Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 44566/18.12.2015 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 12596/21.04.2015 (Β΄685) κοινής υπουργικής απόφασης «Συμψηφισμός οφειλών του Δήμου Σουφλίου προς το Ελληνικό Δημόσιο»

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 44566/18.12.2015 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 12596/21.04.2015 (Β΄685) κοινής υπουργικής απόφασης «Συμψηφισμός οφειλών του Δήμου Σουφλίου προς το Ελληνικό Δημόσιο»

Αριθμ. οικ. 44566

(ΦΕΚ Β' 2969/31-12-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 268), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4047/2012 (Α΄31).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (A΄ 103), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4079/2012 (Α΄ 180).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄85).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Επικρατείας» (Α΄ 256), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4147/2013 (Α΄98).

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3756/2009 (Α΄ 53) «Σύστημα άυλων Τίτλων διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες ρυθμίζεται η καταβολή σε οκτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις, των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού της χώρας μέχρι και το έτος 2008, που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 (Α΄ 2) και ανέρχονται στο συνολικό ύψος των 1.711.000.000,00 €.

7. Την από 22 Μαΐου 2009 Σύμβαση «Ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν», μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

8. Την υπ’ αριθμ. 12596/21.4.2015 (Β΄685) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, «Συμψηφισμός οφειλών του Δήμου Σουφλίου προς το Ελληνικό Δημόσιο».

9. Το υπ’ αριθμ. 14075/21.07.2015 έγγραφο του Δήμου Σουφλίου Ν. Έβρου και την υπ’ αριθμ. 126/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

10. Την υπ’ αριθμ. 21095/30.06.2015 βεβαίωση μη οφειλής της Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης.

11. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Την υπ’ αριθμ. Υ36166/2015 (Β΄2252) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα».

13. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 (Β΄2168) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

14. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου,

αποφασίζουμε:

Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 12596/21.4.2015 (Β΄685) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, με την οποία συμψηφίστηκε ποσό κύριας οφειλής 202.649,92 € προς το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Σουφλίου Ν. Έβρου, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του, καθώς δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις που επέτρεψαν την έκδοση αυτής, δεδομένου ότι οι σχετικές συμψηφισθείσες οφειλές έχουν εξοφληθεί.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven