Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 2/14.1.2016 Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 19α του ν. 4015/2011, σχετικά με την χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και την αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 2/14.1.2016 Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 19α του ν. 4015/2011, σχετικά με την χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και την αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών

Αθήνα 14/1/2016
Αριθμ. Πρωτ. Ε57 /4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242
: 210 52 15 266
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 2

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 19α του ν. 4015/2011, σχετικά με την χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και την αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ».


ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. εγκύκλιο 70/13, εγκύκλιο 14/14, και εγκύκλιο 12/15 του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ..

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/24-12-2014, τεύχος Α΄), σύμφωνα με τις οποίες η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19α του Ν. 4015/2011 θα ισχύει μέχρι το πέρας της διαδικασίας της εκκαθαρίσεως, της ειδικής εκκαθαρίσεως και της πτωχεύσεως.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ανωτέρω προθεσμία αφορά την αναστολή λήψης των αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης κατά των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων και των κατά το νόμο υπευθύνων αυτών, την αναστολή της ποινικής δίωξης, καθώς και την χορήγηση Αποδεικτικού Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας στους Προέδρους και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμού (του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιριστικών εταιρειών ΑΕ του άρθρου 32 του ιδίου νόμου), στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές, στους Διαχειριστές, στους Γραμματείς, και στους Ταμίες των Οργανώσεων αυτών, εφόσον διαρκεί η θητεία τους ή έχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξει μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠηγή: Taxheaven