Φεβρουαρίου 2016, (έναντι της 10ης Μαΐου 2015 που όριζε η ΠΟΛ.1051/19.2.2015),γεγονός που αποτελεί ένα στοιχείο – ένδειξη ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Τρύφωνας Αλεξιάδης φέρεται αποφασισμένος να εκπληρώσει τη δέσμευσή του να ανοίξει πολύ νωρίς φέτος η εφαρμογή του TAXISnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Σε πρόσφατη επικοινωνία που είχαμε (Σάββατο 9-1-2016), ο κ. Υπουργός εκτιμά ότι η εφαρμογή θα μπορεί να δεχθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στο τέλος Φεβρουαρίου.

Όπως θα δούμε στην σημερινή ανάλυση μας, εκτός από την υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών και των βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, που έχει ήδη καταστεί υποχρεωτική σε προηγούμενα φορολογικά έτη, φέτος καθίσταται υποχρεωτική για το φορολογικό έτος 2015 και εξής η υποβολή αρχείου για τα εισοδήματα από μερίσματα Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή με μαγνητικό μέσο στη Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσφατα δημοσιευθείσα απόφαση. Εξαιρετικά για τις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2016.

Στην εν λόγω απόφαση  ΠΟΛ.1274/30.12.2015 ορίζονται οι υπόχρεοι υποβολής στοιχείων βεβαιώσεων που παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013.

Επισήμανση: Με την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου δεν εξαντλείται η υποχρέωση των εργοδοτών - ασφαλιστικών φορέων σχετικά με τις βεβαιώσεις όλων των εισοδημάτων, αλλά απαιτείται η χορήγηση βεβαιώσεων προς τους δικαιούχους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Ο χρόνος χορήγησης της βεβαίωσης είναι ο ίδιος με το χρόνο υποχρέωσης υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου, δηλαδή μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2016.


Οι τρεις βεβαιώσεις:


- Ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών και επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα (Έντυπο Φ-01.042).
- Ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν και επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα (Έντυπο Φ-01.043).
- Ορίζεται ακόμη ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων), δικαιώματα, με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν και επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα (Έντυπο Φ-01.044).

Υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά

Όλα τα στοιχεία που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα φορολογικού έτους 2015, υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (TAXISnet) και ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).


Σημείωση: Υποβάλλονται στην Δ.Ο.Υ. και με μαγνητικό μέσω μόνο σε περίπτωση που το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο έχει αποβιώσει .Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής:

Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων ως αποδεικτικά υποβολής εμφανίζονται και εκτυπώνονται κατά περίπτωση τα παρακάτω:
1. Το φορολογικό έτος.
2. Ο αριθμός και η ημερομηνία υποβολής δήλωσης TAXISnet.
3. Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. δηλούντος.
4. Το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών, αμοιβών και εισοδημάτων.
5. Το σύνολο των καθαρών αποδοχών.
6. Το σύνολο των αναλογούντων φόρων, προκειμένου για αποδοχές από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
7. Το σύνολο των παρακρατηθέντων φόρων.
8. Το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α' 152) προκειμένου για αποδοχές από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
9. Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΣχετικά με την προσυμπλήρωση κωδικών που θα δούμε στη δήλωση μας πρέπει να έχουμε υπόψη μας μερικές πολύ χρήσιμες λεπτομέρειες, που προκρίναμε και παραθέτουμε :
• Με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων (ΠΟΛ.1274/30.12.2015) που θα αποσταλλόυν στη Δ.ΗΛΕ.Δ., προσυμπληρώνονται τα εισοδήματα και οι παρακρατηθέντες φόροι στους αντίστοιχους κωδικούς των πινάκων της δήλωσης.
• Ο φορολογούμενος ενημερώνεται (μέσω πίνακα) για τα ποσά των εισοδημάτων και των φόρων ανά εργοδότη - ασφαλιστικό φορέα.
• Όταν συμπληρώνονται κωδικοί της δήλωσης με εισοδήματα - φόρους που καταβλήθηκαν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση, οι φορολογούμενοι μπορεί να κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στη Δ.ΗΛΕ.Δ. για έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δήλωσης τους.
 

 

4α:  (μισθωτή εργασία, συντάξεις και παρακρατηθέντες φόροι),

4β:  (εισόδημα ναυτικών ε.ν. και παρακρατηθέντες φόροι),

4γ2: (επιχειρηματική δραστηριότητα και παρακρατηθέντες φόροι),

6: (πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία-ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη)

Οι κωδικοί της δήλωσης Ε1 που αφορούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου, εμφανίζονται σε πορτοκαλί πλαίσιο και είναι προσυμπληρωμένοι χωρίς τη δυνατότητα συμπλήρωσης, τροποποίησης ή διαγραφής τους από το φορολογούμενο.

Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς που αφορούν παρακράτηση φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σημείωση: Παραθέτουμε τους σχετικούς πίνακες του περσινού εντύπου Ε1, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει κοινοποιηθεί το νέο έντυπο Ε1 για το φορολογικό έτος 2015.


1ον Παραθέτουμε τον πίνακα 4Α, όπου με κόκκινο πλαίσιο είναι οι κωδικοί
(301-302, 303-304, 321-322, 325-326, 309-310, 313-314, 315-316, 333-334, 393-394) που

προσυμπληρώνονται:

 

2ον Παραθέτουμε τον πίνακα 4Β, όπου με κόκκινο πλαίσιο είναι οι κωδικοί
(255-256, 257-258) που προσυμπληρώνονται:
 


 

 3ον Παραθέτουμε τον πίνακα 4Γ, όπου με κόκκινο πλαίσιο είναι οι κωδικοί
(403-404, 601-602, 605-606) που προσυμπληρώνονται:

 

 

Επισημάνσεις:

Πίνακας 4Α (εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις).


α. Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 307-308 σε συνδυασμό με τους κωδικούς 019-020, απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ των προσώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες και σε περίπτωση που αυτοί υπερβαίνουν τους τρεις (3), πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του προσώπου από το οποίο προέρχεται τουλάχιστον το 75% των ακαθαρίστων εσόδων.
 

β. Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (κωδ. 343-344) χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση, πρέπει να καταχωρούνται οι Α.Φ.Μ. εργοδοτών - ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.

Κωδικοί 301-302: καθαρά εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, επιδόματα κλπ από μισθωτή εργασία για τα οποία προσυμληρώνονται ηλεκρονικά.

Αποδοχές που αφορά η ηλεκτρονική πληροφόρηση:
 

- Τακτικές αποδοχές (κωδ. 1)
- Πρόσθετες αποδοχές (κωδ. 2)
- Λοιπά αποδοχών (κωδ. 3)
- Αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων, πρακτική άσκηση φοιτητών, συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια, περιστασιακά απασχολούμενοι κτλ. (κωδ. 4)
- Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές εντός του φορολογικού έτους (κωδ. 6)
- Παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013. (κωδ. 15)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διευκρινίζεται ότι οι ενδείξεις και τα ποσά που αναγράφονται στη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων που χορηγεί ο εργοδότης ή ο ασφαλιστικός φορέας δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να μεταβάλλονται.  Εάν συντρέχει περίπτωση, μεταβάλλονται μόνο από τον κατά νόμο αρμόδιο εκδότη αυτών, στον οποίο πρέπει να απευθύνονται οι φορολογούμενοι.

Σημαντική αναφορά: ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττονται το έτος 2015 και μετά, οι οποίες θα φορολογηθούν στο έτος που θα καταβληθούν.

Αναφορικά με το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, χρόνος κτήσης σε κάθε περίπτωση θεωρείται ο χρόνος, δηλαδή το φορολογικό έτος, που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης.
Ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττονται το έτος 2015 και μετά, η είσπραξη δημιουργεί την υποχρέωση υποβολής δήλωσης των αποδοχών αυτών προκειμένου να φορολογηθούν κατά το χρόνο αυτό.
Σε περίπτωση που αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο, θα υπαχθούν σε φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται, μέσω της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη αυτά, χωρίς την επιβολή κυρώσεων. (σχ. βλ. την ΠΟΛ.1223/8.10.2015).

Συνεπώς για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος σε μεταγενέστερο έτος από την επιχείρηση στην οποία απασχολείται ακόμα και αν έγινε επίσχεση εργασίας ή ο εργοδότης κηρύχτηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος αυτού θεωρείται ο χρόνος είσπραξης με την προϋπόθεση ότι οι αμοιβές αναγράφονται διακεκριμένα στη βεβαίωση αποδοχών (παρ. 11, του άρθρου 4, ν.4038/2012).

Συνεπώς η χορηγούμενη σε αυτούς τους μισθωτούς ετήσια βεβαίωση αποδοχών που απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οι οποίοι δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του φορολογικού έτους 2015 λόγω αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, πρέπει να αναγράφει τις ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές σε διακεκριμένη σειρά.
Έτσι κατά την υποβολή της βεβαίωσης με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (TAXISnet), θα δηλώσουν τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αυτές, με κωδ. 7. (βλ. στον πίνακα την περίπτωση αυτή).
Ο αναλογών και παρακρατηθείς φόρος που αντιστοιχεί στο σύνολο των αποδοχών του φορολογικού έτους 2015 (εισπραχθείσες και ανείσπρακτες) πρέπει να επιμερίζεται αναλόγως και να αναγράφεται αντίστοιχα στις δύο διακεκριμένες σειρές της χορηγηθείσας ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών που αφορούν τις εισπραχθείσες και ανείσπρακτες αποδοχές του ανωτέρω φορολογικού έτους.

Κατά την υποβολή της βεβαίωσης αυτής από τον εργοδότη με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (TAXISnet), θα δηλωθούν στους αντίστοιχους κωδικούς μόνο οι εισπραχθείσες αποδοχές του φορολογικού έτους αυτού, καθώς και ο αναλογών και παρακρατηθέίς φόρος που αντιστοιχεί σε αυτές.


Σημαντική σημείωση:
Οι κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, συντάξεις που καταβλήθηκαν αναδρομικά μέσα στο 2015 σε μισθωτούς και συνταξιούχους βάσει νόμου, δικαστηρίου ή συλλογικής σύμβασης, καθώς και οι περιπτώσεις που χορηγούνται καθυστερημένα είτε συντάξεις είτε αναδρομικά από ασφαλιστικούς οργανισμούς, φορολογούνται στα έτη που ανάγονται, καθόσον χρόνος απόκτησης των αναδρομικών αυτών αποδοχών θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απόκτησε δικαίωμα είσπραξης και θα δηλωθούν με συμπληρωματική δήλωση στο χρόνο που αφορούν, χωρίς την επιβολή κυρώσεων. (σχ. βλ. την ΠΟΛ.1223/8.10.2015).


Σχετικά βλ.το περσινό άρθρο με τίτλο: Βεβαιώσεις για φορολογική χρήση δηλώσεων φορολογικού έτους 2014. Πλήρης οδηγός για την εκτύπωσή τους και οδηγίες .

Δείτε επίσης περισσότερα για τη Φορολογική αντιμετώπιση διαφόρων εισοδημάτων:

ΠΟΛ.1094/17.4.2015 Φορολογική μεταχείριση των υποτροφιών, των χρηματικών βραβείων και των βοηθημάτων - οικονομικών ενισχύσεων
ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015/2.6.2015 Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
ΔΕΑΦ Α 1081788 ΕΞ 2015/16.6.2015. Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης για πρόωρη παύση της γεωργικής δραστηριότητας
ΔΕΑΦ Α 1095974 ΕΞ 2015/14.7.2015 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που λαμβάνουν αυτοαπασχολούμενοι από την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης
ΔΕΑΦ Α 1096855 ΕΞ 2015/16.7.2015 Φορολογική μεταχείριση α) μερίσματος που καταβάλλεται σε δικηγόρους οι οποίοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή Ε3 και β) αμοιβών δικηγόρων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για παροχή υπηρεσιών στις αρχαιρεσίες Δικηγορικού Συλλόγου.
ΔΕΑΦ Β 1137382 ΕΞ 2015/21.10.2015 Φορολογική μεταχείριση των συνδρομών που εισπράττουν οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις από τα μέλη τους, καθώς και των χορηγιών και συνδρομών προς αυτές
ΔΕΑΦ Β 1137818 ΕΞ 2015/21.10.2015 ΔΕΑΦ Β 1137818 ΕΞ 2015/21.10.2015 Φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών του ν.383/1976, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013.
ΠΟΛ.1116/10.6.2015 - Διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κωδικός

Είδος αποδοχών

Κωδικοί στο Έντυπο Ε1 που συμπληρώνει η Φορολογική Διοίκηση βάσει του αρχείου βεβαιώσεων που αποστέλλουν ηλεκτρονικά οι εκκαθαριστές. (ΠΟΛ.1274/30.12.2015)

1 Τακτικές αποδοχές

Σχόλια-επισημάνσεις:

Άρθρα 12,15,16,59,60.
Εκκαθάριση με βάση την κλίμακα του άρθρου 15 και τις μειώσεις φόρου του άρθρου 16, μετά από προηγούμενη αναγωγή του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο. Παρακράτηση με βάση την κλίμακα του άρθρου 15 και τις μειώσεις φόρου του άρθρου 16.
Σχ. βλ. ΠΟΛ.1104/9.4.2014, ΠΟΛ.1049/11.2.2014, ΠΟΛ.072/31.3.2015, ΠΟΛ.1051/19.2.2015 ΠΟΛ.1088/17.4.2015,
ΠΟΛ.1084/8.4.2015, ΠΟΛ.1274/30.12.2015.
Βλ. επίσης Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις Προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ
 

Κωδικοί 301-302: καθαρά εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, επιδόματα κλπ από μισθωτή εργασία για τα οποία προσυμληρώνονται ηλεκτρονικά.
Αποδοχές που αφορά η ηλεκτρονική πληροφόρηση:
- Τακτικές αποδοχές (κωδ. 1)
- Πρόσθετες αποδοχές (κωδ. 2)
- Λοιπά αποδοχών (κωδ. 3)
- Αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων, πρακτική άσκηση φοιτητών,
συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια, περιστασιακά
απασχολούμενοι κτλ. (κωδ. 4)
- Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές εντός του φορολογικού
έτους (κωδ. 6)
- Παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013. (κωδ. 15).
 

Εισόδημα κωδικοί:
(301-302)
Φόρος κωδικοί:
(313-314), (315-316),
(333-334)
 

2 Πρόσθετες αποδοχές

Σχόλια-επισημάνσεις: Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, καθώς και στις κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές ή εφάπαξ παροχές, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο καταβαλλόμενο ποσό των ανωτέρω αμοιβών, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 60 του ν.4172/2013.(ΠΟΛ.1072/31.3.2015)

Εισόδημα κωδικοί:
(301-302)
Φόρος κωδικοί:
(313-314), (315-316),
(333-334)
 

3 Λοιπά αποδοχών

Εισόδημα κωδικοί:
(301-302)
Φόρος κωδικοί:
(313-314), (315-316),
 

4 Αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων, πρακτική άσκηση φοιτητών, συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια, περιστασιακά απασχολούμενοι κτλ

Σχόλια-επισημάνσεις:

Θεωρείται ότι συντρέχει εργασιακή σχέση, λόγω της φύσης των εργασιών τους και στις πιο κάτω περιπτώσεις:
α) τα εισοδήματα των ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση,
β) τα εισοδήματα φυσικών προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας,
γ) οι αποζημιώσεις ανέργων ή εργαζομένων από το κοινοτικό ή εθνικό ταμείο για την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης,
δ) τα εισοδήματα που αποκτούν δικαιούχοι προγράμματος «επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας» (αφορά πρώην εργαζομένους εταιριών που έκλεισαν και οι οποίοι υπάχθηκαν στα προγράμματα αυτά),
ε) τα εισοδήματα που αποκτούν συμβασιούχοι έργου στα Κ.Ε.Π., Δημόσιο και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.
στ) τα εισοδήματα που αποκτούν φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λ.π. εξαιτίας της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις απόκτησης εισοδημάτων από περιστασιακά απασχολούμενους όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κ.λπ. που συμμετέχουν σε εργασίες όπως, έρευνες αγοράς, συγκέντρωση ερωτηματολογίων, συλλογή παλιών αντικειμένων ή σιδήρων και οι οποίοι αποκτούν ευκαιριακά εισόδημα.
Διευκρίνιση: Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της περ. β' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013, η εκκαθάριση γίνεται με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και τις μειώσεις του άρθρου 16 μετά από προηγούμενη αναγωγή του σε ετήσιο. Όμως διενεργείται παρακράτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του ν.4172/2013. Σχ. βλ. πολ 1047/12.2.2015 και πολ.1051/19.2.2015.
 

