Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1004860 ΕΞ 2016/13.1.2016 Το ερώτημα σας αναφορικά με το Σύλλογο μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα «......»

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1004860 ΕΞ 2016/13.1.2016 Το ερώτημα σας αναφορικά με το Σύλλογο μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα «......»

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1004860 ΕΞ 2016

Πρωτ. Εισ.: ΔΕΕΦ 1122811 ΕΙ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' «ΦΠΑ»

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Θ. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210-3645832
Fax: 210-3645413
e-mail: dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Το ερώτημα σας αναφορικά με το Σύλλογο μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα «......».

Σχετ.: Το από 21.09.2015 έγγραφό σας.

Στο ανωτέρω έγγραφό σας, επισυνάψατε αντίγραφο του καταστατικού του Συλλόγου μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα «......» και μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε το κατά πόσον ο εν λόγω σύλλογος απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., κατ' εφαρμογήν των διατάξεων 22.1.η' ή/και 22.1.ιστ' του Κώδικα Φ.Π.Α., (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και βάσει της ΠΟΛ.1156/9.5.1997. Επίσης, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε, το κατά πόσον, ο εν λόγω σύλλογος μπορεί να διοργανώνει ευκαιριακές εκδηλώσεις με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. κατ' εφαρμογήν της διάταξης 22.1.ιη' του Κώδικα Φ.Π.Α.. Στο έγγραφό σας, διευκρινίζετε ότι ο εν λόγω Σύλλογος διαθέτει όλα τα σχετικά χρηματικά ποσά στο  ......................    

1. Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 111/2014 ΦΕΚ 178 Α'), μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, συμπεριλαμβάνονται και η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων. Με άλλα λόγια η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για το χειρισμό ζητημάτων τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της οικείας Δ.Ο.Υ., όπως π.χ. η μελέτη του Καταστατικού ενός συλλόγου και η χορήγηση (ή μη) απαλλαγής για τη διοργάνωση ευκαιριακών εκδηλώσεων βάσει της διάταξης 22.1.ιη' του Κώδικα Φ.Π.Α.. Στα πλαίσια αυτά ζητήσαμε τηλεφωνικώς την αναδιατύπωση του ερωτήματος σας, με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει σαφώς το ερμηνευτικό ερώτημα που ανακύπτει από το συνδυασμό α) των ανωτέρω διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. β) της ΠΟΛ.1156/9.5.1997 και γ) του Καταστατικού του εν λόγω συλλόγου. Έως και σήμερα δεν έχουμε λάβει κάποιο σχετικό συμπληρωματικό στοιχείο.

2. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται πως ο μη-κερδοσκοπικός χαρακτήρας ενός νομικού προσώπου καθορίζεται καταρχήν από τη νομότυπη αναγνώρισή του ως τέτοιου και την καταχώριση αυτού στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου. Από εκεί και πέρα, ο μη-κερδοσκοπικός χαρακτήρας ενός νομικού προσώπου υφίσταται όσο από τα πραγματικά περιστατικά δεν προκύπτει οποιουδήποτε είδους διανομή κερδών προς τα μέλη του. 

Σχετικές προς τούτο, είναι τόσο η Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης C-174/00 (σκέψεις 27-28) όσο και το Άρθρο 106 του Αστικού Κώδικα βάσει του οποίου, η περιουσία σωματείου που διαλύθηκε δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του.

3. Επίσης, διευκρινίζεται ότι από τις διατάξεις 22.1.η', 22.1.ιστ' και 22.1.ιη' του Κώδικα Φ.Π.Α. δεν προκύπτει κάποιος περιορισμός ως προς τις απαλλαγές από το φόρο, βάσει του εάν οι πόροι, ενός προσώπου διανέμονται με σκοπό τη χρηματοδότηση ενός Ν.Π.Δ.Δ.. Φυσικά, τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη ότι οι σχετικοί πόροι δεν διατίθενται με τρόπο ο οποίος καταστρατηγεί το πνεύμα των ανωτέρω προεκτειθέμενων διατάξεων (π.χ. συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. με οποιοδήποτε τρόπο με την ιδιότητα του μέλους στο οικείο πρόσωπο κ.λ.π.).

4. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την περαιτέρω συμβολή της Υπηρεσίας μας, παρακαλούμε όπως αναδιατυπώσετε το ερώτημά σας, βάσει όσων αναφέρουμε στο σημείο 1 του παρόντος.

5. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών εμπίπτει στην αρμοδιότητα της οικείας Δ.Ο.Υ. και των εκάστοτε ελεγκτικών υπηρεσιών.Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αικ. Σταυροπούλου

Πηγή: Taxheaven