Αριθ. πρωτ.: 59734/2362/13.1.2016 Καθορισμός ειδικότερων όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας και μεθόδου υπολογισμού της χρεούμενης αξίας των παραχωρούμενων κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού

Αριθ. πρωτ.: 59734/2362/13.1.2016 Καθορισμός ειδικότερων όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας και μεθόδου υπολογισμού της χρεούμενης αξίας των παραχωρούμενων κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού

Αθήνα, 13- 1 -2016
Αριθ. Πρωτ.: 59734/2362

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ OIK/KΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων
Τμήμα Α’

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας: 101 10
Πληροφορίες: Χ.Χατζηφωτη
Τηλέφωνο: 2131516481
Ε-mail:doikepoptia @ypakp.gr

ΘΕΜΑ: « Καθορισμός ειδικότερων όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας και μεθόδου υπολογισμού της χρεούμενης αξίας των παραχωρούμενων κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013 (Α,88)

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 3518/2006 (Α,272)

3. Τις διατάξεις του ν.2956/2001 (Α, 258)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4270/2014 (Α,143)

5. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α,98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»

6. Του άρθρου 21 τoυ Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180/Α) και του άρθρου 5 του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α)

7. Του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α,21)

8. Την υπ’ αριθμ. Υ56/21-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου» (Β2281).

9. Το υπ’ αριθμ. 9824/4-9-2015 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών.

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 964/10-12-2015 έγγραφο του ΟΑΕΔ με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αριθμ. 2991/68/8-12-2015 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού

11. Το υπ’ αριθμ.58680/2127/16-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου και τα αναφερόμενα σε αυτό έγγραφα με αριθμ. πρωτ. ΟΑΕΔ 76554/7-10-15, 70023/15-9-2015, Β1/254/5-5-2014, Β1/294/2-6-2014 και Β1/311/4-6-2014

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ

13. Την υπ’ αριθμ. 58747/2278/21-12-2015 εισήγηση της προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ.

Αποφασίζουμε

1.Η χρεούμενη αξία των μετά από γενική και ειδική κλήρωση παραχωρούμενων κατοικιών του οικισμού «Ολυμπιακό Χωριό» στους δικαιούχους οικιστές, σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα στο άρθρο 65 του ν. 3518/2006, καθορίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, από την εφαρμογή των παρακάτω ειδικότερων όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας και μεθόδου υπολογισμού, ως εξής:

Α). Από το άθροισμα των παρακάτω τιμών:

α) Του κόστους κατασκευής του συνόλου των κτιρίων κατοικιών του οικισμού «Ολυμπιακό Χωριό», που προκύπτει από τον τελευταίο λογαριασμό του έργου κατασκευής, μη περιλαμβανομένου του κόστους κατασκευής των έργων υποδομής και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του οικισμού απομειουμένου με το ύψος του ποσού της επιβληθείσας, μετά από απόφαση των Εκκαθαριστών της εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 2004» Α.Ε περικοπής από το εργολαβικό αντάλλαγμα για τα κτήρια κατοικιών, μετά την οριστική παραλαβή τους.

β) Της αξίας της οικοπεδικής έκτασης των οικοδομικών τετραγώνων εντός των οποίων κατασκευάστηκαν τα κτίρια κατοικιών, η οποία υπολογίζεται ως γινόμενο της επιφανείας αυτών, επί την τιμή μονάδος του ανά τετραγωνικό μέτρο γης κόστους της απαλλοτρίωσης, η οποία προκύπτει από τον πίνακα των δικαστικών αποφάσεων καθορισμού αποζημίωσης, μη συμπεριλαμβανομένης όμως της δαπάνης των επικειμένων και των νομικών εργασιών. Κατά το χρόνο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η περιοχή δεν είχε ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού.

2. Το προκύπτον από το ως άνω άθροισμα κόστος, απομειούται με:

α) Το ποσό του οφέλους που προέκυψε από το εισπραχθέν λόγω πώλησης των εκτάσεων Ο.Τ. 1,2 και Ο.Τ. 5α ποσό, αφαιρουμένου του κόστους αγοράς αυτών. Το κόστος αγοράς προσδιορίζεται, ως γινόμενο της περιγραφόμενης στην παρ. 1Αβ της παρούσας, τιμής μονάδος του ανά τετραγωνικό μέτρο γης κόστους της απαλλοτρίωσης, προσαυξημένης με τη δαπάνη νομικών εργασιών και επικειμένων, επί την επιφάνεια της εκτάσεως των εκποιημένων ως άνω Ο.Τ..

β) Το ποσό του κατ’ ελάχιστο αναμενόμενου οφέλους, από την προκύπτουσα λόγω υπεραξίας μετά την πολεοδόμησή της εκμετάλλευση της έκτασης της Διεθνούς Ζώνης, το οποίο υπολογίζεται ως γινόμενο της επιφανείας της έκτασης της Διεθνούς Ζώνης, επί την ανά τετραγωνικό μέτρο τιμή μονάδος επιφανείας. Η ανά τετραγωνικό μέτρο τιμή μονάδος επιφανείας, προκύπτει ως αποτέλεσμα της διαφοράς της ανά τετραγωνικό μέτρο τιμής μονάδος επιφανείας που προσδιορίστηκε από την Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, με το υπ’ αριθ. 9824/4-9-2015 έγγραφό της και της τιμής μονάδος κόστους απαλλοτρίωσης της περιγραφόμενης στην παράγραφο 1Αβ προσαυξημένης με τη δαπάνη νομικών εργασιών και επικειμένων.

γ) Τη δαπάνη αποκατάστασης φθορών και ζημιών από τη χρήση των κατοικιών κατά την πραγματοποίηση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, προσαυξημένη με τη δαπάνη συντήρησης και λειτουργίας

δ) Την υπερβάλλουσα λόγω βελτιωμένης ποιότητας δαπάνη κατασκευής των κατοικιών και

ε) Το ποσό που διέθεσε το Ελληνικό Δημόσιο για την κατασκευή των κατοικιών μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

3. Το προκύπτον μετά την εφαρμογή των αναφερομένων στις παρ. 1 και 2 της παρούσας απόφασης ποσό, αποτελεί το συνολικό κόστος των κτιρίων κατοικιών του οικισμού «Ολυμπιακό Χωριό».

4. Η ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας χρεούμενη αξία εκάστης κατοικίας στους δικαιούχους οικιστές, προσδιορίζεται από την τιμή του κλάσματος, με αριθμητή το ανωτέρω προκύπτον συνολικό κόστος των κτιρίων κατοικιών και παρανομαστή το σύνολο της επιφανείας των κυρίων χώρων των κατοικιών αυτών, προσαυξημένης με το 20% της επιφανείας των παραχωρουμένων αποθηκών και στεγασμένων χώρων στάθμευσης. Το πηλίκο του ως άνω κλάσματος, αποτελεί την τελικά χρεούμενη αξία ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κατοικίας.

5. Η απόφαση αυτή, ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μετά την έναρξη ισχύος και εφαρμογής της από τον ΟΑΕΔ, άρχεται και η διαδικασία έκδοσης και παράδοσης στους δικαιούχους των οριστικών παραχωρητηρίων κυριότητας των εν λόγω κατοικιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Η ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣΠηγή: Taxheaven