Εισόδημα κωδικοί:
(301-302)
Φόρος κωδικοί:
(315-316), (333-334)
 

5 Αμοιβές μελών ΔΣ (δηλώνονται οι ακαθάριστες αμοιβές πριν την αφαίρεση τυχόν καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών)


Σχόλια-επισημάνσεις: Εκκαθάριση με την κλίμακα και τις μειώσεις.
Άρθρα 12,15,16,59,60. Παρακράτηση με την κλίμακα και τις μειώσεις. (ΠΟΛ.1104/9.4.2014ΠΟΛ.1049/11.2.2014ΠΟΛ.1072/31.3.2015, ΠΟΛ.1051/19.2.2015ΠΟΛ.1072/31.3.2015
 

Εισόδημα κωδικοί:
(325-326)
Φόρος κωδικοί
(313-314), (315-316),
(333-334)
 

6 Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές εντός του φορολογικού έτους (Σημ. φέτος στην νέα  ΠΟΛ.1274/30.12.2015, αναφέρεται ως εξής: Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται)

Βλ. εκτενώς πιο πάνω: Σημαντική αναφορά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττονται το έτος 2015 και μετά, οι οποίες θα φορολογηθούν στο έτος που θα καταβληθούν.
 
Εισόδημα κωδικοί:
(301-302)
Φόρος κωδικοί:
(313-314),(315-316),
(333-334)
 
7 Ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που καταβάλλονται. (Σημ. φέτος στην νέα   ΠΟΛ.1274/30.12.2015, αναφέρεται ως εξής: Ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες θα φορολογηθούν στο έτος που θα καταβληθούν)

Βλ. εκτενώς πιο πάνω: Σημαντική αναφορά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττονται το έτος 2015 και μετά, οι οποίες θα φορολογηθούν στο έτος που θα καταβληθούν.
 
8 Εισόδημα αξιωματικών εμπορικού πλοίου με ελληνική σημαία.
 

Σχόλια-επισημάνσεις:

α) οι αξιωματικοί του εμπορικού ναυτικού: με συντελεστή 15%, β) το κατώτερο πλήρωμα: με συντελεστή 10%
Ο φόρος παρακρατείται και αποδίδεται με την προσωρινή δήλωση Μ.Υ. Προσοχή: η δήλωση στη ΔΟΥ.
(Σχ. βλ. άρθρο15 παρ.2, 59,60. ΠΟΛ.1104/9.4.2014, ΠΟΛ.1049/11.2.2014, ΠΟΛ.1072/31.3.2015, ΠΟΛ.1084/8.4.2015, ΠΟΛ.1051/19.2.2015).
Βλ. ΠΟΛ.1084/8.4.2015 «8. Με την ΠΟΛ.1072/31.3.2015 εγκύκλιο με την οποία δόθηκαν οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, διευκρινίστηκε, ότι:
i) Σε πλοία με ελληνική σημαία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές η ως άνω παρακράτηση διενεργείται τόσο σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας όσο και σε φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού. Η παρακράτηση αυτή διενεργείται από την ημεδαπή πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία, ενώ σε περίπτωση αλλοδαπής πλοιοκτήτριας, η παρακράτηση διενεργείται από τη διαχειρίστρια εταιρεία στην Ελλάδα.
iii) Σε πλοία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες είτε με ελληνική είτε με ξένη σημαία, η ως άνω παρακράτηση διενεργείται τόσο σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας όσο και σε φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού. Η παρακράτηση διενεργείται από τις ημεδαπές ή αλλοδαπές πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες εταιρείες.
9. Από τα οριζόμενα στις παρ.5 και 6 του παρόντος προκύπτει, ότι αλλοδαπά πληρώματα εμπορικών πλοίων που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (περιπτώσεις i και iii της παρ.8 του παρόντος), υποχρεούνται να δηλώσουν στη Φορολογική Διοίκηση τις αποδοχές αυτές που προκύπτουν στην Ελλάδα ως πληρώματα εμπορικών πλοίων των προαναφερόμενων περιπτώσεων (i και iii της παρ.8 του παρόντος).
Συνεπώς, βάσει των όσων αναφέρονται στην παρ.7 του παρόντος, τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποκτήσουν ΑΦΜ στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1283/30.12.2013 Απόφαση ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 3367Β/2013).
10. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 και για σκοπούς του υποβαλλόμενου αρχείου βεβαίωσης αποδοχών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (ΠΟΛ.1051/19.2.2015) και μόνο για τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου στα οποία δεν έχει χορηγηθεί ΑΦΜ και ως εκ τούτου δεν παρακρατήθηκε και δεν αποδόθηκε ΦΜΥ, γίνεται δεκτό να υποβάλλεται η σχετική βεβαίωση με μαγνητικό μέσο στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, το οποίο όμως να περιέχει το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στο έντυπο Φ-01.042 της ΠΟΛ.1051/19.2.2015 και αντί του ΑΦΜ να αναγράφεται ο αριθμός διαβατηρίου.
11. Οι αποδοχές που αποκτούν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας (αξιωματικοί και κατώτερο πλήρωμα) οι οποίοι εργάζονται σε πλοία με ξένη σημαία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, αποτελούν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης στο οποίο δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου. Κατόπιν της αποσαφήνισης αυτής, τα αναφερόμενα περί παρακράτησης στην περίπτωση ii της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου V της εγκυκλίου ΠΟΛ.1072/31.3.2015 παύουν να ισχύουν και συνεπώς η περίπτωση αυτή διαγράφεται από την προαναφερόμενη εγκύκλιο.

Εισόδημα κωδικοί:
(255-256)
Φόρος κωδικοί:
(257-258), (333-334)
Κωδικοί 255-256
Θα συμπληρωθούν αθροιστικά οι καθαρές αποδοχές, που έχουν καταβληθεί μέσα στο 2015 σε ευρώ, και σε ξένο νόμισμα (μετά τη μετατροπή τους σε ευρώ). Τονίζεται, ότι η συμπλήρωση των κωδικών 255-256 γίνεται με την ορθή μεταφορά των ποσών των καθαρών αποδοχών αθροιστικά, όπως αυτά προκύπτουν από την οικεία βεβαίωση των αποδοχών. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να παρουσιάζουν το χρόνο παροχής εργασίας και τις αμοιβές που καταβλήθηκαν πραγματικά και όχι μόνο τις αμοιβές που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις. Η μετατροπή σε ευρώ πρέπει να γίνει με βάση την επίσημη ισοτιμία του ευρώ προς το ξένο νόμισμα, κατά το χρόνο καταβολής των αμοιβών.
9 Εισόδημα κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου με ελληνική σημαία. (ως άνω)


Εισόδημα κωδικοί:
(255-256)
Φόρος κωδικοί:
(257-258), (333-334)
10 Εισόδημα αξιωματικών εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες (δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές).
(ως άνω)
Εισόδημα κωδικοί:
(255-256)
Φόρος κωδικοί:
(257-258), (333-334)
11 Εισόδημα κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες (δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές).
(ως άνω)
Εισόδημα κωδικοί:
(255-256)
Φόρος κωδικοί:
(257-258),(333-334)
12 Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για αξιωματικούς εμπορικού ναυτικού. Εισόδημα κωδικοί:
(255-256)
Φόρος κωδικοί:
(257-258), (333-334)
13 Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού Εισόδημα κωδικοί:
(255-256)
Φόρος κωδικοί:
(257-258), (333-334)
 
14 Αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο.
Το αρχείο αμοιβών από εργόσημο υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς ΙΚΑ και ΟΓΑ.

