Αριθμ. οικ. ΔΠΠ 3905/30.12.2015 Τροποποίηση της αριθ. Φ2−1617/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης

Αριθμ. οικ. ΔΠΠ 3905/30.12.2015 Τροποποίηση της αριθ. Φ2−1617/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης

Αριθμ. οικ.ΔΠΠ 3905

(ΦΕΚ Β' 2985/31-12-2015)

OI ΥΦΥΠΟΥΡΓΟI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).

2. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», (ΦΕΚ 185/Α/2014 ).

3. Το Π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

4. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων ... μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 114)

5. Το Π.δ. 118/2006, περί «όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και πρατηρίων υγρών καυσίμων» (ΦΕΚ 46/Α/2006), όπως ισχύει.

6. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116)

7. Του Π.δ. 75/2015 (ΦΕΚ Α΄ 117) «Διορισμός Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αρ. 107837/21.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη» (ΦΕΚ Β΄ 2280).

9. Της υπ’ αριθμ. οικ. 68225/1135/9−11−2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β΄ 2405/10−11−2015) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Σγουρίδη».

10. Το άρθρο 31 παρ. 7, 8 και 9 του Ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση του Ν. 703/1977 περί ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/2009), όπως ισχύει.

11. Τη με αριθμ. Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) κ.υ.α των υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. Φ2-2022/14.11.2012 (ΦΕΚ 3017/Β/2012), οικ. 40534/4859/16.8.2013 (ΦΕΚ 2041/Β/2013), Φ2−515/24.2.2014 (ΦΕΚ 548/Β/2014), Φ2−2204/4.9.2014 (ΦΕΚ 2436/Β/2014) και οικ. ΔΠΠ 79789/31.12.2014 (ΦΕΚ 3678/Β/2014) όμοιες κοινές υπουργικές αποφάσεις.

12. Την ανάγκη αντιμετώπισης ζητημάτων που προέκυψαν κατά τη λειτουργία των ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και προς εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ορίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα στο ισοζύγιο εισροών εκροών στους 15οC ± 1,5%, συμπεριλαμβανομένων όλων των αβεβαιοτήτων των μετρήσεων του συστήματος.»

2. Η υποπερίπτωση γ) της περίπτωσης i. της παρ. 7 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Ογκομετρικός πίνακας άλλος από τις ως άνω περιπτώσεις α) και β), είκοσι εννέα μήνες.»

3. Η περίπτωση νi. της παρ.7 του Άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:

«νi. Ειδικά για την πρώτη έκδοση της απαιτούμενης νέας ενιαίας άδειας λειτουργίας της παρ. 5 του Άρθρου 8, για όσα αιτήματα υποβληθούν μετά την ισχύ της παρούσας απόφασης, ή την έκδοση ενιαίας άδειας λειτουργίας νέου πρατηρίου υγρών καυσίμων, απαιτείται ογκομέτρηση των δεξαμενών από διαπιστευμένο φορέα.»

4. Στην παρ. 7 του Άρθρου 5, μετά την περίπτωση νί. προστίθεται περίπτωση νii. ως εξής:

«νii. Κάθε νέα ογκομέτρηση δεξαμενών διενεργείται μόνο από διαπιστευμένους φορείς.»

7. Στην περ. iν. του Υποδείγματος Δήλωσης Εγκατάστασης της παρ. 2 του Άρθρου 8, η φράση «παρ. 3 του Άρθρου 2» αντικαθίσταται από τη φράση «παρ. 3 του Άρθρου 4».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την επόμενη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣΠηγή: Taxheaven