Αριθμ. 83539 οικ./29.12.2015 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 45913 οικ./3-11-2015 (ΦΕΚ τ.Β' 2414/10-11-2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την υιοθέτηση του ηλεκτ

Αριθμ. 83539 οικ./29.12.2015 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 45913 οικ./3-11-2015 (ΦΕΚ τ.Β' 2414/10-11-2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την υιοθέτηση του ηλεκτ

Αριθμ. 83539 οικ.

(ΦΕΚ Β' 2985/31-12-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α' 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α' 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015» και

γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β' του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 131), όπως ισχύει.

2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 58340/Γ2/8.4.2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και το υπ' αριθμ. πρωτ. 2/21555/03-04-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.

3) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 366/30-06-2015 έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

4) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 11698/02-10-2015 έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

5) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 15343/29-10-2015 έγγραφο του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.

6) Την υπ' αριθ. 45913 οικ./3.11.2015 (ΦΕΚ τ.Β' 2414/ 10-11-2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι Ομάδα Εργασίας.

7) Το από 22-12-2015 έγγραφο της Προέδρου της ως άνω Ομάδας Εργασίας σχετικά με την ανάγκη παράτασης της διάρκειας των εργασιών της.

8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 45913 οικ./3.11.2015 (ΦΕΚ τ.Β' 2414/10-11-2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως εξής:

Παρατείνεται η διάρκεια των εργασιών της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έως τις 30 Ιουνίου 2016.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. 45913 οικ./3.11.2015 (ΦΕΚ τ.Β' 2414/10-11-2015) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Πηγή: Taxheaven