Σχόλια-επισημάνσεις:

Κωδικοί 309-310: προσυμπλήρωση ηλεκρονικά.
Συμπληρώνεται το καθαρό ποσό που προκύπτει αφού αθροιστούν τα πληρωτέα ποσά (ονομαστική αξία μείον ασφαλιστικές εισφορές) που αναγράφονται σε όλα τα εργόσημα έτους 2015, τα οποία μεταβιβάστηκαν στον δικαιούχο εξαιτίας της παροχής εργασίας σας σε διάφορους εργοδότες.
Κατά την ηλεκρονική προσυμπλήρωση η καταχώρηση γίνεται με κωδ. 14 (ΠΟΛ.1051/19.2.2015 και φέτος ΠΟΛ.1274/30.12.2015)

Εισόδημα κωδικοί:
(309-310)
15 Παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013.


Σχόλια-επισημάνσεις: Για τις παροχές σε είδος, όπως ορίζεται στην ΠΟΛ.1072/31.3.2015, δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου επί των παροχών αυτών αλλά ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της δήλωσης. (Άρθρα 13,15,16,59,60 και 72 παρ. 22.σχ. βλ. και τις ΠΟΛ.1072/31.3.2015, ΠΟΛ.1219/6.10.2014, ΠΟΛ.1051/19.2.2015).

Για τις παροχές σε είδος δείτε και :

• Αρ. πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 301/9.1.2015 - Περί του υπολογισμού ή της απαλλαγής της δαπάνης των καυσίμων και διοδίων από το φορολογητέο εισόδημα που προκύπτει λόγω παραχώρησης εταιρικού οχήματος

• Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 301/9.1.2015Περί του υπολογισμού ή της απαλλαγής της δαπάνης των καυσίμων και διοδίων από το φορολογητέο εισόδημα που προκύπτει λόγω παραχώρησης εταιρικού οχήματος
Δ12 1168638 ΕΞ 2014/18.12.2014Φορολογική μεταχείριση της παρεχόμενης μείωσης των διδάκτρων για τα παιδιά των εργαζόμενων, διευθυντών, διαχειριστών και μελών διοίκησης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
ΔΕΑΦΒ 1121357 ΕΞ2015/14.9.2015 διατακτικές σίτισης (έως 6 ευρώ ή 132 ευρώ μηνιαίως) που χορηγούνται από τις επιχειρήσεις στους εργαζόμενους.
ΠΟΛ.1219/6.10.2014Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013
Οι παροχές σε είδος μέσα από χρηστικούς πίνακες
Η φορολόγηση της παροχής σε είδος από την παραχώρηση οχήματος.

Εισόδημα κωδικοί:
(301-302)
Φόρος κωδικοί:
(313-314), (315-316)
16 Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες.

Σχόλια-επισημάνσεις:
Οι κωδικοί 393-394 έχουν συμπληρωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση βάσει του αρχείου βεβαιώσεων που αποστέλλουν ηλεκτρονικά οι εκκαθαριστές (ΠΟΛ.1051/2015) και αφορούν αποδοχές που καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες για μισθωτές υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και οι οποίες δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα.
Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται προκειμένου να συμψηφιστούν ποσά φόρου που εκ παραδρομής παρακρατήθηκαν στην Ελλάδα.
Εισόδημα κωδικοί:
(393-394)
Φόρος κωδικοί:
(313-314), (315-316),
(333-334)
17 Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (Δ 12)

Σχόλια-επισημάνσεις:

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 39892/ΓΔ1.2/7.11.2014 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»,
το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Δείτε περισσότερα εδώ

Κωδικοί 617-618 «Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά (παρ. 2 άρθρο 29, Ν.3986/2011)» (με ηλεκρονική πληροφόρηση από τον καταβάλλοντα)
18

Εισόδημα εκτός συντάξεων που απαλλάσσεται ή φορολογείται με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς.
(Σημ. φέτος στην νέα ΠΟΛ.1274/30.12.2015, αναφέρεται ως εξής: Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό(80%).

Σχόλια-επισημάνσεις:
(βλ. παρ. 2 ε' άρθρου 14 Ν. 4172/2013).
Αφορά πρόσωπα που δεν είναι κινητικά ανάπηροι.
Τα ποσά αναγράφονται στους κωδικούς 619-620, καλύπτουν τεκμήρια του πίνακα 5, είναι αφορολόγητα, αλλά επι¬βαρύνονται με εισφορά αλληλεγγύης.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 απαλλάσσονται από το φόρο, μεταξύ άλλων κατηγοριών εισοδήματος από μισθωτή εργασία:
α) Η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της εργασίας τους,
β) Το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες,
γ) Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).  Δείτε περισσότερα εδώ
Με την παρ. 8 του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1132/25.6.2015 Απόφαση, καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζονται από τους φορολογούμενους για την πιστοποίηση της αναπηρίας και την παροχή της ως άνω φορολογικής απαλλαγής. Δείτε περισσότερα εδώ

Προσοχή: οι μισθοί, συντάξεις, αντιμισθία και επιδόματα προσώπων ολικά τυφλών ή με βαριά κινητική αναπηρία 80% και άνω, εξαιρούνται και από φόρο και από εισφορά αλληλεγγύης και επομένως γράφονται στους παρακάτω κωδικούς 657-658 ή 617-618.

Εισόδημα πίνακα 6 κωδικοί:
(619-620)
Φόρος κωδικοί:
(613-614)
19 Εισόδημα εκτός συντάξεων απαλλασσόμενο από φόρο και εισφορά στο σύνολό του. Αυτοτελώς.
(Σημ. φέτος στην νέα πολ. 1274/30-12-2015, αναφέρεται ως εξής: Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).

Σχόλια-επισημάνσεις:
Οι μισθοί, συντάξεις, αντιμισθία και επιδόματα προσώπων ολικά τυφλών ή με βαριά κινητική αναπηρία 80% και άνω, εξαιρούνται και από φόρο και από εισφορά αλληλεγγύης και επομένως γράφονται στους παρακάτω κωδικούς 657-658 ή 617-618.
Κωδικοί 657-658 «Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά αλληλεγγύης (παρ. 2 άρθρο 29 Ν.3986/2011)» (χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση):
Είναι οι κρισιμότεροι κωδικοί του πίνακα 6, διότι συμπληρώνονται τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014, τα οποία αφενός απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και αφετέρου απαλλάσσονται (εξαιρούνται) της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Ν.3986/2011.
Εδώ λοιπόν γράφονται τα εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά αλληλεγγύης για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. Ωστόσο τα εισοδήματα αυτά καλύπτουν τεκμήρια.
Όταν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για αυτά τα εισοδήματα, τότε, αυτά εμφανίζονται συμπληρωμένα από τη φορολογική διοίκηση στον επόμενο κωδικό 617-618.
Κωδικοί 617-618 «Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά (παρ. 2 άρθρο 29, Ν.3986/2011)» (με ηλεκτρονική πληροφόρηση από τον καταβάλλοντα).
Εισόδημα κωδικοί:
(617-618)
Φόρος κωδικοί:
(313-314), (315-316),
(333-334)
 
20 Αναδρομικά αποδοχών εκτός συντάξεων που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)  
21 Αναδρομικά αποδοχών εκτός συντάξεων που φορολογούνται με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)  
22 Αναδρομικά αποδοχών εκτός συντάξεων απαλλασσόμενων από φόρο και εισφορά στο σύνολο τους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)  
23 Κύρια σύνταξη
 

Σχόλια-επισημάνσεις:

Κωδικοί 303-304: καθαρά εισοδήματα από κύριες συντάξεις τα οποία προσυμληρώνονται ηλεκτρονικά, με κωδ. 23 «κύρια σύνταξη».
Συμπληρώνεται το άθροισμα των καθαρών ποσών από κύριες συντάξεις, που πήρατε ως συνταξιούχος από κύρια ταμεία συντάξεων.
Στους κωδικούς αυτούς δεν θα συμπληρωθεί το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) το οποίο συμπληρώνεται στους κωδικούς 335-336 (ή 305-306 για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση) του ΠΙΝΑΚΑ 6.
Τα ποσά των συντάξεων κ.λπ. συμπληρώνονται βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων από το ασφαλιστικό σας ταμείο.
Αν στη βεβαίωση περιλαμβάνεται εκτός από την κύρια σύνταξη και επικουρική, αλλά σε ξεχωριστή σειρά η καθεμιά, στους κωδικούς αυτούς θα συμπληρώνεται μόνο το ποσό της κύριας σύνταξης και το ποσό της επικουρικής σύνταξης συμπληρώνεται στους κωδικούς 321-322.

