Αριθμ. οικ.81540/1445/Φ.4.2./28.12.2015 Απλούστευση και ένταξη των διαδικασιών: 1) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων 2) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου 3) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτου

Αριθμ. οικ.81540/1445/Φ.4.2./28.12.2015 Απλούστευση και ένταξη των διαδικασιών: 1) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων 2) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου 3) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτου

Αριθμ. οίκ.81540/1445/Φ.4.2.

(ΦΕΚ Β' 2984/31-12-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 6, 7, 9 και 14 του Ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.» (Α' 63).

2. Την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011, «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α' 32).

3. Την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011, «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α' 138).

4. Το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 44).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98).

6. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις», (Α' 102), όπως ισχύει.

7. Το άρθρο 8 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α' 102), όπως ισχύει.

8. Το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 75), όπως ισχύει.

9. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει.

10. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και λοιπές διατάξεις» (Α' 112), όπως ισχύει.

11. Το άρθρο 25, παρ. 14 και 15 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης -Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (Α' 174), όπως ισχύει.

12. Τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις (Α' 47).

13. Την περίπτωση 5 α της Υποπαραγράφου Ε.8. του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13, «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α' 107).

14. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

15. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116) και (Α' 121).

16. Το Π.Δ. 75/2015 «Διορισμός Υφυπουργών» (Α' 117).

17. Το Π.Δ. 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 176), όπως ισχύει.

18. Το Π.Δ. 99/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Α' 166), όπως ισχύει.

19. Το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», (Α' 178), όπως ισχύει.

20. Το Π.Δ. 118/2006 (Α' 119) «Τροποποίηση του Β.Δ. 465/1970 "Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών" (Α' 150) και του Π.Δ. 1224/1981 "Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατωκημένων περιοχών" (Α' 303) όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 509/1984 (Α' 181), το Π.Δ. 143/1989 "Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών" (Α' 69), το Π.Δ. 401/1993 (Α' 170) και το Π.Δ. 125/1992 (Α' 56) "τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 143/1989" (α' 69) και κατάργηση διατάξεων του Π.Δ. 327/1992 (Α' 163)», όπως ισχύει.

21. Το Π.Δ. 595/1984 (Α' 218) «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG)», όπως ισχύει.

22. Την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002 (Β' 1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75)».

23. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613/2010 (Β' 1334) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκηση της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010 (Α' 63), όπως ισχύει.

24. Την αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/2010 (Β' 1561) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών από τα Ε.Κ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ. 2406/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης (Β'261) και την αριθμ. Υ.Α.Π./Φ.19.7/166/2013 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β' 401).

25. Την αριθμ. 30/VII/2013 Γνωμοδότηση Επιτροπής Ανταγωνισμού (Β' 294/10-2-2014), «Γνωμοδότηση Επιτροπής Ανταγωνισμού βάσει Ν. 3959/2011 επί του αιτήματος εξαίρεσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (εφεξής ΥΠΕΚΑ) από τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» των επαγγελμάτων σχετικά με τη λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων και των πρατηρίων πώλησης υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών».

26. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 68225/1135/9.11.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Σγουρίδη» (Β' 2405).

27. Την αριθμ. οικ. 33497/456/29.5.2015 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στους: Γενική Γραμματέα επί θεμάτων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1β του Π.Δ. 109/2014, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Π.Δ. 109/2014, όπως ισχύει» (Β' 1008).

28. Την αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/10010/6.4.2015 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 'με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού' στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) κατά λόγο αρμοδιότητας της υπ' αριθμ. Υ95/20.02.2015 απόφασης Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 299/Β')» (Β' 635).

29. Την με αρ. υπουργική απόφαση 2/30508/0004/5.5.2015 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής 'Με εντολή Υπουργού' στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Οικονομικών και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (Β' 785), όπως ισχύει.

30. Την αριθμ. οικ. 26398/2015 απόφαση του πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός Γενικής Γραμματέως του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΥΟΔΔ 315).

31. Την αριθμ. οικ. 43492/4469/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης «Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» στους: Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Β' 2336).

32. Την αριθμ. 16318/13.7.2012 εγκύκλιο του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. «Ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ. και χρήση του πιστοποιημένου εντύπου των διαδικασιών από τις αδειοδοτούσες αρχές» (Α.Δ.Α. Β41ΞΧ-30 Α).

33. Την υπ' αριθμ. οικ. 13935/930/18.3.2014 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων και των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)» (Β' 674), όπως ισχύει.

34. Την υπ' αριθμ. 46537/22.8.2013 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 11ης Ομάδας «Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με αέρια ή υγρά καύσιμα» που ανήκουν στην υποομάδα «μεταφορά - διακίνηση καυσίμων και χημικών ουσιών», (Β' 2036).

35. Την υπ' αριθμ. οικ. 21421/1417/4.4.2014 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τροποποίηση του υπ' αριθμ. 465/1970 (Α' 150) Βασιλικού διατάγματος, όπως ισχύει και των υπ' αριθμ. 1224/1981 (Α' 303), 595/1984 (Α' 218), 78/1988 (Α' 34), 455/1976 (Α' 169) και 79/2004 (Α' 62) Προεδρικών Διαταγμάτων, όπως ισχύουν και της υπ' αριθμ. Οικ. 13935/930/12.3.2014 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β' 674), κατ' εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 115 του υπ' αριθμ. Ν. 4199/2013 (Α' 216)» (Β' 953).

36. Την ανάγκη ένταξης στο σύστημα των Ε.Κ.Ε. των κάτωθι διαδικασιών:

α. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων.

β. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου.

γ. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

37. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Οι κάτωθι διαδικασίες:

α) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων.

β) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου.

γ) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και η διαδικασία μετατροπής οποιουδήποτε εκ των παραπάνω 3 κατηγοριών λειτουργούντων πρατηρίων καυσίμων σε μικτά πρατήρια μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.

2) Τα έντυπα των διαδικασιών αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3) Τα έντυπα του Παραρτήματος Ι της παρούσας χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά από όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Με εντολή Υπουργού Οικονομικών

Με εντολή Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης
Π. ΤΡΙΑΡΧΗΣ

Η Γενική Γραμματέας
Θ. ΠΕΡΚΑ
Πηγή: Taxheaven