Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 1/14.1.2016 Χορήγηση Βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας στους Διοικητές ή Προέδρους φορέων κοινωνικής ασφάλισης

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 1/14.1.2016 Χορήγηση Βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας στους Διοικητές ή Προέδρους φορέων κοινωνικής ασφάλισης

Αθήνα 14/1/2016
Αριθμ. Πρωτ. Ε57/5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση:Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου:210 52 15 242
FAX:210 52 23 228
E - mail: asfika@ika.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 1

ΘΕΜΑ : « Χορήγηση Βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας στους Διοικητές ή Προέδρους φορέων κοινωνικής ασφάλισης ».


ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 45/01 και εγκύκλιο 97/11 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τ.Α'/2015), και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως είναι γνωστό, όταν ζητείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από διοικούντες νομικά πρόσωπα, ερευνάται αν υπάρχουν οφειλές και του νομικού προσώπου, καθώς με τις διατάξεις των άρθρων 31 του ν.4321/2015 και τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.2556/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 69 του ν.2676/1999 και ισχύει μέχρι την κατάργηση του άρθρου 115 του ν.2238/1994, προβλέπεται ατομική και αλληλέγγυος ευθύνη τους για τις οφειλές των νομικών προσώπων στα οποία έχουν διατελέσει ή διατελούν Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι κλπ.

Σύμφωνα όμως με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4331/2015, η αλληλέγγυος ευθύνη που συνδέει το φυσικό με το νομικό πρόσωπο, δεν έχει εφαρμογή για Διοικητές ή Προέδρους φορέων κοινωνικής ασφάλισης και φορέων ή κλάδων και λογαριασμών οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράτει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τις παντός είδους οφειλές των Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν, προς φορείς κοινωνικής

Επομένως, για τα πρόσωπα αυτά, δεν εμποδίζεται η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από την ύπαρξη οφειλών των Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν. 

Οι εν λόγω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις που τα προαναφερόμενα πρόσωπα έχουν καταδικαστεί για αδικήματα από δόλο σε βάρος της περιουσίας των προαναφερόμενων Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν.

Κατά συνέπεια στα ανωτέρω πρόσωπα, θα χορηγείται κατ' εξαίρεση της σχετ. εγκύκλιο 97/11, χειρόγραφη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς να εξετάζονται οι οφειλές των φορέων που διοικούν.

Προς διευκόλυνση σας, σας κοινοποιούμε πίνακα στον οποίο αναφέρονται ενδεικτικά οι Φ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠηγή: Taxheaven