Εισόδημα κωδικοί:
(303-304)
Φόρος κωδικοί:
(313-314), (315-316),
(333-334)
24 Επικουρική σύνταξη από ασφαλιστικές εισφορές

Σχόλια-επισημάνσεις:
Κωδικοί 321-322: προσυμληρώνονται ηλεκτρονικά από τους ασφαλιστικούς φορείς.
Αφορούν το άθροισμα των καθαρών ποσών από επικουρικές συντάξεις, μερίσματα και βοηθήματα που πήρατε ως συνταξιούχος από Ταμεία Μετοχικά, Αρωγής ή Αλληλοβοηθείας και Επικουρικά.
Οι βεβαιώσεις από τους ασφαλιστικούς φορείς υποβάλλονται ηλεκτρονικά:
- Επικουρική σύνταξη από ασφαλιστικές εισφορές (κωδ. 24)
- Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές (κωδ. 25)
- Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές (κωδ. 26)
Εισόδημα κωδικοί:
(321-322)
Φόρος κωδικοί:
(313-314), (315-316),
(333-334)
25 Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές.

Σχόλια-επισημάνσεις: Ισχύουν τα προηγούμενα.
Εισόδημα κωδικοί:
(321-322)
Φόρος κωδικοί:
(313-314), (315-316), (333-334)
26 Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές

Σχόλια-επισημάνσεις: Ισχύουν τα προηγούμενα.
Εισόδημα κωδικοί:
(321-322)
Φόρος κωδικοί:
(313-314), (315-316),
(333-334)
27 ΕΚΑΣ.

Σχόλια-επισημάνσεις:
Κωδικοί 305-306 «Καθαρό ποσό επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.)» (χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση).
Εδώ καταχωρείται το καθαρό ποσό του επιδόματος αλληλεγγύης ΕΚΑΣ που καταβλήθηκε το 2014.
Προσοχή: το ΕΚΑΣ είναι αφορολόγητο (άρθρο 14, παρ. 2, περ. ζ΄ του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013). Έχει όμως εισφορά αλληλεγγύης.
335-336 «Καθαρό ποσό επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.)»
(με ηλεκτρονική πληροφόρηση).
Εδώ καταχωρείται το καθαρό ποσό του επιδόματος αλληλεγγύης ΕΚΑΣ που καταβλήθηκε το 2014..
Προσοχή: το Ε.Κ.Α.Σ. είναι αφορολόγητο (άρθρο 14, παρ. 2, περ.ζ΄ του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013). Έχει όμως εισφορά αλληλεγγύης
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1274/30.12.2015, για την ηλεκτρονική αποστολή βεβαιώσεων από τους φορείς, για το ΕΚΑΣ χρησιμοποιείται ο κωδικός 27.
Εισόδημα κωδικοί:
(335-336)
28 Αποδοχές σύνταξης που απαλλάσσεται ή φορολογείται με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς.
 

(Σημ. φέτος στην νέα ΠΟΛ.1274/30.12.2015, αναφέρεται ως εξής: Συντάξεις που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).

Σχόλια-επισημάνσεις: ισχύουν ότι επισημάναμε και για τον κωδ.18 Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.

Εισόδημα κωδικοί:
(619-620)
Φόρος κωδικοί:
(613-614)
29 Αποδοχές σύνταξης απαλλασσόμενες από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους.
 

(Σημ. φέτος στην νέα ΠΟΛ.1274/30.12.2015, αναφέρεται ως εξής: Συντάξεις που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).

Σχόλια-επισημάνσεις: ισχύουν ότι επισημάναμε και για τον κωδ.19. Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.

Εισόδημα κωδικοί:
(617-618)
Φόρος κωδικοί:
(313-314), (315-316),
(333-334)
30 Αναδρομικά κύριας σύνταξης που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)  
31 Αναδρομικά επικουρικής σύνταξης από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)  
32 Αναδρομικά μερίσματος από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)  
33 Αναδρομικά βοηθήματος από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)  
34 Αναδρομικά ΕΚΑΣ (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)  
35 Αναδρομικά αποδοχών σύνταξης που φορολογούνται με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)  
36 Αναδρομικά αποδοχών σύνταξης απαλλασσόμενων από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)  
37 Αποζημίωση απόλυσης.
(Σημ. φέτος στην νέα ΠΟΛ.1274/30.12.2015, αναφέρεται ως εξής: Καταβληθείσα αποζημίωση απόλυσης μετά την αφαίρεση του φόρου για την οποία απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης στο φορολογικό έτος 2015).

Σχόλια-επισημάνσεις:
Φορολογική μεταχείριση: Η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης έχει αυτοτελή φορολόγηση με την παρακάτω κλίμακα και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 15, παρ. 3. Ο φόρος παρακρατείται και αποδίδεται με την προσωρινή δήλωση Μ.Υ. Άρθρα 59,60. ΠΟΛ.1104/9.4.2014, ΠΟΛ.1049/11.2.2014, ΠΟΛ.1051/19.2.2015). Απαλλάσσεται (εξαιρείται) από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Ν.3986/2011.

Κλιμάκιο αποζημίωσης (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής
< 60.000 0%
60.000,01 - 100.000 10%
100.000,01 - 150.000 20%
> 150.000 30%
Εισόδημα Πίνακας 6 κωδικοί:
(617-618)
38 Ποσά της παρ.1 του αρ. 14 περ. γ’ και στ' του ν.4172/2013 (επίδομα αλλοδαπής, εφάπαξ).
Απεικόνιση όπως οι τόκοι ημεδαπής ΤΕΑΔΥ

Σχόλια-επισημάνσεις:

σύμφωνα με την παρ.1 του αρ. 14 περ. γ’ (το επίδομα αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών) και την παρ.1 του αρ. 14 περ. στ' (η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένου), από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται. Για την ηλεκτρονική αποστολή βεβαιώσεων από τους φορείς, για την εφάπαξ παροχή από ταμεία προνοίας και ασφαλιστικών οργανισμών του Δημοσίου, χρησιμοποιείται ο κωδικός 38.

Εισόδημα Πίνακας 6 κωδικοί:
(781-782): «Χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων αλλοδαπής, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, επίδομα αλλοδαπής, εφάπαξ ασφαλιστικών οργανισμών κ.τλ.»
39 Ενιαίο Επίδομα στήριξης τέκνων - Ειδικό Επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων (Δ12)

Σχόλια-επισημάνσεις:
Η κατάργηση του αφορολόγητου των παιδιών αντικαταστάθηκε με νέα οικογενειακά επιδόματα:
Παραθέτουμε για περισσότερη αναζήτηση το θεσμικό πλαίσιο:
1. Θεσμικό πλαίσιο για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων:
α) Ν. 4093/2012, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφο ΙΑ.2 , όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 4β του άρθρου 35 του ν. 4111/2013 και με την παρ. 8 του άρθρου 38 του Ν. 4144/2013).
β) Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Δ27/οικ. 15239/645/16.5.2013 (ΦΕΚ 1227 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Δ27/οικ.7943/263/12.3.2014.
γ) αρ. πρωτ.: Δ12Α 1070051 ΕΞ 5.5.2014 - Φορολογική μεταχείριση του επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων που χορηγείται με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4141/2013
2. Θεσμικό πλαίσιο για το ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες:
α) Ν. 4141/2013 (άρθρο 40).
β) Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Δ27/οικ. 15239/645/16.5.2013 (ΦΕΚ 1227 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Δ27/οικ.7943/263/12.3.2014.
γ) αρ. πρωτ.: Δ12Α 1070051 ΕΞ 5.5.2014 - Φορολογική μεταχείριση του επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων που χορηγείται με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4141/2013

