Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1004859 ΕΞ 2016/14.1.2016 Παράδοση αγαθών στα πλαίσια διαδικασίας crowdfunding

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1004859 ΕΞ 2016/14.1.2016 Παράδοση αγαθών στα πλαίσια διαδικασίας crowdfunding

Αθήνα, 14.01.2016
Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1004859 ΕΞ 2016
Πρωτ. Εισ.: Δ14 1104930 ΕΙ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' «ΦΠΑ»

Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Θ. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο:210 - 3645832
Fax:210 - 3645413
e-mail:dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Παράδοση αγαθών στα πλαίσια διαδικασίας crowdfunding.

Σχετ.: Το έγγραφό σας με αριθμό πρωτοκόλλου Δ14 1104930 ΕΙ 2015/05.08.2015

Στο ανωτέρω έγγραφο σας, περιγράφετε την περίπτωσή ενός πελάτη σας που ασχολείται με crowdfunding μέσω του site ....... Η εταιρεία του πελάτη σας πρότεινε σε επενδυτές ανά τον κόσμο να κατασκευάσει ......... νομίσματα με παραστάσεις .......... Μετά την ολοκλήρωση του έργου ο πελάτης σας θα διένεμε σε κάθε επενδυτή από ένα πλήρες σετ νομισμάτων, χωρίς την είσπραξη κάποιας αντιπαροχής, πέραν του ποσού, που είχαν ήδη καταβάλει οι επενδυτές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πριν την ολοκλήρωση του project. Μετά την ολοκλήρωση του project, το site κατέθεσε το εν λόγω ποσό συνολικού ύψους $ ..........   στο λογαριασμό του πελάτη σας.

Σημειώνεται ότι, από το έγγραφό σας δεν προκύπτει ούτε το κατά πόσον η ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχει κάποια υπηρεσία στον πελάτη σας ούτε ο τρόπος υπολογισμού ή καταβολής της σχετικής αμοιβής. Βάσει των ανωτέρω και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη 2.1.α' του Κώδικα Φ.Π.Α., (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικείμενο του φόρου είναι, μεταξύ άλλων, η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτήν την ιδιότητα.

2. Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο («συνεισφέρων» ή «επενδυτής») λαμβάνει ως αντάλλαγμα για τη χρηματική συνεισφορά του, μια αμοιβή μη - χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, όπως ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, από το πρόσωπο («επιχειρηματίας» ή «φορέας του έργου»), που λαμβάνει την εν θέματι χρηματική συνεισφορά μέσω μιας διαδικασίας crowdfunding, τότε αυτή η συναλλαγή συνιστά, κατ' αρχήν, φορολογητέα πράξη για σκοπούς Φ.Π.Α. (παράδοση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας).

3. Προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι να υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της παράδοσης των αγαθών ή/και της παροχής των υπηρεσιών (παροχή) και της χρηματικής συνεισφοράς (αντιπαροχή). Σημειώνεται ότι, ακόμα και αν το ύψος της τιμής αγοράς ή της κανονικής αξίας, είναι χαμηλότερο από το ύψος της χρηματικής συνεισφοράς, το γεγονός αυτό δεν αναιρεί το φορολογητέο χαρακτήρα της συναλλαγής, εκτός εάν το όφελος του πελάτη («συνεισφέρων» ή «επενδυτής») είναι αμελητέο ή ανύπαρκτο ή παντελώς ασυσχέτιστο με το ύψος της χρηματικής συνεισφοράς. Εντελώς ενδεικτικά αναφέρουμε το παράδειγμα της χρηματοδότησης ενός project στον τομέα της υγείας με ελάχιστο ύψος δωρεάς δέκα (10) ευρώ όπου ο κάθε συνεισφέρων λαμβάνει ως αντάλλαγμα μια αναμνηστική κονκάρδα αξίας ενός (1) ευρώ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση και μόνο η συναλλαγή μέσω μιας πλατφόρμας crowdfunding θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως δωρεά, υπό την επιφύλαξη της εκτίμησης των πραγματικών περιστατικών από τη Φορολογική Διοίκηση. Αυτονόητο είναι πως στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, (Ν. 2961/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Στις συναλλαγές crowdfunding συνιστά συνήθη πρακτική, η καταβολή της χρηματικής συνεισφοράς να προηγείται της παράδοσης του αγαθού ή της παροχής της υπηρεσίας. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού της συναλλαγής ως φορολογητέας πράξης, τότε αυτού του είδους η χρηματική συνεισφορά αντιμετωπίζεται ως προκαταβολή της αντιπαροχής, στο βαθμό που το παραδοτέο αγαθό ή η προς παροχή υπηρεσία είναι γνωστά κατά το χρόνο καταβολής της χρηματικής συνεισφοράς, όπως προκύπτει ότι ίσχυε στην περίπτωση της εταιρείας του πελάτη σας.

5. Προς αποφυγή παρερμηνειών τονίζεται πως ως φορολογητέα αξία λογίζεται το ποσό της συνεισφοράς (αντιπαροχής) που ο κάθε πελάτης («επενδυτής») καταθέτει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και όχι το καθαρό ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση της τυχόν αμοιβής με την οποία επιβαρύνθηκε ο πελάτης σας («φορέας του έργου») από την εταιρεία που διαχειρίζεται την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το ποσό της τυχόν αμοιβής αυτής συνιστά σε κάθε περίπτωση δαπάνη (εισροή) για την εταιρεία του πελάτη σας, ανεξαρτήτως του τρόπου καταβολής αυτής (π.χ. με παρακράτησή του ποσού της αμοιβής αυτής από το συνολικό ποσό που κατατέθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα).

6. Σχετικές με όλα τα παραπάνω είναι και οι κατευθυντήριες γραμμές που εκπονήθηκαν στα πλαίσια της 102ης Σύσκεψης της Επιτροπής Φ.Π.Α. και οι οποίες είναι ελεύθερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο από τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

7. Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο έγγραφό σας, προκύπτει ότι η εταιρεία του πελάτη σας έχει διεξάγει φορολογητέες πράξεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ........ Για τις πράξεις αυτές, η εταιρεία του πελάτη σας έχει καταστεί υπόχρεη τήρησης όλων των υποχρεώσεων με την παράλληλη δυνατότητα άσκησης όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τους υποκειμένους στο φόρο από τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (υποβολή δηλώσεων, δικαίωμα έκπτωσης κλπ).

8. Σε κάθε περίπτωση, η εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών εμπίπτει στην αρμοδιότητα της οικείας Δ.Ο.Υ. της εταιρείας του πελάτη σας και στις εν γένει ελεγκτικές υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε..
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αικ. Σταυροπούλου

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠηγή: Taxheaven