Αριθμ. ΔΤΔ Α 5026755 ΕΞ 2015/23.12.2015 Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Τελωνειακών Αρχών

Αριθμ. ΔΤΔ Α 5026755 ΕΞ 2015/23.12.2015 Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Τελωνειακών Αρχών

Αριθμ. ΔΤΔ Α 5026755 ΕΞ2015

(ΦΕΚ Β' 2991/31-12-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 3 του N. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/22−11−2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», που αφορά στις αρμοδιότητες της Τελωνειακής Υπηρεσίας, καθώς και του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, σύμφωνα με το οποίο, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται ιδιαίτερο ωράριο λειτουργίας των Τελωνειακών Αρχών.

β) Την υπ’ αριθμ. Υ14/3−10−2015 (ΦΕΚ 2144/Β/6−10−2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

γ) Των άρθρων 88 και 90 του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/ Α/29−8−2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

δ) Των άρθρων 35 και 37 της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1058824ΕΞ 2014/8−4−2014 (ΦΕΚ 865/Β/8−4−2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10−7−2015 (ΦΕΚ 1574/Β΄/27−7−2015) όμοιας απόφασης.

2. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) και κυρίως του άρθρου 90 αυτού.

3. Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την ανάγκη καθορισμού ιδιαίτερου ωραρίου λειτουργίας για τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και για τα Γραφεία Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) των Τελωνείων, προκειμένου να επιτελέσουν τον ρόλο τους για την πρόληψη και την καταστολή του λαθρεμπορίου και γενικότερα των τελωνειακών παραβάσεων, στην επιβολή της ορθής εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας, με την ενίσχυση των εκ των υστέρων και των προληπτικών τελωνειακών ελέγχων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην διαφύλαξη του υγιούς εμπορίου και γενικότερα στην εξυπηρέτηση του εμπορίου.

5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη για τον προϋπολογισμό του Κράτους,

αποφασίζουμε:

1. Οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης (άρθρο 35 της αριθμ. Δ6Α 1058824ΕΞ 2014/8−4−2014 απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10−7−2015 όμοιας απόφασης) και τα Γραφεία Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) των Τελωνείων (άρθρο 37 της αριθμ. Δ6Α 1058824ΕΞ 2014/8−4−2014 απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10−7−2015 όμοιας απόφασης), για την επίτευξη της αποστολής τους, επιτρέπεται να λειτουργούν και πέραν του προβλεπόμενου για τις Δημόσιες Υπηρεσίες κανονικού ωραρίου, όλο το εικοσιτετράωρο, καθώς και τις εξαιρέσιμες και αργίες, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠηγή: Taxheaven