Τα οικογενειακά επιδόματα υπολογίζονται με βάση τις παραπάνω διατάξεις με εισοδηματικά κριτήρια.
Φορολογική μεταχείριση του επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων που χορηγείται με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4141/2013:
Το επίδομα τέκνων δεν φορολογείται και απαλλάσσεται από την εισφορά αλληλεγγύης:
Σύμφωνα με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Β.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, ορίζεται ότι:
"7. α. Από 1.1.2013 και μετά το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων του άρθρου 40 του ν. 4141/2013 (Α'81) δεν προσμετράται στο καθαρό ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.
β. Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων της υποπαραγράφου ΙΑ 2 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4093/2012 και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων του άρθρου 40 του ν. 4141/2013, από την έναρξη χορήγησής τους."
(σχ. βλ. και έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εσόδων με Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1070051 ΕΞ 5.5.2014 για την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση της φορολογική μεταχείρισης του επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων που χορηγείται με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4141/2013).
Εισόδημα πίνακας 6 κωδικοί:
(617-618):
«Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά (παρ. 2 άρθρο 29, Ν.3986/2011)» (με ηλεκτρονική πληροφόρηση από τον καταβάλλοντα)
40 ΝΕΟ Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους

Σχόλια-επισημάνσεις:
Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες (βλ. παρ. 2 δ' άρθρου 14 Ν. 4172/2013). Θα αναγράφεται και ο Α.Φ Μ του φορέα
Εισόδημα κωδικοί:
(619-620) «Εισοδήματα που αποκτήσατε το 2015, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο» (με ηλεκτρονική πληροφόρηση από τον καταβάλλοντα)
41 ΝΕΟ Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων.

Σχόλια-επισημάνσεις:
Σύμφωνα με την παρ.2 του αρ. 14 περ. η’ απαλλάσσονται από το φόρο:
Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται:
στους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες,
 - σε αυτούς που διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους και σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, από φορείς που υλοποιούν προγράμματα παροχής οικονομικής ενίσχυσης των προσφύγων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (0.Η.Ε.) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εισόδημα κωδικοί:
(619-620) «Εισοδήματα που αποκτήσατε το 2015, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο» (με ηλεκτρονική πληροφόρηση από τον καταβάλλοντα).
42 ΝΕΟ Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας

Σχόλια-επισημάνσεις:

Σύμφωνα με την παρ.2 του αρ. 14 περ. θ’ απαλλάσσονται από το φόρο
Τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλονται με τη μορφή:
  -πτητικού,
  -καταδυτικού,
  -ναρκαλιείας,
  -αλεξιπτωτιστών,
  -δυτών και
  -υποβρυχίων καταστροφών σε:
  -αξιωματικούς,
  -υπαξιωματικούς και
  -οπλίτες των
  -Ενόπλων Δυνάμεων, της
  -Ελληνικής Αστυνομίας, της
  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του
  -Λιμενικού Σώματος, καθώς και η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στο
  -ιατρικό και
  -νοσηλευτικό προσωπικό και τα
  -πληρώματα ασθενοφόρων του Ε Κ.Α.Β. που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή Α Βοηθειών, κατά ποσοστό (65%)
Εισόδημα κωδικοί:
(619-620) «Εισοδήματα που αποκτήσατε το 2015, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο» (με ηλεκτρονική πληροφόρηση από τον καταβάλλοντα).
43 ΝΕΟ Καθαρό ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών.

Σχόλια-επισημάνσεις:
Το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων της παρ. 4 του άρθ. 15 του Κ.Φ.Ε. Αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστές. Ο φόρος παρακρατείται και αποδίδεται με την προσωρινή δήλωση Μ.Υ. Άρθρα 15 παρ. 4, 61, 62 παρ.1ε και 64, παρ.1ε. ΠΟΛ.1104/9.4.2014).


 

Εισόδημα κωδικοί:
(619-620) «Εισοδήματα που αποκτήσατε το 2015, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο» (με ηλεκτρονική πληροφόρηση από τον καταβάλλοντα).
44 ΝΕΟ Σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους.

Σχόλια-επισημάνσεις:
Με τις διατάξεις της παρ. 2, περ.γ΄ του άρθρου 14 του ν.4172/2013 απαλλάσσεται από το φόρο, η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.
Εισόδημα κωδικοί:
(619-620) «Εισοδήματα που αποκτήσατε το 2015, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο» (με ηλεκτρονική πληροφόρηση από τον καταβάλλοντα).
45 ΝΕΟ Εκλογική αποζημίωση

Σχόλια-επισημάνσεις:
Η εκλογική αποζημίωση δικηγόρων, η οποία απαλλάσσεται από το φόρο και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 108 Π.Δ 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 49 Ν 4262/2014.
Εισόδημα κωδικοί:
617-618 «Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά (παρ. 2 άρθρο 29
Ν.3986/2011)» (με ηλεκρονική πληροφόρηση από τον καταβάλλοντα).
46 ΝΕΟ Επιδόματα ανεργίας ΟΑΕΔ.

Σχόλια-επισημάνσεις:
Το επίδομα ανεργίας που καταβάλλει ο Ο.Α.Ε.Δ. στους δικαιούχους ανέργους απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος, εφόσον το άθροισμα, των λοιπών εισοδημάτων του φορολογουμένου (π.χ. από ενοίκια), δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ ετησίως (σχ. βλ. άρθρο 14, παρ. 2, περιπτ. στ΄, του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013)
Ο έλεγχος για τη φορολόγηση ή μη του επιδόματος ανεργίας, γίνεται από το ΤΑΧΙS.
Τα επιδόματα ανεργίας, επιδόματα μητρότητας και λοιπά παρεμφερή ποσά που χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ. Φορολογική αντιμετώπιση. Οδηγίες για την ορθή αναγραφή τους στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1)
(βλ. οδηγίες της ΓΓΔΕ με το έγγραφο αρ. πρωτ ΔΕΑΦ Α 1079650 EΞ 2015/10.6.2015):
«Μετά από πληθώρα ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας και λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινίσεις του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α. Τα επιδόματα ανεργίας που καταβάλλονται στους δικαιούχους, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του άνεργου δεν υπερβαίνει ετησίως τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, είναι εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο και δηλώνεται στους κωδικούς 661-662, για τον υπόχρεο και την σύζυγο αντίστοιχα, του έντυπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1).
Επιδόματα - βοηθήματα ανεργίας είναι τα εξής:
1. Επίδομα τακτικής ανεργίας
2. Επίδομα μακροχρόνια ανέργων
3. Ειδικό εποχικό βοήθημα
4. Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδόματος ανεργίας
5. Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που λαμβάνουν οι επί τρεις μήνες άνεργοι, όταν δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης.
6. Ειδικό βοήθημα αποφυλακισμένων, το οποίο λαμβάνουν όσοι εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους,
7. Επιδότηση νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας - ΕΣΠΑ.
8. Βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, το οποίο λαμβάνουν οι αυτοαπασχολούμενοι που αποδεδειγμένα διέκοψαν το επάγγελμά τους.
Εισόδημα κωδικοί:
(661-662) «Επίδομα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.»

 
 

Παρατήρηση:
Εφόσον ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος έχει αποδοχές που αντιστοιχούν σε περισσότερους από έναν κωδικούς θα επαναλαμβάνεται το record για τον ίδιο δικαιούχο τόσες φορές όσοι είναι οι κωδικοί.
 


ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο τα υποδιαστολής (,). Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά ως δεκαδικό μέρος.

Επισήμανση για τις αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα:

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1274/2015. Επισημαίνεται ότι εφόσον χορηγείται βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, για το φορολογικό έτος 2015 αυτή θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά καθόσον με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης και ο παρακρατηθείς φόρος αποδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 και συναρτάται με τον ως άνω χρόνο κτήσης του εισοδήματος.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η απλοποίηση των διαδικασιών και προς αποφυγή ταλαιπωρίας των φορολογουμένων με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στις Δ.Ο.Υ, οι αμοιβές που καταβλήθηκαν μέσα στο φορολογικό έτος 2015 και αφορούν προηγούμενα έτη θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Ο παρακρατηθείς φόρος των αμοιβών αυτών που αποδόθηκε στο έτος αυτό, θα συμψηφιστεί κατά την εκκαθάριση του φορολογικού έτους 2015.


 
 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
(ΠΟΛ.1274/30.12.2015).
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
(Βοηθητικός πίνακας)

Με Κωδικό Συντ/ής παρ/σης φόρου(%)

Είδος αμοιβών

1. 20 Άρθρο 64§1 περ. δ' εδάφιο 1 του ν.4172/2013.
Αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα:

Σχόλια-επισημάνσεις:
Άρθρο 64 §1 περ. δ' εδάφιο 1: «για αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%)».
Αποτελούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. (φυσικά πρόσωπα άρθρα 21 -29).
Πως φορολογείται ως εισόδημα.
Σχετικές διατάξεις: στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων (άρθρο29) Φορολογούνται με την ακόλουθη κλίμακα:
Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ) Συντελεστής (%)
< 50.000 26%
> 50.000 33%

Παρακράτηση στην πηγή:
Σχετικές διατάξεις: Με συντελεστή 20% μόνο στις:
αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες,
αμοιβές διοίκησης,
αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες,
ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο
Άρθρα 61,62,64. ΠΟΛ.1012/3.1.2014, ΠΟΛ.1048/11.2.2014, ΠΟΛ.1120/25.4.2014,
ΠΟΛ.1047/12.2.2015, ΠΟΛ.1088/17.4.2015

Με τον όρο αμοιβές διοίκησης νοούνται οι αμοιβές διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης, κ.λπ. αποκαλούμενες με τον αγγλικό όρο «management fees» στις οποίες, ενδεικτικά, περιλαμβάνονται:
- οι αμοιβές που καταβάλλονται για την παρακολούθηση της οικονομικής πορείας και της θέσης στην αγορά της επιχείρησης,
- αμοιβές που καταβάλλονται για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και γενικά την εποπτεία διαφόρων τμημάτων και λειτουργιών της επιχείρησης,
- αμοιβές που καταβάλλονται για την οργάνωση, κατασκευή ή προσαρμογή και λειτουργία του κατάλληλου «software» με σκοπό την καταγραφή, ανάλυση και γενικά παρακολούθηση των συναλλαγών,
- αμοιβές που καταβάλλονται για τη γενική και ειδική υποστήριξη σε έργα και λειτουργίες που δεν εξυπηρετούν την εκμετάλλευση της επιχείρησης σαν αυτοτελή μονάδα δραστηριότητας.
Επισημαίνεται, ότι στις αμοιβές αυτές δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές διευθυντών ή μελών ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας οι οποίες σύμφωνα με την περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 12 αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Στις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις διατάξεις του ν. 2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που ασκούν ατομικά το επάγγελμα του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, καθώς και αμοιβές που καταβάλλονται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς.
Επιπλέον : ΔΕΑΦ Α 1095974 ΕΞ 2015/14.7.2015 ορίστηκαν τα εξής : Εκπαιδευτικό επίδομα στα πλαίσια επιδοτούμενου προγράμματος σεμιναρίων, συγχρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση που καταβάλλεται στους αυτοαπασχολούμενους με υποχρέωση τήρησης αρχείων (βιβλίων), εντάσσεται και αυτό στα πλαίσια άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας καθόσον προέρχεται από την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης συναφών με την άσκηση του ατομικού τους επαγγέλματος.
Συνεπώς οι υπόχρεοι για την υποβολή του σχετικού αρχείου βεβαιώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (ΠΟΛ.1051/19.2.2015) αποστέλλουν τις αμοιβές αυτές ως αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα με τον κωδικό 1 (άρθρο 64 παρ.1 περ.δ΄ εδάφ. 1 του ν.4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα)
Προσοχή: Οι αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις οποίες έχει γίνει παρακράτηση φόρου 20%, έστω και εάν ήταν χαμηλότερες των 300 ευρώ, πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 1.

Φόρος κωδικοί:
(605-606)
2. 3 Άρθρο 64§1 περ. δ' εδάφιο 2 του ν.4172/2013.

Σχόλια-επισημάνσεις:
Άρθρο 64 §1 περ. δ' εδάφιο 2:
Για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων παρακρατείται φόρος 3% ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα).
Παρακράτηση στην πηγή:
Σχετικές διατάξεις
Με συντελεστή 3% στις αμοιβές που εισπράττουν εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων: ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής (σημ. ο εισπράττων την αμοιβή) είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (Σχ. βλ. άρθρα 61,62,64 και ΠΟΛ.1027/20.1.2014, πολ.1120/25.4.2014, 1051/19.2.2015, έγγρ. αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109180 ΕΞ 24.7.2014).
Στις αμοιβές για τεχνικά έργα περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται για παρεχόμενες υπηρεσίες που σχετίζονται όμως με την εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων αυτών.
Ως τεχνικό έργο θεωρείται η εκτέλεση εργασιών κατασκευής έργου συνδεόμενου μετά του εδάφους όπως για παράδειγμα τα οικοδομικά, λιμενικά, υδραυλικά, οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδρόμων και έργα υπαίθρου. Ως τεχνικό έργο θεωρείται επίσης και η εργασία προσθήκης επί υφιστάμενου ήδη πράγματος νέου στοιχείου ή ιδιότητας, ανεξάρτητα αν τα συνδεόμενα θα αποτελέσουν ενιαίο πράγμα ή όχι (όπως για παράδειγμα εκτέλεση μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων). σχ. βλ. 1095565/1874/Α0012/30.10.2007.
Φόρος κωδικοί:
(605-606)
3. 1 Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση αα' του ν.4172/2013:

Σχόλια-επισημάνσεις:
§2 υποπερίπτωση αα' : ποσοστό 1% για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας.
Οι φορείς γενικής κυβέρνησης, (εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες), που προμηθεύονται κάθε είδους αγαθά ή λαμβάνουν υπηρεσίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα) υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με τους ακόλουθους συντελεστές:
α) 1% για τα υγρά καύσιμα και τα
προϊόντα καπνοβιομηχανίας,
β) 4% για τα λοιπά αγαθά και
γ) 8% για την παροχή υπηρεσιών.
(σχ. βλ. ΠΟΛ.1028/20.1.2014. ΠΟΛ.1120/25.4.2014 και έγγρ. αριθ. πρωτ.: Δ12Β 1098249 ΕΞ 2014/2.7.2014)
Φόρος κωδικοί:
(605-605)
4. 4 Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση ββ' του ν.4172/2013.

Σχόλια-επισημάνσεις:
ββ) ποσοστό 4% για τα λοιπά αγαθά.
Φόρος κωδικοί:
(605-606)
5. 8 Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση γγ' του ν.4172/2013:

Σχόλια-επισημάνσεις:
§2 υποπερίπτωση γγ': ποσοστό 8% για την παροχή υπηρεσιών.
Φόρος κωδικοί:
(605-606)
6. 20 Ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα απαλλασσομένων, μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων (ελεγκτές ΑΕ, εισηγητές σεμιναρίων, συγγραφείς δημόσιοι υπάλληλοι, κτλ)

Σχόλια-επισημάνσεις:
Οι μη υπόχρεοι σε τήρηση σύμφωνα με την ΠΟΛ.1003/2014
39.1.4 Σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 39 δεν έχουν υποχρέωση εφαρμογής του παρόντος νόμου (ΕΛΠ) τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον το εισόδημα που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ετησίως.

39.1.5 Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που δεν ασκείται κατά σύστημα και αποδεικνύεται από τα πραγματικά περιστατικά. Τέτοια πραγματικά περιστατικά αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ή την παραγωγή των αγαθών ή απόκτηση αγαθών με σκοπό τη μεταπώληση, και γενικότερα το εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών ή των αγαθών, έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.

39.1.6 Ενδεικτικές περιπτώσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 39 είναι:
α) Τα φυσικά πρόσωπα όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κλπ, που συμβάλλονται με εταιρείες ερευνών με συμβάσεις έργου ή όχι.
β) Τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν πωλήσεις με το σύστημα της κατ’ οίκον επίδειξης, ως αντιπρόσωποι πωλητές (dealers).
γ) Οι ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λ.π οι οποίοι μετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα επιχορηγούμενα ή μη, τα οποία εκτελούνται τόσο από πρόσωπα υπόχρεα του νόμου αυτού, όσο και από διάφορους φορείς.

δ) Οι διερμηνείς ή μεταφραστές.
39.1.7 Σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του νόμου δεν έχουν υποχρέωση εφαρμογής του παρόντος νόμου οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων (π.χ. μεταπτυχιακά) και σεμιναρίων (π.χ. ημερίδες), εφόσον δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Οίκοθεν νοείται ότι η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τα μέλη ΔΕΠ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους ή συνταξιούχους, μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π).

39.1.8 Η οντότητα προς την οποία παρέχεται υπηρεσία ή πωλούνται τα αγαθά από τα υπό 39.1.4 και 39.1.7 πρόσωπα [περιπτώσεις (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 39] οφείλει να εκδίδει το προβλεπόμενο παραστατικό από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ώστε να διασφαλίζεται η υποβολή των εισοδημάτων αυτών σε φορολογία.

39.1.9 Τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ή πωλούν αγαθά λιανικά αποκτώντας εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι υπόχρεα εφαρμογής των λογιστικών προτύπων, καθότι η διενέργεια αυτών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ευκαιριακή. Διευκρινίζεται ότι η συμπτωματική πώληση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα, οικοσκευή, κλπ.) σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται υποχρεώσεις σε σχέση με τον παρόντα νόμο.
Σχ. δείτε: Πως φορολογούνται οι περιστασιακά απασχολούμενοι και πως η διαφορά πραγματικού εισοδήματος και τεκμηρίων (προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων), με βάση τις νέες ρυθμίσεις του ν. 4330/2015. (άρθρο μας)

Εισόδημα κωδικοί: (403-404)
Φόρος κωδικοί: (605-606)
7. 15 Προκαταβολή φόρου στις ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων από τους δικηγορικούς συλλόγους.

Σχόλια-επισημάνσεις:
Άρθρο 69§5 περ. α του ν.4172/2013:
§5 περ. α 5: επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων, που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής ως ποσά αναφοράς οφείλεται προκαταβολή φόρου 15%.
Ο προκαταβλητέος φόρος καθώς και ο παρακρατούμενος επί των ποσών που καταβάλλονται ως μέρισμα από τους δικηγορικούς συλλόγους αποδίδονται με προσωρινές δηλώσεις, με ευθύνη των προέδρων τους. (σχ. ΠΟΛ.1031/24.1.2014).
Ο προκαταβλητέος φόρος που υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων, που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής ως ποσά αναφοράς.
Σε περίπτωση επιτηδευματία ο οποίος έχει καταβάλει την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή σε δικηγόρο και συνεπώς η παρακράτηση του φόρου έχει διενεργηθεί από το δικηγορικό σύλλογο, αρμόδιο πρόσωπο για την αποστολή του αρχείου βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ο δικηγορικός σύλλογος.
Εννοείται ότι εφόσον η αμοιβή του δικηγόρου είναι μεγαλύτερη της ελάχιστης προβλεπόμενης και συνεπώς έχει γίνει παρακράτηση φόρου από τον επιτηδευματία, ο επιτηδευματίας υποχρεούται σε αποστολή του αρχείου βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, για το ποσό του φόρου που έχει παρακρατήσει.
Φόρος κωδικοί:
(601-602)
8. 15 Παρακράτηση φόρου στο μέρισμα που καταβάλλεται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους. Άρθρο 69§5 περ. γ του ν.4172/2013:

Σχόλια-επισημάνσεις:
Η §5 περ. γ): Κάθε δικηγορικός σύλλογος ή ταμείο συνεργασίας ή διανεμητικός λογαριασμός οποιασδήποτε νομικής μορφής υποχρεούται να παρακρατεί φόρο εισοδήματος με συντελεστή 15% επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλει ως μέρισμα σε δικηγόρο. Ο παρακρατούμενος επί των ποσών που καταβάλλονται ως μέρισμα από τους δικηγορικούς συλλόγους. (Προσοχή δείτε και ΔΕΑΦ Α 1096855 ΕΞ 2015/16.7.2015)
Φόρος κωδικοί:
(605-606)
9. 0 Ελάχιστες αμοιβές από συμβόλαια (π.χ. μεταβιβάσεις ακινήτων) που αναγράφονται στα γραμμάτια προείσπραξης των οικείων δικηγορικών συλλόγων.  
10. 0 Αμοιβή μικρότερη των 300€ της παραγράφου 8 και των 150 ευρώ της παρ. 2 του άρθρου 64 §8 ν.4172/2013.

Σχόλια-επισημάνσεις:
Αμοιβές των περιπτώσεων 1 και 2 για τις οποίες δεν έχει παρακρατηθεί φόρος λόγο του ύψους της αμοιβής.
α) Σε ότι αφορά πώληση προϊόντων και υπηρεσιών προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης εφόσον δεν ξεπέρασε τα 150,00 ευρώ και δεν έγινε παρακράτηση
β) Σε ότι αφορά αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες εφόσον δεν ξεπέρασαν τα 300 ευρώ και κατά συνέπεια δεν έγινε παρακράτηση. Σχ. βλ. την ΠΟΛ.1120/25.4.2014.

Προσοχή: Οι αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις οποίες έχει γίνει παρακράτηση φόρου 20%, έστω και εάν ήταν χαμηλότερες των 300 ευρώ, πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 1.
 
11. 0 Ατομική εφάπαξ καταβολή σε δικαιούχους εργαζομένους στον Ο.Τ.Ε (Δ12) Εισόδημα κωδικοί: (403-404)
Φόρος κωδικοί:
(605-606)
12. 0 Προμήθειες ασφαλιστικών εταιρειών

Σχόλια-επισημάνσεις:
Οι αμοιβές που καταβάλλουν οι επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο ασφαλιστικές δραστηριότητες, εφόσον αυτές εκδίδουν εκκαθαρίσεις με τις αμοιβές των συνεργατών τους, προς τους συνεργάτες τους (ασφαλιστικούς πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικούς συμβούλους κ.τ.λ.)
Οι αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις οποίες έχει γίνει παρακράτηση φόρου 20%, έστω και εάν ήταν χαμηλότερες των 300 ευρώ, πρέπει να δηλωθούν στον κωδικό 1.

 


Παρατήρηση:
Εφόσον ο δικαιούχος έχει αμοιβές που αντιστοιχούν σε περισσότερους από έναν κωδικούς θα επαναλαμβάνεται το record για τον ίδιο δικαιούχο τόσες φορές όσοι είναι οι κωδικοί.
 


ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΥΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


Προσοχή: Με την υποβολή της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα (Εντυπο Φ-01.044) δεν θα προσυμπληρωθολύν συγκεκριμένοι κωδικοί της δήλωσης Ε1.

Οι βεβαιώσεις αυτές υποβάλλονται για πρώτη φορά. Καταληκτική ημερομηνία της υποβολής της είναι η 31η Δεκεμβρίου 2016.  

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(ΠΟΛ.1274/30.12.2015) ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Με Κωδικό Συντ/ής παρ/σης φόρου(%) Είδος Εισοδημάτων
1. 10 Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία
2. 0 Καθαρά κέρδη Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία
3. 15 Τόκοι (προ φόρου) εκτός τόκων που αφορούν τραπεζικές καταθέσεις
4. 20 Δικαιώματα (προ φόρου) που εισπράττονται και δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα

 


Πηγή: Taxheaven